Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení od 1. januára 2019

Zmeny v odmeňovaní nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení od 1. 1. 2019, ktorí pri odmeňovaní svojich zamestnancov postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Čítať celé

Štatút obce

Jedným z oprávnení obecného zastupiteľstva podľa ákona o obecnom zriadení je schvaľovanie štatútu obce [v prípade obce, ktorá je mestom, ho schvaľuje mestské zastupiteľstvo]. Štatút obce paradoxne nie je zákonom definovaný, len ho na niektorých miestach zákon o obecnom zriadení spomína.

Čítať celé

Všeobecne záväzné nariadenia obcí/miest týkajúce sa miestnych daní

Obec/mesto ako správca dane zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2019 miestnu daň z nehnuteľností, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, miestnu daň za psa a miestnu daň za užívanie verejného priestranstva.

Čítať celé

Plat starostu od 1. decembra 2018

Od 1. decembra 2018 dochádza k zmene výšky platu starostu v násobkoch podľa počtu obyvateľov obce. Aj vzhľadom na uvedené zvýšenie platu, na ktoré nemá obecné zastupiteľstvo dosah, sa znižuje maximálny strop, ktorým mohlo obecné zastupiteľstvo starostovi plat zvýšiť, a to z maximálne 70 % na 60 %. Výška odstupného sa diferencuje podľa toho, ako dlho bol starosta v úrade.

Čítať celé

Novela zákona o sociálnych službách účinná od 1. novembra 2018

Cieľom novely zákona o sociálnych službách je reagovať na vzniknuté aplikačné a interpretačné problémy, a to na úseku poskytovania starostlivosti deťom, ako aj úprava podmienok poskytovania finančnej podpory na spolufinancovanie vybraných druhov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu.

Čítať celé

Informácia o novele zákona o dani z príjmov

18. 12. 2018  /  Finančné riaditeľstvo SR

Aké zmeny priniesla novela zákona č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o podpore cestovného ruchu?

Čítať celé

Ovládnite Youtube reklamu | Inzercia

17. 12. 2018

Pokúsili ste sa už niekedy otvoriť fľašu naplnenú vodou, do ktorej ste prisypali kypriaci prášok?

Čítať celé

Finančné zdravie je kľúčové pre rozvoj obce | Inzercia

17. 12. 2018

Inštitút INEKO, ktorý je na Slovensku všeobecne rešpektovaný a uznávaný, pravidelne vyhodnocuje tzv. finančné zdravie jednotlivých obcí.

Čítať celé

Návrhy na zmenu zákona o advokácii

5. 12. 2018  /  Redakcia

Skupina poslancov NR SR predložila do medzirezortného pripomienkového konania návrhy na zmenu dĺžky a započítavania praxe advokátskeho koncipienta.


Pripravovaná novela zákona o strelných zbraniach

30. 11. 2018  /  Redakcia

Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o strelných zbraniach a strelive. Má zaviesť legislatívne opatrenia na zamedzenie zneužívania strelných zbraní na trestnú činnosť súvisiacu najmä s nedávnymi teroristickými útokmi.


Návrh zákona o ukončení niektorých exekúcií

25. 10. 2018  /  Redakcia

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o ukončení niektorých exekúcií. Ani zásadné zmeny v exekučných konaniach neviedli k výraznej redukcii počtu tzv. starých exekúcií. Ukončenie tzv. starých exekúcií by pri súčasnom tempe ukončovaní exekučných konaní trvalo viac ako 12 rokov.

tst-partner-logo.png

Osobitný odvod obchodných reťazcov bude platiť od začiatku roka bez podpisu prezidenta

18. 12. 2018  /  SITA a.s.

Prezident SR Andrej Kiska opätovne nepodpísal zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov.

Čítať celé

Jednoduchší príchod pracovníkov z tretích krajín odobril aj prezident

13. 12. 2018  /  SITA a.s.

Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o službách zamestnanosti, ktorou sa od začiatku budúceho roka zavedú opatrenia na zjednodušenie a zrýchlenie príchodu pracovníkov z tretích krajín na Slovensko.

Čítať celé

Podpisom prezidenta sa končí spaľovanie kvalitného dreva v biomasových zariadeniach

13. 12. 2018  /  SITA a.s.

Po novom sa bude dotovať len spaľovanie dreva pochádzajúceho z energetických porastov a odpadu z drevospracujúceho priemyslu.

Čítať celé