Prihlásiť

Zásadné zmeny v petičnom práve od 1. 9. 2015

Dňa 28. 1. 2015 bol schválený zákon č. 29/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Táto novela je pomerne zásadná, dotýka sa skoro všetkých ustanovení zákona o petičnom práve. Nadobudne účinnosť od 1. 9. 2015.

Čítať celé

Obec a opatrenia proti drobeniu pozemkov

Notoricky známou skutočnosťou je extrémna rozdrobenosť pozemkového vlastníctva na Slovensku. Dôvody sú historické, najmä neobmedzené delenie pozemkov medzi potomkov pri dedení (delenie rovným dielom medzi všetkých dedičov) v minulosti, čoho dôsledkom je hlavne existencia veľkého počtu parciel s veľmi malými výmerami, s veľkým počtom vlastníkov alebo s nevhodnými rozmerovými, polohovými a tvarovými pomermi.

Čítať celé

Nový zákon o knižniciach prináša zmeny

Zákon upresňuje definíciu školskej knižnice, ustanovuje práva a povinnosti zriaďovateľa a zakladateľa knižnice, nová úprava zavádza povinnosť zriaďovateľa a zakladateľa knižnice podať návrh na zápis do zoznamu knižníc a tiež povinnosť oznamovať ministerstvu každú zmenu údajov v stanovenej lehote. Pribudla povinnosť umožniť výkon štátneho odborného dohľadu a kontroly zo strany Ministerstva kultúry SR.

Čítať celé

Aké nové pravidlá platia v zdravotnom poistení pre poistencov, zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu či matriky od 1. 5. 2015?

Dňa 17. 3. 2015 schválila NR SR zákon č. 77/2015 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon o zdravotnom poistení. Novela ZZP nadobúda účinnosť 1. 5. 2015, ale viaceré ustanovenia ďalších novelizovaných zákonov nadobúdajú účinnosť postupne. 

Čítať celé

Sankcie pri neplnení povinností zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva

Zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva plní zákonmi ustanovené odvodové, prihlasovacie, oznamovacie a evidenčné povinnosti voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu. Neplnenie týchto povinností vôbec, neskoré plnenie alebo odvod súm poistného a preddavkov na daň a dane v nesprávnej výške alebo termíne má za následok uloženie sankcií.

Čítať celé

Zriaďovateľ bude môcť odmietnuť návrh na riaditeľa školy

1.7.2015  /  SITA a.s.

Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu poslanca za Smer-SD Ľubomíra Petráka, ktorý schválil parlament spolu s novelou školského zákona.

Čítať celé

Podmienky duálneho vzdelávania treba doriešiť, tvrdí Holeček

30.6.2015  /  SITA a.s.

Podľa predsedu Výboru Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pre vzdelávanie je potrebné zabezpečiť profesionalizáciu na strane zamestnávateľov aj motiváciu zamestnávateľov vstúpiť do duálneho systému.

Čítať celé

Dodatková dovolenka

29.6.2015  /  Ing. Jarmila Szabová

S účinnosťou od 1. 5. 2015 má zamestnávateľ zamestnancov, ktorí pracujú v rizikovom prostredí, konkrétne s laserom. Títo zamestnanci pracujú v tomto prostredí len časť svojej pracovnej doby. Majú nárok na dodatkovú dovolenku? Aké sú podmienky vzniku nároku na dodatkovú dovolenku?

Čítať celé

NR SR schválila novelu školského zákona

1.7.2015  /  S-EPI, s.r.o.

NR SR po viacerých odkladoch schválila dňa 30. 6. 2015 novelu školského zákona. Najviac diskutovanou bola zmena o právomociach miest, obcí a žúp pri voľbe riaditeľa základnej či strednej školy.


Návrh novely Trestného zákona

26.6.2015  /  S-EPI, s.r.o.

Návrhom zákona sa  transponuje do právneho poriadku SR Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní, ktorej predmetom je garancia procesných práv obvinených na informácie v rámci trestného konania a konania o  európskom zatýkacom rozkaze.


Návrh novely o platobných službách sľubuje zlepšenie podmienok pre spotrebiteľov

22.6.2015  /  JUDr. Robert Gogola

V prípade, ak by bola novela zákona prijatá v podobe, v akej je momentálne predložená, bude môcť spotrebiteľ jednoduchšie presunúť platobný účet k inému poskytovateľovi platobných služieb.

tst-partner-logo.png

Verejnosti je k dispozícii elektronický register adries

3.7.2015  /  SITA a.s.

Verejnosť má od 2. júla k dispozícii elektronické služby registra adries. Register obsahuje informácie o všetkých adresách, adresných bodoch, bytových a nebytových budovách na celom území Slovenska. Register neposkytuje údaje o majiteľoch budov či pobytoch osôb v nich.

Čítať celé

Nové pravidlá pre voľby už platia

3.7.2015  /  SITA a.s.

Nové zákony, ktoré zjednotia základné pravidlá pre všetky druhy volieb vrátane vedenia volebnej kampane a zabezpečia väčšiu transparentnosť financovania politických strán a volebných kampaní, začali platiť v stredu 1. júla.

Čítať celé

Zmenu výšky odvodov SZČO oznámi Sociálna poisťovňa

3.7.2015  /  SITA a.s.

Ak sa samostatne zárobkovo činnej osobe od 1. júla 2015 na základe daňového priznania za rok 2014 mení výška sociálnych odvodov, Sociálna poisťovňa jej to v rámci proklientskeho prístupu oznámi listom. Poisťovňa má pritom zo zákona povinnosť oznamovať SZČO len vznik povinného poistenia.

Čítať celé