Prihlásiť
titulná strana Eurofondy, granty, dotácie Vzdelávanie Naše noviny Objednávka

Zrážky zo mzdy (2014)

Zrážky zo mzdy sú legislatívny nástroj, ktorý umožňuje zamestnávateľovi vykonať zo mzdy zamestnanca zrážky v prospech štátu, oprávnených právnických alebo fyzických osôb, ktoré je zamestnanec povinný platiť uvedeným subjektom. Za výpočet výšky a realizáciu zrážok zo mzdy je zodpovedný zamestnávateľ.

Čítať celé

Preradenie na inú prácu podľa Zákonníka práce

Pracovné podmienky dojednané v pracovnej zmluve sú záväzné tak pre zamestnanca, ako aj pre zamestnávateľa, a to po celý čas trvania pracovného pomeru. Potvrdzuje sa tým dôležitosť pracovnej zmluvy a rešpektovanie vôle zamestnanca i zamestnávateľa. Žiadna zo strán nemôže druhej strane vnútiť pracovné podmienky, s ktorými táto strana nebude súhlasiť.

Čítať celé

Podnikanie miest a obcí v našich legislatívnych podmienkach

Obce a mestá majú viacero spôsobov, ako sa zapojiť aktívne do podnikateľského života a zhodnocovať tak svoj majetok. Akú konkrétnu formu podnikania však vybrať, to je vždy individuálne rozhodnutie danej samosprávy a toto rozhodnutie bude determinované aj spôsobom ovládania a kontrolovania podnikateľskej činnosti.

Čítať celé

Štrukturálne fondy v období 2014 - 2020

Dňa 20. 6. 2014 prijala Európska komisia Partnerskú dohodu so Slovenskom na roky 2014 – 2020, v ktorej je stanovená stratégia pre optimálne využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov v regiónoch a mestách krajiny. Schválila aj 7 operačných programov, ktorými sa bude Partnerská dohoda napĺňať.

Čítať celé

Nové pravidlá pre predaj na trhových miestach

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach po novele č. 101/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. 7. 2014 sa zaoberá úpravou podmienok týkajúcich sa predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, povinnosťami fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, tiež aj oprávneniami orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania uvedeného zákona.

Čítať celé

Rekondičný pobyt, pracovné voľno

11.9.2014  /  Mária Jančíková

Ak zamestnanci obce boli zo sociálneho fondu na rekondičnom pobyte v pracovný deň, patrí im na tento deň riadna dovolenka, alebo napr. deň dodatkovej dovolenky, alebo platený deň, ako keby boli v práci?

Čítať celé

Vyúčtovanie cestovných náhrad odlišne od zákona o cestovných náhradách

9.9.2014  /  Bc. Jozef Sýkora, MBA

Môže príspevková organizácia pri vyúčtovaní pracovnej cesty postupovať podľa uzatvorenej medzinárodnej zmluvy na realizáciu projektu, ak cestovné náhrady v nej sú stanovené odlišne od ustanovení zákona o cestovných náhradách?

Čítať celé

Náhrada mzdy za dovolenku

8.9.2014  /  Mária Jančíková

Ako sa vypočíta náhrada za dovolenku pri zamestnancoch, ktorých výška hrubej mzdy sa mení v závislosti od čerpania dovolenky? Pri kontrole výplatnej pásky si mzdová účtovníčka vie všetko skontrolovať, až na výpočet priemeru za dovolenku. Vychádza z predchádzajúceho štvrťroku?

Čítať celé

Návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií

12.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predloženého návrhu zákona je predchádzať vzniku závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a obmedziť následky takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok mimo podnikov. Návrh zákona ustanovuje povinnosti pre prevádzkovateľov podnikov, v ktorých sa nachádzajú určité množstvá nebezpečných látok, tak, aby sa zabezpečila prevencia a minimalizovali následky závažnej havárie v prípade jej vzniku. 


Návrh novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti...

12.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predloženého návrhu je precizovanie ustanovení v súvislosti s vyberaním poplatkov a doplatkov zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od občana. Navrhuje sa jednoznačne určiť súčasti zdravotného výkonu. Oproti doterajšej právnej úprave sa ustanovuje, že zdravotné výkony poskytované pri liečbe choroby uvedenej v zozname chorôb a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorých môže poskytovateľ požadovať úhradu, bude schvaľovať príslušný VÚC.


Návrh novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva...

12.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Návrh zákona bol vypracovaný s cieľom vytvoriť priaznivejšie podmienky pre podnikanie v poľnohospodárstve pre mladých poľnohospodárov. Súčasne tým chce prispieť k riešeniu generačnej výmeny v poľnohospodárstve a podporiť zamestnanosť na slovenskom vidieku, kde jedným z rozhodujúcich odvetví tvorby pracovných príležitostí je poľnohospodárstvo.

tst-partner-logo.png

Oznamovatelia korupcie majú byť chránení

12.9.2014  /  SITA a.s.

Z návrhu zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktorý parlament posunul do druhého čítania, vyplýva, že oznamovatelia korupcie a inej protispoločenskej činnosti by mali byť chránení. Vládny návrh počíta i s možnosťou finančných odmien pre odvážnych občanov.

Čítať celé

Časť penzistov dostane v decembri vyšší vianočný príspevok

12.9.2014  /  SITA a.s.

Penzisti s dôchodkom do 396,18 eura dostanú v decembri tohto roka vyšší vianočný príspevok ako vlani. Maximálna suma vianočného príspevku sa oproti súčasnosti zvýši zo 75 eur na 87,26 eura. Okrem toho dôchodcovia s dôchodkom do 396,18 eura dostanú posledný mesiac tohto roka aj jednorazový príplatok k vianočnému príspevku v sume 12,74 eura.

Čítať celé

Novela Obchodného zákonníka postihne aj existujúce s.r.o.

12.9.2014  /  SITA a.s.

Novela Obchodného zákonníka, ktorá má zaviesť od 1. januára 2015 aj možnosť zakladať spoločnosti s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške jedného eura, postihne aj existujúce spoločnosti. Všetky eseročky so základným imaním do 25 tis eur by totiž museli vytvárať rezervný fond vo výške aspoň 2 500 eur.

Čítať celé