Nezlučiteľnosť funkcií a konflikt záujmov

Moc bola oddávna veľkým pokušením pre tých, ktorí ju mali v rukách. Predstavuje riziko zneužitia, ak sa jej v rukách jednej osoby nahromadí priveľa. Preto existuje právna úprava, ktorá upravuje vzájomnú nezlučiteľnosť niektorých funkcií a snaží sa zamedzovať konfliktu záujmov. V našom príspevku sa budeme zaoberať len konfliktom záujmov z pohľadu právnej úpravy. Zameriame sa pritom na oblasť obecnej samosprávy.

Čítať celé

Nájomná zmluva na hrobové miesto

Práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebiska upravuje osobitný zákon, ktorým je zákon o pohrebníctve. Predmetný zákon okrem vyššie uvedeného ustanovuje aj to, že obce sú povinné zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci.

Čítať celé

Aké zmeny priniesla novela školského zákona

Potreba novelizovať platnú školskú legislatívu vyplynula priamo z praxe a ešte koncom roka 2014 sa predpokladali významnejšie zmeny – úplne nový zákon o štátnej správe v školstve a o financovaní škôl a viac zmien v školskom zákone. V auguste 2015 bola prijatá novela zákona, ktorá sa zamerala na najpotrebnejšie zmeny, ale predpokladané koncepčné zmeny (napr. vo financovaní škôl) boli odsunuté na neskoršie obdobie.

Čítať celé

Predbežná finančná kontrola v súčasnosti

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite prešiel viacerými zmenami, pričom posledná je z konca roka 2014. Zároveň táto novela je poslednou novelizáciou zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, a to z dôvodu jeho nahradenia novým zákonom od roku 2016. Cieľom príspevku je poukázať na praktický a zákonný výkon predbežnej finančnej kontroly po jeho poslednej novele. Zároveň príspevok obsahuje príklady a otázky na odpovede z praxe.

Čítať celé

Povinnosti obcí a samosprávnych krajov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti

Slovenský zákonodarca pristúpil k schváleniu novej právnej úpravy v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na úrovni obcí a samosprávnych krajov, ktorá má novým spôsobom a novými definíciami napomôcť rozvoju obecnej alebo samosprávnej kultúrnej činnosti s cieľom zvyšovania kultúrnej a vzdelanostnej úrovne obyvateľov. Zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 2015.

Čítať celé

Nedostatky verejného obstarávania brzdia čerpanie fondov EÚ

9.10.2015  /  SITA a.s.

Najkritickejšími problémami verejného obstarávania na Slovensku sú chýbajúce odborné znalosti medzi obstarávateľmi, zdĺhavosť procesu a kritérium najnižšej ceny, ktoré negatívne ovplyvňuje kvalitu verejného obstarávania.

Čítať celé

Konferencia: Koncepcia nového zákona o odpadoch a jeho zavedenie do praxe

6.10.2015

Primátori, starostovia, vedúci odborov životného prostredia, potrebujete vedieť viac o najdôležitejších zmenách v novom zákone o odpadoch? Potrebujete poradiť pri zavádzaní nového zákona v podmienkach mesta, obce do praxe? Na vaše otázky vám budú odpovedať najpovolanejší zamestnanci ministerstva životného prostredia či Slovenskej inšpekcie ŽP. 

Čítať celé

Rezort školstva bude mať v rozpočte o 266 miliónov eur menej

6.10.2015  /  SITA a.s.

Ministerstvo školstva bude mať oproti tomuto roku menej peňazí zo štrukturálnych fondov EÚ, prostriedky zo štátneho rozpočtu rastú.

Čítať celé

Návrh novely stavebného zákona

25.9.2015  /  S-EPI, s.r.o.

NR SR schválila v I. čítaní novelu stavebného zákona a zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ktorá bola predložená za účelom zefektívnenia povoľovacích procesov tak, aby bolo možné realizovať povoľovanie stavieb významnej investície v čo najkratšom časovom horizonte.


Predstavitelia justície sa zhodli na potrebe zmeniť Trestný poriadok

22.9.2015  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Najvyšší predstavitelia justície rokovali s ministrom spravodlivosti o spresnení pravidiel pri rozhodovaní o väzbe v súvislosti s konaním po povolení obnovy konania.


Vláda schválila 48 návrhov zákonov

2.9.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Vláda Slovenskej republiky schválila 26. augusta 2015 na svojom rokovaní 48 návrhov zákonov. Ide o posledné návrhy zákonov, ktoré bude možné, podľa aktuálneho harmonogramu rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky, schváliť v riadnom legislatívnom procese v tomto volebnom období.

tst-partner-logo.png

Priemerná starobná penzia dosahuje 409,4 eura

9.10.2015  /  SITA a.s.

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku ku koncu septembra predstavoval 409,39 eura. V porovnaní s koncom septembra vlaňajška ide o nárast o 10 eur. Predčasný starobný dôchodok dosahoval v priemere 391,73 eura, čo predstavuje medziročný nárast o 3,82 eura.

Čítať celé

Prezident podpísal novelu zákona o ochrane vkladov

8.10.2015  /  SITA a.s.

Prezident podpísal novelu zákona o ochrane vkladov, ktorá preberá eurosmernicu s cieľom zjednotenia podmienok. Ochrana bankových vkladateľov bude v Európskej únii jednotná, teda do výšky 100 tis. eur na jedného vkladateľa v rámci jednej banky.

Čítať celé

Minimálna mzda nakoniec od januára stúpne na 405 eur

8.10.2015  /  SITA a.s.

Minimálna mzda na Slovensku sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 380 eur na 405 eur. Od začiatku budúceho roka pritom odpočítateľná položka na zdravotné poistenie zostane vo výške 380 eur, a preto v plnej miere nepokryje sumu najnižších zárobkov.

Čítať celé