Čo prinesie nové nariadenie o ochrane osobných údajov v rokoch 2017 a 2018?

Sú to štyri roky, čo máme nový zákon o ochrane osobných údajov, a už sa pomaly musíme pripravovať na ďalší. V tomto prípade to však nie je Úrad na ochranu osobných údajov SR, čo si vymyslel nový zákon, ale Európska únia, ktorá prináša nový právny rámec ochrany osobných údajov.

Čítať celé

Významná zmena pri doručovaní zásielok v správnom konaní

Počnúc 1. júlom 2017 sa zmení doručovanie do vlastných rúk pre občanov, a to v správnych konaniach. Pôjde o predĺženie a tiež zosúladenie odbernej lehoty pri fikcii doručenia, ktorá je v prospech účastníkov. Predĺženie konaní to však spôsobiť môže.

Čítať celé

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon. V cit. ustanovení je uvedené aj oprávnenie obce ustanoviť si uznesením ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra sú tak špecifickou internou právnou úpravou, ktorá sa v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje uznesením.

Čítať celé

Nadčas, sviatok a nočná práca pri rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

Rozhodovanie o tom, ako bude rozvrhnutý pracovný čas, prináleží zamestnávateľovi, ktorý však musí túto otázku vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, ak títo u neho pôsobia. S rozvrhnutím pracovného času súvisí aj správne určenie toho, kedy ide o prácu nadčas, prácu v noci a s tým súvisiace mzdové náležitosti. Tento článok má za cieľ odpovedať na predmetné otázky zamestnávateľov.

Čítať celé

Nové možnosti pre obce pri pozemkových úpravách

Parlament dňa 11. 5. 2017 schválil novelu (153/2017 Z. z.) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, ktorá je pomerne zásadná aj z pohľadu obcí. Navrhované zmeny by mali platiť od 1. 9. 2017. Obce bude určite najviac zaujímať nová možnosť pozemkových úprav pod tzv. osídleniami – osadami.

Čítať celé

Pracovná zmluva hlavného kontrolóra samosprávneho kraja

26.6.2017  /  Viera Kubanková

V prípade opätovného zvolenia kontrolóra do funkcie má samosprávny kraj uzatvoriť novú pracovnú zmluvu s tým istým zamestnancom alebo stačí dohodu o zmene pracovných podmienok v zmysle § 54 Zákonníka práce, keďže sa mení iba doba trvania pracovného pomeru a deň nástupu?

Čítať celé

Voľby do vyšších územných celkov budú 4. novembra

23.6.2017  /  SITA a.s.

Poslanci NR SR na jar schválili novelu zákona, ktorá stanovuje jednokolovú voľbu predsedov samosprávnych krajov.

Čítať celé

Na Ústavnom súde SR opozícia napadla odmeňovanie vo verejnej správe

21.6.2017  /  SITA a.s.

Odmeňovanie vo verejnej správe podľa nezaradeného poslanca NR SR Miroslava Beblavého nespĺňa kritériá kladené na minimálnu mzdu v súkromnom sektore, a preto ho považuje zo strany štátu za diskriminačný.

Čítať celé

Zmeny v zákone o sudcoch a prísediacich

31.5.2017  /  Redakcia

Národná rada Slovenskej republiky schválila zmeny v zákone č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich. Súčasťou zmien je aj nová vyhláška o odmeňovaní členov disciplinárneho senátu, ktorí nie sú sudcami. 


Ďalšie sprísnenie zodpovednosti štatutárov a nový trestný čin nekalej likvidácie

20.4.2017  /  Redakcia

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh ďalšej zmeny Obchodného zákonníka s predpokladanou účinnosťou od 1. októbra 2017.


Nová fikcia doručenia do vlastných rúk pre občanov

29.3.2017  /  Redakcia

Poslanci NR SR schválili v I. čítaní novelu Správneho poriadku, ktorá zavádza novú fikciu doručenia do vlastných rúk pre občanov – v zmysle ktorej „ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 18 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel“.

tst-partner-logo.png

Superodpočet na výskum by sa mal od budúceho roka zvýšiť

28.6.2017  /  SITA a.s.

Podľa predloženého návrhu novely zákona o dani z príjmov od budúceho roka by sa superodpočet mal zvýšiť zo súčasných 25 % na 100 % zaúčtovaných výdavkov na výskum a vývoj.

Čítať celé

Sociálna poisťovňa vypláca menej garančných dávok

28.6.2017  /  SITA a.s.

Sociálna poisťovňa vyplatila v máji tohto roka menej garančných dávok ako v rovnakom mesiaci vlaňajška. Garančnú dávku poskytuje SP z garančného poistenia pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa a neuspokojovaní mzdových nárokov zamestnanca.

Čítať celé

Za pobyt v kúpeľoch si zrejme o niečo znížime základ dane

27.6.2017  /  SITA a.s.

Okrem zavedenia novej nezdaniteľnej časti základu dane na uhradené služby v kúpeľných zariadeniach návrh predpokladá aj ďalšie opatrenia na podporu kúpeľníctva na Slovensku.

Čítať celé