Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

Keď nikto nechce byť starostom

Po uzavretí kandidátnych listín sa zistilo, že v niektorých obciach je len jeden kandidát na starostu alebo dokonca žiaden, prípadne nie sú ani kandidáti na všetky mandáty poslancov obecného zastupiteľstva. Sú aj prípady, kedy funkcia starostu zanikla už dávnejšie (napr. doterajší starosta sa vzdal funkcie alebo zomrel).

Čítať celé

Plat starostu

Starosta obce (ďalej aj len ako „starosta“) je popri obecnom zastupiteľstve druhým z orgánov obce (§ 10 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ďalej aj len ako „zákon o obecnom zriadení“) volených v priamych voľbách a je predstaviteľom obce, jej najvyšším výkonným orgánom a štatutárnym orgánom. Zároveň funkcia starostu je platená, kedy starosta za výkon svojej funkcie dostáva plat hradený z verejných prostriedkov.

Čítať celé

PHSR obcí, miest a VÚC zaznamenal výrazné zmeny pre nové programové obdobie

Zákonná úprava, ktorá sa týka podpory regionálneho rozvoja, konkrétne programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a VÚC, zaznamenala zmenu, ktorá kladie dôraz na pripravenosť v rámci nového programového obdobia a taktiež sa prízvukuje regionálna spolupráca na úrovni viacerých susediacich obcí.

Čítať celé

Elektronické trhovisko

Po udalostiach roku 1989, kedy Slovenská republika prešla na trhovú ekonomiku, nastala potreba legislatívne upraviť a zabezpečiť všetky potrebné pravidlá pri vynakladaní verejných finančných prostriedkov na zabezpečovanie potrieb zo strany subjektov zapojených na štátny rozpočet. Možno s istotou tvrdiť, že oblasť verejného obstarávania je jednou z najsledovanejších oblastí.

Čítať celé

Hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Prijatím novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov SR pod číslom 205/2014 Z. z. prešla na prvý pohľad pomerne zásadnou zmenou právna úprava hlasovania vlastníkov v domoch. Pri detailnejšom oboznámení sa zistíme, že väčšina ustanovení o hlasovaní ostala zachovaná, vykonané boli skôr menšie úpravy, pričom však bola daná ustanoveniam o hlasovaní v § 14 nová koncepcia.

Čítať celé

Zmeny vo výplate úrazových dávok od 1. januára 2015

20.11.2014  /  Sociálna poisťovňa

Na základe opatrenia MPSVR SR č. 295/2014 Z. z. sa úrazová renta v roku 2015 zvyšuje o 1, 32 %.

Čítať celé

Pružný pracovný čas

19.11.2014  /  Mária Jančíková

Musí mať zamestnanec pri pružnom pracovnom čase rozvrhnutý pracovný čas na voliteľný a základný pracovný čas? Musí byť pri pružnom pracovnom čase každý deň na pracovisku? Môže sa zamestnancovi na ekonomickom úseku rozvrhnúť pracovný čas aj nerovnomerne?

Čítať celé

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2014

18.11.2014  /  Štatistický úrad Slovenskej republiky

Štatistický úrad SR oznamuje, že definitívne výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2014 sú zverejnené na internetovej stránke: http://volbysr.sk/  alebo http://www.statistics.sk.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Čítať celé

Návrh zákona o knižniciach

19.11.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predloženého návrhu zákona je predovšetkým zavedenie novej úpravy a precizovanie pojmov, ktoré obsahovo zohľadňujú súčasné formy a spôsoby výkonu odborných činností knižníc; redefinovanie úloh jednotlivých typov knižníc a ich funkcií v knižničnom systéme Slovenskej republiky vrátane vymedzenia ich pôsobnosti.


Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

19.11.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Predkladaným opatrením sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky príslušným orgánom právnickej osoby. Vzor použijú právnické osoby, ak im osobitný zákon ustanovuje schválenie účtovnej závierky príslušným orgánom právnickej osoby (valné zhromaždenie, členská schôdza, správna rada).


Návrh novely zákona o sociálnych službách

14.11.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Návrhom zákona sa zabezpečuje možnosť poskytovateľa sociálnych služieb v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou službou, ktorý túto sociálnu službu poskytoval k 31. 12. 2013, prispôsobiť prevádzkovanie objektu tohto zariadenia reálnemu dopytu po sociálnej službe v domove sociálnych služieb s celoročným pobytom.

tst-partner-logo.png

Kabinet odobril zavedenie odvodovej úľavy

21.11.2014  /  SITA a.s.

Vláda odobrila avizovanú odvodovú odpočítateľnú položku, ktorá má znížiť zdravotné odvody nízkopríjmových zamestnancov. Jej zavedením sa kompenzuje nárast minimálnej mzdy v roku 2015. Na odvodovú úľavu budú mať nárok tí zamestnanci, ktorí zarobia menej ako 570 eur mesačne, resp. 6 840 eur ročne.

Čítať celé

Slovensko je na stom mieste v hodnotení systému platenia daní

21.11.2014  /  SITA a.s.

V celkovom hodnotení systému platenia daní Slovensko obsadilo stú priečku. Vyplynulo to zo štúdie, ktorú vydala skupina Svetovej banky v spolupráci s PwC. Slovensko si tak medziročne polepšilo o dve priečky. Štúdia vychádza z legislatívy platnej ku koncu roka 2013 a je súčasťou projektu o podnikaní, ktorý pracuje s modelovou spoločnosťou.

Čítať celé

Prezident Andrej Kiska vrátil novelu Obchodného zákonníka

20.11.2014  /  SITA a.s.

Prezident Andrej Kiska vrátil parlamentu na opätovné prerokovanie novelu Obchodného zákonníka, ktorá mení podmienky zakladania a fungovania spoločností s ručením obmedzeným. Prezident odporúča novelu neschváliť ako celok, považuje ju za čiastkovú, nekomplexnú a nedostatočnú.

Čítať celé