Prihlásiť

Daňová a mzdová pohotovosť

Hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Prijatím novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov SR pod číslom 205/2014 Z. z. prešla na prvý pohľad pomerne zásadnou zmenou právna úprava hlasovania vlastníkov v domoch. Pri detailnejšom oboznámení sa zistíme, že väčšina ustanovení o hlasovaní ostala zachovaná, vykonané boli skôr menšie úpravy, pričom však bola daná ustanoveniam o hlasovaní v § 14 nová koncepcia.

Čítať celé

Reklamné zariadenia po novom

Jednou zo súčastí tzv. vizuálneho smogu je problém najrôznejších reklamných zariadení (citylighty, billboardy, megaboardy, reklamné plachty, reklamné LED tabule...) a ich umiestnenia v najrôznejších častiach obcí (pri cestách, v križovatkách, na budovách...). Ešte väčším problémom však je, že veľmi veľa je ich postavených nelegálne, teda bez súhlasu vlastníka pozemku alebo stavebného povolenia, prípadne bez oboch.

Čítať celé

Plat starostu

Starosta obce (ďalej aj len ako „starosta“) je popri obecnom zastupiteľstve druhým z orgánov obce (§ 10 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ďalej aj len ako „zákon o obecnom zriadení“) volených v priamych voľbách a je predstaviteľom obce, jej najvyšším výkonným orgánom a štatutárnym orgánom. Zároveň funkcia starostu je platená, kedy starosta za výkon svojej funkcie dostáva plat hradený z verejných prostriedkov.

Čítať celé

Ako postupovať pri proteste prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce

Jedným z oprávnení obce je vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej aj len „nariadenia“), ktorými sa určitá zákonná kompetencia obce bližšie a podrobnejšie upravuje na miestne podmienky. Škála oblastí, na úpravu ktorých možno vydať nariadenia, je široká – napr. v oblasti odpadov, mestskej polície, školstva, sociálnych služieb a mnohých ďalších.

Čítať celé

Obec a susedské spory

Najmä v menších obciach sa na starostu často obracajú obyvatelia so svojimi problémami so susedmi. Často ide napr. o prípady, kedy druhého suseda obťažuje chov domácich zvierat, včiel, presahovanie stromov, kríkov alebo stavby suseda na jeho pozemok, hluk a pod., prípadne rôzne schválnosti a iné zlomyseľné konania. Môže ale ísť aj napr. o spory o vlastníctvo pozemku alebo priebeh jeho hranice.

Čítať celé

Nové sumy stravného

29.10.2014

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje opatrením č. 296/2014 Z. z. podľa jednotlivých časových pásiem sumy stravného. Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 31. 10. 2014. Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. zvýšené sumy náhrad patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené.

Čítať celé

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva

27.10.2014

Ponúkame vám publikáciu s úplným znením zákona o podmienkach výkonu volebného práva č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Grafické prvky - ihneď postrehnete zmeny v zákone: v sivom rastri je vyznačené staré znenie meneného ustanovenia s dátumom, dokedy je účinné; podčiarknutím je vyznačený text, ktorý sa vypúšťa alebo nahrádza novým znením; v rámiku je vyznačené nové znenie meneného ustanovenia s dátumom, odkedy je účinné; tučným písmom je vyznačený text, ktorý sa mení alebo dopĺňa; citácie odkazov a poznámok pod čiarou - za každým právnym predpisom sú citované všetky odkazy a poznámky, na ktoré sa právny predpis odvoláva.

Čítať celé

Nárok na odchodné u starostu obce po zániku mandátu

27.10.2014  /  Mária Jančíková

Starosta obce je od 17. 6. 2011 poberateľom starobného dôchodku a rozhodol sa už v ďalšom období nekandidovať a odísť do dôchodku. Do funkcie starostu bol uvoľnený v roku 1998 z firmy, ktorá zanikla. Má starosta obce opri skončení mandátu okrem odstupného nárok aj na odchodné? Ak nie, u koho si má tento nárok uplatniť? Alebo si ho mal uplatniť skôr?

Čítať celé

Návrh zákona o registri adries

24.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Hlavným cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívny rámec pre fungovanie registra adries, ako informačného systému verejnej správy, evidujúceho adresy a adresné body bytových a nebytových budov, a to tak na účely ich využitia ako referenčných údajov inými štátnymi orgánmi na výkon ich činnosti, ako aj na účely podpory činnosti orgánov štátu majúcich v kompetencii zabezpečovanie ochrany života, zdravia a majetku osôb.


Návrh zákona o poisťovníctve

21.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Predmetom návrhu zákona sú niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, organizáciou, riadením a vykonávaním činností poisťovní a zaisťovní so sídlom na území Slovenskej republiky, úprava reorganizácie a niektorých vzťahov súvisiacich s ich zánikom.


Návrh zákona novely zákona o stimuloch pre výskum a vývoj

16.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu je, aby bolo možné aj v roku 2015 pokračovať v podpore výskumu a vývoja u malých a stredných podnikov a napĺňať uznesenie Vlády SR č. 227/2013 B. 107 k opatreniam v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu.

tst-partner-logo.png

Odvodové úľavy pri študentských brigádach sa zvýšia

29.10.2014  /  SITA a.s.

Hranica zárobku pri dohodách o brigádnickej práci, do ktorej študenti neplatia odvody, sa pre študentov stredných a vysokých škôl od začiatku budúceho roka zvýši na jednotnú sumu 200 eur. Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísal prezident Andrej Kiska.

Čítať celé

K novelám Trestného zákona a Trestného poriadku 400 pripomienok

29.10.2014  /  SITA a.s.

Definície nových trestných činov ako aj úprava niektorých už existujúcich sú súčasťou novely Trestného zákona. Materiál je po pripomienkovom konaní a čaká na prerokovanie Legislatívnou radou vlády a na schválenie kabinetom. Spolu k týmto normám prišlo okolo 400 pripomienok

Čítať celé

V európskych testoch mohlo byť neúspešných až 36 bánk

28.10.2014  /  SITA a.s.

Testovanie bánk v Európe ukázalo, že krajiny a banky zavádzajú globálne pravidlá v oblasti kapitálu rôznou rýchlosťou. Záťažové testy bánk v EÚ ukázali, že 25 bánk je príliš slabých na to, aby zvládli tri roky trvajúcu recesiu. Všetky tieto banky pochádzajú z krajín eurozóny.

Čítať celé