Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2015

Obciam a VÚC zaradeným pre účely zákona o dani z príjmov medzi organizácie nezriadené alebo nezaložené na podnikanie vzniká povinnosť podať daňové priznanie. V ZDP sú osobitne vymedzené podmienky, pri ktorých splnení nevzniká povinnosť podať DP, a to ak obec alebo VÚC dosiahne v zdaňovacom období iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Čítať celé

Základná finančná kontrola po novom

Výkon finančnej kontroly sa od 1. januára 2016 mení, a to v zmysle účinnosti nového zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Cieľom príspevku je definovanie základných pravidiel pri výkone základnej finančnej kontroly od roku 2016 s ukážkami praktických vzorov pre jej výkon. Príspevok sa skladá z príkladu a prehľadov výkonu základnej finančnej kontroly pre správny, úplný a zákonný výkon finančnej kontroly oprávnenými osobami.

Čítať celé

Finančné výkazníctvo RO, PO, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov v roku 2016

Téma finančného výkazníctva je aktuálna každý rok, a to hlavne začiatkom roka, kedy MF SR aplikuje novely príslušnej legislatívy, zapracováva požiadavky z praxe alebo požiadavky jednotlivých národných, medzinárodných užívateľov dát za sektor verejnej správy SR. Cieľom tohto príspevku je poskytnúť aktuálne a komplexné informácie o finančnom výkazníctve RO, PO, štátnych fondov, obcí a VÚC. 

Čítať celé

Mobbing a bossing v školstve

V poslednom období sa zvyšuje počet patologických javov na pracovisku aj v rezorte školstva, zvyšuje sa počet prípadov šikany, ktorá závisí od postavenia jedinca v pracovnom pomere. Môže ísť o mobbing alebo bossing. Mobbing sa prejavuje vtedy, pokiaľ osoba, ktorá šikanuje a obeť tejto šikany sú v rámci pracovného zaradenia v rovnocennom postavení, o bossingu hovoríme v tom prípade, ak osoba, ktorá šikanuje, je nadriadená obeti šikany.

Čítať celé

Účtovná závierka neziskových organizácií za rok 2015

Aby nezisková účtovná jednotka dodržala zásadu úplnosti pri vedení účtovníctva, je potrebné nielen zaúčtovať všetky účtovné prípady v účtovných knihách, ale aj zostaviť účtovnú závierku. Zároveň je dôležité mať k dispozícii všetky účtovné záznamy, ktoré boli podkladom na účtovanie v priebehu účtovného obdobia, účtovanie uzávierkových účtovných prípadov, ako aj pri zostavení účtovnej závierky.

Čítať celé

Zmeny v poukázaní 2%

10.2.2016  /  Finančná správa SR

Novela zákona o dani z príjmov zaviedla od 1. januára aj novinky v použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Daňové subjekty, ktoré nedarujú finančné prostriedky v zákonom stanovenej výške, nemôžu poukázať žiadateľom celú sumu zaplatenej dane do výšky 2 %.

Čítať celé

Finančná kontrola od 1. 1. 2016

8.2.2016

Nepremeškajte školenie zamerané na praktický výkon finančnej kontroly po 1. januári 2016 na základe nového zákona o finančnej kontrole a audite organizované netradičnou formou otázok a odpovedí. Lektorka Ing. Ingrid Konečná Veverková okrem vlastných poznatkov z výkonu finančnej kontroly a upozornení na rozdiely medzi „starou“ predbežnou finančnou kontrolou a základnou finančnou kontrolou, poskytne i vzor internej smernice a vzory pre výkon finančnej kontroly. Rovnako budete mať na školení možnosť nechať si posúdiť vaše vzory i interné smernice.

Čítať celé

Maximálna výška osobného príplatku

8.2.2016  /  Ing. Jarmila Szabová

Aká môže byť maximálna výška osobného príplatku odborného zamestnanca k 1. 12. 2015, ktorý je zaradený v platovej triede 12, v platovom stupni 2 a je platený z osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov - príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z.?

Čítať celé

EP schválil vytvorenie európskej platformy na boj proti nelegálnej práci

9.2.2016

Cieľom platformy je rozšíriť možnosti členských štátov riešiť početné a bolestivé problémy vyplývajúce z nedeklarovanej práce, a to prostredníctvom posilnenia vzájomnej spolupráce.


Čím sa bude Európsky parlament zaoberať v roku 2016?

22.1.2016

Pozrite si prehľad najdôležitejších tém, ktorými sa bude zaoberať Európsky parlament (EP) v roku 2016. Popri témach ako migrácia a klimatické zmeny bude chcieť EP posilniť agentúry na vymáhanie práva, vniesť spravodlivosť do zdaňovania firiem a zlepšiť pravidlá ochrany údajov.


Návrh zmeny vykonávacej vyhlášky k zákonu o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi

11.12.2015  /  S-EPI, s.r.o.

V návrhu sú nové vzory žiadosti o poskytnutie právnej pomoci a žiadosti o poskytnutie právnej pomoci súvisiacej s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

tst-partner-logo.png

Systém poukazovania 2 % z daní sa v tomto roku mení

10.2.2016  /  SITA a.s.

Po 31. decembri 2015 môžu po prvýkrát právnické osoby poukázať na osobitné účely celé 2 % zo zaplatenej dane iba v prípade, ak zároveň poskytnú ako dar sumu zodpovedajúcu 0,5 % zaplatenej dane.

Čítať celé

Vklady domácnostiam aj podnikom v decembri rástli

10.2.2016  /  SITA a.s.

Medziročný rast vkladov súkromného sektora sa zrýchlil o 0,5 percentuálneho bodu na 9 %. Úvery súkromnému sektoru v decembri vzrástli medzimesačne o 0,6 %, stav úverov podnikom sa v decembri nezmenil. V sektore domácností sa medzimesačný rast úverov nepatrne zrýchlil na 1,1 %.

Čítať celé

Prídavok na dieťa vypláca štát na čoraz menší počet detí

8.2.2016  /  SITA a.s.

Za ostatných desať rokov, teda od konca roka 2005 do konca roka 2015, počet poberateľov prídavku na dieťa klesol o 93,3 tisíca na 650,5 tisíc. Prídavok na dieťa od 1. januára 2014 dosahuje 23,52 eura.

Čítať celé