Prihlásiť

Obec a opatrenia proti drobeniu pozemkov

Notoricky známou skutočnosťou je extrémna rozdrobenosť pozemkového vlastníctva na Slovensku. Dôvody sú historické, najmä neobmedzené delenie pozemkov medzi potomkov pri dedení (delenie rovným dielom medzi všetkých dedičov) v minulosti, čoho dôsledkom je hlavne existencia veľkého počtu parciel s veľmi malými výmerami, s veľkým počtom vlastníkov alebo s nevhodnými rozmerovými, polohovými a tvarovými pomermi.

Čítať celé

Nový zákon o knižniciach prináša zmeny

Zákon upresňuje definíciu školskej knižnice, ustanovuje práva a povinnosti zriaďovateľa a zakladateľa knižnice, nová úprava zavádza povinnosť zriaďovateľa a zakladateľa knižnice podať návrh na zápis do zoznamu knižníc a tiež povinnosť oznamovať ministerstvu každú zmenu údajov v stanovenej lehote. Pribudla povinnosť umožniť výkon štátneho odborného dohľadu a kontroly zo strany Ministerstva kultúry SR.

Čítať celé

Aké nové pravidlá platia v zdravotnom poistení pre poistencov, zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu či matriky od 1. 5. 2015?

Dňa 17. 3. 2015 schválila NR SR zákon č. 77/2015 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon o zdravotnom poistení. Novela ZZP nadobúda účinnosť 1. 5. 2015, ale viaceré ustanovenia ďalších novelizovaných zákonov nadobúdajú účinnosť postupne. 

Čítať celé

Sankcie pri neplnení povinností zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva

Zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva plní zákonmi ustanovené odvodové, prihlasovacie, oznamovacie a evidenčné povinnosti voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu. Neplnenie týchto povinností vôbec, neskoré plnenie alebo odvod súm poistného a preddavkov na daň a dane v nesprávnej výške alebo termíne má za následok uloženie sankcií.

Čítať celé

Zaručený elektronický podpis v kontexte zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Článok poukazuje na spojenie zaručeného elektronického podpisu a infozákona, pričom ponúka vysvetlenie k otázke, či je povinnosťou mať zriadený zaručený elektronický podpis a vybavovať ním aj agendu spadajúcu pod slobodný prístup k informáciám.

Čítať celé

Podmienky duálneho vzdelávania treba doriešiť, tvrdí Holeček

30.6.2015  /  SITA a.s.

Podľa predsedu Výboru Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pre vzdelávanie je potrebné zabezpečiť profesionalizáciu na strane zamestnávateľov aj motiváciu zamestnávateľov vstúpiť do duálneho systému.

Čítať celé

Dodatková dovolenka

29.6.2015  /  Ing. Jarmila Szabová

S účinnosťou od 1. 5. 2015 má zamestnávateľ zamestnancov, ktorí pracujú v rizikovom prostredí, konkrétne s laserom. Títo zamestnanci pracujú v tomto prostredí len časť svojej pracovnej doby. Majú nárok na dodatkovú dovolenku? Aké sú podmienky vzniku nároku na dodatkovú dovolenku?

Čítať celé

Poslanci schválili novelu o rozpočtových pravidlách

25.6.2015  /  SITA a.s.

Návrh reaguje na zaradenie nových subjektov do sektora verejnej správy.

Čítať celé

Návrh novely Trestného zákona

26.6.2015  /  S-EPI, s.r.o.

Návrhom zákona sa  transponuje do právneho poriadku SR Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní, ktorej predmetom je garancia procesných práv obvinených na informácie v rámci trestného konania a konania o  európskom zatýkacom rozkaze.


Návrh novely o platobných službách sľubuje zlepšenie podmienok pre spotrebiteľov

22.6.2015  /  JUDr. Robert Gogola

V prípade, ak by bola novela zákona prijatá v podobe, v akej je momentálne predložená, bude môcť spotrebiteľ jednoduchšie presunúť platobný účet k inému poskytovateľovi platobných služieb.


Zo zasadnutia Vlády SR dňa 27. mája 2015

28.5.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Vláda SR na svojom 164. zasadnutí dňa 27. mája 2015 schválila aj návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorou by sa zaviedla možnosť posunúť daňovú povinnosť za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa. Návrhom nového stavebného zákona si vláda kladie za cieľ riešiť aj aktuálny celospoločenský problém zníženia úrovne disciplíny vo výstavbe.

tst-partner-logo.png

Štát chce proti daňovým únikom nasadiť aj "firmy-agentov"

30.6.2015  /  SITA a.s.

Štát bude pri odhaľovaní daňovej trestnej činnosti využívať aj krycie obchodné spoločnosti. Avizujú to predstavitelia vlády, ktorí pripravujú balíček 30 nových opatrení zameraných na boj proti daňovým únikom. Cieľom tohto opatrenia bude začleniť firmu do reťazca najmä pri karuselových obchodoch.

Čítať celé

Od júla sa na Slovensku zavádza minimálny dôchodok

30.6.2015  /  SITA a.s.

Od začiatku júla sa na Slovensku zavádza minimálny dôchodok. Podmienkou pre nárok na minimálny dôchodok bude trvanie dôchodkového poistenia najmenej 30 rokov. Nízkopríjmoví sporitelia v druhom pilieri budú mať pritom nárok na nižší minimálny dôchodok od štátu ako ľudia s nízkymi zárobkami, ktorí v druhom pilieri neboli.

Čítať celé

Tripartita odsúhlasila zmeny v službách zamestnanosti

30.6.2015  /  SITA a.s.

Hospodárska a sociálna rada SR odsúhlasila návrh novely zákona o službách zamestnanosti. Rezort práce navrhuje vytvoriť nový legislatívny rámec na podporu mobility za prácou napojenú na zmenu miesta pobytu občana, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii najmenej tri mesiace.

Čítať celé