Župné voľby 2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov, tzv. župné voľby a určil deň ich konania na 4. novembra 2017 od 7,00 hod. do 22,00 hod.

Čítať celé

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Príspevok upozorňuje na každoročnú povinnosť účtovných jednotiek verejnej správy vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k termínu zostavenia riadnej účtovnej závierky so širším pohľadom na problematiku spolu so vzormi a príkladmi účtovania.

Čítať celé

NATUR-PACK prináša do krajských a okresných miest nový zážitkový program | Inzercia

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK pokračuje v intenzívnej  spolupráci a v aktívnom partnerstve na medzinárodnom filmovom festivale EKOTOPFILM – ENVIROFILM, ktorého nový ročník bol slávnostne zahájený v Bratislave a v Banskej Bystrici koncom mája 2017.

Čítať celé

Zostavenie a schvaľovanie rozpočtu obce a rozpočtu VÚC na roky 2018 – 2020

V príspevku sú zadefinované legislatívne východiská zostavenia a schvaľovania rozpočtu obce a rozpočtu VÚC na roky 2018 – 2020. Článok približuje proces zostavovania rozpočtu so zreteľom na špecifiká vyplývajúce z noviel všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré tvorbu rozpočtu ovplyvňujú.

Čítať celé

Smernica o školských poplatkoch

Obsahom smernice je určenie výšky finančných príspevkov od žiakov, rodičov a inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť.

Čítať celé

Oznámenie o výške a zložení funkčného platu

18.10.2017  /  Ing. Jarmila Szabová

V akej výške má zamestnávateľ vystaviť rozhodnutie o plate zamestnancovi vo verejnej službe, ktorý je odmeňovaný podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a je zaradený do 5. platovej triedy 2. platového stupňa základnej stupnice platových taríf, kde tarifný plat je 356 € a príplatok za zmennosť je 20 €?

Čítať celé

Vysoké školy môžu pracovať pre štát jednoduchšie

10.10.2017  /  SITA a.s.

Verejné vysoké školy a univerzity budú môcť štátu dodávať svoje expertízy, analýzy či služby jednoduchšie.

Čítať celé

Cestovný ruch musí ísť ruka v ruke s rozvojom dopravnej infraštruktúry

9.10.2017  /  Najvyšší kontrolný úrad SR

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky uskutočnil kontrolu zameranú na podporu cestovného ruchu v rámci Slovenskej republiky. Kontrolóri v 37 subjektoch preverovali účinnosť a efektívnosť využitej podpory z verejných a európskych zdrojov na úrovni takmer 55 miliónov eur.

Čítať celé

Pripravovaná zmena zákona o slobode informácií

28.9.2017  /  Redakcia

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený vládny návrh zmeny zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, s dátumom ukončenia MPK 10. 10. 2017.


Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

14.9.2017  /  Redakcia

Zásadnou zmenou návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní má byť zjednodušenie postupu v prípade tzv. podlimitných zákaziek.


Chystané zmeny v pozemkových spoločenstvách

7.9.2017  /  Redakcia

Novela má za cieľ riešiť dlhodobé problematické otázky vyplývajúce z existencie špecifického typu nedeliteľného spoluvlastníctva (spoločná nehnuteľnosť) a jeho organizačného substrátu (pozemkové spoločenstvo).

tst-partner-logo.png

Príjmy penzistov z dohôd do 200 eur majú byť oslobodené od odvodov

19.10.2017  /  SITA a.s.

Dôchodcovia majú mať pri práci na dohodu nárok na rovnakú odvodovú výnimku, ako majú v súčasnosti študenti stredných a vysokých škôl.

Čítať celé

Poslanci schválili zákon, ktorý zavádza nástroje proti bielym koňom

13.10.2017  /  SITA a.s.

Schválená novela Obchodného zákonníka rieši nepoctivé fúzie obchodných spoločností, kladie vyššiu zodpovednosť na štatutárov a spoločníkov firiem a zavádza účinné nástroje proti takzvaným bielym koňom.

Čítať celé

Minimálna mzda na Slovensku od januára 2018 stúpne na 480 eur

11.10.2017  /  SITA a.s.

Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpne na 2,759 eura zo súčasných 2,500 eura.

Čítať celé