Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

Miestne dane a ich zmeny v roku 2014

Zákon o miestnych daniach bol v roku 2014 dvakrát novelizovaný. Obidve novely zákona reagujú na poznatky z praxe, ktoré poukázali na rozdielny výklad niektorých ustanovení zákona s potrebou tieto ustanovenia doplniť, upraviť a niektoré precizovať. Novela zákona napríklad upravila základ dane z pozemkov, zmenila a rozšírila predmet dane zo stavieb, či bol rozšírený okruh poplatníkov, ktorým obec môže poskytnúť zníženie alebo odpustenie poplatku.

Čítať celé

Keď nikto nechce byť starostom

Po uzavretí kandidátnych listín sa zistilo, že v niektorých obciach je len jeden kandidát na starostu alebo dokonca žiaden, prípadne nie sú ani kandidáti na všetky mandáty poslancov obecného zastupiteľstva. Sú aj prípady, kedy funkcia starostu zanikla už dávnejšie (napr. doterajší starosta sa vzdal funkcie alebo zomrel).

Čítať celé

Plat starostu

Starosta obce (ďalej aj len ako „starosta“) je popri obecnom zastupiteľstve druhým z orgánov obce (§ 10 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ďalej aj len ako „zákon o obecnom zriadení“) volených v priamych voľbách a je predstaviteľom obce, jej najvyšším výkonným orgánom a štatutárnym orgánom. Zároveň funkcia starostu je platená, kedy starosta za výkon svojej funkcie dostáva plat hradený z verejných prostriedkov.

Čítať celé

PHSR obcí, miest a VÚC zaznamenal výrazné zmeny pre nové programové obdobie

Zákonná úprava, ktorá sa týka podpory regionálneho rozvoja, konkrétne programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a VÚC, zaznamenala zmenu, ktorá kladie dôraz na pripravenosť v rámci nového programového obdobia a taktiež sa prízvukuje regionálna spolupráca na úrovni viacerých susediacich obcí.

Čítať celé

Elektronické trhovisko

Po udalostiach roku 1989, kedy Slovenská republika prešla na trhovú ekonomiku, nastala potreba legislatívne upraviť a zabezpečiť všetky potrebné pravidlá pri vynakladaní verejných finančných prostriedkov na zabezpečovanie potrieb zo strany subjektov zapojených na štátny rozpočet. Možno s istotou tvrdiť, že oblasť verejného obstarávania je jednou z najsledovanejších oblastí.

Čítať celé

Vyhláška o štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy

27.11.2014  /  Finančné riaditeľstvo SR

V návrhoch rozpočtov subjektov verejnej správy na roky 2015 až 2017 sa použije nová štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.

Čítať celé

Nové obecné voľby budú 7. marca, rozhodol predseda NR SR

26.11.2014  /  SITA a.s.

Ak Ústavný súd SR rozhodne, že niekde boli voľby neplatné, môžu sa nové voľbynapokon konať vo viacerých obciach, mestách alebo mestských častiach.

Čítať celé

Do konca roka predstaví minister štátne vzdelávacie programy

26.11.2014  /  SITA a.s.

Ministerstvo školstva do konca roka predstaví nové štátne vzdelávacie programy, ktoré by mali pomôcť zlepšiť vzdelávacie obsahy. Pedagogickí pracovníci v regionálnom školstve dostanú päťpercentné zvýšenie platov.

Čítať celé

Návrh zákona o knižniciach

19.11.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predloženého návrhu zákona je predovšetkým zavedenie novej úpravy a precizovanie pojmov, ktoré obsahovo zohľadňujú súčasné formy a spôsoby výkonu odborných činností knižníc; redefinovanie úloh jednotlivých typov knižníc a ich funkcií v knižničnom systéme Slovenskej republiky vrátane vymedzenia ich pôsobnosti.


Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

19.11.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Predkladaným opatrením sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky príslušným orgánom právnickej osoby. Vzor použijú právnické osoby, ak im osobitný zákon ustanovuje schválenie účtovnej závierky príslušným orgánom právnickej osoby (valné zhromaždenie, členská schôdza, správna rada).


Návrh novely zákona o sociálnych službách

14.11.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Návrhom zákona sa zabezpečuje možnosť poskytovateľa sociálnych služieb v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou službou, ktorý túto sociálnu službu poskytoval k 31. 12. 2013, prispôsobiť prevádzkovanie objektu tohto zariadenia reálnemu dopytu po sociálnej službe v domove sociálnych služieb s celoročným pobytom.

tst-partner-logo.png

Odvodovú úľavu posunuli poslanci do druhého čítania

27.11.2014  /  SITA a.s.

Poslanci budú pokračovať v rokovaní o odvodovej odpočítateľnej položke, ktorá má znížiť zdravotné odvody nízkopríjmových zamestnancov, v druhom čítaní. O legislatíve rokuje parlament v skrátenom konaní. Na odvodovú úľavu budú mať nárok tí zamestnanci, ktorí zarobia menej ako 570 eur mesačne, resp. 6 840 eur ročne.

Čítať celé

Systém dane z motorových vozidiel sa zásadne zmení

27.11.2014  /  SITA a.s.

Súčasný systém správy dane z motorových vozidiel sa zmení. Parlament schválil návrh zákona o dani z motorových vozidiel. Sadzby dane sa zjednotia tak, aby boli rovnaké pre celé Slovensko a pri ich výške bude zohrávať úlohu ekologickosť vozidla a jeho vplyv na životné prostredie.

Čítať celé

Analytici mierne znížili odhad rastu HDP späť na 2,3 %

26.11.2014  /  SITA a.s.

Bankoví analytici opäť mierne znížili odhad rastu slovenskej ekonomiky v tomto roku. Po októbrovom navýšení prognózy o 0,1 percentuálneho bodu na 2,4 % sa v novembri opäť vrátili k svojim odhadom zo septembra, teda na úroveň 2,3 %.

Čítať celé