Príkazná zmluva + vzor

Tento typ zmluvy sa obvykle využíva na vykonanie určitej náhodnej alebo príležitostnej činnosti. Je  potrebné dávať pozor, aby sa touto zmluvou nezakrývala činnosť, ktorá by mala byť predmetom napr. pracovnoprávneho vzťahu. Príkazná zmluva môže byť využívaná na rôzne účely – napr. na výkon funkcie člena poroty, rozhodcu zápasu, a to najmä tam, kde z určitých dôvodov pracovnoprávny alebo podnikateľský vzťah neprichádza do úvahy.

Čítať celé

Ozdravný režim a nútená správa obce a VÚC

Ozdravný režim a nútená správa sú dva samostatné a v podstate na seba nadväzujúce inštitúty, ktoré majú za cieľ riešiť neúnosnú platobnú neschopnosť a zadlženosť obce a VÚC.

Čítať celé

Dovolenka v otázkach a odpovediach

Právo zamestnanca na dovolenku je súčasťou pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. Napriek tomu, že právo zamestnanca na primeraný odpočinok po práci sa považuje za významné právo, v praxi vyvoláva inštitút dovolenky mnoho nejasností. Obsahom článku sú odpovede na mnohé otázky zamestnávateľov v nadväznosti na problematiku dovolenky, ktorá je v podmienkach slovenskej právnej úpravy podrobne upravená v Zákonníku práce.

Čítať celé

Čo prinesie nové nariadenie o ochrane osobných údajov v rokoch 2017 a 2018?

Sú to štyri roky, čo máme nový zákon o ochrane osobných údajov, a už sa pomaly musíme pripravovať na ďalší. V tomto prípade to však nie je Úrad na ochranu osobných údajov SR, čo si vymyslel nový zákon, ale Európska únia, ktorá prináša nový právny rámec ochrany osobných údajov.

Čítať celé

Významná zmena pri doručovaní zásielok v správnom konaní

Počnúc 1. júlom 2017 sa zmení doručovanie do vlastných rúk pre občanov, a to v správnych konaniach. Pôjde o predĺženie a tiež zosúladenie odbernej lehoty pri fikcii doručenia, ktorá je v prospech účastníkov. Predĺženie konaní to však spôsobiť môže.

Čítať celé

Správne vyhotovovanie účtovných záznamov

24.7.2017  /  Ing. Nadežda Cígerová

Pri kontrole hospodárenia bola príspevková organizácia upozornená, že pri dodávateľských faktúrach je potrebné používať krycí list ku každej faktúre samostatne. Súčasný stav v dodávateľských faktúrach je taký, že softvér v časti Účtovné doklady vygeneruje súhrnný, resp. zberný doklad. Boli porušené právne normy?

Čítať celé

Odvody a daň z príjmu zamestnanca z krajín mimo EÚ

20.7.2017  /  Ing. Eva Gášpárová

Zamestnávateľ chce prijať do pracovného pomeru lekárku z Ukrajiny. Bude pracovať na pracovnú zmluvu v plnom pracovnom úväzku.  Aké odvody zo mzdy bude platiť lekárka a aké zamestnávateľ? Ako to bude s daňou z príjmov?

Čítať celé

Zákonnosť presunu rozpočtovaných prostriedkov

17.7.2017  /  Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Ako má postupovať príspevková organizácia v prípade presunu bežných výdavkov na kapitálové výdavky a akú klasifikáciu na nákup strojov použije?

Čítať celé

Navrhované zmeny Obchodného zákonníka k 1. októbru 2017

29.6.2017  /  S-EPI, s.r.o.

Novela má vykonať transpozíciu smernice EÚ 2016/943 o ochrane obchodného tajomstva, zamedziť nepoctivým fúziám obchodných spoločností a posilniť zodpovednosť štatutárnych orgánov, ako aj spoločníkov v prípadoch, v ktorých uskutočňujú úkony poškodzujúce spoločnosť.


Zmeny v zákone o sudcoch a prísediacich

31.5.2017  /  Redakcia

Národná rada Slovenskej republiky schválila zmeny v zákone č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich. Súčasťou zmien je aj nová vyhláška o odmeňovaní členov disciplinárneho senátu, ktorí nie sú sudcami. 


Ďalšie sprísnenie zodpovednosti štatutárov a nový trestný čin nekalej likvidácie

20.4.2017  /  Redakcia

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh ďalšej zmeny Obchodného zákonníka s predpokladanou účinnosťou od 1. októbra 2017.

tst-partner-logo.png

Niektorým SZČO sa od júla menia ich odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni

20.7.2017  /  SITA a.s.

Vyše 154,2 tisíca SZČO dostalo zo Sociálnej poisťovne oznámenie o tom, či sa im mení výška poistného na sociálne poistenie, ďalším 22,2 tisíca podnikateľom ich povinnosť platiť sociálne odvody od začiatku tohto mesiaca vznikla a zvyšným 11,8 tisíca SZČO povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne zanikla.

Čítať celé

Zamestnanosť sa v máji zvýšila vo všetkých sledovaných oblastiach

13.7.2017  /  SITA a.s.

Ako informoval Štatistický úrad SR, zamestnanosť v ubytovaní sa zvýšila o 11,5 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,2 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 8,1 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 5 %.

Čítať celé

Neziskovky dostali z podaných daňových priznaní viac ako 31 mil. eur

10.7.2017  /  SITA a.s.

Občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie majú už na svojich účtoch 31,25 mil. eur. Ide o peniaze, ktoré sa im rozhodli poukázať občania a podnikatelia.

Čítať celé