Vaši obchodní partneri pod drobnohľadom – EPI Monitoring

Pre úspech a konkurencieschopnosť je nevyhnutné omnoho rýchlejšie a efektívnejšie získavať informácie – či už o obchodných partneroch, o súčasných aj perspektívnych klientoch, ale aj o konkurencii.

Čítať celé

Jasličkový zákon nielen o jasličkách

Dňa 31. 1. 2017 bola v Národnej rade SR opätovne schválená novela zákona o sociálnych službách, tzv. „jasličkový zákon“, čím sa poslancom parlamentu podarilo prelomiť veto prezidenta SR. Novela bola v Zbierke zákonov SR zverejnená pod číslom 40/2017 Z. z. a účinnosť nadobudla dňom 1. marca 2017. Účinnosťou tejto novely dochádza v zákone o sociálnych službách k viacerým zmenám a doplneniam, ktorým sa budeme venovať v tomto článku.

Čítať celé

Smernice o dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku

Smernice o evidencii dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a o zaradení dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho ocenení by mala mať vypracované každá účtovná jednotka, ktorá vlastní alebo má vo svojej správe dlhodobý nehmotný majetok a hmotný majetok. Stiahnite si ich a prispôsobte podľa svojich potrieb.

Čítať celé

Vzory výročných správ obce za rok 2016

Povinnosť zostaviť výročnú správu je daná v zákone o účtovníctve. Výročnú správu zostavujú účtovné jednotky, ktoré musia mať overenú účtovnú závierku audítorom. V podmienkach samosprávy musí byť audítorom overená individuálna a konsolidovaná účtovná závierka obce a VÚC. V prípade, ak má účtovná jednotka povinnosť zostaviť individuálnu aj konsolidovanú výročnú správu, môže tieto spojiť do jedného dokumentu. 

Čítať celé

Nový zákon o štátnej službe - najdôležitejšie zmeny

V článku sme sa zamerali na zmeny a nové inštitúty, ktoré zavedie nový zákon o štátnej službe. Nový zákon by mal podľa znenia schváleného v parlamente nadobudnúť účinnosť 1. júna 2017. Cieľom zákona by malo byť zabezpečenie odpolitizovania štátnej správy. Základnou úlohou zákona bude ochrana princípov, na ktorých je štátna služba budovaná, a dohľad nad dodržiavaním etického kódexu štátneho zamestnanca.

Čítať celé

Podávanie sťažností bude upravené po novom

24.3.2017  /  SITA a.s.

Novela zákona o sťažnostiach novým spôsobom upravuje niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností.

Čítať celé

Elektronické schránky sa zlepšia. Ako konkrétne, o tom môžete rozhodnúť aj vy

23.3.2017  /  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

K pripravovaným zmenám sa však bude môcť vyjadriť aj odborná verejnosť a používatelia. Stačí vyplniť dotazník na portáli slovensko.sk. Vyjadriť svoj názor nebude časovo náročné, vyžiada si to najviac päť minút.

Čítať celé

Zrážky zo mzdy

20.3.2017  /  Ing. Jana Repáčová

Zamestnanec chce, aby mu zamestnávateľ zrážal príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie. Je možné, aby sa mu tieto zrážky realizovali, keďže má exekúcie? Do akej sumy je možné zrážať zamestnancovi zrážky podľa dohody o zrážkach zo mzdy, keď má exekúciu?

Čítať celé

Návrh novely o obchodnom registri

24.3.2017  /  Redakcia

NR SR schválila v I. čítaní návrh novely o obchodnom registri, ktorej hlavným cieľom je prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností.


Návrh novely zákona o obchodnom registri

9.3.2017  /  Redakcia

Novelou zákona sa má splniť povinnosť zavedenia systému prepojenia registrov, ako aj povinnosť zverejňovania informácií o zapisovaných údajoch a poskytovania uložených listín v elektronickej podobe.


Vláda pripravuje zmenu v úprave vlastníckych vzťahov k pôde a v nájme poľnohospodárskych pozemkov pre lesné pozemky

7.3.2017  /  Redakcia

Vláda pripravuje novelu zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, zákona č.  504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a zákona o lesoch.

tst-partner-logo.png

Materská dávka bude od mája takmer na úrovni čistej mzdy

23.3.2017  /  SITA a.s.

Suma materskej dávky sa od mája tohto roka zvýši zo 70 % na 75 % z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby.

Čítať celé

Dlhodobo nezamestnaní budú viac motivovaní k práci

23.3.2017  /  SITA a.s.

Kým v súčasnosti sa dlhodobo nezamestnaným pri posudzovaní nároku na dávky v hmotnej núdzi nezapočítava 25 % príjmu zo závislej činnosti, po novom sa im nebude zaratávať 50 % ich príjmu z práce počas prvého roka od nástupu do zamestnania.

Čítať celé

Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok je tento rok 18,24 eura

21.3.2017  /  SITA a.s.

Hodnota bodu pre tento rok stanovená pre účely určenia sumy úrazových dávok sa zvýšila o 0,58 eura. Tento bod je dôležitý pri určení sumy úrazových dávok, pri výpočte ktorých sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod.

Čítať celé