Prihlásiť

Duplicita vlastníctva alebo keď je vlastníctvo v katastri spochybnené

Z rôznych historických dôvodov existujú v súčasnosti prípady, kedy je hodnovernosť údajov o vlastníkoch a ich právach k nehnuteľnostiam na listoch vlastníctva spochybnená. Ide o tzv. duplicitu vlastníctva, kedy si k jednej nehnuteľnosti uplatňuje vlastnícke právo viac navzájom nezlučiteľných osôb, pričom nejde o prípady spoluvlastníctva. Je to neželaný jav, ktorý bez jeho odstránenia spôsobuje, že s takou nehnuteľnosťou nemožno nakladať.

Čítať celé

Bezúhonnosť zamestnanca

Nespočetné množstvo zamestnaní sa vykonáva v pracovnom pomere, ale iba na niektoré z nich sa viaže zákonná požiadavka splnenia bezúhonnosti zamestnanca. Najčastejšie ide o pracovné pozície vykonávané u zamestnávateľa pôsobiaceho v oblasti výkonu prác vo verejnom záujme. Pre rozlíšenie uvádzame, že na štátnych úradníkov sa rovnako vzťahuje zákonný predpoklad bezúhonnosti, ale oni svoju prácu vykonávajú v režime štátnej služby, a nie v pracovnom pomere.

Čítať celé

Register adries ako informačný systém verejnej správy

Účelom novej právnej úpravy zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries je zriadenie registra adries ako informačného systému verejnej správy, ktorý má zaznamenávať referenčné údaje – adresy a adresné body bytových a nebytových budov, ktoré budú získavané z evidencií orgánov verejnej správy. Ide o jeden z mnohých nástrojov informatizácie verejnej správy, ktoré slúžia na vybudovanie e-Governmentu na Slovensku.

Čítať celé

Zásadné zmeny v petičnom práve od 1. 9. 2015

Dňa 28. 1. 2015 bol schválený zákon č. 29/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Táto novela je pomerne zásadná, dotýka sa skoro všetkých ustanovení zákona o petičnom práve. Nadobudne účinnosť od 1. 9. 2015.

Čítať celé

Obec a opatrenia proti drobeniu pozemkov

Notoricky známou skutočnosťou je extrémna rozdrobenosť pozemkového vlastníctva na Slovensku. Dôvody sú historické, najmä neobmedzené delenie pozemkov medzi potomkov pri dedení (delenie rovným dielom medzi všetkých dedičov) v minulosti, čoho dôsledkom je hlavne existencia veľkého počtu parciel s veľmi malými výmerami, s veľkým počtom vlastníkov alebo s nevhodnými rozmerovými, polohovými a tvarovými pomermi.

Čítať celé

Započítavanie výkonu práce na účely poskytovania príplatkov

27.7.2015  /  Ing. Jarmila Szabová

Ako správne posudzovať nárok na príplatky zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (nočný príplatok, príplatok za sobotu/nedeľu, príplatok za sviatok)? Ide o určenie započítania času pre vyhodnotenie týchto príplatkov. 

Čítať celé

Pod petíciou za zjednotenie školstva je už 38 000 podpisov

21.7.2015  /  SITA a.s.

Podpisové hárky chcú školskí odborári odovzdať na úrad vlády najneskôr do konca tohto roka.

Čítať celé

Vykonávanie inej zárobkovej činnosti

20.7.2015  /  Ing. Jarmila Szabová

Príspevkovú organizáciu zriadilo mesto. Jej pracovníčka je zamestnaná na pracovnej pozícii ako ekonóm, účtovník. Okrem toho má uzatvorenú pracovnú zmluvu na 10 % pracovný úväzok ako kontrolór v inej obci. Príležitostne hodnotí projekty napr. pre Úrad vlády, MPSVaR atď. Môže jej zamestnávateľ túto činnosť zakázať alebo nejako obmedziť?

Čítať celé

Pripravuje sa zefektívnenie vymáhania pohľadávok štátu

21.7.2015  /  JUDr. Robert Gogola

Ministerstvo financií SR chce prostredníctvom návrhu novely zákona o pohľadávkach štátu zefektívniť systém vymáhania pohľadávok štátu, ktorý je v súčasnosti často zdĺhavý. 


Návrh nariadenia vlády SR na vykonanie zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií

10.7.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Návrhom nariadenia sa určuje, že predmetnou právnickou osobou je s.r.o. založená Ministerstvom financií SR, pričom jej posilnené vlastné zdroje financovania sú vo výške 20 miliónov eur.


Návrh novely zákona o fluórovaných skleníkových plynoch

10.7.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Cieľom novely zákona je chrániť životné prostredie znižovaním a predchádzaním emisií fluórovaných skleníkových plynov, stanoviť pravidlá obmedzovania, používania, zhodnotenia a zneškodnenia týchto plynov, ako aj výrobkov a zariadení, ktoré tieto plyny obsahujú.

tst-partner-logo.png

Sociálna poisťovňa podľa Mihála pri SZČO porušuje zákon

31.7.2015  /  SITA a.s.

Ako upozornil na štvrtkovej tlačovej besede, Sociálna poisťovňa si nesplnila svoju zákonnú povinnosť zaslať samostatne zárobkovo činným osobám do 20. júla tohto roka informáciu o tom, či sú alebo nie sú sociálne poistené.

Čítať celé

SP predlžuje SZČO termín splatnosti júlových odvodov

30.7.2015  /  SITA a.s.

Pre technické problémy Finančnej správy SR pri exporte údajov do Sociálnej poisťovne poisťovňa dočasne pozastavila zasielanie oznámení samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) o ich odvodovej povinnosti, ktorú majú od 1. júla 2015.

Čítať celé

V júni na Slovensku pracovalo takmer 22,9 tis. cudzincov

27.7.2015  /  SITA a.s.

Najpočetnejšie zastúpenie na slovenskom pracovnom trhu majú občania Rumunska, ktorých ku koncu prvého polroka tohto roka na Slovensku pracovalo takmer 5,8 tisíc.

Čítať celé