Evidencia, vyraďovanie a likvidácia majetku

Cieľom príspevku je venovať sa problematike majetku z ekonomického hľadiska. Právny a účtovný pohľad na majetok je v odbornej literatúre často ponúkaný, menej ale autori prinášajú články so zameraním na problematiku ekonomického chápania majetku. Našou ambíciou je túto „medzeru“ vyplniť týmto príspevkom. V súvisiacich dokumentoch môžete tiež nájsť novú smernicu, ktorou sa upravuje postup pri vyraďovaní a likvidácii majetku a zriadenie vyraďovacej a likvidačnej komisie.

Čítať celé

Obce a zábavná pyrotechnika

Do 31. 5. 2014 mali obce a mestá možnosť všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na území obce. Túto možnosť im dával zákon č. 51/1988 Zb. Prijatím nového zákona č. 58/2014 Z. z. však bola celá časť zákona č. 51/1988 Zb. týkajúca sa výbušnín nahradená novou, pričom došlo k vypusteniu oprávnenia obce vydať VZN regulujúce používanie tzv. zábavnej pyrotechniky na území obce.

Čítať celé

Registrácia zamestnanca na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

V rámci plnenia prihlasovacích a oznamovacích povinností vyplývajúcich zo zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení je zamestnávateľ povinný fyzické osoby, ktoré majú v zmysle uvedených zákonov štatút zamestnanca, prihlásiť na účely sociálneho poistenia do Sociálnej poisťovne a na účely zdravotného poistenia do príslušnej zdravotnej poisťovne.

Čítať celé

Smernica o vedení účtovníctva a obehu účtovných dokladov pre rozpočtové a príspevkové organizácie

„Smernica o vedení účtovníctva a obehu účtovných dokladov“ zabezpečuje jednotnosť pri vedení účtovníctva, zostavovaní účtovnej závierky a obehu účtovných dokladov v účtovnej jednotke. „Smernica o vedení účtovníctva a obehu účtovných dokladov“ má byť spracovaná výstižne a vecne, priamo na konkrétne podmienky účtovnej jednotky a z uvedeného dôvodu v nej nie je potrebné citovať ustanovenia právnych predpisov.

Čítať celé

Už len niečo vyše roka na zabezpečenie bytových náhrad pre nájomcov v reštituovaných domoch

Napriek tomu, že od pádu centrálne riadenej ekonomiky uplynulo viac ako štvrťstoročie, stále u nás prežívala jedna z anomálií tej doby, ktorou je regulované nájomné v bytových domoch, ktoré boli vrátené ich pôvodným vlastníkom. Títo nemohli nájomcom účtovať trhové nájomné a plne tak užívať svoj majetok, čo nakoniec narazilo v prípade Poľska až na zásah Európskeho súdu pre ľudské práva.

Čítať celé

Kampaň Do školy na bicykli 2015 má svoju publikáciu

27.11.2015  /  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Publikácia bola spracovaná na základe skúseností a výsledkov pilotného ročníka kampane Do školy na bicykli v roku 2015.

Čítať celé

Príručka ministerstva pomôže učiteľom s pracovnoprávnymi problémami

25.11.2015  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo praktickú príručku pre zamestnancov v školstve.

Čítať celé

Zdanenie činnosti v organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

23.11.2015  /  Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto, má v zriaďovacej listine uvedený ako jeden z predmetov činnosti aj športové a rekreačné služby. Sú príjmy z prevádzkovania kúpaliska (vstupné, služby) oslobodené od dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty?

Čítať celé

Návrh novely zákona o tepelnej energetike

19.11.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Cieľom návrhu zákona je poskytnúť ustanoveným aktívam držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, exekučnú imunitu.


NR SR: Členovia školského výboru odobrili návrh zákona o športe

9.11.2015

Vládny návrh zákon o športe odobrili členovia parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, poslanci však k nemu predložili niekoľko desiatok pozmeňujúcich návrhov.


Výbory NRSR prerokúvajú návrh nového zákona o verejnom obstarávaní

4.11.2015  /  Úrad pre verejné obstarávanie

V návrhu nového zákona o verejnom obstarávaní sa najväčší dôraz kladie na plnú elektronizáciu postupov verejného obstarávania a všetkých procesných fáz zadávania zákaziek.

tst-partner-logo.png

Prezident odobril vyšší príspevok na starostlivosť o dieťa

27.11.2015  /  SITA a.s.

Maximálna suma príspevku na starostlivosť o dieťa sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 230 eur na 280 eur. Pôjde o maximálnu výšku príspevku v prípade, ak starostlivosť dieťaťu vo veku do troch rokov zabezpečuje súkromné zariadenie alebo fyzická osoba na základe živnosti.

Čítať celé

Prezident podpísal príspevok na podporu mobility za prácou

27.11.2015  /  SITA a.s.

Od začiatku budúceho roka sa na Slovensku zavedú nové podmienky poskytovania príspevku na podporu mobility za prácou. Pôjde o príspevok vo výške 80 % preukázaných výdavkov na bývanie, maximálne 250 eur mesačne počas šiestich mesiacov, pre znevýhodnených uchádzačov o prácu aj ďalších šesť mesiacov, a to v sume najviac 125 eur mesačne.

Čítať celé

Europarlament volá po spoločných daňových základoch pre firmy

26.11.2015  /  SITA a.s.

Europarlament požaduje zmeny v zdaňovaní podnikov v EÚ. V schválenom uznesení odporúča okrem iného spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb a zjednotenie daňovej terminológie v únii.

Čítať celé