Prihlásiť

Nový zákon o odpadoch z pohľadu obce

Po štrnástich rokoch prichádza v odpadovom hospodárstve k zásadnej zmene. Doterajší zákon o odpadoch a zákon o obaloch nahradí nový komplexný zákon o odpadoch. Mnohé zmeny sa dotknú aj obcí. Významná zmena nastáva v systéme triedeného zberu. Ruší sa Recyklačný fond a zodpovednosť za triedený zber odpadov z vyhradených výrobkov prechádza priamo na výrobcov, čo prináša pre obce dôležité zmeny pri zabezpečovaní a financovaní triedeného zberu. 

Čítať celé

Odmeňovanie zamestnancov v školstve

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zakotvuje odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme u zamestnávateľov stanovených v ust. § 1 ods. 1 písm. a) až l) daného zákona. Ide predovšetkým o zamestnávateľov, ktorí sú v oblasti financovania svojej činnosti  závislí od štátneho rozpočtu. Svoju pozornosť v článku upriamime najmä na oblasť školstva v súvislosti so spomínaným zákonom.

Čítať celé

Hlavný kontrolór obce

Jedným z dôležitých kontrolných mechanizmov obecnej samosprávy je inštitút hlavného kontrolóra.  Tento predstavuje nezávislý a účinný mechanizmus kontroly každej obce. Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, pričom voľby sa môže zúčastniť každý, kto dovŕšil aspoň úplné stredoškolské vzdelanie. Hlavný kontrolór môže vykonávať činnosť aj pre viacero obcí na základe ich dohody.

Čítať celé

Obsahové náležitosti dôležitých VZN obcí II. časť

Pokračovanie v analýze a definovaní obsahovej štruktúry tých najdôležitejších právnych úprav, ktoré by mali obce prijať vo forme všeobecne záväzného nariadenia, bude v sociálnej oblasti, školskej oblasti a právnej úprave miestneho referenda. Každá obec má svoje danosti a špecifiká, ktoré je vždy nutné brať na zreteľ a plne rešpektovať, ak sa pripravuje návrh všeobecne záväzného nariadenia danej obce.

Čítať celé

Viac funkcií – len jeden plný plat

Po rokoch diskusií prišiel do praxe prvý zákon, ktorý obmedzuje poberanie odmien za viacero verejných funkcií najmä poslancami parlamentu. Jeho účelom je, aby takýto poslanec mal plný plat len z titulu funkcie poslanca NR SR a za prípadné iné funkcie platené z verejných zdrojov mal príjem najviac do výšky minimálnej mzdy. Podobný princíp bude platiť aj pre poslancov samosprávnych krajov, ktorí majú zároveň príjem za vykonávanie funkcie poslanca NR SR alebo starostu obce, primátora, alebo ich zástupcov. 

Čítať celé

Pracovnoprávne nároky zamestnancov pri splynutí škôl

27.4.2015  /  Ing. Jarmila Szabová

Ako postupovať v pracovnoprávnych vzťahoch pri zlúčení dvoch škôl s právnou subjektivitou, so samostatným IČO, IČZ v Sociálnej poisťovni, DIČ na daňovom úrade, do jedného právneho subjektu? Ministerstvo školstva vyradí obidve školy zo siete škôl a zaradí novú spojenú školu. Je potrebné ukončiť pracovné pomery so zamestnancami obidvoch škôl a uzatvoriť nové pracovné zmluvy, alebo zmenu riešiť cez dohodu o zmene pracovnej zmluvy? 

Čítať celé

Najnovšie znenia zákonov pre školy

23.4.2015

Majte poruke aktuálne znenia zákonov:

  • o odbornom vzdelávaní a príprave,
  • o výchove a vzdelávaní (školský zákon),
  • o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Čítať celé

Ako tvoriť inovované školské vzdelávacie programy

21.4.2015  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Štátny pedagogický ústav pripravuje metodickú pomoc pre učiteľov a riaditeľov materských a základných škôl i gymnázií v súvislosti so zavádzaním nových štátnych vzdelávacích programov do praxe. 

Čítať celé

Vláda SR schválila návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

16.4.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa zavádza definícia konečného užívateľa výhod na účely tohto zákona. 


Vláda SR schválila návrh nového autorského zákona

16.4.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Návrh nového autorského zákona sa sústreďuje na zabezpečenie efektívnejšieho výkonu práv autorov a iných nositeľov práv a zároveň zabezpečuje vyváženie záujmov na strane nositeľov práv a používateľov.


Vláda SR schválila návrh novely zákona o rodine

16.4.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Cieľom návrhu je zlepšiť podmienky ochrany detí a riešenie aktuálnych aplikačných problémov, ktoré boli identifikované za roky existencie a platnosti zákona o rodine a iných predpisov v ich vzájomných súvislostiach.

tst-partner-logo.png

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo nový zákon upravujúci legislatívne pravidlá

27.4.2015  /  SITA a.s.

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo nový zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR a predložilo ho do pripomienkového konania. Na základe tohto zákona vznikne oficiálna záväzná elektronická Zbierka zákonov, ktorá bude rovnocenná papierovej podobe.

Čítať celé

Parlament schválil novelu Obchodného zákonníka

24.4.2015  /  SITA a.s.

Novela Obchodného zákonníka mení podmienky reštrukturalizácií v reakcii na problémy malých veriteľov spoločnosti Váhostav. Zavádza sa register diskvalifikácií, prísne postihy pri odďaľovaní riešenia úpadku firmy, zavádzajú sa opatrenia zamedzujúce tunelovanie firiem. Vzniknúť má tiež inštitút krízy obchodnej spoločnosti.

Čítať celé

Dlhodobá nezamestnanosť za súčasnej vlády rastie

24.4.2015  /  SITA a.s.

Úrady práce na Slovensku evidovali ku koncu marca tohto roka takmer 77,6 tisíc osôb, ktoré boli bez práce viac ako štyri roky. V porovnaní s koncom marca 2012 ide o nárast takmer o 21,9 tisíc osôb. Počet dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú v evidencii úradov práce viac ako štyri roky, v období od marca 2012 do marca 2015 vzrástol vo všetkých krajoch na Slovensku.

Čítať celé