Prihlásiť

Hlavný kontrolór obce

Jedným z dôležitých kontrolných mechanizmov obecnej samosprávy je inštitút hlavného kontrolóra.  Tento predstavuje nezávislý a účinný mechanizmus kontroly každej obce. Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, pričom voľby sa môže zúčastniť každý, kto dovŕšil aspoň úplné stredoškolské vzdelanie. Hlavný kontrolór môže vykonávať činnosť aj pre viacero obcí na základe ich dohody.

Čítať celé

Obsahové náležitosti dôležitých VZN obcí II. časť

Pokračovanie v analýze a definovaní obsahovej štruktúry tých najdôležitejších právnych úprav, ktoré by mali obce prijať vo forme všeobecne záväzného nariadenia, bude v sociálnej oblasti, školskej oblasti a právnej úprave miestneho referenda. Každá obec má svoje danosti a špecifiká, ktoré je vždy nutné brať na zreteľ a plne rešpektovať, ak sa pripravuje návrh všeobecne záväzného nariadenia danej obce.

Čítať celé

Viac funkcií – len jeden plný plat

Po rokoch diskusií prišiel do praxe prvý zákon, ktorý obmedzuje poberanie odmien za viacero verejných funkcií najmä poslancami parlamentu. Jeho účelom je, aby takýto poslanec mal plný plat len z titulu funkcie poslanca NR SR a za prípadné iné funkcie platené z verejných zdrojov mal príjem najviac do výšky minimálnej mzdy. Podobný princíp bude platiť aj pre poslancov samosprávnych krajov, ktorí majú zároveň príjem za vykonávanie funkcie poslanca NR SR alebo starostu obce, primátora, alebo ich zástupcov. 

Čítať celé

Povinnosti a chyby zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vyplatiť zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia zamestnania, ak sa nedohodli inak, vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku v prípade, ak zamestnanec nemohol vyčerpať dovolenku z dôvodu skončenia pracovného pomeru, poskytnúť odstupné vo výške v závislosti od trvania pracovného pomeru a pri splnení ďalších podmienok a tiež poskytnúť odchodné v súlade so Zákonníkom práce.

Čítať celé

Bez katastra, bez vlastníctva

Na rozdiel od prevodu vlastníctva hnuteľných vecí sa pri nehnuteľnostiach vyžaduje formalizovaný proces ich evidencie a zápisu vlastníctva k nim. Existuje niekoľko druhov zápisov do katastra podľa ich účinkov. Práva k nehnuteľnostiam, ktoré sa prevádzajú na základe zmluvy, sa nadobúdajú až vkladom do katastra nehnuteľností.

Čítať celé

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018

17.4.2015  /  Ministerstvo financií SR

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018  vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy obsahuje textovú a prílohovú časť.

Čítať celé

Žiaci na prvom stupni dostanú učebnice angličtiny

16.4.2015  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Minister školstva Juraj Draxler vyčlenil na zabezpečenie učebníc angličtiny v nasledujúcom školskom roku 1,6 mil. eur.

Čítať celé

Do duálneho vzdelávania sa prihlásilo 130 zamestnávateľov

14.4.2015  /  SITA a.s.

Zamestnávatelia chcú do systému duálneho vzdelávania zapojiť 1 800 žiakov.

Čítať celé

Vláda SR schválila návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

16.4.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa zavádza definícia konečného užívateľa výhod na účely tohto zákona. 


Vláda SR schválila návrh nového autorského zákona

16.4.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Návrh nového autorského zákona sa sústreďuje na zabezpečenie efektívnejšieho výkonu práv autorov a iných nositeľov práv a zároveň zabezpečuje vyváženie záujmov na strane nositeľov práv a používateľov.


Vláda SR schválila návrh novely zákona o rodine

16.4.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Cieľom návrhu je zlepšiť podmienky ochrany detí a riešenie aktuálnych aplikačných problémov, ktoré boli identifikované za roky existencie a platnosti zákona o rodine a iných predpisov v ich vzájomných súvislostiach.

tst-partner-logo.png

Premiér Fico by rád zvýšil minimálnu mzdu na 400 eur

17.4.2015  /  SITA a.s.

Premiér Robert Fico by bol rád, keby sa minimálna mzda na Slovensku na rok 2016 priblížila k úrovni 400 eur. Uviedol to počas stretnutia s odborármi. Minimálna mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila z pôvodných 352 eur na 380 eur.

Čítať celé

Chorvátsko zvýšilo spotrebné dane z benzínu a tabaku

17.4.2015  /  SITA a.s.

Chorvátska vláda zvýšila spotrebné dane z benzínu a tabaku s cieľom podporiť príjmy štátneho rozpočtu a zmenšiť schodok verejných financií. Cena benzínu vzrastie o 0,2 HRK na liter. Chorvátske spotrebné dane z benzínu a tabaku sú stále pod úrovňou, ktorú žiada Európska komisia a preto sa môže v budúcnosti očakávať ďalšie zvýšenie.

Čítať celé

Poslanci otvorili diskusiu k novele Obchodného zákonníka

16.4.2015  /  SITA a.s.

Návrh novely Obchodného zákonníka by mali poslanci prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Základným zámerom návrhu zákona je zamedziť poškodzovaniu veriteľov v rámci konkurzného a reštrukturalizačného konania a posilniť zodpovednosť za podnikanie.

Čítať celé