Prihlásiť

Vzdelávacie služby a DPH

Za dodanie služby sa v zmysle Smernice o spoločnom systéme DPH, ako aj v zmysle zákona o DPH považuje aj poskytovanie vzdelávania školami, inými vzdelávacími inštitúciami alebo inými fyzickými alebo právnickými osobami v rámci seminárov a konferencií. Tieto služby môžu byť za zákonom stanovených podmienok od dane oslobodené. Ak však ide o služby vzdelávania, ktoré zákonné podmienky nespĺňajú, podliehajú 20 % zdaneniu.

Čítať celé

Nový zákon o odpadoch z pohľadu obce

Po štrnástich rokoch prichádza v odpadovom hospodárstve k zásadnej zmene. Doterajší zákon o odpadoch a zákon o obaloch nahradí nový komplexný zákon o odpadoch. Mnohé zmeny sa dotknú aj obcí. Významná zmena nastáva v systéme triedeného zberu. Ruší sa Recyklačný fond a zodpovednosť za triedený zber odpadov z vyhradených výrobkov prechádza priamo na výrobcov, čo prináša pre obce dôležité zmeny pri zabezpečovaní a financovaní triedeného zberu. 

Čítať celé

Odmeňovanie zamestnancov v školstve

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zakotvuje odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme u zamestnávateľov stanovených v ust. § 1 ods. 1 písm. a) až l) daného zákona. Ide predovšetkým o zamestnávateľov, ktorí sú v oblasti financovania svojej činnosti  závislí od štátneho rozpočtu. Svoju pozornosť v článku upriamime najmä na oblasť školstva v súvislosti so spomínaným zákonom.

Čítať celé

Hlavný kontrolór obce

Jedným z dôležitých kontrolných mechanizmov obecnej samosprávy je inštitút hlavného kontrolóra.  Tento predstavuje nezávislý a účinný mechanizmus kontroly každej obce. Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, pričom voľby sa môže zúčastniť každý, kto dovŕšil aspoň úplné stredoškolské vzdelanie. Hlavný kontrolór môže vykonávať činnosť aj pre viacero obcí na základe ich dohody.

Čítať celé

Obsahové náležitosti dôležitých VZN obcí II. časť

Pokračovanie v analýze a definovaní obsahovej štruktúry tých najdôležitejších právnych úprav, ktoré by mali obce prijať vo forme všeobecne záväzného nariadenia, bude v sociálnej oblasti, školskej oblasti a právnej úprave miestneho referenda. Každá obec má svoje danosti a špecifiká, ktoré je vždy nutné brať na zreteľ a plne rešpektovať, ak sa pripravuje návrh všeobecne záväzného nariadenia danej obce.

Čítať celé

Vrátenie odstupného pri výkone práce vo verejnom záujme

4.5.2015  /  Bc. Jozef Sýkora, MBA

Je povinnosťou zamestnanca, ktorý vykonával prácu vo verejnom záujme pre obec, aby vrátil vyplatené odstupné, ak uzatvoril pracovný pomer s organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce?

Čítať celé

Výška všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2014 je 10 296 eur

30.4.2015  /  Sociálna poisťovňa

Všeobecný vymeriavací základ sa využíva pri určení sumy minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie a tiež pri výpočte dôchodkových a ďalších dávok (nemocenské, úrazové, garančné, dávky v nezamestnanosti).

Čítať celé

V jedálňach je málo domáceho mäsa, tvrdia hydinári

29.4.2015  /  SITA a.s.

Únia hydinárov Slovenska upozorňuje, že verejné obstarávania školských jedální sú často nastavené na mieru veľkoobchodníkov.

Čítať celé

Vláda SR: Novela zákona o strelných zbraniach a strelive

5.5.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Navrhuje sa zavedenie evidencie expanzných zbraní, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C z dôvodu ich masívneho rozšírenia, čo môže viesť k ohrozeniu bezpečnostnej situácie v SR.


Vláda SR schválila návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

16.4.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa zavádza definícia konečného užívateľa výhod na účely tohto zákona. 


Vláda SR schválila návrh nového autorského zákona

16.4.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Návrh nového autorského zákona sa sústreďuje na zabezpečenie efektívnejšieho výkonu práv autorov a iných nositeľov práv a zároveň zabezpečuje vyváženie záujmov na strane nositeľov práv a používateľov.

tst-partner-logo.png

Pre návrat nelegálne vyvezených diel budú nové pravidlá

5.5.2015  /  SITA a.s.

Vniesť najnovšie európske pravidlá do snáh o návrat nelegálne vyvezených diel kultúrnej hodnoty je cieľom najnovšej legislatívnej snahy Ministerstva kultúry SR. Ministerstvo predložili návrh novely zákona o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov. Pripomienkovať sa dá do 15. mája.

Čítať celé

Elektronizácia verejnej správy ide do finále

4.5.2015  /  SITA a.s.

Elektronická matrika, elektronické vybavovanie sociálnych dávok, výpis s registra trestov, či prihlásenie vozidla cez internet. Aj tieto služby vrátane desiatok ďalších budú môcť občania využívať už tento rok z pohodlia svojho domova prostredníctvom internetu.

Čítať celé

Nezamestnanosť nad 20 % malo na konci marca desať okresov

4.5.2015  /  SITA a.s.

Miera nezamestnanosti bola na konci marca tohto roka vyššia ako 20 % v desiatich okresoch na Slovensku. Oproti koncu marca minulého roka sa počet okresov presahujúcich 20-percentnú nezamestnanosť znížil o päť. Okresy, v ktorých bola na konci prvého štvrťroka tohto roka nezamestnanosť nad 20 %, patria do Prešovského, Banskobystrického alebo Košického kraja.

Čítať celé