Zásady hospodárenia s majetkom obce

Obce dostali po obnovení územnej samosprávy v roku 1990 aj značný majetok. Keďže tento majetok je verejný, hospodárenie a nakladanie s ním si zasluhuje zvláštnu pozornosť a ochranu. Podľa ustanovenia § 8 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Čítať celé

Základná finančná kontrola podľa Metodického usmernenia od augusta 2016

Cieľom príspevku je poukázať na súčasný výkon finančnej kontroly po účinnosti Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010871/2016 – 1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Účinnosť spomínaného usmernenia plynie od augusta 2016.

Čítať celé

Ako s opravnými prostriedkami proti rozhodnutiam obce po novom?

Dňa 1. 7. 2016 vstúpili do účinnosti úplne nové kódexy procesného práva (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok). Tie sa okrem zásadnej reformy civilného procesu a nahradenia vyše 50-ročného a mnohokrát novelizovaného Občianskeho súdneho poriadku dotkli aj opravných prostriedkov proti rozhodnutiam obce.

Čítať celé

Ako dodržať Autorský zákon pri organizovaní kultúrneho podujatia?

Hlavnou myšlienkou pri koncipovaní tohto článku bolo zostaviť základné pravidlá, ktoré musia obce a ich organizácie dodržiavať pri príprave kultúrnych podujatí, na ktorých vystupujú hudobníci, prípadne sa ich hudba iba reprodukuje. A to s cieľom upriamiť pozornosť práve na túto špecifickú oblasť nášho právneho poriadku, keďže sa v nej uvedené povinnosti často nedodržujú.

Čítať celé

Najčastejšie otázky k finančnej kontrole pri jej vykonávaní v praxi v roku 2016 II.

Témou predmetného príspevku (nadväzujúceho na predošlý príspevok) je praktická aplikácia zákona o finančnej kontrole a audite do prostredia verejnej správy. Príspevok sa venuje otázkam z praxe s ohľadom na zákonný spôsob overovania finančných operácií a ich častí základnou finančnou kontrolou. Cieľom príspevku je objasniť výkon základnej finančnej kontroly na špecifických finančných operáciách pri dodržaní efektívneho overovania.

Čítať celé

Povinnosť zriadiť elektronickú schránku pre príspevkovú organizáciu obce

25.8.2016  /  Ing. Zuzana Uríková

Od 1. 8. 2016 je ohlásená povinnosť mať pre subjekty verejnej správy elektronické dátové schránky. Aké povinnosti má príspevková organizácia obce?

Čítať celé

Príprava a vyhodnotenie verejného obstarávania – ako na to s novým zákonom

24.8.2016

Vo videoškolení lektorka Ing. Dagmar Melotíková rozoberá tému, ako pripraviť a vyhodnotiť verejné obstarávanie podľa nového zákona o verejnom obstarávaní.

Čítať celé

Vyúčtovanie pracovnej cesty a miesto nástupu

22.8.2016  /  Ing. Zuzana Uríková

Zamestnanec, ktorý má miesto pracoviska v Bojniciach, trvalé bydlisko v Prievidzi, prechodné bydlisko v Porube, bol vyslaný na pracovnú cestu do Bratislavy. Z Poruby do Prievidze použil verejnú dopravu, do služobného auta nasadol v Prievidzi. Môže spoločnosť preplatiť cestovné (z Poruby do Prievidze) a je takýto výdavok daňovo uznaný?

Čítať celé

Čo čaká poslancov EP v druhej polovici roka?

24.8.2016

Počas nasledujúcich mesiacov sa budú poslanci EP zaoberať mnohými témami, počnúc migračnou krízou až po jednotný digitálny trh. Prečítajte si, o čom všetkom bude reč.


Vláda SR: Návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch...

17.8.2016  /  Redakcia

Cieľom novely je predísť negatívnym trendom pri poskytovaní spotrebiteľských úverov, ktoré by mohli v budúcnosti viesť k zvýšeniu rizík tak pre veriteľov, ako aj spotrebiteľov a ekonomiku ako celok.


Rýchlejšie a efektívnejšie vydávanie platobných rozkazov

15.7.2016  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Nový zákon o upomínacom konaní má za cieľ zrýchliť a zefektívniť proces vymoženia pohľadávok, a teda v konečnom dôsledku aj výrazne skrátiť lehotu, v ktorej sa podnikateľ dostane po svoje peniaze.

tst-partner-logo.png

Vyše polovica odmeny zamestnanca smeruje na dane a poplatky

25.8.2016  /  SITA a.s.

Vyše 60 % z priemernej hrubej odmeny zamestnanca skončí v rukách verejnej správy či súkromných spoločností vo forme daní, odvodov a rôznych administratívnych poplatkov.

Čítať celé

Balík zákonov MF poškodzuje ekonomiku, tvrdia podnikatelia

24.8.2016  /  SITA a.s.

Slovenská obchodná a priemyselná komora a Klub 500 majú výhrady k balíku návrhov noviel daňových a odvodových zákonov, ako aj zákonu o správnych poplatkoch. Séria navrhovaných opatrení v novele daňových odvodov okrem iného zavádza daň z dividend so sadzbou 15 percent.

Čítať celé

Miera nezamestnanosti v júli nepatrne klesla na 9,44 %

22.8.2016  /  SITA a.s.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci júla tohto roka 9,44 %. Miera nezamestnanosti tak zostala na najnižšej úrovni od januára 2009, kedy predstavovala 9,03 %.

Čítať celé