Prihlásiť

Reklamné zariadenia po novom

Jednou zo súčastí tzv. vizuálneho smogu je problém najrôznejších reklamných zariadení (citylighty, billboardy, megaboardy, reklamné plachty, reklamné LED tabule...) a ich umiestnenia v najrôznejších častiach obcí (pri cestách, v križovatkách, na budovách...). Ešte väčším problémom však je, že veľmi veľa je ich postavených nelegálne, teda bez súhlasu vlastníka pozemku alebo stavebného povolenia, prípadne bez oboch.

Čítať celé

Plat starostu

Starosta obce (ďalej aj len ako „starosta“) je popri obecnom zastupiteľstve druhým z orgánov obce (§ 10 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ďalej aj len ako „zákon o obecnom zriadení“) volených v priamych voľbách a je predstaviteľom obce, jej najvyšším výkonným orgánom a štatutárnym orgánom. Zároveň funkcia starostu je platená, kedy starosta za výkon svojej funkcie dostáva plat hradený z verejných prostriedkov.

Čítať celé

Ako postupovať pri proteste prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce

Jedným z oprávnení obce je vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej aj len „nariadenia“), ktorými sa určitá zákonná kompetencia obce bližšie a podrobnejšie upravuje na miestne podmienky. Škála oblastí, na úpravu ktorých možno vydať nariadenia, je široká – napr. v oblasti odpadov, mestskej polície, školstva, sociálnych služieb a mnohých ďalších.

Čítať celé

Obec a susedské spory

Najmä v menších obciach sa na starostu často obracajú obyvatelia so svojimi problémami so susedmi. Často ide napr. o prípady, kedy druhého suseda obťažuje chov domácich zvierat, včiel, presahovanie stromov, kríkov alebo stavby suseda na jeho pozemok, hluk a pod., prípadne rôzne schválnosti a iné zlomyseľné konania. Môže ale ísť aj napr. o spory o vlastníctvo pozemku alebo priebeh jeho hranice.

Čítať celé

Hľadanie finančných/nefinančných zdrojov pre organizácie VS prostredníctvom projektov

Zdroje získané prostredníctvom projektov sú jedným z dôležitých príjmov financovania verejných a  neziskových organizácií. Článok sa venuje ich základnému rozdeleniu podľa spôsobu nadobúdania zdrojov a typu darujúceho subjektu. Obsahuje tiež úvod do prípravy projektov spolu s príkladmi, krátkou charakteristikou možných donorov a prelinkovanie na ich webové stránky.

Čítať celé

Zmluvu s učiteľom budú môcť uzavrieť najmenej na 12 mesiacov

23.10.2014  /  SITA a.s.

Minister práce a minister školstva chystajú zmenu, aby s pedagogickým pracovníkom bolo možné uzatvoriť pracovnú zmluvu na dobu určitú, ktorá nesmie byť kratšia ako je školský rok.

Čítať celé

Príplatok za zmennosť

22.10.2014  /  Mária Jančíková

Upratovačky pracovali doteraz od 7,00 hod. do 15,00 hod. Na základe dodatku k pracovnej zmluve boli preradené z jednozmennej prevádzky na dvojzmennú. V druhej zmene pracujú od 11,00 hod. do 19,00 hod. Majú nárok na príplatok za dvojzmennú prevádzku? Zmena nastala od 1. 9. 2014. Ich práca je rozvrhnutá aj na prácu v sobotu a nedeľu.  

Čítať celé

Voľby do samosprávy obcí: Obciam žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni nevznikajú

20.10.2014  /  Sociálna poisťovňa

V súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu 15. novembra 2014, Sociálna poisťovňa pripomína, že predseda volebnej komisie, jej členovia ani zapisovateľ nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti.

Čítať celé

Návrh zákona o registri adries

24.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Hlavným cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívny rámec pre fungovanie registra adries, ako informačného systému verejnej správy, evidujúceho adresy a adresné body bytových a nebytových budov, a to tak na účely ich využitia ako referenčných údajov inými štátnymi orgánmi na výkon ich činnosti, ako aj na účely podpory činnosti orgánov štátu majúcich v kompetencii zabezpečovanie ochrany života, zdravia a majetku osôb.


Návrh zákona o poisťovníctve

21.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Predmetom návrhu zákona sú niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, organizáciou, riadením a vykonávaním činností poisťovní a zaisťovní so sídlom na území Slovenskej republiky, úprava reorganizácie a niektorých vzťahov súvisiacich s ich zánikom.


Návrh zákona novely zákona o stimuloch pre výskum a vývoj

16.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu je, aby bolo možné aj v roku 2015 pokračovať v podpore výskumu a vývoja u malých a stredných podnikov a napĺňať uznesenie Vlády SR č. 227/2013 B. 107 k opatreniam v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu.

tst-partner-logo.png

Dlhodobo nezamestnaní sa budú môcť vrátiť do školy

24.10.2014  /  SITA a.s.

Dlhodobo nezamestnaní sa budú môcť vrátiť do školy. Budú sa tak môcť vzdelávať, aby si našli uplatnenie na trhu práce. Takýto spoločný plán predstavili ministerstvo práce a ministerstvo školstva, pripravovaný projekt nazvali Späť do škôl.

Čítať celé

Slovensku v roku 2012 uniklo na DPH takmer 2,8 mld. eur

24.10.2014  /  SITA a.s.

Slovensko patrilo v roku 2012 ku krajinám s najvyššími daňovými únikmi pri dani z pridanej hodnoty v rámci Európskej únie. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Európskej komisie, podľa ktorej predstavoval na Slovensku výpadok príjmov z dane z pridanej hodnoty v spomínanom roku oproti očakávaným príjmom až 39 %.

Čítať celé

Pravidlá pri výpočte úrokov z omeškania sa zmenia

23.10.2014  /  SITA a.s.

Vláda schválila novelizáciu nariadenia k Obchodnému zákonníku, ktoré spresňuje pravidlá pre výpočet úrokov z omeškania pri omeškaní dlžníka. Navrhovaná zmena právnej úpravy predpokladá, že systém fixných úrokov z omeškania bude systémom opčným a systém tzv. variabilných úrokov z omeškania systémom predvoleným.

Čítať celé