Nepodpísanie uznesenia starostom, prevádzkový čas, obstarávanie právnych služieb, symboly častí obce

V tomto článku sa venujeme štyrom rozsahovo síce kratším a navzájom nesúvisiacim, ale nepochybne dôležitým otázkam, pravidelne sa opakujúcim v obecnej praxi.

Čítať celé

Nedostatky pri vykonávaní základnej finančnej kontroly v školách a školských zariadeniach

Cieľom príspevku je upozorniť širokú školskú verejnosť, ktorá sa zaoberá problematikou výkonu základnej finančnej kontroly, na nedostatky, ktoré kontrolné orgány zisťujú pri kontrole vykonávania základnej finančnej kontroly v školách a školských zariadeniach po účinnosti zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Čítať celé

Právna subjektivita škôl

V roku 1990 legislatíva otvorila dvere k postupnému prechodu škôl na právnu subjektivitu. Bolo to možno v eufórii z možnosti opustiť dovtedajší centralizmus a nastúpiť cestu posilňovania samosprávnych prvkov v školstve. Prečo následne došlo k určitému vytriezveniu, uvádzame ďalej.

Čítať celé

Elektronické schránky pre právnické osoby a ich dosah a účinok

Dňom 1. 8. 2016 sa začal proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb. Elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente majú nahradiť klasické poštové podania a listinné vedenie sporov a konaní. Podľa niektorých názorov ide o prelomový spôsob komunikácie a vlastne vedenia konaní s právnickými osobami. Na strane druhej však stojí nie celkom jasná predstava dotknutých orgánov o tom, ako to vlastne bude prebiehať v praxi.

Čítať celé

Zásady hospodárenia s majetkom obce

Obce dostali po obnovení územnej samosprávy v roku 1990 aj značný majetok. Keďže tento majetok je verejný, hospodárenie a nakladanie s ním si zasluhuje zvláštnu pozornosť a ochranu. Podľa ustanovenia § 8 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Čítať celé

Účasť na školení a práca nadčas

26.9.2016  /  Ing. Jarmila Szabová

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou sa pri odmeňovaní riadi zákonom č. 553/2003 Z. z. V prípade, že zamestnanec sa zúčastní školenia v čase pracovného voľna (pr. sobota 8 h vrátane prestávky, nedeľa tak isto), má nárok na preplatenie nadčasu (v prípade, ak sa to počíta ako nadčas) a na príplatok za prácu v sobotu a nedeľu?

Čítať celé

Fond na podporu vzdelávania budú môcť využiť aj učitelia VŠ

21.9.2016  /  SITA a.s.

Študenti vysokých škôl aj pedagógovia budú môcť o pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania žiadať vo viacerých termínoch.

Čítať celé

Účtovanie a klasifikovanie rekonštrukcie a údržby

20.9.2016  /  Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Akým spôsobom príspevková organizácia účtuje a klasifikuje realizáciu rekonštrukcie sociálnych zariadení a rozvodov kúrenia a vodovodu?

Čítať celé

Vláda SR: Efektívnejšie exekúcie, dostupnejší osobný bankrot

23.9.2016  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda schválila zmeny v exekúciách a v osobnom bankrote. Zmeny upravujú vzťahy medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi. Dlžník získa väčšiu mieru ochrany a exekútor väčšiu zodpovednosť za výkon exekúcie.


Legislatívne zmeny ministerky L. Žitňanskej posunuli poslanci do druhého čítania

9.9.2016  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Do druhého čítania postupuje nový účinný protischránkový zákon. Rovnako tak novela trestných kódexov, ktorá má priniesť účinnejšie postihovanie extrémistických a rasovo motivovaných trestných činov.


Čo čaká poslancov EP v druhej polovici roka?

24.8.2016

Počas nasledujúcich mesiacov sa budú poslanci EP zaoberať mnohými témami, počnúc migračnou krízou až po jednotný digitálny trh. Prečítajte si, o čom všetkom bude reč.

tst-partner-logo.png

Hranica príjmu pre zvýhodnenú hypotéku sa od októbra zvýši

26.9.2016  /  SITA a.s.

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od októbra zvýši o viac ako 44 eur.

Čítať celé

Chemici a farmaceuti navrhované daňové zmeny vítajú

26.9.2016  /  SITA a.s.

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR oceňuje vládu za znižovanie daňového a odvodového zaťaženia. Ako pozitívne opatrenia spomenuli zníženie korporátnej dane, zrušenie zdravotných odvodov z dividend, zníženie plánovanej sadzby pri zavádzanej dani z dividend na 7 %,...

Čítať celé

Zmeny daňových zákonov podľa PAS zlepšia podmienky podnikania

23.9.2016  /  SITA a.s.

Zvýšenie maximálneho limitu paušálnych výdavkov živnostníkov je podľa Podnikateľskej aliancie Slovenska najvýraznejším činom tretej vlády Róberta Fica. Oceňuje aj zníženie firemnej dane, sadzby dane z dividend a plánované zrušenie daňových licencií.

Čítať celé