Prihlásiť
titulná strana Eurofondy, granty, dotácie Vzdelávanie Naše noviny Objednávka

Prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmu

Zákonník práce upravuje tzv. inštitút prekážok v práci, t. j. dva okruhy situácií, kedy zamestnanec nemôže plniť svoju základnú povinnosť, a to vykonávať prácu podľa pokynov zamestnávateľa (prekážka v práci na strane zamestnanca) a zamestnávateľ nemôže plniť svoju základnú povinnosť, a to prideľovať prácu podľa pracovnej zmluvy (prekážka v práci na strane zamestnávateľa). Príspevok je zameraný práve na skupinu prekážok v práci z dôvodu všeobecného záujmu.

Čítať celé

Právna úprava inštitútu sťažnosti

Sťažnosť je pomerne účinný právny prostriedok ochrany osoby pred nezákonnosťou vo verejnej správe. Právo právnických a fyzických osôb na podávanie sťažnosti je upravené  v zákone č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. a v osobitných zákonoch. Špeciálna úprava obsiahnutá v osobitných zákonoch má prednosť pred úpravou všeobecnou, ktorou je zákon č. 9/2010 Z. z.

Čítať celé

Daňové a účtovné aspekty neziskových organizácií

Neziskový sektor tvoria organizácie, ktoré pôsobia v priestore medzi štátom a občanmi a predstavujú jeden zo základných pilierov spoločnosti. Prispievajú k riešeniu problémov a tvorbe kompromisov medzi rôznymi skupinami v spoločnosti, upozorňujú vládnych činiteľov, orgány a inštitúcie na záujmy občanov. Organizácie neziskového sektora pôsobia v prostredí zmiešanom z rôznych druhov vládnych, podnikateľských, samosprávnych a neziskových inštitúcií.

Čítať celé

Finančné výkazníctvo rozpočtových org., príspevkových org., štátnych fondov, obcí a VÚC v roku 2014

Cieľom tohto príspevku je poskytnúť komplexné informácie o finančnom výkazníctve rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov v roku 2014. Tieto organizácie sa riadia rovnakými právnymi predpismi, sú pre nich zadefinované rovnaké účtovné a štatistické výkazy, ako aj rovnaké postupy účtovania.

Čítať celé

Zdaňovanie stavebného pozemku

Zákon o miestnych daniach v predmete dane z pozemkov vymedzuje pozemky, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky a sú predmetom dane z pozemkov. Jedným z druhov pozemkov je aj stavebný pozemok, ktorý zákon o miestnych daniach vymedzil na účely zákona.

Čítať celé

Konsolidáciu pôžičky vybavia klienti aj bez návštevy banky | Inzercia

22.4.2014

Na prehodnotenie starých úverov a požiadanie o refinancovanie pôžičky nemusia klienti navštevovať pobočky bánk. V online banke vybavia všetko cez internet, prostredníctvom online formuláru.

Čítať celé

Odmeňovanie učiteliek materskej školy podľa Zákonníka práce

22.4.2014  /  Ing. Jarmila Szabová

Zriaďovateľ, právnická osoba – s. r. o., prevádzkuje súkromnú materskú školu. Pri odmeňovaní učiteliek materskej školy a riaditeľky nepostupuje v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zriaďovateľ postupuje v zmysle § 1 ods. 4, 6 tohto zákona, t. j. má  prijatý svoj interný mzdový predpis, v ktorom sú upravené podmienky odmeňovania podľa Zákonníka práce. Musí zriaďovateľ zohľadňovať aj roky započítanej praxe, ako je to v štátnych školách alebo len musí dodržať minimálne výšku tarify podľa prílohy č. 7 k zákonu č. 553/2003 Z. z. pre príslušný rok?

Čítať celé

Vláda SR schválila nový operačný program na podporu životného prostredia

16.4.2014  /  Ministerstvo životného prostredia SR

Podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívna adaptácia na zmenu klímy a podpora energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. To sú tri hlavné ciele Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na roky 2014 až 2020, ktorý dnes schválila vláda SR.

Čítať celé

EP schválil nový Európsky námorný a rybársky fond

17.4.2014  /  Mgr. Matej Zvrškovec

Európsky parlament dnes prevažnou väčšinou hlasov schválil Európsky námorný a rybársky fond (EMFF). S rozpočtom 6,5 miliardy EUR na roky 2014 – 2020 bude fond financovať projekty na realizáciu novej reformovanej spoločnej rybárskej politiky (SRP) a rybárom a pobrežným komunitám poskytne financie na to, aby sa prispôsobili zmeneným pravidlám. Fond bude financovať aj projekty na podporu tzv. „modrého“ rastu a zamestnanosti v rámci integrovanej námornej politiky Európskej únie (INP).


Nové pravidlá na odstránenie prekážok vo voľnom pohybe pracovníkov

15.4.2014  /  Mgr. Matej Zvrškovec

Rada ministrov EÚ prijala novú smernicu, ktorá má na národnej úrovni zabezpečiť lepšie uplatňovanie práva občanov EÚ pracovať v inom členskom štáte. Cieľom nových pravidiel je preklenúť rozdiel medzi deklarovanými právami a skutočnosťou a uľahčiť ľuďom, ktorí pracujú alebo si hľadajú zamestnanie v inej krajine, uplatňovanie ich práv v praxi. Členské štáty majú teraz dva roky na to, aby túto smernicu transponovali do vnútroštátneho práva.


Návrh novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady...

11.4.2014  /  Bc. Ivana Gumanová

Cieľom návrhu zákona je odstrániť niektoré interpretačné nejasnosti vyplývajúce z praxe, taktiež zjednodušiť správu miestnych daní, posilniť právnu istotu daňovníkov a umožniť zavedenie úľav pri poplatku za komunálny odpad pre vybrané skupiny obyvateľov. Navrhuje sa, aby sa do zákona doplnilo nové splnomocnenie pre správcov dane v súvislosti so zdanením pozemkov, ktoré umožní obciam určiť inú sadzbu dane z pozemkov pre tie pozemky, na ktorých sa nachádzajú transformačné stanice alebo predajné stánky.

tst-partner-logo.png

Slovenských firiem v daňových rajoch naďalej pribúda

24.4.2014  /  SITA a.s.

Záujem slovenských firiem o využívanie legislatívnych výhod, ktoré im ponúkajú daňové raje, naďalej rastie. Podľa údajov poradenskej spoločnosti Bisnode totiž za prvý kvartál tohto roku stúpol počet spoločností, ktoré majú vlastníka so sídlom v daňovom raji, o 185 na celkových 4 038 firiem. Najväčší záujem bol o Cyprus, Spojené štáty americké a Panamu.

Čítať celé

Registračné pokladnice by mohli byť povinné i pre lekárov

24.4.2014  /  SITA a.s.

Registračné pokladnice budú možno čoskoro povinnou výbavou ambulancií. Podľa návrhu ministerstva financií by bločky pacientom mali vydávať aj všeobecní lekári, špecialisti i zubári. Je to jedno z navrhovaných konsolidačných opatrení, ktoré odobrila vláda v rámci Programu stability SR na roky 2014 až 2017.

Čítať celé

MH SR predložilo novelu o najtransparentnejšom predaji akcií štátu

24.4.2014  /  SITA a.s.

Vláda schválila novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Novela vytvára zákonné predpoklady pre možnosť predaja akcií štátu a FNM SR novým postupom - predajom akcií (cenných papierov) štátu a FNM formou verejnej ponuky (IPO).

Čítať celé