Vzdelávanie zamestnancov a študentov z daňového pohľadu

Vzhľadom na nevyhnutnosť vzdelávania žiakov vybraných škôl pre ich následné uplatnenie na trhu práce, ale aj potrebu vzdelávania všetkých zamestnancov pre skvalitnenie činnosti vykonávanej pre zamestnávateľa je možné vynaložené výdavky zamestnávateľom na vzdelávanie svojich zamestnancov a študentov, ktorým vzdelávanie zabezpečuje, uznať ako daňové výdavky po splnení zákonom stanovených podmienok.

Čítať celé

Organizačný poriadok pre obce

Organizačný poriadok obecného úradu je základnou organizačno-právnou normou vzťahujúcou sa na zamestnancov obce a určuje najmä náplne jednotlivých oddelení obecného úradu. Organizačný  poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov obce, ktorí sú v pracovno-právnom alebo obdobnom právnom vzťahu k obci.

Čítať celé

Ako sa vyhnúť chybám pri návratných zdrojoch financovania, zmeny od 1. 1. 2017

V príspevku sa budeme venovať aktuálnej téme návratných zdrojov financovania, podmienkam ich prijímania a použitia v obci a vo vyššom územnom celku. V príspevku upozorníme na dve novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré v blízkej budúcnosti ovplyvnia pravidlá používania a prijímania týchto zdrojov.

Čítať celé

Odstupné a odchodné

Podmienky, za ktorých zamestnávateľ môže alebo kedy je povinný poskytnúť zamestnancovi odstupné a odchodné a ich výšku, upravujú viaceré predpisy. Základné podmienky upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. U zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, je maximálna výška obmedzená zákonom č. 552/2003 Z. z. A u zamestnávateľov, ktorí postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z., uvedené inštitúty upravuje aj Kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Čítať celé

Náhrady za používanie motorového vozidla zamestnanca pri pracovných cestách

Zákon o cestovných náhradách umožňuje zamestnancovi použiť na pracovnej ceste aj iné motorové vozidlo ako vozidlo zamestnávateľa, ale len po písomnej dohode. Zamestnancovi v takýchto prípadoch patrí základná náhrada za každý km jazdy v ustanovenej výške a náhrada za spotrebované pohonné látky podľa cien PHL prepočítaných podľa spotreby.

Čítať celé

Podpora EÚ pre bezplatné wi-fi pripojenie v úradoch, knižniciach, či zdravotných strediskách

25.10.2016  /  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Európska komisia predstavila návrh nariadenia WIFI4EU, ktorého cieľom je podporiť subjekty ponúkajúce služby verejnosti a orgány verejnej správy pri bezplatnom poskytovaní lokálneho wi-fi pripojenia.

Čítať celé

Ponuka voľného miesta pri výpovedi

24.10.2016  /  Ing. Jarmila Szabová

Na základe rozhodnutia o organizačnej zmene, ktorá nadobudne platnosť od 1. 6. 2016, sa bude s účinnosťou odo dňa 1. 8. 2016 rušiť funkčné miesto z dôvodu nadbytočnosti. K akému dátumu je povinný ponúknuť zamestnávateľ voľné pracovné miesta v organizácii?

Čítať celé

Ochrana osobných údajov a kamerové systémy od 1. 9. 2016 - videoškolenie

18.10.2016

Monitorujete priestory prístupné alebo neprístupné verejnosti? Viete, aké povinnosti sa s tým spájajú? JUDr. Marcela Macová, PhD. vám poradí v novom videoškolení, ako sa vyhnúť chybám a sankciám.

Čítať celé

Vláda SR: Efektívnejšie exekúcie, dostupnejší osobný bankrot

23.9.2016  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda schválila zmeny v exekúciách a v osobnom bankrote. Zmeny upravujú vzťahy medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi. Dlžník získa väčšiu mieru ochrany a exekútor väčšiu zodpovednosť za výkon exekúcie.


Legislatívne zmeny ministerky L. Žitňanskej posunuli poslanci do druhého čítania

9.9.2016  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Do druhého čítania postupuje nový účinný protischránkový zákon. Rovnako tak novela trestných kódexov, ktorá má priniesť účinnejšie postihovanie extrémistických a rasovo motivovaných trestných činov.


Čo čaká poslancov EP v druhej polovici roka?

24.8.2016

Počas nasledujúcich mesiacov sa budú poslanci EP zaoberať mnohými témami, počnúc migračnou krízou až po jednotný digitálny trh. Prečítajte si, o čom všetkom bude reč.

tst-partner-logo.png

Európska komisia navrhla zásadnú zmenu zdaňovania firiem

26.10.2016  /  SITA a.s.

Európska komisia predstavila plán zmeny systému zdaňovania spoločností v rámci jednotného trhu EÚ. Cieľom je, aby zdaňovanie príjmov právnických osôb bolo spravodlivé a v prospech hospodárskeho rastu.

Čítať celé

Prezident podpísal zákon o malom a strednom podnikaní

26.10.2016  /  SITA a.s.

Zákon o podpore malého a stredného podnikania, ktorý prvýkrát v histórii Slovenska definuje oblasti a formy, v ktorých môžu malí a strední podnikatelia žiadať o podporu, podpísal prezident SR Andrej Kiska.

Čítať celé

Prezident odobril zvýšenie starobných dôchodkov o 8,20 eura

26.10.2016  /  SITA a.s.

Prezident podpísal novelu zákona o sociálnom poistení, na základe ktorej sa starobné dôchodky od začiatku budúceho roka zvýšia o 8,2 eura, predčasné starobné dôchodky stúpnu o 7,9 eura.

Čítať celé