Prihlásiť
titulná strana Eurofondy, granty, dotácie Vzdelávanie Naše noviny Objednávka

Štrukturálne fondy v období 2014 - 2020

Dňa 20. 6. 2014 prijala Európska komisia Partnerskú dohodu so Slovenskom na roky 2014 – 2020, v ktorej je stanovená stratégia pre optimálne využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov v regiónoch a mestách krajiny. Schválila aj 7 operačných programov, ktorými sa bude Partnerská dohoda napĺňať.

Čítať celé

Nové pravidlá pre predaj na trhových miestach

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach po novele č. 101/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. 7. 2014 sa zaoberá úpravou podmienok týkajúcich sa predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, povinnosťami fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, tiež aj oprávneniami orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania uvedeného zákona.

Čítať celé

Najvýznamnejšie typy úkonov s majetkom obce

V tomto článku si predstavíme konkrétne a najčastejšie sa vyskytujúce  typy právnych úkonov s majetkom obce (napr. predaj, prenájom, darovanie obecného majetku). Predstavíme tiež zákonné podmienky, ktoré musia byť splnené pre ten-ktorý konkrétny druh nakladania s obecným majetkom aj so vzormi uznesení obecného zastupiteľstva.

Čítať celé

Nakladanie s majetkom obce

Po obnovení územnej samosprávy po roku 1989 dostali obce a mestá do vienka aj pomerne rozsiahly majetok. Hoci obce sú subjekty samostatne spravujúce si svoje záležitosti, podobne ako napr. finančné hospodárenie obcí je aj nakladanie s ich majetkom upravené a regulované zákonom. 

Čítať celé

Nadbytočnosť zamestnanca a zákaz utvorenia zrušeného miesta

Aby neurobil zamestnávateľ zbytočné chyby pri realizácii výpovede z dôvodu nadbytočnosti a pri časovo obmedzenom zákaze utvorenia zrušeného pracovného miesta (podľa ustanovenia § 61 ods. 3 ZP), je potrebné vykonať viaceré kroky v určitej postupnosti. Zámena postupnosti jednotlivých krokov alebo nenaplnenie požadovaných právnych podmienok pri výpovedi boli a sú pre prepusteného zamestnanca oprávneným dôvodom pre napadnutie platnosti výpovede na súde a domáhania sa určenia neplatnosti výpovede.

Čítať celé

Získanie pozemku do vlastníctva obce

21.8.2014  /  JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)

Ako môže obec získať do vlastníctva pozemok pod miestnou komunikáciou, ktorého vlastníkom je Slovenský pozemkový fond?

Čítať celé

Poverenie na výkon funkcie rektora vysokej školy

19.8.2014  /  Ing. Jarmila Szabová

Akademický senát verejnej vysokej školy poveril výkonom funkcie nového rektora vysokej školy s tým, že toto poverenie podpísal predseda akademického senátu. Od 1. 6. 2014 je poverený výkonom funkcie, ale nedostal zatiaľ pracovnú zmluvu. Vykonáva len funkciu povereného rektora. Kto by mu mal vystaviť pracovnú zmluvu – MŠVVaŠ SR?

Čítať celé

Návrh organizačno-technického zabezpečenia komunálnych volieb prerokuje vláda

18.8.2014  /  Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra SR vypracovalo návrh na organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu 15. novembra 2014.  Materiál po ukončení pripomienkového konania prerokuje vláda. Na zabezpečenie volieb je v štátnom rozpočte vyčlenených spolu 9 885 569 eur.

Čítať celé

Návrh novely zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce a zákona o štátnej štatistike

22.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Hlavným cieľom návrhu zákona je využitie získaných praktických skúseností z aplikačnej praxe v rámci problematiky európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), a to so zámerom zjednodušiť a zlepšiť fungovanie EZÚS a zabezpečiť právnu istotu členom takýchto zoskupení v ich každodennej činnosti.


Návrh zákona Civilný sporový poriadok

22.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom novej právnej úpravy civilného procesu je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia sa čo najviac priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov procesných strán za predpokladu zodpovedného prístupu subjektov civilného procesu k súdnemu konaniu a vytvoriť tak priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia.


Návrh novely zákona o strelných zbraniach

19.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Dôvodom na predloženie navrhovaného zákona je opätovné zavedenie tzv. zbraňovej amnestie, v dôsledku ktorej zaniká trestnosť nedovoleného ozbrojovania osobám, ktoré bez povolenia držia vymedzené strelné zbrane alebo strelivo do týchto zbraní a v zákonom ustanovenej lehote odovzdajú tieto zbrane alebo strelivo do úschovy Policajnému zboru.

tst-partner-logo.png

Kabinet schválil zmeny v dani z motorových vozidiel

22.8.2014  /  SITA a.s.

Od budúceho roka by sa mal úplne zmeniť súčasný systém dane z motorových vozidiel. Vyplýva to z návrhu zákona o dani z motorových vozidiel, ktorý schválila vláda.Sadzby dane sa zjednotia a budú rovnaké pre celé Slovensko, pričom pri výške sadzieb bude veľkú úlohu zohrávať najmä ekologickosť vozidla a jeho vplyv na životné prostredie.

Čítať celé

Komunikácia subjektov so štatistikmi bude elektronická

22.8.2014  /  SITA a.s.

Komunikácia podnikateľských subjektov so Štatistickým úradom SR pri zisťovaní štatistických údajov sa bude vykonávať takmer výhradne elektronickou formou. Predpokladá to novela zákona o štátnej štatistike, ktorú schválila vláda. Okrem elektronizácie komunikácie úradu so spravodajskými jednotkami je tiež cieľom novely integrovať do zákona požiadavky Kódexu postupov pre európsku štatistiku.

Čítať celé

Zamestnávanie mladých má podporiť nový príspevok od štátu

22.8.2014  /  SITA a.s.

Od začiatku budúceho roka sa má zaviesť nový príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní. Vyplýva to z návrhu novely zákona o službách zamestnanosti, ktorý schválila vláda. Má ísť o príspevok na vytvorenie pracovného miesta pre nezamestnaných mladých ľudí do 29 rokov, ktorí predtým nemali pravidelne platené zamestnanie trvajúce najmenej pol roka.

Čítať celé