Ochrana osobných údajov – vzorová dokumentácia

Vzorová dokumentácia podľa nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov: súhlas so spracovaním osobných údajov, sprostredkovateľská zmluva, interné smernice, záznamy o spracovateľských činnostiach.

Čítať celé

Sociálne podnikanie v kontexte zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Zákon, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. mája 2018, nám „prináša“ sociálny podnik v oveľa širšom kontexte, aký poskytovala jeho doteraz platná právna úprava v zákone o službách zamestnanosti.

Čítať celé

Podnikateľská činnosť škôl a školských zariadení

Školy a školské zariadenia nie sú prioritne založené alebo zriadené na podnikanie. Podnikateľskou činnosťou sa rozumie činnosť školy vykonávaná nad rámec hlavnej činnosti, ktorá je obligatórne vymedzená v zriaďovacej listine.

Čítať celé

Vzorový pracovný poriadok pre VÚC, obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie

Zamestnávateľ môže vydať pracovný poriadok vždy len po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, ak u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov pôsobia. Pracovný poriadok pre VÚC, obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie so zmenami od 1. mája 2018.

Čítať celé

Dotácie poskytované z rozpočtu obce/VÚC

V článku je riešená problematika finančných vzťahov obce a VÚC k právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce/VÚC a k právnickým osobám, ktorých je obec/VÚC zakladateľom. Zameriava sa aj na podmienky poskytovania a zúčtovania dotácií z rozpočtu obce/VÚC a na možné porušenie finančnej disciplíny.

Čítať celé

Jarná ITAPA: Mestá budú potrebovať vlastný rozum, postačí to? | Inzercia

16.5.2018

Už o týždeň v utorok sa Jarná ITAPA pozrie na budúcnosť miest, ktoré stoja na začiatku smart revolúcie a tiež na to, čo o pár dní spôsobí nová európska smernica na ochranu osobných údajov – nebodaj aj cenzúru?

Čítať celé

Sociálne podniky pracovnej integrácie od 1. 5. 2018

14.5.2018  /  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dňa 1. 5. 2018 nadobudol účinnosť zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Tento zákon ustanovuje subjekty sociálnej ekonomiky, sociálne podniky, organizácie sektora sociálnej ekonomiky, poskytovanie podpory pre podniky v širšom priestore sociálnej ekonomiky a vymedzuje sektor sociálnej ekonomiky a štátnu správu v oblasti sociálnej ekonomiky.

Čítať celé

Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. 5. 2018 – videoškolenie

10.5.2018  /  JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Aké zmeny nastali v Zákonníku práce od 1. 5. 2018 a ako jednotlivé ustanovenia uplatniť v praxi? Detailný prehľad o povinnosti zverejňovania platov, zmenách v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, mzdových zvýhodneniach, 13. a 14. platoch alebo ďalších nariadeniach novelizovaného Zákonníka práce získate vo videoškolení.

Čítať celé

Plánované zmeny v poisťovníctve, spotrebiteľských a iných úveroch

26.3.2018  /  Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poisťovníctve, zákon o spotrebiteľských úveroch a zákon o úveroch na bývanie.


Návrh zákona o ochrane oznamovateľov

26.2.2018  /  Redakcia

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie predseda vlády Slovenskej republiky.


Novela Trestného zákona na rokovaní vlády

16.2.2018  /  Redakcia

Návrh komplexne upravuje problematiku boja proti terorizmu, vrátane financovania terorizmu a zohľadňuje všetky medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v tejto oblasti.

tst-partner-logo.png

Kabinet schválil návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

18.5.2018  /  SITA a.s.

Materiál obsahuje 28 opatrení z rezortov hospodárstva, financií, dopravy, školstva, práce a sociálnych vecí, spravodlivosti, vnútra či životného prostredia.

Čítať celé

Zamestnávať na Slovensku ľudí z tretích krajín na základe dohody o vyslaní už nie je možné

11.5.2018  /  SITA a.s.

Zamestnávať pracovníkov z tzv. tretích krajín, teda krajín mimo Európskej únie, na základe dohody o vyslaní medzi slovenským subjektom a firmou so sídlom mimo EÚ už na Slovensku nie je možné.

Čítať celé

Maďarsko je daňovým rajom, každoročne tam odchádza najviac slovenských firiem

9.5.2018  /  SITA a.s.

Od roku 2014 sa rozhodlo do zahraničia presídliť takmer 10 tisíc slovenských spoločností, najčastejšie z oblasti veľkoobchodu, maloobchodu a opráv motorových vozidiel. Najviac ich odišlo do Maďarska a Českej republiky.

Čítať celé