Prihlásiť

Plat starostu

Starosta obce (ďalej aj len ako „starosta“) je popri obecnom zastupiteľstve druhým z orgánov obce (§ 10 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ďalej aj len ako „zákon o obecnom zriadení“) volených v priamych voľbách a je predstaviteľom obce, jej najvyšším výkonným orgánom a štatutárnym orgánom. Zároveň funkcia starostu je platená, kedy starosta za výkon svojej funkcie dostáva plat hradený z verejných prostriedkov.

Čítať celé

Ako postupovať pri proteste prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce

Jedným z oprávnení obce je vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej aj len „nariadenia“), ktorými sa určitá zákonná kompetencia obce bližšie a podrobnejšie upravuje na miestne podmienky. Škála oblastí, na úpravu ktorých možno vydať nariadenia, je široká – napr. v oblasti odpadov, mestskej polície, školstva, sociálnych služieb a mnohých ďalších.

Čítať celé

Obec a susedské spory

Najmä v menších obciach sa na starostu často obracajú obyvatelia so svojimi problémami so susedmi. Často ide napr. o prípady, kedy druhého suseda obťažuje chov domácich zvierat, včiel, presahovanie stromov, kríkov alebo stavby suseda na jeho pozemok, hluk a pod., prípadne rôzne schválnosti a iné zlomyseľné konania. Môže ale ísť aj napr. o spory o vlastníctvo pozemku alebo priebeh jeho hranice.

Čítať celé

Hľadanie finančných/nefinančných zdrojov pre organizácie VS prostredníctvom projektov

Zdroje získané prostredníctvom projektov sú jedným z dôležitých príjmov financovania verejných a  neziskových organizácií. Článok sa venuje ich základnému rozdeleniu podľa spôsobu nadobúdania zdrojov a typu darujúceho subjektu. Obsahuje tiež úvod do prípravy projektov spolu s príkladmi, krátkou charakteristikou možných donorov a prelinkovanie na ich webové stránky.

Čítať celé

Čo čaká nezvolených starostov a poslancov pri skončení funkcie po voľbách

Jesenné komunálne voľby sa blížia (uskutočnia sa 15. 11. 2014) a treba počítať s tým, že nie všetci doterajší starostovia, primátori a poslanci budú znova zvolení. Ich neúspech vo voľbách však neznamená okamžitý zánik všetkých ich práv a povinností; naopak, niektoré záležitosti budú musieť ešte v súvislosti s výsledkom volieb uzavrieť, pričom najviac úloh čaká pochopiteľne doterajších starostov a primátorov.

Čítať celé

Príplatok za zmennosť

22.10.2014  /  Mária Jančíková

Upratovačky pracovali doteraz od 7,00 hod. do 15,00 hod. Na základe dodatku k pracovnej zmluve boli preradené z jednozmennej prevádzky na dvojzmennú. V druhej zmene pracujú od 11,00 hod. do 19,00 hod. Majú nárok na príplatok za dvojzmennú prevádzku? Zmena nastala od 1. 9. 2014. Ich práca je rozvrhnutá aj na prácu v sobotu a nedeľu.  

Čítať celé

Voľby do samosprávy obcí: Obciam žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni nevznikajú

20.10.2014  /  Sociálna poisťovňa

V súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu 15. novembra 2014, Sociálna poisťovňa pripomína, že predseda volebnej komisie, jej členovia ani zapisovateľ nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti.

Čítať celé

Aktualizovaný komentár zákona o verejných kultúrnych podujatiach

15.10.2014

Ponúkame Vám aktualizovaný komentár k zákonu č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach. Predmetom zákona je analýza problematiky organizovania verejných kultúrnych podujatí. Zákon sa zaoberá nielen samotnou charakteristikou verejných kultúrnych podujatí, vymedzuje aj jednotlivé  práva a povinnosti, ktoré sa s organizáciou verejných kultúrnych podujatí neodmysliteľne spájajú. 

Čítať celé

Návrh zákona o poisťovníctve

21.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Predmetom návrhu zákona sú niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, organizáciou, riadením a vykonávaním činností poisťovní a zaisťovní so sídlom na území Slovenskej republiky, úprava reorganizácie a niektorých vzťahov súvisiacich s ich zánikom.


Návrh zákona novely zákona o stimuloch pre výskum a vývoj

16.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu je, aby bolo možné aj v roku 2015 pokračovať v podpore výskumu a vývoja u malých a stredných podnikov a napĺňať uznesenie Vlády SR č. 227/2013 B. 107 k opatreniam v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu.


Návrh novely nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z.

16.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu nariadenia je skvalitnenie prideľovania normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení určených na účely osobných nákladov i prevádzkových nákladov.

tst-partner-logo.png

Vznikne Centrálny register exekúcií

22.10.2014  /  SITA a.s.

Vznik registra je upravený v zákone o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, ktorý schválil parlament. Centrálny register exekúcií bude prevádzkovať Slovenská komora exekútorov a budú sa v ňom nachádzať všetky exekúcie, ktoré ešte nie sú právoplatne skončené.

Čítať celé

Poslanci schválili založenie s.r.o. s eurovým základným imaním

22.10.2014  /  SITA a.s.

Poslanci NR SR schválili zmeny v Obchodnom zákonníku. Bude možné vytvoriť dva typy spoločností s ručením obmedzeným. Podľa vzoru Nemecka by sa mali deliť na tzv. riadne a na start-up spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré bude možné vytvárať už so základným imaním od jedného eura.

Čítať celé

V hmotnej núdzi bolo v septembri 5,63 % ľudí

22.10.2014  /  SITA a.s.

Dávky v hmotnej núdzi na konci septembra dostávalo 152,2 tis. osôb. Medziročne sa počet poberateľov týchto dávok znížil o 33,3 tisíc. Najväčší podiel ľudí poberajúcich dávky v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov daného regiónu bol v okresoch Revúca, Rimavská Sobota a Rožňava.

Čítať celé