Prihlásiť
titulná strana Eurofondy, granty, dotácie Vzdelávanie Naše noviny Objednávka

Čo čaká nezvolených starostov a poslancov pri skončení funkcie po voľbách

Jesenné komunálne voľby sa blížia (uskutočnia sa 15. 11. 2014) a treba počítať s tým, že nie všetci doterajší starostovia, primátori a poslanci budú znova zvolení. Ich neúspech vo voľbách však neznamená okamžitý zánik všetkých ich práv a povinností; naopak, niektoré záležitosti budú musieť ešte v súvislosti s výsledkom volieb uzavrieť, pričom najviac úloh čaká pochopiteľne doterajších starostov a primátorov.

Čítať celé

Zrážky zo mzdy (2014)

Zrážky zo mzdy sú legislatívny nástroj, ktorý umožňuje zamestnávateľovi vykonať zo mzdy zamestnanca zrážky v prospech štátu, oprávnených právnických alebo fyzických osôb, ktoré je zamestnanec povinný platiť uvedeným subjektom. Za výpočet výšky a realizáciu zrážok zo mzdy je zodpovedný zamestnávateľ.

Čítať celé

Preradenie na inú prácu podľa Zákonníka práce

Pracovné podmienky dojednané v pracovnej zmluve sú záväzné tak pre zamestnanca, ako aj pre zamestnávateľa, a to po celý čas trvania pracovného pomeru. Potvrdzuje sa tým dôležitosť pracovnej zmluvy a rešpektovanie vôle zamestnanca i zamestnávateľa. Žiadna zo strán nemôže druhej strane vnútiť pracovné podmienky, s ktorými táto strana nebude súhlasiť.

Čítať celé

Podnikanie miest a obcí v našich legislatívnych podmienkach

Obce a mestá majú viacero spôsobov, ako sa zapojiť aktívne do podnikateľského života a zhodnocovať tak svoj majetok. Akú konkrétnu formu podnikania však vybrať, to je vždy individuálne rozhodnutie danej samosprávy a toto rozhodnutie bude determinované aj spôsobom ovládania a kontrolovania podnikateľskej činnosti.

Čítať celé

Štrukturálne fondy v období 2014 - 2020

Dňa 20. 6. 2014 prijala Európska komisia Partnerskú dohodu so Slovenskom na roky 2014 – 2020, v ktorej je stanovená stratégia pre optimálne využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov v regiónoch a mestách krajiny. Schválila aj 7 operačných programov, ktorými sa bude Partnerská dohoda napĺňať.

Čítať celé

Účtovanie obce pri osobitnom príjme prídavku na dieťa

18.9.2014  /  Lucián Jakubík

Obec je osobitným príjemcom prídavku na dieťa u detí, ktoré zanedbávajú povinnú školskú dochádzku. Na aký účet a položku zaúčtovať výdavok (nákup potravín atď.)?

Čítať celé

Zaradenie zamestnankyne obecného úradu do platovej triedy

16.9.2014  /  Ing. Jarmila Szabová

Do akej najvyššej platovej triedy možno zaradiť pracovníčku obecného úradu, ktorá má dosiahnuté stredné ekonomické vzdelanie (obchodná akadémia), vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, avšak odbor neekonomický a má 1 rok a 11 mesiacov praxe ako pracovníčka úradu?

Čítať celé

Rekondičný pobyt, pracovné voľno

11.9.2014  /  Mária Jančíková

Ak zamestnanci obce boli zo sociálneho fondu na rekondičnom pobyte v pracovný deň, patrí im na tento deň riadna dovolenka, alebo napr. deň dodatkovej dovolenky, alebo platený deň, ako keby boli v práci?

Čítať celé

Návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií

12.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predloženého návrhu zákona je predchádzať vzniku závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a obmedziť následky takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok mimo podnikov. Návrh zákona ustanovuje povinnosti pre prevádzkovateľov podnikov, v ktorých sa nachádzajú určité množstvá nebezpečných látok, tak, aby sa zabezpečila prevencia a minimalizovali následky závažnej havárie v prípade jej vzniku. 


Návrh novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti...

12.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predloženého návrhu je precizovanie ustanovení v súvislosti s vyberaním poplatkov a doplatkov zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od občana. Navrhuje sa jednoznačne určiť súčasti zdravotného výkonu. Oproti doterajšej právnej úprave sa ustanovuje, že zdravotné výkony poskytované pri liečbe choroby uvedenej v zozname chorôb a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorých môže poskytovateľ požadovať úhradu, bude schvaľovať príslušný VÚC.


Návrh novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva...

12.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Návrh zákona bol vypracovaný s cieľom vytvoriť priaznivejšie podmienky pre podnikanie v poľnohospodárstve pre mladých poľnohospodárov. Súčasne tým chce prispieť k riešeniu generačnej výmeny v poľnohospodárstve a podporiť zamestnanosť na slovenskom vidieku, kde jedným z rozhodujúcich odvetví tvorby pracovných príležitostí je poľnohospodárstvo.

tst-partner-logo.png

V ČR sa črtá tretia sadzba DPH, týkať by sa mohla aj potravín

18.9.2014  /  SITA a.s.

Zlacnenie liekov, kníh a detskej výživy v Česku je už prakticky isté. Nižšiu sadzbu dane z pridanej hodnoty na tieto výrobky chce totiž okrem koaličných poslancov podporiť aj opozičná strana Úsvit. Sadzba DPH by bola vo výške 10 %.

Čítať celé

Parlament posunul novelu o dani z príjmov do druhého čítania

18.9.2014  /  SITA a.s.

Návrh zmien v zákone o dani z príjmov putuje do ďalšieho legislatívneho procesu, poslanci parlamentu odhlasovali jeho posunutie do druhého čítania. Postačili na to hlasy poslancov vládneho Smeru-SD. Návrhy opozičných poslancov vrátiť návrh na dopracovanie, resp. nepokračovať v rokovaní o návrhu, neprešli.

Čítať celé

Minimálne sociálne odvody pre SZČO sa zvýšia

17.9.2014  /  SITA a.s.

Tie SZČO, ktoré od 1. júla toho roka platia poistné z minimálneho vymeriavacieho základu 402,5 eura, budú za obdobie od 1. januára 2015 platiť poistné z nového minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý je pre rok 2015 vo výške 412 eur.

Čítať celé