Prihlásiť

Opatrenia súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Dňa 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Prijatím novej právnej úpravy vznikajú zamestnávateľom nové povinnosti, ktoré spočívajú v zavedení vnútorného systému vybavovania podnetov, vedení evidencie podnetov a vo vytvorení interného predpisu, v opačnom prípade im hrozí pokuta až do výšky 20 000 eur, ktorú môže po 1. 7. 2015 ukladať inšpektorát práce.

Čítať celé

Stavba na cudzom pozemku

Pomerne intenzívnym problémom, ktorý trápi obce a mestá, avšak o ktorom sa prakticky nehovorí, je existencia mnohých stavieb vo vlastníctve obcí a miest na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve niekoho iného. Zapríčinené je to historicky katastrofálnym stavom usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike a najmä prístupom predchádzajúceho spoločenského zriadenia k (súkromnému) pozemkovému vlastníctvu.

Čítať celé

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2014

Obciam a vyšším územným celkom ako právnickým osobám zaradeným pre účely zákona o dani z príjmov medzi organizácie nezriadené alebo nezaložené na podnikanie vzniká povinnosť podať daňové priznanie v zmysle daňového poriadku, podľa ktorého je daňové priznanie povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve.

Čítať celé

Všeobecne záväzné nariadenia obce v kocke

Výrazom práva na samosprávu je aj oprávnenie vydávať všeobecne záväzné nariadenia, ktoré obci dáva priamo Ústava SR a následne aj zákon o obecnom zriadení. VZN je podzákonný právny predpis, preto nemôže byť vydávané na úpravu akýchkoľvek vzťahov, ale má svoje obmedzenia. Slúži väčšinou na spodrobnenie zákonných ustanovení upravujúcich život v obci práve na miestne podmienky.

Čítať celé

Finančné výkazníctvo RO, PO, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov v roku 2015

Téma finančného výkazníctva je aktuálna každý rok, a to hlavne začiatkom roka, kedy MF SR aplikuje novely príslušnej legislatívy, zapracováva požiadavky z praxe alebo požiadavky jednotlivých národných, resp. medzinárodných užívateľov dát za sektor verejnej správy SR. Cieľom príspevku je poskytnúť aktuálne a komplexné informácie o finančnom výkazníctve RO, PO, štátnych fondov, obcí a VÚC. 

Čítať celé

Poskytnutie finančných prostriedkov na preklenovacie obdobie od zriaďovateľa

26.2.2015  /  Bc. Jozef Sýkora, MBA

Akým spôsobom je zákonné účtovať o prijatí finančných prostriedkov od zriaďovateľa do rozpočtu rozpočtovej organizácie, ktoré majú preklenovací charakter pokým nebudú organizácii doručené finančné prostriedky z projektu zo štátneho rozpočtu a prostriedkov z Európskej únie?

Čítať celé

Výpisy a potvrdenia z matriky si budete môcť vybaviť aj elektronicky

23.2.2015  /  Ministerstvo vnútra SR

Občania budú môcť v budúcnosti vybaviť niektoré svoje matričné záležitosti aj cez internet.

Čítať celé

Z peňazí EÚ zostáva do konca roka využiť 4,250 mld. eur

23.2.2015  /  SITA a.s.

Slovensko má zo zdrojov Európskej únie vyčerpať do konca roka 2015 podľa stavu ku koncu januára 36,58 % z celkového záväzku necelých 11,619 mld. eur.

Čítať celé

Novela zákona o ochrane pred požiarmi

19.2.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Novela zákona nanovo ustanovuje podmienky a postup pri overovaní vedomostí a vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi.


Novela zákona o účtovníctve

19.2.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Podľa novely zákona o účtovníctve budú subjekty verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami povinné vo výročnej správe uvádzať aj ďalšie nefinančné informácie o sociálnom prostredí, o dodržiavaní ľudských práv a boji proti korupcii a úplatkárstvu.


Novela zákona o cenných papieroch

12.2.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Návrh ruší bariéry na vytváranie nových finančných produktov (investičné certifikáty) na trh, napr. obmedzenia pri vydávaní, kde doteraz platila právna úprava, že ich môžu vydávať len banky.

tst-partner-logo.png

Klient by mal mať podľa PMÚ možnosť presunúť účet aj s číslom

27.2.2015  /  SITA a.s.

Protimonopolný úrad SR navrhuje, aby vznikla možnosť presunúť si bežný účet zo starej banky na novú bez nevyhnutnosti zmeniť číslo bežného účtu, čím by sa mohli v maximálnej miere znížiť administratívne prekážky prechodu klientov medzi bankami.

Čítať celé

SR patrí v únii k štátom s najvyšším rastom minimálnej mzdy

27.2.2015  /  SITA a.s.

V rámci 22 členských krajín Európskej únie, ktoré majú určenú minimálnu mzdu, patrí Slovensko s minimálnou mzdou 380 eur do skupiny krajín s minimálnou mzdou pod úrovňou 500 eur. Rast na Slovensku, ktorý bol 58 %, bol tretí najrýchlejší v rámci EÚ.

Čítať celé

Ministerstvo spravodlivosti upravuje pravidlá zapretia otcovstva

26.2.2015  /  SITA a.s.

Manžel, ktorý sa dozvedel, že nie je otcom dieťaťa, bude môcť o zapretie otcovstva požiadať tri roky odvtedy, ako to bude hodnoverne vedieť. Takúto hranicu chce zaviesť v novele zákona o rodine ministerstvo spravodlivosti.

Čítať celé