Finančné výkazníctvo RO, PO, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov v roku 2017

Finančné výkazníctvo verejnej správy prešlo v uplynulom roku 2016 viacerými zmenami. Opatrenie MF SR zo dňa 10. decembra 2015 č. MF/18977/2015-31 v znení neskorších predpisov prinieslo pre rok 2016 nové povinnosti pre subjekty verejnej správy. Zmeny sa dotkli samotnej štruktúry výkazov ako aj počtu organizácií, ktoré ich mali predkladať.

Čítať celé

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2016 a prechode na rok 2017

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ každoročne vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku a k príprave na ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Najdôležitejšími dokladmi mzdového účt. sú mzdové listy zamestnancov, ktoré sa po zúčtovaní a vyplatení príjmov za kalendárny rok musia každoročne skontrolovať, uzavrieť a zrekapitulovať. 

Čítať celé

O dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roka 2016

Zákon o dani z motorových vozidiel upravuje zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel kategórie L, M, N a O daňou z motorových vozidiel. Predmetom dane z motorových vozidiel sú iba vozidlá, ktoré sú evidované v Slovenskej republike a používajú sa na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období.

Čítať celé

Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2016 v obciach a vyšších územných celkoch

Účtovná závierka sa môže zostaviť až po uzatvorení účtovných kníh, a to na podklade údajov bežného účtovníctva. Účtovná uzávierka nie je definovaná v žiadnom právnom predpise. V praxi predstavuje celý súhrn prác spojených s účtovnou závierkou, ktorá je jej súčasťou. Je spojená s uzavieraním účtovných kníh ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Čítať celé

Zmeny pri hazardných hrách z pohľadu obce

Zachovanie rozhodovacej právomoci obce pri vydávaní individuálnej licencie, lepšie a snáď aj spravodlivejšie prerozdelenie odvodov z hazardných hier pre obce a v neposlednom rade nová a doplnená úprava vydávania zákazu hrania hazardných hier na území obce. To je základný sumár, ktorý môžeme uviesť o novele zákona o hazardných hrách. Novela zákona o hazardných hrách týkajúca sa obcí je účinná od 1. januára 2017.

Čítať celé

Novela zákona o verejnom obstarávaní v kocke II

18.1.2017  /  Úrad pre verejné obstarávanie

Stručný prehľad zmien, ktoré prináša zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ktorým sa novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1. februára 2017.

Čítať celé

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2017 - videoškolenie

17.1.2017

Lektor Ing. Vladimír Ozimý rozoberá novelu zákona o dani z príjmov od 1. januára 2017. O zmenách v transferovom oceňovaní, nájme, sankciách či podiele na zisku sa dozviete vo videoškolení.

Čítať celé

Potrebujete informácie k protischránkovému zákonu? Pýtajte sa!

16.1.2017  /  Ministerstvo spravodlivosti SR
Od 1. februára nadobúda účinnosť zákon o registri parterov verejného sektora, tzv. „protischránkový“ zákon. 
Čítať celé

Čím sa bude Európsky parlament zaoberať tento rok?

13.1.2017  /  Redakcia

Krátky prehľad hlavných oblastí, ktorými sa budú europoslanci zaoberať počas tohto roku.


Vláda SR: Návrh novely zákona o sťažnostiach

12.1.2017  /  Redakcia

Vládou schváleným návrhom novely zákona sa novým spôsobom upravujú niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností.


Návrh na doplnenie vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

11.1.2017

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je stanoviť paušálnu odmenu advokátov za zastupovanie osoby v konaní o oddlžení.

tst-partner-logo.png

SP posiela živnostníkom informácie o zvýšení odvodov

18.1.2017  /  SITA a.s.

Sociálna poisťovňa začala posielať živnostníkom a ostatným SZČO listy, v ktorých im oznamuje zvýšenie sociálnych odvodov od 1. januára tohto roka.

Čítať celé

Finančná správa: Odhalili daňový podvod so sušenými hríbmi

17.1.2017  /  SITA a.s.

Daňoví kontrolóri odhalili podvod pri fiktívnom obchode s dodávkou 7 ton sušených dubákov. Nadmerný odpočet vo výške 55 tisíc eur vyplatený nebol a dorubili DPH vo výške viac ako 150 tisíc eur.

Čítať celé

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od januára stúpli

9.1.2017  /  SITA a.s.

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od začiatku januára tohto roka stúpli o 4,15 eura na 146,35 eura mesačne. Vyššie minimálne sociálne odvody SZČO prvýkrát zaplatia za január 2017, a to najneskôr do 8. februára 2017.

Čítať celé