Prihlásiť

Individuálna účtovná závierka RO, PO štátnej správy za rok 2014

Základnou legislatívnou normou upravujúcou individuálnu účtovnú závierku rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Účtovná závierka je definovaná ako štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú, pričom účtovná závierka tvorí jeden celok. 

Čítať celé

Daň z motorových vozidiel za rok 2014

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v jedenástej časti vymedzuje daň z motorových vozidiel. S účinnosťou od 1. 1. 2015 bola táto časť zo zákona vypustená a pre daň z motorových vozidiel bol ustanovený osobitný zákon č. 361/2014 Z. z., ktorý vstupuje do platnosti až od 1. 1. 2015, preto pri podaní daňového priznania za rok 2014 sa bude postupovať ešte podľa zákona o miestnych daniach.

Čítať celé

Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2014

Aby nezisková účtovná jednotka dodržala zásadu úplnosti pri vedení účtovníctva, je potrebné nielen zaúčtovať všetky účtovné prípady v účtovných knihách, ale aj zostaviť účtovnú závierku. Zároveň je dôležité mať k dispozícii všetky účtovné záznamy, ktoré boli podkladom na účtovanie v priebehu účtovného obdobia, účtovanie uzávierkových účtovných prípadov, ako aj pri zostavení účtovnej závierky.

Čítať celé

Poskytovanie sociálnych služieb po novom

Obsah článku sa venuje nedávno schválenej novele zákona o sociálnych službách, ktorá má poskytovateľom sociálnych služieb s celoročnou pobytovou službou zabezpečiť možnosť prispôsobiť prevádzkovanie zariadenia skutočnému dopytu po sociálnej službe, a to vylúčením uplatňovania regulácie počtu miest klientov pri splnení zákonom stanovených podmienok transformácie časti miest na sociálnu službu v špecializovanom zariadení alebo v zariadení pre seniorov.

Čítať celé

Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím

Územná samospráva zastúpená obcami, mestami a vyššími územnými celkami sa pri plnení jej rozsiahlych úloh a kompetencií stáva častým objektom uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím či nesprávnym úradným postupom. Článok obsahuje kompletnú a ucelenú úpravu zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi územnej samosprávy ich nezákonným rozhodnutím či nesprávnym úradným postupom, a to pri výkone územnej samosprávy, ako aj pri prenesenom výkone štátnej správy. 

Čítať celé

Doplatok do minimálnej mzdy

26.1.2015  /  Ing. Jarmila Szabová

Zariadenie pre seniorov sa riadi zákonom o odmeňovaní vo verejnom záujme a kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre daný rok. Od januára 2015 sa zvýši minimálna mzda na 380 eur. Má mať zamestnancov zaradených do stupňa náročnosti pracovného miesta?

Čítať celé

Elektronické trhovisko začne ostrú prevádzku vo februári

23.1.2015  /  SITA a.s.

Elektronické trhovisko, ktoré je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (EKS), začne ostrú prevádzku od 1. februára tohto roka.

Čítať celé

Staňte sa dobrým starostom!

21.1.2015

Pre vás, primátorov, starostov, poslancov a zamestnancov mestských/obecných úradov sme vytvorili novú podstránku – Dobrý starosta.

Čítať celé

Návrh zákona o verejnom obstarávaní

26.1.2015  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Medzi ciele návrhu patrí zefektívnenie a urýchlenie procesov verejného obstarávania prostredníctvom povinnej elektronizácie, väčšia flexibilita a zníženie administratívnej záťaže, uľahčenie prístupu malým a stredným podnikom na trh.


Návrh novely zákona o dráhach

20.1.2015  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Medzi cieľmi návrhu zákona je aj prebratie schválenej smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor v transpozičnej lehote do 16. júna 2015.


Návrh novely zákona o sociálnom poistení

20.1.2015  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu zákona je zaviesť nové právne inštitúty ako minimálny dôchodok, ktorý má zabezpečiť poistencovi, ktorý počas väčšiny svojho pracovného života vykonával zárobkovú činnosť, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. 

tst-partner-logo.png

Väčšina SZČO vlani platila minimálne sociálne odvody

27.1.2015  /  SITA a.s.

V kategórii živnostníkov a SZČO minulý rok zaznamenala Sociálna poisťovňa pokračujúci trend platenia čo najnižšieho poistného. Väčšina z nich si platila sociálne poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu. Minimálne sociálne odvody pre SZČO od začiatku tohto roka stúpli o 3,15 eura na 136,57 eura.

Čítať celé

Na daň z motorových vozidiel zostáva už len týždeň

26.1.2015  /  SITA a.s.

Daňové priznanie za rok 2014 je totiž potrebné podať do 2. februára a v tomto termíne aj daň uhradiť. Daňovníci tak poslednýkrát vybavujú daň za motorové vozidlo podľa starého zákona. Pri výpočte predpokladanej dane na rok 2015 je už potrebné postupovať podľa nového zákona.

Čítať celé

Živnostníci po upozornení SP zaplatili vyše 117 tis. eur

26.1.2015  /  SITA a.s.

Živnostníci a ostatné SZČO zaplatili v januári Sociálnej poisťovni omeškané poistné po doručení SMS alebo e-mailovej správy, ktorá im pripomenula aktuálny nedoplatok za december 2014. Ide o ústretovú službu, ktorá môže živnostníka včas varovať a ochrániť pred narastaním penále a pokutami.

Čítať celé