Prihlásiť
titulná strana Eurofondy, granty, dotácie Vzdelávanie Naše noviny Objednávka

Podnikanie miest a obcí v našich legislatívnych podmienkach

Obce a mestá majú viacero spôsobov, ako sa zapojiť aktívne do podnikateľského života a zhodnocovať tak svoj majetok. Akú konkrétnu formu podnikania však vybrať, to je vždy individuálne rozhodnutie danej samosprávy a toto rozhodnutie bude determinované aj spôsobom ovládania a kontrolovania podnikateľskej činnosti.

Čítať celé

Štrukturálne fondy v období 2014 - 2020

Dňa 20. 6. 2014 prijala Európska komisia Partnerskú dohodu so Slovenskom na roky 2014 – 2020, v ktorej je stanovená stratégia pre optimálne využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov v regiónoch a mestách krajiny. Schválila aj 7 operačných programov, ktorými sa bude Partnerská dohoda napĺňať.

Čítať celé

Nové pravidlá pre predaj na trhových miestach

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach po novele č. 101/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. 7. 2014 sa zaoberá úpravou podmienok týkajúcich sa predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, povinnosťami fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, tiež aj oprávneniami orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania uvedeného zákona.

Čítať celé

Najvýznamnejšie typy úkonov s majetkom obce

V tomto článku si predstavíme konkrétne a najčastejšie sa vyskytujúce  typy právnych úkonov s majetkom obce (napr. predaj, prenájom, darovanie obecného majetku). Predstavíme tiež zákonné podmienky, ktoré musia byť splnené pre ten-ktorý konkrétny druh nakladania s obecným majetkom aj so vzormi uznesení obecného zastupiteľstva.

Čítať celé

Nakladanie s majetkom obce

Po obnovení územnej samosprávy po roku 1989 dostali obce a mestá do vienka aj pomerne rozsiahly majetok. Hoci obce sú subjekty samostatne spravujúce si svoje záležitosti, podobne ako napr. finančné hospodárenie obcí je aj nakladanie s ich majetkom upravené a regulované zákonom. 

Čítať celé

Osobitný kvalifikačný predpoklad pri zaraďovaní zamestnancov do platových tried

27.8.2014  /  Ing. Jarmila Szabová

Čo presne znamená termín „osobitný kvalifikačný predpoklad“ pri zaraďovaní pracovníkov do platových tried pri výkone práce vo verejnom záujme? 

Čítať celé

Vlajková výzdoba pri príležitosti štátneho sviatku Slovenskej republiky

26.8.2014  /  Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznamuje, že 29. august - výročie Slovenského národného povstania a 1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky sú štátnymi sviatkami Slovenskej republiky.

Čítať celé

Výpoveď členovi odborovej organizácie

25.8.2014  /  JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)

Môže zamestnávateľ dať výpoveď z nadbytočnosti zamestnancovi, ktorý je radovým členom odborového zväzu, aj bez súhlasu odborovej organizácie? 

Čítať celé

Návrh novely zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce a zákona o štátnej štatistike

22.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Hlavným cieľom návrhu zákona je využitie získaných praktických skúseností z aplikačnej praxe v rámci problematiky európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), a to so zámerom zjednodušiť a zlepšiť fungovanie EZÚS a zabezpečiť právnu istotu členom takýchto zoskupení v ich každodennej činnosti.


Návrh zákona Civilný sporový poriadok

22.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom novej právnej úpravy civilného procesu je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia sa čo najviac priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov procesných strán za predpokladu zodpovedného prístupu subjektov civilného procesu k súdnemu konaniu a vytvoriť tak priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia.


Návrh novely zákona o strelných zbraniach

19.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Dôvodom na predloženie navrhovaného zákona je opätovné zavedenie tzv. zbraňovej amnestie, v dôsledku ktorej zaniká trestnosť nedovoleného ozbrojovania osobám, ktoré bez povolenia držia vymedzené strelné zbrane alebo strelivo do týchto zbraní a v zákonom ustanovenej lehote odovzdajú tieto zbrane alebo strelivo do úschovy Policajnému zboru.

tst-partner-logo.png

Kabinet odobril úpravu pri výpočte dôchodku

28.8.2014  /  SITA a.s.

Kabinet odobril návrh ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na zmenu nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému. Návrhom sa spresňuje výpočet jednotkovej hodnoty odloženého dôchodku.

Čítať celé

Vládny kabinet súhlasil so zmenami v zákone o peňažných príspevkoch

28.8.2014  /  SITA a.s.

Odmeny za dosiahnuté športové výsledky na paralympijských a deaflympijských hrách by sa nemali považovať za príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu. Takéto odmeny majú vplyv na priznanie či výšku kompenzácií. So zmenou v zákone o peňažných príspevkoch vládny kabinet vyslovil súhlas.

Čítať celé

K návrhu stavebného zákona prišlo 2 309 pripomienok

27.8.2014  /  SITA a.s.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja dostalo k návrhu nového stavebného zákona pripomienky od 64 subjektov a štyri hromadné pripomienky. Množstvo pripomienok sa podľa rezortu opakuje a je protichodných, napríklad na rozšírenie, ale aj zúženie okruhu účastníkov stavebného konania.

Čítať celé