Prihlásiť

Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím

Územná samospráva zastúpená obcami, mestami a vyššími územnými celkami sa pri plnení jej rozsiahlych úloh a kompetencií stáva častým objektom uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím či nesprávnym úradným postupom. Článok obsahuje kompletnú a ucelenú úpravu zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi územnej samosprávy ich nezákonným rozhodnutím či nesprávnym úradným postupom, a to pri výkone územnej samosprávy, ako aj pri prenesenom výkone štátnej správy. 

Čítať celé

Uzatváranie roku 2014 a prechod na rok 2015 v mzdovom účtovníctve

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva každoročne vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a k príprave na ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie. 

Čítať celé

Nový územný plán a pôvodné územné rozhodnutia

Ambíciou článku je poukázať na situáciu, kedy vlastník pozemku a stavebník má už vydané právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby, napríklad rodinného domu, a následne príde k zmene územného plánu obce a jeho stavba sa zrazu stáva nežiaducou, teda takou, ktorá už nie je v súlade s novým územným plánom obce.

Čítať celé

Miestne dane a ich zmeny v roku 2014

Zákon o miestnych daniach bol v roku 2014 dvakrát novelizovaný. Obidve novely zákona reagujú na poznatky z praxe, ktoré poukázali na rozdielny výklad niektorých ustanovení zákona s potrebou tieto ustanovenia doplniť, upraviť a niektoré precizovať. Novela zákona napríklad upravila základ dane z pozemkov, zmenila a rozšírila predmet dane zo stavieb, či bol rozšírený okruh poplatníkov, ktorým obec môže poskytnúť zníženie alebo odpustenie poplatku.

Čítať celé

Keď nikto nechce byť starostom

Po uzavretí kandidátnych listín sa zistilo, že v niektorých obciach je len jeden kandidát na starostu alebo dokonca žiaden, prípadne nie sú ani kandidáti na všetky mandáty poslancov obecného zastupiteľstva. Sú aj prípady, kedy funkcia starostu zanikla už dávnejšie (napr. doterajší starosta sa vzdal funkcie alebo zomrel).

Čítať celé

Podiely žúp na príjmoch z podielovej dane sa zmenia

18.12.2014  /  SITA a.s.

Kabinet schválil nariadenie, podľa ktorého sa upravia koeficienty na prerozdeľovanie výnosov dane z príjmov fyzických osôb medzi samosprávne kraje. Súvisí to s novým systémom správy dane z motorových vozidiel.

Čítať celé

Zákon o odpadoch vítajú mestá, recyklátori sú proti

18.12.2014  /  SITA a.s.

Podľa Únie miest Slovenka zákon finančne odbremení mestá a obce, Republiková únia recyklačného priemyslu tvrdí, že prijatie zákona zvýši ceny recyklácie odpadu.

Čítať celé

Vzory priznaní k miestnym daniam

17.12.2014  /  Ministerstvo financií SR

Opatrenie MF SR z 26. novembra 2014 č. MF/021249/2014-725, ktorým sa ustanovuje vzor priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

 

Čítať celé

Návrh Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v SR

18.12.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Návrh stratégie rámcovo mapuje kultúrne a kreatívne sektory ako oblasť tradičného umenia, výtvarné a divadelné umenie, film, audiovíziu, televízne a rozhlasové vysielanie, počítačové hry, hudbu či vydavateľskú činnosť.


Návrh zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami

12.12.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre reálne využívanie kontroly dodržiavania niektorých (najmä súdnych) rozhodnutí technickými prostriedkami.


Návrh zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím

5.12.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Predmetom úpravy návrhu zákona je úprava pôsobnosti, postavenia, voľby, podmienok výkonu funkcie a skončenia výkonu funkcie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

tst-partner-logo.png

Prezident podpísal novelu zákona o vodách

18.12.2014  /  SITA a.s.

Novela nadväzuje na ústavnú novelu, ktorá zakazuje vývoz vody mimo územia Slovenska a preberá jej hlavné časti. Vodu odobratú z vodných útvarov na území SR nebude možné prepravovať cez hranice dopravnými prostriedkami a potrubím. Po novom bude v chránených územiach zakázaná výstavba produktovodov.

Čítať celé

Kabinet odsúhlasil limity pre nákup áut v štátnej správe

18.12.2014  /  SITA a.s.

Podľa schváleného nariadenia by štátnym tajomníkom či vedúcim služobných úradov na ministerstvách od začiatku budúceho roka auto drahšie ako za 48 tis. eur bez DPH obstarať nemali. Nariadenie rozdeľuje limity do piatich kategórií podľa služobného postavenia užívateľov motorových vozidiel.

Čítať celé

Platy štátnych a verejných zamestnancov v roku 2015 porastú

18.12.2014  /  SITA a.s.

Platy približne 380 tisíc zamestnancov v štátnej a verejnej službe od začiatku budúceho roka vzrastú o 1,5 % a od júla budúceho roka o ďalšie 1 %. Vyplýva to z nariadení, ktoré schválila vláda. Platové tarify pedagogických zamestnancov sa od začiatku budúceho roka zvýšia o 5 %. Všetky tieto nároky budú vo výške približne 100 miliónov eur.

Čítať celé