Smernica o verejnom obstarávaní 2016

Hlavným cieľom a účelom Smernice o verejnom obstarávaní je stanoviť záväzné postupy pre zamestnancov obce pri úkonoch spojených s verejným obstarávaním. Vzhľadom na skutočnosť, že 18. 4. 2016 nadobudol účinnosť nový zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z., mali by obce a mestá túto zmenu zapracovať do svojich smerníc.

Čítať celé

Nový zákon o verejnom obstarávaní

Počnúc dňom 18. apríla 2016 nás čaká ďalšia zmena na úseku verejného obstarávania. Tentoraz legislatívne významného charakteru, keďže účinnosť nadobúda rovno nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý nesie číselné označenie 343/2015 Z. z. a ktorý nahrádza dovtedy platný zákon č. 25/2006 Z. z. Zavedením novej právnej úpravy sa tak ukončí viac ako desaťročné pôsobenie tohto zákona, ktorý bol predmetom mnohých, spolu až dvadsiatich siedmich novelizácií.

Čítať celé

Miestny poplatok za rozvoj ako nový nástroj pre samosprávu

Slovenský zákonodarca sa rozhodol zaviesť pre obce a mestá nový poplatok v podobe miestneho poplatku za rozvoj. Jeho cieľom je podľa predkladateľa zamedziť korupčnému správaniu a zároveň priniesť nový zdroj financovania pre samosprávu. Zákon o miestnom poplatku za rozvoj nadobúda účinnosť 1. novembra 2016.

Čítať celé

Vedúci zamestnanec v školstve a získanie prvej atestácie

Výkon funkcie vedúceho pedagogického a vedúceho odborného zamestnanca vyžaduje splnenie legislatívou predpísaných podmienok. Aj v tejto oblasti dochádza k zmenám, ktoré je pri výkone funkcie alebo pri príprave na jej výkon potrebné brať na vedomie. Jednou z takýchto podmienok je aj podmienka vykonania prvej atestácie u všetkých vedúcich zamestnancov. Na splnenie tejto podmienky bol vytvorený časový priestor do 31. 12. 2016.

Čítať celé

Plat starostu 2016

Starosta obce je popri obecnom zastupiteľstve druhým z orgánov obce, voleným v priamych voľbách a je predstaviteľom obce, jej najvyšším výkonným orgánom a štatutárnym orgánom. Platové pomery starostov obcí sú pomerne stručne upravené zákonom o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, pričom na niektoré inštitúty (dovolenka, cestovné náhrady, zabezpečenie stravovania a pod.) sa primerane použijú aj ustanovenia iných zákonov.

Čítať celé

Funkčné obdobie prorektora

29.4.2016  /  Ing. Jarmila Szabová

V prípade, ak prorektor VVŠ bol vo funkcii od 2. 8. 2008 do 1. 7. 2012 (prvé funkčné obdobie) a následne bol menovaný do funkcie prorektora na druhé funkčné obdobie (od 2. 7. 2012, ktorý ukončil v termíne 17. 2. 2014 pred uplynutím druhého funkčného obdobia), môže tento istý prorektor byť znova menovaný od 1. 7. 2014 na štvorročné obdobie do 30. 6. 2018?

Čítať celé

Zúčastnite sa seminára: Environmentálne aspekty vo verejnom obstarávaní

26.4.2016  /  Slovenská agentúra životného prostredia

SAŽP realizuje aj v tomto roku v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR bezplatné odborné semináre.

Čítať celé

Odobratie osobného príplatku

25.4.2016  /  Ing. Jarmila Szabová

Zamestnanec má stanovený funkčný plat a súčasťou tohto funkčného platu je aj osobný príplatok. Môže zamestnávateľ, v tomto prípade verejná vysoká škola, znížiť, resp. odobrať osobný príplatok bez súhlasu zamestnanca?

Čítať celé

Návrh novely zákona o zdravotnom poistení

25.4.2016

Dňa 25. apríla 2016 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení zákon o zdravotnom poistení. Jeho cieľom je posun termínu vydávania preukazu poistenca s elektronickým čipom, ako aj posun termínu povinnosti vytvárania a zasielania elektronických zdravotných záznamov do elektronickej zdravotnej knižky.


Reforma ochrany osobných údajov: EP schválil nové pravidlá pre digitálnu éru

18.4.2016

Európsky parlament schválil reformu ochrany osobných údajov, ktorej cieľom je vrátiť užívateľom internetu kontrolu nad ich dátami a zabezpečiť vysokú a jednotnú úroveň ich ochrany zodpovedajúci digitálnej ére v celej EÚ.


Budú naše osobné údaje v USA dostatočne chránené?

21.3.2016

Ak používate Facebook alebo Gmail, vaše fotografie alebo maily sú väčšinou uschovávané na serveroch v USA. Toto zasielanie údajov ponad Atlantik je úplne legálne, pokiaľ sa americké firmy zaviažu, že s nimi budú narábať podľa európskych štandardov.

tst-partner-logo.png

Prezident podpísal novelu o preukazoch poistenca

29.4.2016  /  SITA a.s.

Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o zdravotnom poistení a poisťovníctve. Právna úprava, ktorú schválil parlament v skrátenom legislatívnom konaní, posúva vydávanie preukazov poistenca s elektronickým čipom o rok.

Čítať celé

Vydávanie zdravotných preukazov s čipom sa posunie

28.4.2016  /  SITA a.s.

Vydávanie preukazov poistenca s elektronickým čipom sa posúva o rok. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení a poisťovníctve, ktorú parlament schválil v skrátenom legislatívnom konaní.

Čítať celé

Slovensko má siedmu najnižšiu minimálnu mzdu v Európe

27.4.2016  /  SITA a.s.

Minimálna mesačná mzda na Slovensku vo výške 405 eur je v Európe siedma najnižšia. Nižšiu minimálnu mzdu ako na Slovensku v prepočte na eurá majú zamestnanci v Bulharsku (214 eur), v Luxembursku pritom minimálna mzda dosahuje 1 923 eur.

Čítať celé