Zákon o odpadoch v otázkach a odpovediach

Spoločnosť Poradca podnikateľa zorganizovala v máji konferenciu s názvom Nový zákon o odpadoch v praxi - Oficiálny komentár k zákonu. Zúčastnili sa jej mnohí zástupcovia samospráv. V rámci diskusie padali aj ich otázky na tému nového systému nakladania s odpadom. Na tie najdôležitejšie  a najzaujímavejšie odpovedala spoluautorka nového zákona o odpadoch JUDr. Božena Gašparíková, CSc.

Čítať celé

Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

Cieľom príspevku je vysvetliť zamestnancom škôl a školských zariadení problematiku výkonu základnej finančnej kontroly v školách a školských zariadeniach po účinnosti zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Na každú školu a školské zariadenie, ak spĺňa podmienky definície subjektu verejnej správy a spĺňa tým aj podmienky definície orgánu verejnej správy, sa vzťahujú povinnosti uvedené v zákone o finančnej kontrole.

Čítať celé

Účtovanie transferov

Transfery sú jednou z oblastí, ktorá je špecifická pre organizácie štátnej správy a samosprávy. Pod pojmom transfer sa chápu finančné (poskytnutie peňažných prostriedkov) aj nefinančné (možnosť čerpania z výdavkového účtu v Štátnej pokladnici rozpočtovými organizáciami štátu, bezodplatne obstaraný majetok alebo prevod správy majetku štátu na inú rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu) vzťahy v rámci verejnej správy aj mimo nej.

Čítať celé

Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku a odpisový plán

Pripravili sme pre vás nové smernice, smernicu o odpisovaní dlhodobého majetku a odpisový plán. Účtovná jednotka zostavuje odpisový plán ako podklad na vyčíslenie oprávok odpisovaného majetku v priebehu jeho používania. Na základe odpisového plánu sa odpisuje dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Súčasťou smernice je aj vzor odpisového plánu dlhodobého nehmotného majetku a vzor odpisového plánu dlhodobého hmotného majetku.

Čítať celé

Smernica o verejnom obstarávaní pre VÚC, obce a ich príspevkové a rozpočtové organizácie

Účelom tejto smernice je pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní definovať práva a povinnosti, zodpovednosť, spôsob kontroly a postupy verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác vo verejnom obstarávaní a pri uzatváraní zmlúv. 

Čítať celé

Samosprávy či tretí sektor sa môžu uchádzať o dotácie na projekty orientované na riešenie problémov rómskych komunít

22.6.2016  /  Ministerstvo vnútra SR

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Čítať celé

Je sklad dôležitý pre váš podnik? Zefektívnite ho | Inzercia

22.6.2016

Skladové priestory nepotrebuje každý podnikateľ narozdiel od poskytovania sídla spoločnosti resp. registračného sídla, ktoré je zapísané v obchodnom registri. Ak však už sklad máte a využívate ho, mali by ste si dať záležať na tom, aby ste chod a procesy v ňom čo najviac zefektívnili.

Čítať celé

Uznanie kreditov za program kontinuálneho vzdelávania ukončený overením kompetencií

21.6.2016  /  Ing. Jarmila Szabová

Môže škola uznať kredity za overenie profesijných kompetencií získaných v 5/2016?

Čítať celé

Parlament uľahčil cezhraničné uznávanie verejných listín v EÚ

9.6.2016

Európsky parlament dňa 9. 6. 2016 schválil legislatívne zmeny, ktoré zjednodušia preukazovanie pravosti verejných listín, akými sú rodný či sobášny list, v iných členských štátoch a uľahčia tak voľný pohyb osôb v rámci EÚ.


Advokátski koncipienti nebudú mať skrátenú dĺžku praxe

24.5.2016  /  S-EPI, s.r.o.

Advokátskym koncipientom sa nebude skracovať dĺžka praxe z piatich rokov na tri roky.


Európsky parlament si posvieti na dane

10.5.2016

Pozrite si prehľad toho, čo všetko ohľadne väčšej daňovej transparentnosti a spravodlivosti majú poslanci momentálne na stole.

tst-partner-logo.png

SZČO dostanú list o vzniku, zániku a zmene poistného do SP

22.6.2016  /  SITA a.s.

Ak SZČO od začiatku júla tohto roka vznikne alebo zanikne povinné sociálne poistenie, alebo sa jej zmení vymeriavací základ na platenie poistného na základe vlaňajších príjmov z podnikania, Sociálna poisťovňa jej to do 21. júla tohto roka oznámi listom.

Čítať celé

Miera nezamestnanosti v máji klesla na 9,45 %

21.6.2016  /  SITA a.s.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci mája tohto roka 9,45 %. Miera nezamestnanosti tak zostala na najnižšej úrovni od januára 2009, kedy predstavovala 9,03 %.

Čítať celé

Centrálny register exekúcií bude prístupný od 1. júla

20.6.2016  /  SITA a.s.

Verejnosť sa už od 1. júla bude môcť dozvedieť konkrétne údaje o aktuálnych exekučných konaniach. Slovenská komora exekútorov sprístupní občanom Centrálny register exekúcií, v ktorom si budú môcť napríklad zistiť, či je voči nim vedená exekúcia.

Čítať celé