Prihlásiť

Povinnosti a chyby zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vyplatiť zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia zamestnania, ak sa nedohodli inak, vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku v prípade, ak zamestnanec nemohol vyčerpať dovolenku z dôvodu skončenia pracovného pomeru, poskytnúť odstupné vo výške v závislosti od trvania pracovného pomeru a pri splnení ďalších podmienok a tiež poskytnúť odchodné v súlade so Zákonníkom práce.

Čítať celé

Bez katastra, bez vlastníctva

Na rozdiel od prevodu vlastníctva hnuteľných vecí sa pri nehnuteľnostiach vyžaduje formalizovaný proces ich evidencie a zápisu vlastníctva k nim. Existuje niekoľko druhov zápisov do katastra podľa ich účinkov. Práva k nehnuteľnostiam, ktoré sa prevádzajú na základe zmluvy, sa nadobúdajú až vkladom do katastra nehnuteľností.

Čítať celé

Obsahové náležitosti dôležitých VZN obcí

Predmetom článku je analýza a priblíženie obsahových náležitostí tých všeobecne záväzných nariadení, ktoré majú priamy dosah na riadenie obcí a miest a po nedávno konaných voľbách je v ich prípade priestor na úpravu, teda nastavenie nových pravidiel medzi starostom obce a obecným zastupiteľstvom.

Čítať celé

Ako zistiť, čo na nás štát chystá

Negatívnym sprievodným javom dnešnej uponáhľanej doby je niekoľko stoviek právnych predpisov vydaných štátom každý rok. Ich sledovanie je pri takejto intenzite náročné. Je však možné sa o chystaných zmenách dozvedieť ešte v predstihu a mať dokonca možnosť ich ovplyvniť? Áno, je to možné, len to chce trocha záujmu a prekonať roztrieštenosť a pomerne malú užívateľskú prívetivosť jednotlivých zdrojov, ktorých je niekoľko.

Čítať celé

Opatrenia súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Dňa 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Prijatím novej právnej úpravy vznikajú zamestnávateľom nové povinnosti, ktoré spočívajú v zavedení vnútorného systému vybavovania podnetov, vedení evidencie podnetov a vo vytvorení interného predpisu, v opačnom prípade im hrozí pokuta až do výšky 20 000 eur, ktorú môže po 1. 7. 2015 ukladať inšpektorát práce.

Čítať celé

Odborári plánujú petíciu za zjednotenie školstva

27.3.2015  /  SITA a.s.

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku plánuje vyhlásiť petíciu za zjednotenie financovania a riadenia verejného regionálneho školstva.

Čítať celé

Nové videoškolenie - odpisovanie dlhodobého majetku

26.3.2015

Od 1. januára 2015 sa zaviedli nové pravidlá v uplatňovaní daňových odpisov, ktoré ešte viac prehĺbia rozdiely medzi účtovným a daňovým odpisovaním. Podrobnosti si pozrite v novom videoškolení, ktoré sme pre vás pripravili.

Čítať celé

Výmera dovolenky odborných zamestnancov na rok 2015

24.3.2015  /  Ing. Jarmila Szabová

V novele Zákonníka práce účinnej od 1. 3. 2015 je v § 103 ods. 3 uvedené, že základná výmera dovolenky je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku. Má sa v tomto prípade alikvotne prepočítať nárok na dovolenku, keďže do 28. 2. 2015 platilo staré znenie zákona, podľa ktorého mali odborní zamestnanci nárok na dovolenku, tak ako ustanovuje znenie § 103 ods. 1 a 2 (teda 4 alebo 5 týždňov)?

Čítať celé

Nová povinnosť pre predajcov na diaľku

20.3.2015  /  JUDr. Robert Gogola

V snahe predchádzať prípadom, keď sa pri komunikácii na diaľku nedodržiavajú pravidlá týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov spotrebiteľa, bola do NR SR predolžená novela zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.


Nové pravidlá poskytovania podpory v sektore vína

20.3.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 18. 3.2015 schválila nariadenie, ktoré predstavuje právnu úpravu na vykonanie nových pravidiel poskytovania podpory v sektore vína.


Nové pravidlá pre zaznamenávanie informácií v sektore mlieka

20.3.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 18. 3.2015 schválila nariadenie o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.

tst-partner-logo.png

Krajiny V4 sú dobre pripravené na čerpanie európskych peňazí

27.3.2015  /  SITA a.s.

Krajiny Visegrádskej štvorky (V4) a Rakúsko sú veľmi dobre pripravené na čerpanie európskych peňazí najmä v súvislosti s ich využitím na skvalitnenie infraštruktúry. Budúca finančná perspektíva prinesie hlavne pre krajiny V4 viac prostriedkov, ktoré budú môcť byť využité na skvalitnenie infraštruktúry.

Čítať celé

Návrh zrušiť daňové licencie nezískal dostatočnú podporu

26.3.2015  /  SITA a.s.

Návrh skupiny poslancov zrušiť daňové licencie v novele zákona o dani z príjmov neprešiel do druhého čítania. Súčasné nastavenie daňových licencií má podľa predkladateľov novely likvidačný potenciál na množstvo malých firiem, ktoré sú z objektívnych dôvodov v strate.

Čítať celé

Poslanci odmietli vyššiu ochranu malých podnikateľov

26.3.2015  /  SITA a.s.

Firmy si aj naďalej budú môcť vyberať, v akom poradí a komu budú platiť faktúry. Poslanci neposunuli do druhého čítania opozičný návrh novely Obchodného zákonníka, podľa ktorého mali podnikatelia vyplácať peňažné záväzky z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v poradí podľa lehoty splatnosti faktúry alebo inej výzvy podobnej povahy.

Čítať celé