Daňové priznanie rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2016

Zákon o dani z príjmov podmieňuje povinnosť podať daňové priznanie v rozpočtových a príspevkových organizáciách špecifikáciou jednotlivých druhov príjmov a vymedzuje príjmy, pri dosiahnutí ktorých nevzniká povinnosť podať daňové priznanie. Ak rozpočtové a príspevkové organizácie pri výkone svojej činnosti v roku 2016 dosiahli len príjmy oslobodené od dane a príjmy vyberané zrážkou, nevzniká im povinnosť podať daňové priznanie. 

Čítať celé

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2016

Obciam a VÚC ako právnickým osobám zaradeným pre účely zákona o dani z príjmov medzi organizácie nezriadené alebo nezaložené na podnikanie vzniká povinnosť podať daňové priznanie. V zákone o dani z príjmov sú vymedzené podmienky, pri ktorých splnení nevzniká povinnosť podať DP, a to ak obec alebo VÚC dosiahne iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Čítať celé

Exekúcie po novom

Zákonom č. 2/2017 Z. z. došlo k zásadným zásahom do zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Tieto zmeny boli vedené snahou vlády o posilnenie práv dlžníkov v exekučných konaniach. Pre účely tohto článku spomenieme len tie zásadné zmeny, s ktorými sa najčastejšie môže stretnúť oprávnený, teda ten, kto podal návrh na vykonanie exekúcie.

Čítať celé

Majetkové priznania zamestnancov vo verejnej správe

Povinnosť deklarovať majetok je jedným z protikorupčných nástrojov premietnutých priamo do slovenského právneho poriadku, ktorého cieľom je chrániť verejný záujem a zabezpečiť možnosť kontroly vybraného okruhu zamestnancov pôsobiacich vo verejnej sfére zo strany občanov. Kontrola má smerovať k sledovaniu prírastkov na majetku zamestnanca a má umožniť zistiť, z akých zdrojov boli tieto prírastky nadobudnuté.

Čítať celé

Ktoré smernice by ste mali mať?

Príspevok je spracovaný s cieľom oboznámiť čitateľa z prostredia verejnej správy s internými aktmi, ktoré sú povinnými i doplnkovými s ohľadom na charakter a postavenie subjektu verejnej správy. Základný rámec interných smerníc subjektu verejnej správy možno rozdeliť na viaceré agendy, a to účtovnú agendu, mzdovú a personálnu agendu, majetkovú agendu a agendu osobitných úloh vyplývajúcich z dikcie osobitných predpisov. 

Čítať celé

Obrovský úspech! Slovenská firma vo finále prestížnej biznis súťaže | Inzercia

23.2.2017

V 10. ročníku prestížnej súťaže European Business Awards sa firma GEVORKYAN, s.r.o. prebojovala až do finále!

Čítať celé

Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2016

21.2.2017  /  Ing. Marián Drozd,Ing. Valéria Jarinkovičová,Ing. Ľubica Sekerková

Odborná publikácia obsahujúca návody, upozornenia, postupy a rady na správne vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov PO a FO za rok 2016.

Čítať celé

Účtovanie predpisu a príjmu poplatku za poskytnutie sociálnej služby v n. o.

20.2.2017  /  Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Ako správne zaúčtovať mesačne predpis a úhradu od klienta? Ako postupovať v prípade, ak klient zaplatí úhradu na začiatku mesiaca, ide do nemocnice, príp. zomrie a zaplatenú úhradu za služby v danom mesiaci je potrebné vyúčtovať a vznikne preplatok, ktorý treba vrátiť? 

Čítať celé

Vláda schválila úpravu riešenia úpadku dlžníka

16.2.2017  /  Redakcia

Vláda dňa 15. 2. 2017 schválila návrh nariadenia, ktorý bol predložený v nadväznosti na zákon č. 377/2016 Z. z. – novelu zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Nariadenie upravuje výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka a sumu, do ktorej je dlžník oprávnený požiadať banku o vykonanie platieb.


Návrh novely Správneho súdneho poriadku

9.2.2017  /  Redakcia

Návrh novely k právu strany civilného sporového konania konať pred súdom v jazyku, ktorému rozumie, dopĺňa aj jej právo predkladať podania a dôkazy v materinskom jazyku, pričom štát sám zabezpečuje preklad týchto podaní a dôkazov.


Čím sa bude Európsky parlament zaoberať tento rok?

13.1.2017  /  Redakcia

Krátky prehľad hlavných oblastí, ktorými sa budú europoslanci zaoberať počas tohto roku.

tst-partner-logo.png

Povinnosti finančných inštitúcií pri výmene informácií sa menia

24.2.2017  /  SITA a.s.

Povinnosti finančných inštitúcií, ako sú banky či poisťovne, súvisiace s automatickou výmenou informácií, sa menia. Daňové subjekty od roku 2017 nemajú povinnosť poskytovať informácie o úrokovom príjme prostredníctvom doteraz platného formulára.

Čítať celé

SP nemocenské zamestnancom vypláca až od 11. dňa práceneschopnosti

22.2.2017  /  SITA a.s.

Sociálna poisťovňa zamestnancom pri dočasnej pracovnej neschopnosti nemocenské za prvých desať dní nevypláca. Za tieto dni im vypláca zamestnávateľ náhradu príjmu podľa zákona.

Čítať celé

EÚ sa dohodla na nových pravidlách proti vyhýbaniu sa daniam

22.2.2017  /  SITA a.s.

Ministri financií Európskej únie sa dohodli na nových pravidlách, ktorých cieľom je nedovoliť nadnárodným spoločnostiam využívať rozdiely v daňových sadzbách medzi členskými krajinami 28-člennej únie aj štátmi mimo EÚ.

Čítať celé