Prihlásiť
titulná strana Eurofondy, granty, dotácie Vzdelávanie Naše noviny Objednávka

Plat starostu

Starosta obce (ďalej aj len ako „starosta“) je popri obecnom zastupiteľstve druhým z orgánov obce (§ 10 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ďalej aj len ako „zákon o obecnom zriadení“) volených v priamych voľbách a je predstaviteľom obce, jej najvyšším výkonným orgánom a štatutárnym orgánom. Zároveň funkcia starostu je platená, kedy starosta za výkon svojej funkcie dostáva plat hradený z verejných prostriedkov.

Čítať celé

Ako postupovať pri proteste prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce

Jedným z oprávnení obce je vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej aj len „nariadenia“), ktorými sa určitá zákonná kompetencia obce bližšie a podrobnejšie upravuje na miestne podmienky. Škála oblastí, na úpravu ktorých možno vydať nariadenia, je široká – napr. v oblasti odpadov, mestskej polície, školstva, sociálnych služieb a mnohých ďalších.

Čítať celé

Obec a susedské spory

Najmä v menších obciach sa na starostu často obracajú obyvatelia so svojimi problémami so susedmi. Často ide napr. o prípady, kedy druhého suseda obťažuje chov domácich zvierat, včiel, presahovanie stromov, kríkov alebo stavby suseda na jeho pozemok, hluk a pod., prípadne rôzne schválnosti a iné zlomyseľné konania. Môže ale ísť aj napr. o spory o vlastníctvo pozemku alebo priebeh jeho hranice.

Čítať celé

Hľadanie finančných/nefinančných zdrojov pre organizácie VS prostredníctvom projektov

Zdroje získané prostredníctvom projektov sú jedným z dôležitých príjmov financovania verejných a  neziskových organizácií. Článok sa venuje ich základnému rozdeleniu podľa spôsobu nadobúdania zdrojov a typu darujúceho subjektu. Obsahuje tiež úvod do prípravy projektov spolu s príkladmi, krátkou charakteristikou možných donorov a prelinkovanie na ich webové stránky.

Čítať celé

Čo čaká nezvolených starostov a poslancov pri skončení funkcie po voľbách

Jesenné komunálne voľby sa blížia (uskutočnia sa 15. 11. 2014) a treba počítať s tým, že nie všetci doterajší starostovia, primátori a poslanci budú znova zvolení. Ich neúspech vo voľbách však neznamená okamžitý zánik všetkých ich práv a povinností; naopak, niektoré záležitosti budú musieť ešte v súvislosti s výsledkom volieb uzavrieť, pričom najviac úloh čaká pochopiteľne doterajších starostov a primátorov.

Čítať celé

Voľby do samosprávy obcí: Obciam žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni nevznikajú

20.10.2014  /  Sociálna poisťovňa

V súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu 15. novembra 2014, Sociálna poisťovňa pripomína, že predseda volebnej komisie, jej členovia ani zapisovateľ nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti.

Čítať celé

Aktualizovaný komentár zákona o verejných kultúrnych podujatiach

15.10.2014

Ponúkame Vám aktualizovaný komentár k zákonu č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach. Predmetom zákona je analýza problematiky organizovania verejných kultúrnych podujatí. Zákon sa zaoberá nielen samotnou charakteristikou verejných kultúrnych podujatí, vymedzuje aj jednotlivé  práva a povinnosti, ktoré sa s organizáciou verejných kultúrnych podujatí neodmysliteľne spájajú. 

Čítať celé

Titul Zelená škola má 82 slovenských škôl

14.10.2014  /  SITA a.s.

Medzinárodný titul Zelená škola dostalo 82 škôl z celého Slovenska. Získali ho za netradičné aktivity so žiakmi, ktorými ich vedú k ochrane životného prostredia.

Čítať celé

Návrh zákona novely zákona o stimuloch pre výskum a vývoj

16.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Návrh zákona sa predkladá v súvislosti s prijatím nového nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Cieľom návrhu je, aby bolo možné aj v roku 2015 pokračovať v podpore výskumu a vývoja u malých a stredných podnikov a napĺňať uznesenie Vlády SR č. 227/2013 B. 107 k opatreniam v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu.


Návrh novely nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z.

16.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu návrh novely nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia. Cieľom návrhu nariadenia je skvalitnenie prideľovania normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení určených na účely osobných nákladov i prevádzkových nákladov.


Nový vzor priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa...

10.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Opatrenie Ministerstva financií SR z .... 2014 č. MF/021249/2014-725 ustanovuje vzor priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99d ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

tst-partner-logo.png

Tretí sektor sa obáva dopadu zníženia asignácie

20.10.2014  /  SITA a.s.

Mimovládne organizácie nesúhlasia so znížením asignácie z daní z príjmov právnických osôb v prospech neziskoviek. Tá by sa mala od roku 2015 znížiť na 1 % zo zaplatenej dane. Mimovládne organizácie však tvrdia, že zníženie asignácie od budúceho roka na 1 % bude mať katastrofálny dopad na verejnoprospešné aktivity.

Čítať celé

Rokovanie ukončila diskusia o zmenách v Obchodnom zákonníku

20.10.2014  /  SITA a.s.

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje v Obchodnom zákonníku vytvoriť dva typy spoločností s ručením obmedzeným. Podľa vzoru Nemecka by sa mali deliť na tzv. riadne, v ktorých sa v absolútnom vyjadrení zvýši požiadavka na vytváranie základného imania a na start-up spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré bude možné vytvárať už so základným imaním od jedného eura.

Čítať celé

Metodika ESA 2010 zvýšila HDP Slovensku aj celej EÚ

20.10.2014  /  SITA a.s.

Hrubý domáci produkt Európskej únie sa podľa novej metodiky v roku 2010 oproti skorším údajom zvýšil o 3,7 % a v eurozóne vzrástol o 3,5 %. Slovensku sa HDP zväčšil o 1,9 % HDP. To znamená, že dopady na úrovne verejných dlhov členských štátov v pomere k HDP sú z pohľadu rozpočtových pravidiel EÚ iba minimálne.

Čítať celé