Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

Miestne dane a ich zmeny v roku 2014

Zákon o miestnych daniach bol v roku 2014 dvakrát novelizovaný. Obidve novely zákona reagujú na poznatky z praxe, ktoré poukázali na rozdielny výklad niektorých ustanovení zákona s potrebou tieto ustanovenia doplniť, upraviť a niektoré precizovať. Novela zákona napríklad upravila základ dane z pozemkov, zmenila a rozšírila predmet dane zo stavieb, či bol rozšírený okruh poplatníkov, ktorým obec môže poskytnúť zníženie alebo odpustenie poplatku.

Čítať celé

Keď nikto nechce byť starostom

Po uzavretí kandidátnych listín sa zistilo, že v niektorých obciach je len jeden kandidát na starostu alebo dokonca žiaden, prípadne nie sú ani kandidáti na všetky mandáty poslancov obecného zastupiteľstva. Sú aj prípady, kedy funkcia starostu zanikla už dávnejšie (napr. doterajší starosta sa vzdal funkcie alebo zomrel).

Čítať celé

Plat starostu

Starosta obce (ďalej aj len ako „starosta“) je popri obecnom zastupiteľstve druhým z orgánov obce (§ 10 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ďalej aj len ako „zákon o obecnom zriadení“) volených v priamych voľbách a je predstaviteľom obce, jej najvyšším výkonným orgánom a štatutárnym orgánom. Zároveň funkcia starostu je platená, kedy starosta za výkon svojej funkcie dostáva plat hradený z verejných prostriedkov.

Čítať celé

PHSR obcí, miest a VÚC zaznamenal výrazné zmeny pre nové programové obdobie

Zákonná úprava, ktorá sa týka podpory regionálneho rozvoja, konkrétne programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a VÚC, zaznamenala zmenu, ktorá kladie dôraz na pripravenosť v rámci nového programového obdobia a taktiež sa prízvukuje regionálna spolupráca na úrovni viacerých susediacich obcí.

Čítať celé

Elektronické trhovisko

Po udalostiach roku 1989, kedy Slovenská republika prešla na trhovú ekonomiku, nastala potreba legislatívne upraviť a zabezpečiť všetky potrebné pravidlá pri vynakladaní verejných finančných prostriedkov na zabezpečovanie potrieb zo strany subjektov zapojených na štátny rozpočet. Možno s istotou tvrdiť, že oblasť verejného obstarávania je jednou z najsledovanejších oblastí.

Čítať celé

Ministerstvo financií SR spracovalo brožúru k miestnym daniam

24.11.2014  /  Ministerstvo financií SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky spracovalo informačnú brožúru Financie a miestne dane v samospráve, ktorou chce širokej verejnosti priblížiť základné informácie o financovaní miestnej územnej samosprávy, miestnych daniach a poplatkoch.

Čítať celé

Zmeny vo výplate úrazových dávok od 1. januára 2015

20.11.2014  /  Sociálna poisťovňa

Na základe opatrenia MPSVR SR č. 295/2014 Z. z. sa úrazová renta v roku 2015 zvyšuje o 1, 32 %.

Čítať celé

Pružný pracovný čas

19.11.2014  /  Mária Jančíková

Musí mať zamestnanec pri pružnom pracovnom čase rozvrhnutý pracovný čas na voliteľný a základný pracovný čas? Musí byť pri pružnom pracovnom čase každý deň na pracovisku? Môže sa zamestnancovi na ekonomickom úseku rozvrhnúť pracovný čas aj nerovnomerne?

Čítať celé

Návrh zákona o knižniciach

19.11.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predloženého návrhu zákona je predovšetkým zavedenie novej úpravy a precizovanie pojmov, ktoré obsahovo zohľadňujú súčasné formy a spôsoby výkonu odborných činností knižníc; redefinovanie úloh jednotlivých typov knižníc a ich funkcií v knižničnom systéme Slovenskej republiky vrátane vymedzenia ich pôsobnosti.


Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

19.11.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Predkladaným opatrením sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky príslušným orgánom právnickej osoby. Vzor použijú právnické osoby, ak im osobitný zákon ustanovuje schválenie účtovnej závierky príslušným orgánom právnickej osoby (valné zhromaždenie, členská schôdza, správna rada).


Návrh novely zákona o sociálnych službách

14.11.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Návrhom zákona sa zabezpečuje možnosť poskytovateľa sociálnych služieb v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou službou, ktorý túto sociálnu službu poskytoval k 31. 12. 2013, prispôsobiť prevádzkovanie objektu tohto zariadenia reálnemu dopytu po sociálnej službe v domove sociálnych služieb s celoročným pobytom.

tst-partner-logo.png

Sieť chce rodinám s deťmi pridať ročne 500 eur

25.11.2014  /  SITA a.s.

Opozičná strana Sieť chce podporiť mladé rodiny, v parlamente preto predloží pozmeňujúci návrh k štátnemu rozpočtu, ktorý štvorčlennej rodine s dvoma deťmi zvýši ročný príjem o 500 eur. Strana navrhuje zvýšiť daňový bonus a aj nezdaniteľný základ dane každého dospelého.

Čítať celé

Vyše štyri roky je bez práce viac ako 75 000 nezamestnaných

25.11.2014  /  SITA a.s.

Úrady práce na Slovensku evidovali ku koncu októbra tohto roka vyše 75,2 tis. osôb, ktoré boli bez práce viac ako štyri roky. Oproti októbru minulého roka ide o nárast o 2,9 tisíca nezamestnaných. Počet dlhodobo nezamestnaných nad štyri roky od októbra minulého roka stúpol vo všetkých krajoch na Slovensku.

Čítať celé

Odmena pracujúcim väzňom sa nebude valorizovať

25.11.2014  /  SITA a.s.

Obvinení a odsúdení dostanú v budúcom roku za prácu rovnakú sumu ako tento rok. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktoré čaká na prerokovanie kabinetom. Na budúci rok nebudú odmenu za prácu valorizovať, cieľom je konsolidácia verejných financií.

Čítať celé