Prihlásiť

Zaručený elektronický podpis v kontexte zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Článok poukazuje na spojenie zaručeného elektronického podpisu a infozákona, pričom ponúka vysvetlenie k otázke, či je povinnosťou mať zriadený zaručený elektronický podpis a vybavovať ním aj agendu spadajúcu pod slobodný prístup k informáciám.

Čítať celé

Daň z motorových vozidiel od 1. 1. 2015

Nový zákon o dani z motorových vozidiel vypustil zo zákona o miestnych daniach celú časť týkajúcu sa dane z motorových vozidiel. Znamená to, že daň z motorových vozidiel už nie je miestnou daňou, neriadi sa všeobecne záväznými nariadeniami jednotlivých vyšších územných celkov, ale je určená povinne a jednotne zákonom.

Čítať celé

Ako sa brániť, ak o nás povedia alebo napíšu neobjektívne

Médiá majú silnú moc nielen objektívne informovať, ale nepravdivými a tendenčnými informáciami môžu tiež silne zasiahnuť do práv fyzických, ale aj právnických osôb. Právny poriadok obsahuje viacero možností nápravy a ochrany. Tlačový zákon pozná právo na opravu, právo na odpoveď a právo na dodatočné oznámenie, pričom každé z nich sa líši svojím účelom použitia.

Čítať celé

Čo sa chystá na infozákon?

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám predstavuje pretavenie ústavného práva na slobodný prístup k informáciám do praktického života, pričom je ovládaný zásadou „čo nie je tajné, je verejné“. Tento zákon bol od svojho prijatia už 11-krát novelizovaný. Vo februári 2015 Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania pomerne obsiahlu novelu tohto zákona.

Čítať celé

Vzdelávacie služby a DPH

Za dodanie služby sa v zmysle Smernice o spoločnom systéme DPH, ako aj v zmysle zákona o DPH považuje aj poskytovanie vzdelávania školami, inými vzdelávacími inštitúciami alebo inými fyzickými alebo právnickými osobami v rámci seminárov a konferencií. Tieto služby môžu byť za zákonom stanovených podmienok od dane oslobodené. Ak však ide o služby vzdelávania, ktoré zákonné podmienky nespĺňajú, podliehajú 20 % zdaneniu.

Čítať celé

Zákonnosť preplácania cestovného a stravy žiakom z rozpočtu základnej školy

25.5.2015  /  Bc. Jozef Sýkora, MBA

Je zákonné preplácať cestovné a stravné žiakom, ktorí sa zúčastňujú súťaž a olympiád, z rozpočtu základnej školy?

Čítať celé

V školskom systéme sa stráca približne 5 miliónov eur ročne

21.5.2015  /  SITA a.s.

Pre duplicitné vykazovanie žiakov existuje už niekoľko súdnych sporov a trestných oznámení.

Čítať celé

Nový komentár k zákonu o odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme

19.5.2015

Pre uľahčenie vašej práce sme pripravili nový komentár k zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme. Autorka aj na príkladoch z praxe zrozumiteľným spôsobom objasňuje a približuje jednotlivé paragrafy zákona.

Čítať celé

NR SR schválila kódexy civilného práva

22.5.2015  /  S-EPI, s.r.o.

Dňa 21. mája 2015 Národná rada SR schválila reformu civilného práva procesného. Nové kódexy (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok) nahradia socialistický Občiansky súdny poriadok z roku 1963.


Vláda SR: Novela Notárskeho poriadku

21.5.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Vláda Slovenskej republiky schválila 20. mája 2015 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).


Vláda SR: Novela zákona o strelných zbraniach a strelive

5.5.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Navrhuje sa zavedenie evidencie expanzných zbraní, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C z dôvodu ich masívneho rozšírenia, čo môže viesť k ohrozeniu bezpečnostnej situácie v SR.

tst-partner-logo.png

KDH opäť nepresadilo rodinné podnikanie

27.5.2015  /  SITA a.s.

KDH v parlamente opätovne neuspelo so zavedením rodinného podnikania na Slovensku. Navrhovali tri právne formy rodinného podnikania, a to rodinnú živnosť, farmu a obchodnú spoločnosť. Rodinná živnosť mala byť rodinný podnik na báze živnosti s min. dvomi členmi rodiny, pričom aspoň jeden z členov rodiny musel mať živnostenské oprávnenie.

Čítať celé

Počet poberateľov nezamestnaneckej dávky klesol

27.5.2015  /  SITA a.s.

Sociálna poisťovňa vyplatila v apríli tohto roka dávku v nezamestnanosti takmer 34,9 tis. osobám. V porovnaní s marcom ide o pokles o 701 ľudí. Na dávku v nezamestnanosti majú nárok tí nezamestnaní, ktorí boli poistení v nezamestnanosti najmenej dva roky v posledných troch rokoch.

Čítať celé

Droba a Kadúc neuspeli so zrušením gastrolístkov

27.5.2015  /  SITA a.s.

Parlament neschválil novelu Zákonníka práce, v ktorej zrušenie gastrolístkov navrhovali opoziční poslanci. Zo zákona chceli odstrániť sprostredkovateľov stravovania. Zamestnanci mali mať vyššiu mzdu a to, akým spôsobom s týmito peniazmi naložia, malo byť na ich rozhodnutí.

Čítať celé