Nezlučiteľnosť funkcií a konflikt záujmov

Moc bola oddávna veľkým pokušením pre tých, ktorí ju mali v rukách. Predstavuje riziko zneužitia, ak sa jej v rukách jednej osoby nahromadí priveľa. Preto existuje právna úprava, ktorá upravuje vzájomnú nezlučiteľnosť niektorých funkcií a snaží sa zamedzovať konfliktu záujmov. V našom príspevku sa budeme zaoberať len konfliktom záujmov z pohľadu právnej úpravy. Zameriame sa pritom na oblasť obecnej samosprávy.

Čítať celé

Nájomná zmluva na hrobové miesto

Práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebiska upravuje osobitný zákon, ktorým je zákon o pohrebníctve. Predmetný zákon okrem vyššie uvedeného ustanovuje aj to, že obce sú povinné zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci.

Čítať celé

Aké zmeny priniesla novela školského zákona

Potreba novelizovať platnú školskú legislatívu vyplynula priamo z praxe a ešte koncom roka 2014 sa predpokladali významnejšie zmeny – úplne nový zákon o štátnej správe v školstve a o financovaní škôl a viac zmien v školskom zákone. V auguste 2015 bola prijatá novela zákona, ktorá sa zamerala na najpotrebnejšie zmeny, ale predpokladané koncepčné zmeny (napr. vo financovaní škôl) boli odsunuté na neskoršie obdobie.

Čítať celé

Predbežná finančná kontrola v súčasnosti

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite prešiel viacerými zmenami, pričom posledná je z konca roka 2014. Zároveň táto novela je poslednou novelizáciou zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, a to z dôvodu jeho nahradenia novým zákonom od roku 2016. Cieľom príspevku je poukázať na praktický a zákonný výkon predbežnej finančnej kontroly po jeho poslednej novele. Zároveň príspevok obsahuje príklady a otázky na odpovede z praxe.

Čítať celé

Povinnosti obcí a samosprávnych krajov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti

Slovenský zákonodarca pristúpil k schváleniu novej právnej úpravy v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na úrovni obcí a samosprávnych krajov, ktorá má novým spôsobom a novými definíciami napomôcť rozvoju obecnej alebo samosprávnej kultúrnej činnosti s cieľom zvyšovania kultúrnej a vzdelanostnej úrovne obyvateľov. Zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 2015.

Čítať celé

Pravidlá a príprava verejného obstarávania pri čerpaní dotácií z fondov EÚ

13.10.2015

Videoškolenie vás komplexne informuje o pravidlách a postupoch pri čerpaní verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ, o tom, ako pripraviť a realizovať činnosti v oblasti verejného obstarávania z pohľadu dotačných fondov, o povinnej dokumentácii prijímateľa pri ex-ante kontrole a súbore povinnej dokumentácie z verejného obstarávania, ktorú prijímateľ odovzdá na kontrolu poskytovateľovi.

Čítať celé

Kontinuálne vzdelávanie, získavanie a uznávanie kreditov

12.10.2015  /  Ing. Jarmila Szabová

Musia si pedagogickí zamestnanci v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov robiť kredity len v rámci svojej aprobácie napr. slovenský jazyk atď., alebo podľa cieľovej skupiny daného vzdelávania - napr. platí pre učiteľa základnej školy druhého stupňa, učiteľa na strednej škole a pod.?

Čítať celé

Nedostatky verejného obstarávania brzdia čerpanie fondov EÚ

9.10.2015  /  SITA a.s.

Najkritickejšími problémami verejného obstarávania na Slovensku sú chýbajúce odborné znalosti medzi obstarávateľmi, zdĺhavosť procesu a kritérium najnižšej ceny, ktoré negatívne ovplyvňuje kvalitu verejného obstarávania.

Čítať celé

Návrh novely stavebného zákona

25.9.2015  /  S-EPI, s.r.o.

NR SR schválila v I. čítaní novelu stavebného zákona a zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ktorá bola predložená za účelom zefektívnenia povoľovacích procesov tak, aby bolo možné realizovať povoľovanie stavieb významnej investície v čo najkratšom časovom horizonte.


Predstavitelia justície sa zhodli na potrebe zmeniť Trestný poriadok

22.9.2015  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Najvyšší predstavitelia justície rokovali s ministrom spravodlivosti o spresnení pravidiel pri rozhodovaní o väzbe v súvislosti s konaním po povolení obnovy konania.


Vláda schválila 48 návrhov zákonov

2.9.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Vláda Slovenskej republiky schválila 26. augusta 2015 na svojom rokovaní 48 návrhov zákonov. Ide o posledné návrhy zákonov, ktoré bude možné, podľa aktuálneho harmonogramu rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky, schváliť v riadnom legislatívnom procese v tomto volebnom období.

tst-partner-logo.png

Zástupcovia krajín V4 podpísali memorandum o podpore startupov

13.10.2015  /  SITA a.s.

Slovensko je od 12. októbra 2015 súčasťou významnej dohody, ktorá posilní spoluprácu v rámci V4 v oblasti inovácií a podnikania. Krajiny Vyšehradskej štvorky podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom je posilniť spoluprácu krajín v oblasti podpory inovácií a inovatívnych firiem (startupov).

Čítať celé

Znížená sadzba dane na alkohol platí len do 43 litrov

12.10.2015  /  SITA a.s.

Základná sadzba spotrebnej dane z alkoholických nápojov je 1 080 eur za hektoliter čistého alkoholu. Uplatnená môže byť aj znížená sadzba spotrebnej dane 540 eur za hektoliter čistého alkoholu, ale len do 43 litrov za jedno výrobné obdobie na jednu osobu a jeho domácnosť.

Čítať celé

Priemerná starobná penzia dosahuje 409,4 eura

9.10.2015  /  SITA a.s.

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku ku koncu septembra predstavoval 409,39 eura. V porovnaní s koncom septembra vlaňajška ide o nárast o 10 eur. Predčasný starobný dôchodok dosahoval v priemere 391,73 eura, čo predstavuje medziročný nárast o 3,82 eura.

Čítať celé