Vymáhanie daňových nedoplatkov na miestnych daniach

Príspevok rozoberá zverejňovanie zoznamu daňových dlžníkov, výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku, úroky z omeškania, ale aj nepodania daňového priznania v zákonnej lehote, a tiež počítanie miestnych daní podľa pomôcok.

Čítať celé

Dovolenka – pojem, výmera, výpočet, krátenie a preplatenie

Komplexne spracovaná téma dovolenky. Príspevok rozoberá jednotlivé ustanovenia o dovolenke na príkladoch a pozornosť je venovaná najčastejšie kladeným otázkam z praxe.

Čítať celé

Predpis o vnútornom systéme preverovania oznámení

Od 1. marca 2019 nadobudol účinnosť nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Cieľom novej právnej úpravy je prehĺbiť a zefektívniť právnu ochranu poskytovanú oznamovateľom protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowerom.

Čítať celé

Nový zákon o poskytovaní dotácií - podpora cykloturistiky

1. júla 2019 nadobudne účinnosť nový zákon o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Cieľom nového zákona je poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky.

Čítať celé

Pracovná zmluva pedagogického zamestnanca

Vzor pracovnej zmluvy pedagogického zamestnanca (učiteľ – čas neurčitý, učiteľ – doba určitá, učiteľa – určitá doba na zastupovanie).

Čítať celé

Bezpečnostná smernica

18. 7. 2019  /  JUDr. Tatiana Mičudová

Vstúpením nariadenia GDPR do aplikačnej praxe (od 25. 5. 2018) už prevádzkovatelia nemajú povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt.

Čítať celé

Účtovanie finančnej účelovej rezervy

16. 7. 2019  /  Lucián Jakubík

Príspevková organizácia mesta je prevádzkovateľom skládky odpadov. V zmysle § 24 ods. 4 zákona o odpadoch previedla finančné prostriedky účelovej finančnej rezervy k 31. 3. 2019 zo svojho účtu na účet v Štátnej pokladnici. Ako má tento prevod zaúčtovať?

Čítať celé

Náklady práce v ponukách

11. 7. 2019  /  Úrad pre verejné obstarávanie

Pozor na nutnosť dodržiavania pracovnoprávnych predpisov, predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a oblasti sociálneho práva predovšetkým pri zákazkách, ktorých podstatnú zložku nákladov tvorí zamestnávanie osôb podieľajúcich sa na plnení konkrétnej zákazky.

Čítať celé

Pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní od januára 2020

2. 7. 2019  /  Redakcia

Dňa 1. júla bola do MPK predložená novela zákona o verejnom obstarávaní s plánovanou účinnosťou od 1. januára 2020.


Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby

20. 5. 2019  /  Redakcia

Cieľom predloženého návrhu zákona je nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora – rodného čísla.


Vláda schválila návrh zákona o zastavení starých exekúcií

25. 4. 2019  /  Redakcia

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 24. 4. 2019 schválila návrh zákona o ukončení niektorých exekučných konaní.

tst-partner-logo.png

Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí v skúšobnej prevádzke

28. 5. 2019  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR spustilo na svojej webovej stránke nový register, a to Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí. Občania si tak budú môcť jednoduchšie a rýchlejšie overiť, či konkrétne rozhodnutie je už právoplatné. 

Čítať celé

Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR

23. 5. 2019

Materiál „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“ ako nelegislatívny materiál vypracovalo a predkložilo do medzirezortného konania Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Čítať celé

Európsky parlament schválil návrh zákona o ochrane autorských práv

27. 3. 2019  /  SITA a.s.

Najkontroverznejšia časť zákona vyžaduje, aby firmy ako YouTube a Facebook boli zodpovedné za ochranu autorských práv v prípade materiálov zverejnených na ich platformách.

Čítať celé