Právomoci starostu po poslednej veľkej novele zákona o obecnom zriadení

Nie je cieľom tohto príspevku vymenovať všetky oprávnenia alebo povinnosti starostu ani podrobnejšie opisovať ich konkrétny význam; cieľom je v prehľadovej forme podať rýchlu orientáciu v postavení starostu podľa zákona o obecnom zriadení.

Čítať celé

Sezónne práce – sezónne zamestnávanie

Zamestnávatelia môžu zamestnancov na sezónne práce zamestnávať len v pracovnoprávnom vzťahu podľa Zákonníka práce. Dĺžka tohto obdobia nemôže v žiadnom prípade prekročiť 8 mesiacov.

Čítať celé

Na Slovensku sa zrecyklovalo už vyše milióna kusov chladničiek a mrazničiek!

Ekologickej likvidácii starých chladničiek a mrazničiek treba venovať špeciálnu pozornosť. Ak sú vyrobené pred rokom 1996 obsahujú škodlivý freón.  

Čítať celé

Kľúčový poriadok školy

Z dôvodu zabezpečenia ochrany majetku je dôležité, aby každá organizácia/škola mala upravený postup pri používaní, evidencii, odovzdávaní a úschove kľúčov od budov, ktoré organizácia/škola vlastní alebo má v správe.

Čítať celé

Externé zdroje financovania činnosti organizácií nezriadených alebo nezaložených na podnikanie

V príspevok rozoberá spôsoby poskytovania nenávratných prostriedkov z rôznych zdrojov, systém ich účtovania, ako aj daňové hľadisko nenávratných prostriedkov poskytované organizáciám mimovládneho a neziskového sektora.

Čítať celé

K novej právnej úprave regionálnej investičnej pomoci

17. 7. 2018  /  Ing. Valéria Jarinkovičová

V tomto príspevku svoju pozornosť sústredíme na novú právnu úpravu regionálnej investičnej pomoci, a to aj z aspektu účtovného a daňového.

Čítať celé

Agentúra MPSVR vyhlásila výzvu na podporu opatrovateľskej služby

11. 7. 2018  /  SITA a.s.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásila koncom júna výzvu na podporu opatrovateľskej služby prostredníctvom dopytovo-orientovaného projektu.

Čítať celé

Príplatky za prácu počas víkendu

10. 7. 2018  /  JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)

Vrátnici študentských domovov pracujú v dvojzmennej prevádzke striedavo. V pracovnej zmluve majú ustanovený týždenný pracovný čas 36,25 hod. Ako sa novela Zákonníka práce od 1. mája 2018 dotýka príplatkov týchto vrátnikov?

Čítať celé

Návrh zmeny zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice

16. 7. 2018  /  Redakcia

Návrh zákona nadväzuje na programové vyhlásenie vlády SR, v ktorom sa vláda s cieľom eliminovať krátenie prijatých tržieb, zaviazala zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc.


Návrh nového zákona o hazardných hrách

28. 5. 2018  /  Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o hazardných hrách ako reakciu na dynamický rast prevádzkovania hazardných hier v on-line prostredí.


Plánované zmeny v poisťovníctve, spotrebiteľských a iných úveroch

26. 3. 2018  /  Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poisťovníctve, zákon o spotrebiteľských úveroch a zákon o úveroch na bývanie.

tst-partner-logo.png

Počet slovenských firiem so sídlom v daňových rajoch mierne klesá

17. 7. 2018  /  SITA a.s.

Počet slovenských spoločností s vlastníkom v niektorom z daňových rajov dosiahol v prvom polroku 4 764 subjektov, čo znamenalo medziročný pokles o 68 firiem.

Čítať celé

Podnikatelia budú musieť napojiť svoje pokladnice na portál finančnej správy

12. 7. 2018  /  SITA a.s.

Rezort financií pripravil návrh novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorým sa zavádza tzv. e-Kasa. Ako prvé sa majú v apríli budúceho roka na portál finančnej správy pripojiť pokladnice v hoteloch a reštauráciách.

Čítať celé

Finančná správa zverejnila zoznam s nadmernými odpočtami DPH

4. 7. 2018  /  SITA a.s.

Správca dane zverejnil zoznamy daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu v súlade s platnou novelou daňového poriadku ku koncu júna. Rovnako zverejnil aj zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby.

Čítať celé