Financovanie zariadení školského stravovania, ktoré zriaďujú samosprávy a neštátni zriaďovatelia

V príspevku sa dozviete aj: ako sa rozdeľuje vybraná daň z príjmov fyzických osôb medzi obce a VÚC. Ako sa vypočíta výška podielu na dani z príjmov pri obciach na jedného prepočítaného žiaka alebo z akých finančných prostriedkov sa uhrádzajú náklady zariadení školského stravovania?

Čítať celé

Oprávnené výdavky zriadených štátnych organizácií

Príspevok sa venuje náležitostiam a oprávneniam disponovania s verejnými prostriedkami organizácií zriadených kapitolou štátneho rozpočtu alebo na základe osobitného predpisu – rozpočtové organizácie štátu a príspevkové organizácie štátu.

Čítať celé

Zmeny v zákone o Fonde na podporu vzdelávania od 1. júna 2019

Od 1. júna 2019 nadobudli účinnosť zmeny zákona o Fonde na podporu vzdelávania, ktorý zavádza nový druh pôžičky - stabilizačnej pôžičky.

Čítať celé

Účtovanie školskej jedálne v obci na samostatnom účte

S účinnosťou od 1. 1. 2019 sa podľa zákona o dotáciách poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia na stravu) pre každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy. Príspevok poskytuje aj prehľad účtovania tejto legislatívnej zmeny.

Čítať celé

Peňažné plnenie - obdobie letných dovoleniek a vianočných sviatkov v roku 2019

Vyplatené peňažné plnenie – úprava súm 13. a 14. platu z pohľadu zdaňovania v r. 2019.

Čítať celé

Organizačné jednotky neziskovej účtovnej jednotky

18. 6. 2019  /  Jana Vršková, Ing.

Už pri vzniku neziskovej účtovnej jednotky, ktorá predpokladá vykonávať svoju činnosť, je potrebné, aby bolo ustanovené v stanovách, zakladacej listine alebo inom dokumente, podľa ktorého sa bude riadiť, akým spôsobom budú fungovať.

Čítať celé

Verejne nákupy v regiónoch po novom

14. 6. 2019  /  Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie urobil zásadný pokrok pre zjednodušenie a zrýchlenie verejných nákupov, zmeny sú obsiahnuté v novele zákona o verejnom obstarávaní, ktoré platia od januára.

Čítať celé

Prekážky v práci (ONLINE ROZHOVOR)

11. 6. 2019  /  JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému prekážky v práci, neváhajte sa opýtať dňa 13. 6. 2019 v čase od 13.00 do 14.00 hod. našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Čítať celé

Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby

20. 5. 2019  /  Redakcia

Cieľom predloženého návrhu zákona je nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora – rodného čísla.


Vláda schválila návrh zákona o zastavení starých exekúcií

25. 4. 2019  /  Redakcia

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 24. 4. 2019 schválila návrh zákona o ukončení niektorých exekučných konaní.


Pripravovaná novela Zákonníka práce v súvislosti s vysielaním pracovníkov

8. 4. 2019  /  Redakcia

Ministerstvo práce, socálnych vecí a rodiny predložilo do MPK návrh zmeny Zákonníka práce. Návrh súvisí s povinnosťou transpozície smenice EÚ o vysielaní pracovníkov.

tst-partner-logo.png

Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí v skúšobnej prevádzke

28. 5. 2019  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR spustilo na svojej webovej stránke nový register, a to Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí. Občania si tak budú môcť jednoduchšie a rýchlejšie overiť, či konkrétne rozhodnutie je už právoplatné. 

Čítať celé

Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR

23. 5. 2019

Materiál „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“ ako nelegislatívny materiál vypracovalo a predkložilo do medzirezortného konania Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Čítať celé

Európsky parlament schválil návrh zákona o ochrane autorských práv

27. 3. 2019  /  SITA a.s.

Najkontroverznejšia časť zákona vyžaduje, aby firmy ako YouTube a Facebook boli zodpovedné za ochranu autorských práv v prípade materiálov zverejnených na ich platformách.

Čítať celé