Prihlásiť
titulná strana Eurofondy, granty, dotácie Vzdelávanie Naše noviny Objednávka

Podnikanie miest a obcí v našich legislatívnych podmienkach

Obce a mestá majú viacero spôsobov, ako sa zapojiť aktívne do podnikateľského života a zhodnocovať tak svoj majetok. Akú konkrétnu formu podnikania však vybrať, to je vždy individuálne rozhodnutie danej samosprávy a toto rozhodnutie bude determinované aj spôsobom ovládania a kontrolovania podnikateľskej činnosti.

Čítať celé

Štrukturálne fondy v období 2014 - 2020

Dňa 20. 6. 2014 prijala Európska komisia Partnerskú dohodu so Slovenskom na roky 2014 – 2020, v ktorej je stanovená stratégia pre optimálne využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov v regiónoch a mestách krajiny. Schválila aj 7 operačných programov, ktorými sa bude Partnerská dohoda napĺňať.

Čítať celé

Nové pravidlá pre predaj na trhových miestach

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach po novele č. 101/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. 7. 2014 sa zaoberá úpravou podmienok týkajúcich sa predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, povinnosťami fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, tiež aj oprávneniami orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania uvedeného zákona.

Čítať celé

Najvýznamnejšie typy úkonov s majetkom obce

V tomto článku si predstavíme konkrétne a najčastejšie sa vyskytujúce  typy právnych úkonov s majetkom obce (napr. predaj, prenájom, darovanie obecného majetku). Predstavíme tiež zákonné podmienky, ktoré musia byť splnené pre ten-ktorý konkrétny druh nakladania s obecným majetkom aj so vzormi uznesení obecného zastupiteľstva.

Čítať celé

Nakladanie s majetkom obce

Po obnovení územnej samosprávy po roku 1989 dostali obce a mestá do vienka aj pomerne rozsiahly majetok. Hoci obce sú subjekty samostatne spravujúce si svoje záležitosti, podobne ako napr. finančné hospodárenie obcí je aj nakladanie s ich majetkom upravené a regulované zákonom. 

Čítať celé

Účelové uzatvorenie novej pracovnej zmluvy kvôli materskému Sociálna poisťovňa neodporúča

2.9.2014  /  Sociálna poisťovňa

Nárok na materské si môže po dohode s matkou dieťaťa uplatniť aj jeho otec. Aby mu nárok vznikol, musí splniť zákonom stanovené podmienky nároku na materské. U zamestnanca medzi ne patrí aj absencia príjmu z toho nemocenského poistenia, z ktorého si nárok na materské uplatnil.

Čítať celé

Osobitný kvalifikačný predpoklad pri zaraďovaní zamestnancov do platových tried

27.8.2014  /  Ing. Jarmila Szabová

Čo presne znamená termín „osobitný kvalifikačný predpoklad“ pri zaraďovaní pracovníkov do platových tried pri výkone práce vo verejnom záujme? 

Čítať celé

Vlajková výzdoba pri príležitosti štátneho sviatku Slovenskej republiky

26.8.2014  /  Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznamuje, že 29. august - výročie Slovenského národného povstania a 1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky sú štátnymi sviatkami Slovenskej republiky.

Čítať celé

Návrh novely zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce a zákona o štátnej štatistike

22.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Hlavným cieľom návrhu zákona je využitie získaných praktických skúseností z aplikačnej praxe v rámci problematiky európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), a to so zámerom zjednodušiť a zlepšiť fungovanie EZÚS a zabezpečiť právnu istotu členom takýchto zoskupení v ich každodennej činnosti.


Návrh zákona Civilný sporový poriadok

22.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom novej právnej úpravy civilného procesu je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia sa čo najviac priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov procesných strán za predpokladu zodpovedného prístupu subjektov civilného procesu k súdnemu konaniu a vytvoriť tak priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia.


Návrh novely zákona o strelných zbraniach

19.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Dôvodom na predloženie navrhovaného zákona je opätovné zavedenie tzv. zbraňovej amnestie, v dôsledku ktorej zaniká trestnosť nedovoleného ozbrojovania osobám, ktoré bez povolenia držia vymedzené strelné zbrane alebo strelivo do týchto zbraní a v zákonom ustanovenej lehote odovzdajú tieto zbrane alebo strelivo do úschovy Policajnému zboru.

tst-partner-logo.png

Petície by sa mohli podávať aj cez portál verejnej správy

2.9.2014  /  SITA a.s.

Úrad vlády pripravil novelu zákona, ktorá by umožnila vytvárať či podporovať petíciu, a napokon ju aj podať, aj na Ústrednom portáli verejnej správy. Novelou sa zavedie aj povinné zverejňovanie výsledku vybavenia petície.

Čítať celé

Nespokojnosť podnikateľov napriek zmierneniu pretrváva

2.9.2014  /  SITA a.s.

Prepad kvality podnikateľského prostredia na Slovensku sa v druhom štvrťroku podľa hodnotení podnikateľov výraznejšie spomalil. Podnikatelia sú naďalej najviac nespokojní hlavne s vymožiteľnosťou práva, s uplatňovaním princípu rovnosti pred zákonom a s mierou administratívneho zaťaženia.

Čítať celé

Sociálni partneri sa na výške minimálnej mzdy nedohodli

2.9.2014  /  SITA a.s.

Sociálni partneri sa nedohodli na zvýšení minimálnej mzdy zo súčasných 352 eur na 380 eur. Asociácia zamestnávateľských zväzov a Republiková únia zamestnávateľov nesúhlasili so zdôvodnením, že hlavne v tých vyšších triedach minimálnej mzdy to bude mať stále dopady na jednotlivé firmy.

Čítať celé