Organizačný poriadok pre obce

Organizačný poriadok obecného úradu je základnou organizačno-právnou normou vzťahujúcou sa na zamestnancov obce a určuje najmä náplne jednotlivých oddelení obecného úradu. Organizačný  poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov obce, ktorí sú v pracovno-právnom alebo obdobnom právnom vzťahu k obci.

Čítať celé

Ako sa vyhnúť chybám pri návratných zdrojoch financovania, zmeny od 1. 1. 2017

V príspevku sa budeme venovať aktuálnej téme návratných zdrojov financovania, podmienkam ich prijímania a použitia v obci a vo vyššom územnom celku. V príspevku upozorníme na dve novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré v blízkej budúcnosti ovplyvnia pravidlá používania a prijímania týchto zdrojov.

Čítať celé

Odstupné a odchodné

Podmienky, za ktorých zamestnávateľ môže alebo kedy je povinný poskytnúť zamestnancovi odstupné a odchodné a ich výšku, upravujú viaceré predpisy. Základné podmienky upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. U zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, je maximálna výška obmedzená zákonom č. 552/2003 Z. z. A u zamestnávateľov, ktorí postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z., uvedené inštitúty upravuje aj Kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Čítať celé

Náhrady za používanie motorového vozidla zamestnanca pri pracovných cestách

Zákon o cestovných náhradách umožňuje zamestnancovi použiť na pracovnej ceste aj iné motorové vozidlo ako vozidlo zamestnávateľa, ale len po písomnej dohode. Zamestnancovi v takýchto prípadoch patrí základná náhrada za každý km jazdy v ustanovenej výške a náhrada za spotrebované pohonné látky podľa cien PHL prepočítaných podľa spotreby.

Čítať celé

Nepodpísanie uznesenia starostom, prevádzkový čas, obstarávanie právnych služieb, symboly častí obce

V tomto článku sa venujeme štyrom rozsahovo síce kratším a navzájom nesúvisiacim, ale nepochybne dôležitým otázkam, pravidelne sa opakujúcim v obecnej praxi.

Čítať celé

Ponuka voľného miesta pri výpovedi

24.10.2016  /  Ing. Jarmila Szabová

Na základe rozhodnutia o organizačnej zmene, ktorá nadobudne platnosť od 1. 6. 2016, sa bude s účinnosťou odo dňa 1. 8. 2016 rušiť funkčné miesto z dôvodu nadbytočnosti. K akému dátumu je povinný ponúknuť zamestnávateľ voľné pracovné miesta v organizácii?

Čítať celé

Ochrana osobných údajov a kamerové systémy od 1. 9. 2016 - videoškolenie

18.10.2016

Monitorujete priestory prístupné alebo neprístupné verejnosti? Viete, aké povinnosti sa s tým spájajú? JUDr. Marcela Macová, PhD. vám poradí v novom videoškolení, ako sa vyhnúť chybám a sankciám.

Čítať celé

Nárok na pridanú dovolenku

17.10.2016  /  JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)

Vzniká zamestnancom samosprávneho orgánu nárok na dlhšiu dovolenku v porovnaní s výmerou stanovenou v Zákonníku práce len v prípade, ak sú členmi odborov alebo ak majú so zamestnávateľom uzatvorenú kolektívnu zmluvu?

Čítať celé

Vláda SR: Efektívnejšie exekúcie, dostupnejší osobný bankrot

23.9.2016  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda schválila zmeny v exekúciách a v osobnom bankrote. Zmeny upravujú vzťahy medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi. Dlžník získa väčšiu mieru ochrany a exekútor väčšiu zodpovednosť za výkon exekúcie.


Legislatívne zmeny ministerky L. Žitňanskej posunuli poslanci do druhého čítania

9.9.2016  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Do druhého čítania postupuje nový účinný protischránkový zákon. Rovnako tak novela trestných kódexov, ktorá má priniesť účinnejšie postihovanie extrémistických a rasovo motivovaných trestných činov.


Čo čaká poslancov EP v druhej polovici roka?

24.8.2016

Počas nasledujúcich mesiacov sa budú poslanci EP zaoberať mnohými témami, počnúc migračnou krízou až po jednotný digitálny trh. Prečítajte si, o čom všetkom bude reč.

tst-partner-logo.png

Sociálne odkázaní opäť dostanú od štátu potravinové balíčky

24.10.2016  /  SITA a.s.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR začína budúci týždeň v spolupráci s partnerskými neziskovými organizáciami opäť distribuovať potravinové balíčky pre najodkázanejších občanov.

Čítať celé

Miera nezamestnanosti v septembri opäť symbolicky klesla

21.10.2016  /  SITA a.s.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci septembra tohto roka 9,42 %. Zostala tak na najnižšej úrovni od januára 2009, kedy predstavovala 9,03 %.

Čítať celé

Zmeny v dani z príjmov putujú do druhého čítania

20.10.2016  /  SITA a.s.

Zvýšenie paušálnych výdavkov živnostníkov, zníženie korporátnej dane či zavedenie dane z dividend namiesto zdravotných odvodov z nich posunuli poslanci do druhého čítania.

Čítať celé