Sprievodca kúpnou zmluvou na nehnuteľnosť

Pomerne frekventovanou zmluvou je kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Pretože nehnuteľnosti bývajú obvykle vyššej hodnoty, je dobré mať v zmluve „poistené“ niektoré dôležité veci – najmä okolnosti prevodu a zaplatenia kúpnej ceny, aby sa nestalo, že nemáme ani nehnuteľnosť, ani peniaze. Taktiež záleží aj na tom, kto je v akom postavení – kupujúci bude chcieť dať dôraz na iné body ako predávajúci.

Čítať celé

Zásady vybavovania sťažností - nová smernica

Zásady vybavovania sťažností upravujú postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb alebo právnických osôb doručených orgánu verejnej správy.

Čítať celé

Nové smernice pre všetky organizácie

Stiahnite si a upravte podľa potrieb vašej organizácie tri nové smernice. Smernica o poistení majetku slúži na zabezpečenie jednotného postupu a hospodárnosti pri poisťovaní. Podpisový poriadok upravuje najmä zásady podpisovania písomností a pravidlá používania pečiatky. Opatrenia na účinné predchádzanie konfliktom záujmov vo verejnom obstarávaní rieši identifikáciu a nápravu konfliktov tak, aby sa zabránilo akémukoľvek narušeniu hospodárskej súťaže.

Čítať celé

Prevod správy majetku obce

So svojím majetkom, ktorý je definovaný v ustanovení § 1 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, obec hospodári buď priamo, alebo prostredníctvom tzv. správcu majetku obce. Týmto správcom môžu byť len rozpočtové organizácie obce (najčastejšie napr. školy) alebo príspevkové organizácie obce (napr. rôzne obecné organizácie komunálnych služieb). Súčasťou článku je aj vzor zmluvy o prevode majetku obce.

Čítať celé

Ako sa vyhnúť chybám pri zmluvách

So zmluvami sa mnohí stretávajú takmer denne. Ide o rôzne zmluvy na dodávku tovaru, zmluvy týkajúce sa nehnuteľností, pracovné zmluvy a, nakoniec, aj taká objednávka alebo kúpa tovaru v obchode je vlastne tiež uzavretím zmluvy. Na internete je množstvo rôznych zmluvných vzorov, ktoré zvádzajú k ich bezhlavému preberaniu. Dobrý vzor môže poslúžiť ako inšpirácia, ale právny laik by sa nemal spoliehať len na kopírovanie vzorov.

Čítať celé

MZ SR vyhlási výzvu na modernizáciu nemocníc

24.5.2017  /  Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Čítať celé

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

22.5.2017  /  Viera Kubanková

Aké sú povinnosti zamestnanca a aké zamestnávateľa, ak zamestnanec okamžite skončí pracovný pomer?

Čítať celé

Časté chyby zamestnávateľov pri zasielaní mesačných výkazov a správny postup

18.5.2017  /  Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa sa pravidelne stretáva s nesprávnymi a chybnými údajmi v mesačných výkazoch. Napríklad v marci 2017 prijala od zamestnávateľov približne 163 547 riadnych mesačných výkazov, z toho aspoň jednu chybu registrácie malo viac ako 2 646.

Čítať celé

Ďalšie sprísnenie zodpovednosti štatutárov a nový trestný čin nekalej likvidácie

20.4.2017  /  Redakcia

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh ďalšej zmeny Obchodného zákonníka s predpokladanou účinnosťou od 1. októbra 2017.


Nová fikcia doručenia do vlastných rúk pre občanov

29.3.2017  /  Redakcia

Poslanci NR SR schválili v I. čítaní novelu Správneho poriadku, ktorá zavádza novú fikciu doručenia do vlastných rúk pre občanov – v zmysle ktorej „ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 18 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel“.


Návrh novely zákona o obchodnom registri

24.3.2017  /  Redakcia

NR SR schválila v I. čítaní návrh novely o obchodnom registri, ktorej hlavným cieľom je prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností.

tst-partner-logo.png

Minister práce pripúšťa zníženie sociálnych odvodov od roku 2019

23.5.2017  /  SITA a.s.

Minister práce a sociálnych vecí pripúšťa, že sa od roku 2019 v súvislosti s plánovaným zavedením ročného zúčtovania sociálneho poistenia znížia sociálne odvody.

Čítať celé

Archivácia účtovných dokladov sa má predĺžiť na 10 rokov

23.5.2017  /  SITA a.s.

Podnikatelia budú musieť zrejme účtovné záznamy archivovať dvojnásobne dlhý čas oproti súčasnosti. Predpokladá to návrh novely zákona o účtovníctve, ktorú do pripomienkového konania predložil rezort financií.

Čítať celé

Finančná správa vrátila na preplatkoch z daní k 10. máju vyše 363 miliónov eur

23.5.2017  /  SITA a.s.

Túto sumu zaslala k 10. máju na účty 368 625 firiem a občanov. Ide o všetky preplatky, ktoré boli uvedené v daňových priznaniach, podaných do konca marca.

Čítať celé