Prihlásiť
titulná strana Eurofondy, granty, dotácie Vzdelávanie Naše noviny Objednávka

Právna úprava inštitútu sťažnosti

Sťažnosť je pomerne účinný právny prostriedok ochrany osoby pred nezákonnosťou vo verejnej správe. Právo právnických a fyzických osôb na podávanie sťažnosti je upravené  v zákone č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. a v osobitných zákonoch. Špeciálna úprava obsiahnutá v osobitných zákonoch má prednosť pred úpravou všeobecnou, ktorou je zákon č. 9/2010 Z. z.

Čítať celé

Daňové a účtovné aspekty neziskových organizácií

Neziskový sektor tvoria organizácie, ktoré pôsobia v priestore medzi štátom a občanmi a predstavujú jeden zo základných pilierov spoločnosti. Prispievajú k riešeniu problémov a tvorbe kompromisov medzi rôznymi skupinami v spoločnosti, upozorňujú vládnych činiteľov, orgány a inštitúcie na záujmy občanov. Organizácie neziskového sektora pôsobia v prostredí zmiešanom z rôznych druhov vládnych, podnikateľských, samosprávnych a neziskových inštitúcií.

Čítať celé

Finančné výkazníctvo rozpočtových org., príspevkových org., štátnych fondov, obcí a VÚC v roku 2014

Cieľom tohto príspevku je poskytnúť komplexné informácie o finančnom výkazníctve rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov v roku 2014. Tieto organizácie sa riadia rovnakými právnymi predpismi, sú pre nich zadefinované rovnaké účtovné a štatistické výkazy, ako aj rovnaké postupy účtovania.

Čítať celé

Zdaňovanie stavebného pozemku

Zákon o miestnych daniach v predmete dane z pozemkov vymedzuje pozemky, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky a sú predmetom dane z pozemkov. Jedným z druhov pozemkov je aj stavebný pozemok, ktorý zákon o miestnych daniach vymedzil na účely zákona.

Čítať celé

Odpovede na niekoľko aktuálnych otázok o miestnych daniach

Zámerom článku je pozrieť sa na viaceré problematické body zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré boli zmapované obcami a ponúknuť riešenie ich aplikácie.

Čítať celé

Vláda SR schválila nový operačný program na podporu životného prostredia

16.4.2014  /  Ministerstvo životného prostredia SR

Podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívna adaptácia na zmenu klímy a podpora energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. To sú tri hlavné ciele Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na roky 2014 až 2020, ktorý dnes schválila vláda SR.

Čítať celé

OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

15.4.2014

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 59 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) výnos č. MF/ 009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest.

Čítať celé

Rovnosť pohlaví – pomalý, ale istý pokrok

15.4.2014  /  Európska komisia

Najnovšia správa EÚ poukazuje na pretrvávajúce rozdiely medzi mužmi a ženami v oblasti zamestnanosti, odmeňovania a zastúpenia. Násilie voči ženám ostáva naďalej veľkým problémom.

Čítať celé

Nové pravidlá na odstránenie prekážok vo voľnom pohybe pracovníkov

15.4.2014  /  Mgr. Matej Zvrškovec

Rada ministrov EÚ prijala novú smernicu, ktorá má na národnej úrovni zabezpečiť lepšie uplatňovanie práva občanov EÚ pracovať v inom členskom štáte. Cieľom nových pravidiel je preklenúť rozdiel medzi deklarovanými právami a skutočnosťou a uľahčiť ľuďom, ktorí pracujú alebo si hľadajú zamestnanie v inej krajine, uplatňovanie ich práv v praxi. Členské štáty majú teraz dva roky na to, aby túto smernicu transponovali do vnútroštátneho práva.


Návrh novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady...

11.4.2014  /  Bc. Ivana Gumanová

Cieľom návrhu zákona je odstrániť niektoré interpretačné nejasnosti vyplývajúce z praxe, taktiež zjednodušiť správu miestnych daní, posilniť právnu istotu daňovníkov a umožniť zavedenie úľav pri poplatku za komunálny odpad pre vybrané skupiny obyvateľov. Navrhuje sa, aby sa do zákona doplnilo nové splnomocnenie pre správcov dane v súvislosti so zdanením pozemkov, ktoré umožní obciam určiť inú sadzbu dane z pozemkov pre tie pozemky, na ktorých sa nachádzajú transformačné stanice alebo predajné stánky.


Návrh novely zákona o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov

11.4.2014  /  Bc. Ivana Gumanová

Jedným z hlavných cieľov predkladaného návrhu zákona je legislatívna úprava zavedenia štátneho odborného dozoru a s tým súvisiace porušenia tohto zákona a vyriešenie niektorých problémov na základe podnetov z aplikačnej praxe. Prijatím navrhovaných zmien sa v oblasti povinnej kvalifikácie a pravidelného výcviku niektorých vodičov zavádza štátny odborný dozor nad školiacimi zariadeniami a v prípade porušení sa do zákona zavádzajú pokuty za správne delikty, poriadkové pokuty a priestupky.

tst-partner-logo.png

Rezort financií pripravil zmeny v daňových zákonoch

16.4.2014  /  SITA a.s.

Daňové zákony na Slovensku čakajú viaceré zmeny. Ministerstvo financií pripravilo sériu novelizácií, ktorými chce zaviesť zmeny pri správe dane z pridanej hodnoty, používaní registračných pokladníc či pri daňových kontrolách. Daňové úrady by mali dostať možnosť vrátiť preverenú časť nadmerných odpočtov DPH ešte pred ukončením daňovej kontroly.

Čítať celé

Podnikateľské prostredie nie je podľa SOPK adekvátne

16.4.2014  /  SITA a.s.

Slovenská obchodná a priemyselná komora nepovažuje kvalitu podnikateľského prostredia a snahu slovenskej vlády o jej zlepšenie za adekvátne pre primeraný ekonomický rast. Požaduje zjednodušenie odvodového systému a následne zníženie odvodového zaťaženia pre právnické osoby.

Čítať celé

Počet poberateľov nezamestnaneckej dávky klesol

16.4.2014  /  SITA a.s.

Sociálna poisťovňa vyplatila v marci tohto roka dávku v nezamestnanosti vyše 37,9 tis. osobám. V porovnaní s februárom sa počet poberateľov tejto dávky znížil o 850 osôb. Medziročne počet poberateľov dávky minulý mesiac klesol o vyše 7,7 tis. ľudí. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

Čítať celé