Sťažnosti po novele zákona

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach bol novelizovaný. Novela nadobúda účinnosť od 1. 6. 2017. Zákon o sťažnostiach po novele upravuje postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb. Po novele zákona o sťažnostiach, ak sa sťažovateľ dostaví na orgán verejnej správy (OVS) osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, OVS sťažovateľa prijme a umožní mu, aby si ju v listinnej podobe vyhotovil.

Čítať celé

Následky predstierania vyplatenia odmeny zamestnancovi

Tisíce zamestnancov, ktorí pracujú z titulu svojho služobného pomeru v štátnej službe alebo z titulu svojho vzťahu spadajúceho pod právny režim prác vo verejnom záujme, sa dostávajú aj pod režim vyplácania odmien. Má tento inštitút vôbec nejaké pravidlá alebo je to cesta na svojvoľné „rozlievanie“ verejných zdrojov?

Čítať celé

Vymáhanie daňových nedoplatkov na miestnych daniach

Platenie daní nebolo nikdy obľúbené, avšak je nevyhnutné. Platí to tak na celoštátnej úrovni, ako aj na úrovni miest a obcí, ktoré taktiež môžu zavádzať a ukladať na svojom území zákonom určené dane (§ 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady). Preto aj v prípade týchto povinných platieb existuje mechanizmus ich núteného výberu.

Čítať celé

Vaši obchodní partneri pod drobnohľadom – EPI Monitoring

Pre úspech a konkurencieschopnosť je nevyhnutné omnoho rýchlejšie a efektívnejšie získavať informácie – či už o obchodných partneroch, o súčasných aj perspektívnych klientoch, ale aj o konkurencii.

Čítať celé

Jasličkový zákon nielen o jasličkách

Dňa 31. 1. 2017 bola v Národnej rade SR opätovne schválená novela zákona o sociálnych službách, tzv. „jasličkový zákon“, čím sa poslancom parlamentu podarilo prelomiť veto prezidenta SR. Novela bola v Zbierke zákonov SR zverejnená pod číslom 40/2017 Z. z. a účinnosť nadobudla dňom 1. marca 2017. Účinnosťou tejto novely dochádza v zákone o sociálnych službách k viacerým zmenám a doplneniam, ktorým sa budeme venovať v tomto článku.

Čítať celé

Vzájomné započítanie v častom príklade z praxe

24.4.2017  /  Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Akým spôsobom je možné v praxi interpretovať ustanovenie § 22 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy o vzájomnom započítaní príjmov a výdavkov v zriadenej organizácii?

Čítať celé

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy, územnej samosprávy a ich RO, PO

20.4.2017  /  Najvyšší kontrolný úrad SR

Kontrola bola vykonaná v štrnástich obciach, u ôsmich poskytovateľov sociálnych služieb (RO, nezisková organizácia, občianske združenie), v dvoch RO a v jednej obchodnej spoločnosti.

Čítať celé

Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny

19.4.2017

Pustite si nové videoškolenie o zmenách, ktoré priniesla posledná novela zákona o archívoch a registratúrach a nová vyhláška MV SR o výkone správy registratúry orgánov verejnej moci. Okrem iného spoznáte i zásady odbornej správy neelektronických i elektronických záznamov.

Čítať celé

Ďalšie sprísnenie zodpovednosti štatutárov a nový trestný čin nekalej likvidácie

20.4.2017  /  Redakcia

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh ďalšej zmeny Obchodného zákonníka s predpokladanou účinnosťou od 1. októbra 2017.


Nová fikcia doručenia do vlastných rúk pre občanov

29.3.2017  /  Redakcia

Poslanci NR SR schválili v I. čítaní novelu Správneho poriadku, ktorá zavádza novú fikciu doručenia do vlastných rúk pre občanov – v zmysle ktorej „ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 18 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel“.


Návrh novely zákona o obchodnom registri

24.3.2017  /  Redakcia

NR SR schválila v I. čítaní návrh novely o obchodnom registri, ktorej hlavným cieľom je prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností.

tst-partner-logo.png

Štát už poslal občanom a firmám preplatky na daniach v sume 57 mil. eur

24.4.2017  /  SITA a.s.

Podľa zákona je potrebné poslať preplatky na účty daňovníkov do 40 dní od termínu na podanie daňového priznania, čo vychádza na 10. mája 2017.

Čítať celé

Nezamestnanosť by mohla ku konca roka klesnúť k siedmim percentám

24.4.2017  /  SITA a.s.

Nezamestnanosť je momentálne na úrovni 8,04 percenta a minister práce je presvedčený, že do konca roka sa môžeme priblížiť k hranici sedem percent.

Čítať celé

ZDRAVOTNÍCTVO: Ministerstvo sa chystá obmedziť zisk zdravotných poisťovní

24.4.2017  /  SITA a.s.

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje v spolupráci s rezortom financií návrh, ktorým by sa obmedzil zisk zdravotných poisťovní.

Čítať celé