Prihlásiť

Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím

Územná samospráva zastúpená obcami, mestami a vyššími územnými celkami sa pri plnení jej rozsiahlych úloh a kompetencií stáva častým objektom uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím či nesprávnym úradným postupom. Článok obsahuje kompletnú a ucelenú úpravu zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi územnej samosprávy ich nezákonným rozhodnutím či nesprávnym úradným postupom, a to pri výkone územnej samosprávy, ako aj pri prenesenom výkone štátnej správy. 

Čítať celé

Uzatváranie roku 2014 a prechod na rok 2015 v mzdovom účtovníctve

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva každoročne vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a k príprave na ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie. 

Čítať celé

Nový územný plán a pôvodné územné rozhodnutia

Ambíciou článku je poukázať na situáciu, kedy vlastník pozemku a stavebník má už vydané právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby, napríklad rodinného domu, a následne príde k zmene územného plánu obce a jeho stavba sa zrazu stáva nežiaducou, teda takou, ktorá už nie je v súlade s novým územným plánom obce.

Čítať celé

Miestne dane a ich zmeny v roku 2014

Zákon o miestnych daniach bol v roku 2014 dvakrát novelizovaný. Obidve novely zákona reagujú na poznatky z praxe, ktoré poukázali na rozdielny výklad niektorých ustanovení zákona s potrebou tieto ustanovenia doplniť, upraviť a niektoré precizovať. Novela zákona napríklad upravila základ dane z pozemkov, zmenila a rozšírila predmet dane zo stavieb, či bol rozšírený okruh poplatníkov, ktorým obec môže poskytnúť zníženie alebo odpustenie poplatku.

Čítať celé

Keď nikto nechce byť starostom

Po uzavretí kandidátnych listín sa zistilo, že v niektorých obciach je len jeden kandidát na starostu alebo dokonca žiaden, prípadne nie sú ani kandidáti na všetky mandáty poslancov obecného zastupiteľstva. Sú aj prípady, kedy funkcia starostu zanikla už dávnejšie (napr. doterajší starosta sa vzdal funkcie alebo zomrel).

Čítať celé

Podiely žúp na príjmoch z podielovej dane sa zmenia

18.12.2014  /  SITA a.s.

Kabinet schválil nariadenie, podľa ktorého sa upravia koeficienty na prerozdeľovanie výnosov dane z príjmov fyzických osôb medzi samosprávne kraje. Súvisí to s novým systémom správy dane z motorových vozidiel.

Čítať celé

Zákon o odpadoch vítajú mestá, recyklátori sú proti

18.12.2014  /  SITA a.s.

Podľa Únie miest Slovenka zákon finančne odbremení mestá a obce, Republiková únia recyklačného priemyslu tvrdí, že prijatie zákona zvýši ceny recyklácie odpadu.

Čítať celé

Vzory priznaní k miestnym daniam

17.12.2014  /  Ministerstvo financií SR

Opatrenie MF SR z 26. novembra 2014 č. MF/021249/2014-725, ktorým sa ustanovuje vzor priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

 

Čítať celé

Návrh novely zákona o ochrane pred požiarmi

19.12.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Návrh novely zákona reaguje na výsledky výkonu štátneho požiarneho dozoru a na poznatky a zmeny v oblasti zabezpečovania činností na úseku ochrany pred požiarmi.


Návrh novely zákona o rodine

19.12.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Konkrétne ciele návrhu zákona sú širokospektrálne a ich spoločným menovateľom je riešenie aktuálnych aplikačných problémov, ktoré boli identifikované za roky existencie a platnosti zákona o rodine a iných predpisov v ich vzájomných súvislostiach.


Návrh Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v SR

18.12.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Návrh stratégie rámcovo mapuje kultúrne a kreatívne sektory ako oblasť tradičného umenia, výtvarné a divadelné umenie, film, audiovíziu, televízne a rozhlasové vysielanie, počítačové hry, hudbu či vydavateľskú činnosť.

tst-partner-logo.png

Register účtovných závierok sa od decembra vylepší

19.12.2014  /  SITA a.s.

Register účtovných závierok prináša vylepšenia v podobe zmeny dizajnu úvodnej stránky a responzívneho dizajnu aplikácie, takže register bez problémov budú môcť využívať aj majitelia smartfónov a tabletov. Používanie Registra účtovných závierok tak bude jednoduchšie a prehľadnejšie.

Čítať celé

Od júla 2015 sa má na Slovensku zaviesť minimálna penzia

19.12.2014  /  SITA a.s.

Od začiatku júla budúceho roka by sa mal na Slovensku zaviesť minimálny dôchodok. Pre ľudí, ktorí počas života získali 30 rokov dôchodkového poistenia, by mal minimálny dôchodok tvoriť 136 % zo sumy životného minima, čo pre rok 2015 predstavuje 269,5 eura.

Čítať celé

Prezident vrátil novelu zákona o verejnom obstarávaní

19.12.2014  /  SITA a.s.

Prezident SR Andrej Kiska vrátil parlamentu novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá má znemožniť schránkovým firmám s neznámymi vlastníkmi účasť na verejných zákazkách. Spôsob, akým sa snaží vylúčiť účasť "schránkových“ firiem z verejného obstarávania, nie je podľa jeho názoru v súlade s Ústavou SR a právom EÚ.

Čítať celé