Prihlásiť

Financovanie regionálneho školstva v SR v roku 2015

Pri financovaní škôl sa poskytujú školám v zmysle zákona o financovaní normatívne finančné prostriedky a nenormatívne finančné prostriedky. Od 1. 1. 2013 robí výpočet normatívnych aj nenormatívnych finančných prostriedkov pre školy všetkých zriaďovateľov MŠVVaŠ SR, ktoré priamo poskytuje finančné prostriedky školám v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC prostredníctvom jednotlivých VÚC. 

Čítať celé

Individuálna účtovná závierka RO, PO štátnej správy za rok 2014

Základnou legislatívnou normou upravujúcou individuálnu účtovnú závierku rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Účtovná závierka je definovaná ako štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú, pričom účtovná závierka tvorí jeden celok. 

Čítať celé

Daň z motorových vozidiel za rok 2014

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v jedenástej časti vymedzuje daň z motorových vozidiel. S účinnosťou od 1. 1. 2015 bola táto časť zo zákona vypustená a pre daň z motorových vozidiel bol ustanovený osobitný zákon č. 361/2014 Z. z., ktorý vstupuje do platnosti až od 1. 1. 2015, preto pri podaní daňového priznania za rok 2014 sa bude postupovať ešte podľa zákona o miestnych daniach.

Čítať celé

Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2014

Aby nezisková účtovná jednotka dodržala zásadu úplnosti pri vedení účtovníctva, je potrebné nielen zaúčtovať všetky účtovné prípady v účtovných knihách, ale aj zostaviť účtovnú závierku. Zároveň je dôležité mať k dispozícii všetky účtovné záznamy, ktoré boli podkladom na účtovanie v priebehu účtovného obdobia, účtovanie uzávierkových účtovných prípadov, ako aj pri zostavení účtovnej závierky.

Čítať celé

Poskytovanie sociálnych služieb po novom

Obsah článku sa venuje nedávno schválenej novele zákona o sociálnych službách, ktorá má poskytovateľom sociálnych služieb s celoročnou pobytovou službou zabezpečiť možnosť prispôsobiť prevádzkovanie zariadenia skutočnému dopytu po sociálnej službe, a to vylúčením uplatňovania regulácie počtu miest klientov pri splnení zákonom stanovených podmienok transformácie časti miest na sociálnu službu v špecializovanom zariadení alebo v zariadení pre seniorov.

Čítať celé

Najčastejšie chyby pri vypĺňaní daňových priznaní pre daň z motorových vozidiel

30.1.2015  /  Finančné riaditeľstvo SR

Poučte sa z najčastejších chýb, ktoré robia daňové subjekty pri vypĺňaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Musíte ho stihnúť podať do 2. februára.

Čítať celé

Správne identifikovať treba nielen platbu riadneho poistného, ale aj jeho doplatku, penále a pokút

28.1.2015  /  Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje na povinnosť uvádzať správny variabilný symbol a špecifický symbol nielen pri platení poistného, ale aj pri platení dlžného poistného, penále a pokút.

Čítať celé

Doplatok do minimálnej mzdy

26.1.2015  /  Ing. Jarmila Szabová

Zariadenie pre seniorov sa riadi zákonom o odmeňovaní vo verejnom záujme a kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre daný rok. Od januára 2015 sa zvýši minimálna mzda na 380 eur. Má mať zamestnancov zaradených do stupňa náročnosti pracovného miesta?

Čítať celé

Návrh zákona o verejnom obstarávaní

26.1.2015  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Medzi ciele návrhu patrí zefektívnenie a urýchlenie procesov verejného obstarávania prostredníctvom povinnej elektronizácie, väčšia flexibilita a zníženie administratívnej záťaže, uľahčenie prístupu malým a stredným podnikom na trh.


Návrh novely zákona o dráhach

20.1.2015  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Medzi cieľmi návrhu zákona je aj prebratie schválenej smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor v transpozičnej lehote do 16. júna 2015.


Návrh novely zákona o sociálnom poistení

20.1.2015  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu zákona je zaviesť nové právne inštitúty ako minimálny dôchodok, ktorý má zabezpečiť poistencovi, ktorý počas väčšiny svojho pracovného života vykonával zárobkovú činnosť, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. 

tst-partner-logo.png

Na Slovensku sa faktúry v priemere platia 24 dní po termíne

30.1.2015  /  SITA a.s.

Kým Slováci zaplatia faktúry, tak uplynú v priemere viac ako tri týždne od vypršania lehoty splatnosti. Celoslovenský priemer je 24 dní. Najhoršiu platobnú disciplínu majú Španieli, priemerne platia 46 dní po termíne.

Čítať celé

Poslanci schválili novelu obstarávania napriek výhradám Kisku

29.1.2015  /  SITA a.s.

Parlament opätovne schválil novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorú vrátil prezident na opätovné prerokovanie. Poslanci schválili tri z ôsmich pripomienok hlavy štátu. Zmeny v obstarávaní by mali znemožniť schránkovým firmám s neznámymi vlastníkmi získavať verejné zákazky.

Čítať celé

Poslanci prelomili veto a opäť schválili novelu Zákonníka práce

29.1.2015  /  SITA a.s.

Parlament opätovne a v pôvodnom znení schválil novelu Zákonníka práce, ktorou sa od začiatku marca tohto roka sprísnia podmienky pre agentúrne zamestnávanie. Spolu so Zákonníkom práce sa novelizoval aj zákon o pedagogických zamestnancoch. Pracovný pomer na určitý čas tak bude možné s pedagogickým zamestnancom dohodnúť najkratšie do 31. augusta.

Čítať celé