Prihlásiť
titulná strana Eurofondy, granty, dotácie Vzdelávanie Naše noviny Objednávka

Čo čaká nezvolených starostov a poslancov pri skončení funkcie po voľbách

Jesenné komunálne voľby sa blížia (uskutočnia sa 15. 11. 2014) a treba počítať s tým, že nie všetci doterajší starostovia, primátori a poslanci budú znova zvolení. Ich neúspech vo voľbách však neznamená okamžitý zánik všetkých ich práv a povinností; naopak, niektoré záležitosti budú musieť ešte v súvislosti s výsledkom volieb uzavrieť, pričom najviac úloh čaká pochopiteľne doterajších starostov a primátorov.

Čítať celé

Zrážky zo mzdy (2014)

Zrážky zo mzdy sú legislatívny nástroj, ktorý umožňuje zamestnávateľovi vykonať zo mzdy zamestnanca zrážky v prospech štátu, oprávnených právnických alebo fyzických osôb, ktoré je zamestnanec povinný platiť uvedeným subjektom. Za výpočet výšky a realizáciu zrážok zo mzdy je zodpovedný zamestnávateľ.

Čítať celé

Preradenie na inú prácu podľa Zákonníka práce

Pracovné podmienky dojednané v pracovnej zmluve sú záväzné tak pre zamestnanca, ako aj pre zamestnávateľa, a to po celý čas trvania pracovného pomeru. Potvrdzuje sa tým dôležitosť pracovnej zmluvy a rešpektovanie vôle zamestnanca i zamestnávateľa. Žiadna zo strán nemôže druhej strane vnútiť pracovné podmienky, s ktorými táto strana nebude súhlasiť.

Čítať celé

Podnikanie miest a obcí v našich legislatívnych podmienkach

Obce a mestá majú viacero spôsobov, ako sa zapojiť aktívne do podnikateľského života a zhodnocovať tak svoj majetok. Akú konkrétnu formu podnikania však vybrať, to je vždy individuálne rozhodnutie danej samosprávy a toto rozhodnutie bude determinované aj spôsobom ovládania a kontrolovania podnikateľskej činnosti.

Čítať celé

Štrukturálne fondy v období 2014 - 2020

Dňa 20. 6. 2014 prijala Európska komisia Partnerskú dohodu so Slovenskom na roky 2014 – 2020, v ktorej je stanovená stratégia pre optimálne využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov v regiónoch a mestách krajiny. Schválila aj 7 operačných programov, ktorými sa bude Partnerská dohoda napĺňať.

Čítať celé

V materských školách pribudne ďalších 52 asistentov učiteľov

23.9.2014  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

V rámci národného projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2)“ pribudne v školskom roku 2014/2015 viac ako 50 pedagogických asistentov. Ich počet sa tak zvýši z pôvodných 110 na 162.

Čítať celé

Obec ako poskytovateľ návratného zdroja financovania príspevkovej organizácii

23.9.2014  /  Bc. Jozef Sýkora, MBA

Akým spôsobom je zákonné zúčtovať a správne zaradiť do príslušnej ekonomickej klasifikácie návratné zdroje financovania, ak sú obcou poskytnuté príspevkovej organizácii v jej zriaďovateľskej pôsobnosti?

Čítať celé

Ošetrujúci lekári na podnet Sociálnej poisťovne v júli ukončili takmer 3 tisíc PN

19.9.2014  /  Sociálna poisťovňa

Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne v júli 2014 pokračovali u ošetrujúcich lekárov v kontrolách posudzovania spôsobilosti na prácu.

Čítať celé

Návrh zákona o vzájomnom uznávaní a výkone ochranných opatrení v občianskych veciach

22.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Účelom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre vykonanie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach. Nariadenie má byť rýchlym a flexibilným nástrojom, pomocou ktorého bude chránenej osobe v prípade jej premiestnenia sa z jedného členského štátu do druhého poskytnutá okamžitá ochrana na báze uznania ochranného opatrenia.


Návrh novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR

22.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom navrhovaného zákona je rozšíriť poskytovanie dotácií aj na účely podpory protidrogových aktivít. Návrh zákona súčasne taxatívne ustanovuje oblasti a činnosti, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na účely podpory protidrogových aktivít. Návrh zákona ďalej na základe požiadaviek aplikačnej praxe precizuje ustanovenia, ktoré upravujú podmienky poskytovania dotácií na účely podľa § 2 ods. 1 písm. a) až k), napríklad sa ukladá povinnosť zriadenia osobitného účtu v banke.


Návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií

12.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predloženého návrhu zákona je predchádzať vzniku závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a obmedziť následky takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok mimo podnikov. Návrh zákona ustanovuje povinnosti pre prevádzkovateľov podnikov, v ktorých sa nachádzajú určité množstvá nebezpečných látok, tak, aby sa zabezpečila prevencia a minimalizovali následky závažnej havárie v prípade jej vzniku. 

tst-partner-logo.png

Na zvýšení minimálnej mzdy sa tripartita nedohodla

23.9.2014  /  SITA a.s.

Hospodárska a sociálna rada nedospela k dohode na zvýšení minimálnej mzdy na Slovensku od začiatku budúceho roka zo súčasných 352 eur na 380 eur. S takýmto návrhom, ktorý predložil minister práce a sociálnych vecí Ján Richter, nesúhlasia zamestnávatelia.

Čítať celé

Miera nezamestnanosti v auguste klesla na 12,56 %

23.9.2014  /  SITA a.s.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v auguste tohto roka 12,56 %. V porovnaní s júlom išlo o pokles o 0,11 percentuálneho bodu. Medziročne sa evidovaná miera nezamestnanosti minulý mesiac znížila o 1,14 percentuálneho bodu.

Čítať celé

Odmeny paralympionikov neoberú o príspevky

23.9.2014  /  SITA a.s.

Odmeny za dosiahnuté športové výsledky na paralympijských a deaflympijských hrách sa nebudú považovať za príjem pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu. Zmenu, ktorú poslanci navrhli v zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, už podpísal prezident Andrej Kiska.

Čítať celé