Základná finančná kontrola po novom

Výkon finančnej kontroly sa od 1. januára 2016 mení, a to v zmysle účinnosti nového zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Cieľom príspevku je definovanie základných pravidiel pri výkone základnej finančnej kontroly od roku 2016 s ukážkami praktických vzorov pre jej výkon. Príspevok sa skladá z príkladu a prehľadov výkonu základnej finančnej kontroly pre správny, úplný a zákonný výkon finančnej kontroly oprávnenými osobami.

Čítať celé

Finančné výkazníctvo RO, PO, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov v roku 2016

Téma finančného výkazníctva je aktuálna každý rok, a to hlavne začiatkom roka, kedy MF SR aplikuje novely príslušnej legislatívy, zapracováva požiadavky z praxe alebo požiadavky jednotlivých národných, medzinárodných užívateľov dát za sektor verejnej správy SR. Cieľom tohto príspevku je poskytnúť aktuálne a komplexné informácie o finančnom výkazníctve RO, PO, štátnych fondov, obcí a VÚC. 

Čítať celé

Mobbing a bossing v školstve

V poslednom období sa zvyšuje počet patologických javov na pracovisku aj v rezorte školstva, zvyšuje sa počet prípadov šikany, ktorá závisí od postavenia jedinca v pracovnom pomere. Môže ísť o mobbing alebo bossing. Mobbing sa prejavuje vtedy, pokiaľ osoba, ktorá šikanuje a obeť tejto šikany sú v rámci pracovného zaradenia v rovnocennom postavení, o bossingu hovoríme v tom prípade, ak osoba, ktorá šikanuje, je nadriadená obeti šikany.

Čítať celé

Účtovná závierka neziskových organizácií za rok 2015

Aby nezisková účtovná jednotka dodržala zásadu úplnosti pri vedení účtovníctva, je potrebné nielen zaúčtovať všetky účtovné prípady v účtovných knihách, ale aj zostaviť účtovnú závierku. Zároveň je dôležité mať k dispozícii všetky účtovné záznamy, ktoré boli podkladom na účtovanie v priebehu účtovného obdobia, účtovanie uzávierkových účtovných prípadov, ako aj pri zostavení účtovnej závierky.

Čítať celé

Individuálna účtovná závierka v obciach a VÚC

Povinnosť zostaviť účtovnú závierku vyplýva účtovným jednotkám z ustanovenia § 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Účtovnú uzávierku možno rozdeliť na práce vykonané pred uzatvorením účtovných kníh, uzatvorenie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky. Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitostí obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky.

Čítať celé

Náhrada I. kvalifikačnej skúšky

4.2.2016  /  Ing. Jarmila Szabová

Môže zamestnávateľ (škola) uznať doktorát z teológie ako náhradu I. kvalifikačnej skúšky pri 3 rokoch pedagogickej praxe?

Čítať celé

Sestry a učitelia chcú mimoriadnu schôdzu parlamentu

3.2.2016  /  SITA a.s.

"Od mimoriadnej schôdze očakávame, že bude prijatý zákon, ktorý upraví odmeňovanie sestier v kompromisnej podobe," uviedla predsedníčka OZ SaPA Monika Kavecká. 

Čítať celé

Plat za prácu nadčas vedúcich zamestnancov

1.2.2016  /  Ing. Jarmila Szabová

Rozpočtová organizácia (spojená škola) má vedúcich zamestnancov, ktorí svoju prácu vykonávajú niekedy aj po pracovnej dobe (od 7,00 h do 15,00 h). Majú nárok na nadčasové hodiny, resp. na čerpanie náhradného voľna?

Čítať celé

Čím sa bude Európsky parlament zaoberať v roku 2016?

22.1.2016

Pozrite si prehľad najdôležitejších tém, ktorými sa bude zaoberať Európsky parlament (EP) v roku 2016. Popri témach ako migrácia a klimatické zmeny bude chcieť EP posilniť agentúry na vymáhanie práva, vniesť spravodlivosť do zdaňovania firiem a zlepšiť pravidlá ochrany údajov.


Návrh zmeny vykonávacej vyhlášky k zákonu o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi

11.12.2015  /  S-EPI, s.r.o.

V návrhu sú nové vzory žiadosti o poskytnutie právnej pomoci a žiadosti o poskytnutie právnej pomoci súvisiacej s oznamovaním protispoločenskej činnosti.


Návrh novely zákona o tepelnej energetike

19.11.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Cieľom návrhu zákona je poskytnúť ustanoveným aktívam držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, exekučnú imunitu.

tst-partner-logo.png

SZČO a dobrovoľným poistencom rastú minimálne odvody

4.2.2016  /  SITA a.s.

Minimálne odvody na sociálne poistenie pre SZČO sa od začiatku tohto roka zvýšili zo 136,57 eura na 142,20 eura, vyššiu sumu minimálnych odvodov treba zaplatiť na účet Sociálnej poisťovne najneskôr 8. februára tohto roka.

Čítať celé

Nezamestnanosť v SR aj v celej eurozóne klesla

3.2.2016  /  SITA a.s.

Miera nezamestnanosti v rámci celej Európskej únie sa v decembri oproti novembru stabilizovala na hodnote 9 %, čo je najmenej od júna 2009. Sezónne upravená miera nezamestnanosti v eurozóne v decembri klesla na 10,4 %, kým v decembri 2014 bola vo výške 11,4 %.

Čítať celé

Firmy spolupracujúce s EK by mohli dostať nižšie pokuty

2.2.2016  /  SITA a.s.

Spoločnosti, ktoré priznajú, že porušovali pravidlá, by mohli platiť nižšiu pokutu. To by pomohlo zrýchliť vyšetrovanie v oblasti porušovania princípov hospodárskej súťaže.

Čítať celé