Účtovná závierka pre neziskové organizácie 2016

Aby nezisková účtovná jednotka dodržala zásadu úplnosti pri vedení účtovníctva, je potrebné nielen zaúčtovať všetky účtovné prípady v účtovných knihách, ale aj zostaviť účtovnú závierku. Zároveň je dôležité mať k dispozícii všetky účtovné záznamy, ktoré boli podkladom na účtovanie v priebehu účtovného obdobia, účtovanie uzávierkových účtovných prípadov, ako aj pri zostavení účtovnej závierky.

Čítať celé

Ako zmeniť či doplniť územný plán?

Územný plán obce je veľmi dôležitým nástrojom priestorového a funkčného využitia územia obce a regulácie jej rozvoja. V zásade platí, že územný plán musí mať každá obec a mesto s viac ako 2 000 obyvateľmi. Hoci je územný plán koncepčným dokumentom obstarávaným na dlhé obdobie, predsa len počas jeho platnosti vyvstanú potreby jeho aktualizácie, resp. zmeny. Súčasný život v obci je totiž dynamický a územný plán na to musí reagovať.

Čítať celé

Novely zákonov o rozpočtových pravidlách prinášajú zmeny

V príspevku by sme chceli upozorniť na novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré 19. októbra 2016 schválila Národná rada SR. Novely v čase zverejnenia článku ešte neboli zverejnené v Zbierke zákonov. Novela zákona č. 523/2004 Z. z. sa dotkne najmä hospodárenia rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií.

Čítať celé

Vnútorný mzdový predpis

Predpis upravuje podmienky pre odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorí sú v pracovnom pomere k zamestnávateľovi. Vnútorný mzdový predpis sa vydáva v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v súlade s nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme.

Čítať celé

Plat riaditeľa školy

Odmeňovanie zamestnancov škôl vrátane odmeňovania riaditeľov škôl je ustanovené zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V článku sa budeme zaoberať platom riaditeľa z pohľadu kompetencie jeho určenia, jeho jednotlivými zložkami, ich nárokovateľnosťou, výškou a podmienkami na ich priznanie so zameraním na riaditeľov škôl, ktoré pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

Čítať celé

Schválili zákon na odpolitizovanie štátnej služby

6.12.2016  /  SITA a.s.

Návrh zákona o štátnej službe z dielne Úradu vlády SR, ktorý poslanci dnes schválili 78 hlasmi, má priniesť podľa ministra práce Jána Richtera väčšiu profesionalizáciu a odpolitizovanie štátnej služby.

Čítať celé

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

5.12.2016  /  Ing. Alena Bajčíková

Má právo byť pri voľbe riaditeľa (ky) školy prítomný i starosta obce na prezentácii jednotlivých uchádzačov?

Čítať celé

Revúca dala STOPKU predraženej tlači | Inzercia

30.11.2016

Náročná byrokracia, široká náplň práce, či  nedostatok vlastných kapacít núti štátne, ako aj miestne úrady hľadať výpomoc v podobe externých firiem. Svoje služby poskytujú pri zabezpečovaní tlače dokumentov, oznámení, ale aj mestských časopisov. Neraz aj za cenu zvýšených nákladov. Revúca však našla vlastné riešenie. V spolupráci so značkou Konica Minolta  všetky tlačové úlohy rieši interne. Výhody sa dostavili takmer okamžite.

Čítať celé

Návrh novely zákona o e-Governmente

2.12.2016

Novelou zákona o e-Governmente, ktorý schválila vláda SR dňa 30. 11. 2016 by sa mal termín povinnej aktivácie elektronických schránok pre podnikateľov predĺžiť do 30. júna budúceho roka.


Pripravuje sa nový zákon z dielne ministerstva hospodárstva - Spotrebiteľský zákonník

2.11.2016

Cieľom nového zákona je zjednotiť právnu úpravu v oblasti ochrany spotrebiteľa do jedného uceleného právneho predpisu.


Vláda SR: Efektívnejšie exekúcie, dostupnejší osobný bankrot

23.9.2016  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda schválila zmeny v exekúciách a v osobnom bankrote. Zmeny upravujú vzťahy medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi. Dlžník získa väčšiu mieru ochrany a exekútor väčšiu zodpovednosť za výkon exekúcie.

tst-partner-logo.png

Lehota na aktiváciu e-schránok by sa mala predĺžiť

1.12.2016  /  SITA a.s.

Termín povinnej aktivácie elektronických schránok pre podnikateľov by sa mal opäť predĺžiť, tentokrát do 30. júna budúceho roka. Vyplýva to z novely zákona o e-Governmente, ktorú schválila vláda.

Čítať celé

Odmeny exekútorov z exekúcií sa výrazne znížia

30.11.2016  /  SITA a.s.

Odmena exekútora pri exekúcii zameranej na vymáhanie peňažných nárokov sa určí ako percento z vymáhanej sumy a výšku vymáhanej sumy nemôže presiahnuť.

Čítať celé

Dane a odvody sa v rámci EÚ nezmenili, na Slovensku stúpli

28.11.2016  /  SITA a.s.

Suma daní a sociálnych odvodov v pomere k HDP bola v EÚ v roku 2015 vo výške 40 %, čiže sa oproti roku 2014 nezmenila. V eurozóne táto suma klesla na 41,4 % HDP z úrovne 41,5 % v roku 2014.

Čítať celé