Prihlásiť

Vzdelávacie služby a DPH

Za dodanie služby sa v zmysle Smernice o spoločnom systéme DPH, ako aj v zmysle zákona o DPH považuje aj poskytovanie vzdelávania školami, inými vzdelávacími inštitúciami alebo inými fyzickými alebo právnickými osobami v rámci seminárov a konferencií. Tieto služby môžu byť za zákonom stanovených podmienok od dane oslobodené. Ak však ide o služby vzdelávania, ktoré zákonné podmienky nespĺňajú, podliehajú 20 % zdaneniu.

Čítať celé

Nový zákon o odpadoch z pohľadu obce

Po štrnástich rokoch prichádza v odpadovom hospodárstve k zásadnej zmene. Doterajší zákon o odpadoch a zákon o obaloch nahradí nový komplexný zákon o odpadoch. Mnohé zmeny sa dotknú aj obcí. Významná zmena nastáva v systéme triedeného zberu. Ruší sa Recyklačný fond a zodpovednosť za triedený zber odpadov z vyhradených výrobkov prechádza priamo na výrobcov, čo prináša pre obce dôležité zmeny pri zabezpečovaní a financovaní triedeného zberu. 

Čítať celé

Odmeňovanie zamestnancov v školstve

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zakotvuje odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme u zamestnávateľov stanovených v ust. § 1 ods. 1 písm. a) až l) daného zákona. Ide predovšetkým o zamestnávateľov, ktorí sú v oblasti financovania svojej činnosti  závislí od štátneho rozpočtu. Svoju pozornosť v článku upriamime najmä na oblasť školstva v súvislosti so spomínaným zákonom.

Čítať celé

Hlavný kontrolór obce

Jedným z dôležitých kontrolných mechanizmov obecnej samosprávy je inštitút hlavného kontrolóra.  Tento predstavuje nezávislý a účinný mechanizmus kontroly každej obce. Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, pričom voľby sa môže zúčastniť každý, kto dovŕšil aspoň úplné stredoškolské vzdelanie. Hlavný kontrolór môže vykonávať činnosť aj pre viacero obcí na základe ich dohody.

Čítať celé

Obsahové náležitosti dôležitých VZN obcí II. časť

Pokračovanie v analýze a definovaní obsahovej štruktúry tých najdôležitejších právnych úprav, ktoré by mali obce prijať vo forme všeobecne záväzného nariadenia, bude v sociálnej oblasti, školskej oblasti a právnej úprave miestneho referenda. Každá obec má svoje danosti a špecifiká, ktoré je vždy nutné brať na zreteľ a plne rešpektovať, ak sa pripravuje návrh všeobecne záväzného nariadenia danej obce.

Čítať celé

Výška všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2014 je 10 296 eur

30.4.2015  /  Sociálna poisťovňa

Všeobecný vymeriavací základ sa využíva pri určení sumy minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie a tiež pri výpočte dôchodkových a ďalších dávok (nemocenské, úrazové, garančné, dávky v nezamestnanosti).

Čítať celé

V jedálňach je málo domáceho mäsa, tvrdia hydinári

29.4.2015  /  SITA a.s.

Únia hydinárov Slovenska upozorňuje, že verejné obstarávania školských jedální sú často nastavené na mieru veľkoobchodníkov.

Čítať celé

Pracovnoprávne nároky zamestnancov pri splynutí škôl

27.4.2015  /  Ing. Jarmila Szabová

Ako postupovať v pracovnoprávnych vzťahoch pri zlúčení dvoch škôl s právnou subjektivitou, so samostatným IČO, IČZ v Sociálnej poisťovni, DIČ na daňovom úrade, do jedného právneho subjektu? Ministerstvo školstva vyradí obidve školy zo siete škôl a zaradí novú spojenú školu. Je potrebné ukončiť pracovné pomery so zamestnancami obidvoch škôl a uzatvoriť nové pracovné zmluvy, alebo zmenu riešiť cez dohodu o zmene pracovnej zmluvy? 

Čítať celé

Vláda SR schválila návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

16.4.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa zavádza definícia konečného užívateľa výhod na účely tohto zákona. 


Vláda SR schválila návrh nového autorského zákona

16.4.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Návrh nového autorského zákona sa sústreďuje na zabezpečenie efektívnejšieho výkonu práv autorov a iných nositeľov práv a zároveň zabezpečuje vyváženie záujmov na strane nositeľov práv a používateľov.


Vláda SR schválila návrh novely zákona o rodine

16.4.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Cieľom návrhu je zlepšiť podmienky ochrany detí a riešenie aktuálnych aplikačných problémov, ktoré boli identifikované za roky existencie a platnosti zákona o rodine a iných predpisov v ich vzájomných súvislostiach.

tst-partner-logo.png

Kiska začne odvolávať sudcov nad 65 rokov

30.4.2015  /  SITA a.s.

Prezident chce uplatniť svoju právomoc odvolávania sudcov nad 65 rokov tak, aby umožnil súdom pripraviť sa na ich odchod. Kiska tiež upozornil aj na povinnú bezpečnostnú previerku, ktorou sa výber sudcov momentálne objektívne predlžuje.

Čítať celé

EP podporí zamestnávanie mladých jednou miliardou eur

30.4.2015  /  SITA a.s.

Európsky parlament schválil plán, ktorý má pomôcť mladým ľuďom zamestnať sa. Zo spoločných prostriedkov sa vyčlení na rok 2015 jedna miliarda eur na projekty spojené so zamestnávaním mladých. Každému občanovi do 25 rokov tak bude umožnené do štyroch mesiacov od ukončenia školy alebo straty zamestnania získať nové pracovné miesto či rekvalifikovať sa.

Čítať celé

Sociálne odvody sa majú ročne zúčtovávať od roku 2019

30.4.2015  /  SITA a.s.

Sociálne odvody by sa mali na Slovensku prvýkrát ročne zúčtovať v roku 2019 za rok 2018. Uvádza sa to v Národnom programe reforiem SR 2015, ktorý schválila vláda. Ročné zúčtovanie odvodov má zamedziť optimalizácii platenia odvodov a pôvodne sa malo zaviesť už v tomto roku.

Čítať celé