Smernica o verejnom obstarávaní pre VÚC, obce a ich príspevkové a rozpočtové organizácie

Účelom tejto smernice je pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní definovať práva a povinnosti, zodpovednosť, spôsob kontroly a postupy verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác vo verejnom obstarávaní a pri uzatváraní zmlúv. 

Čítať celé

Mzda a náhrada mzdy za sviatok

Právo na mzdu je jedným zo základných práv, ktoré je legislatívne upravené nielen v Ústave SR, ale aj v ZP. Ak zamestnanec vykonáva prácu v deň sviatku, má okrem dosiahnutej mzdy nárok aj na mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 50 % svojho mesačného zárobku. Nárok na mzdové zvýhodnenie zamestnanec stratí, ak sa dohodne so zamestnávateľom na čerpaní náhradného voľna. S vedúcim zamestnancom môže zamestnávateľ v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu vo sviatok.

Čítať celé

Dotácie poskytované z rozpočtu obce/VÚC

Príspevok sa zameriava na legislatívne východiská poskytovania dotácií z rozpočtu obce/VÚC, na podmienky poskytovania a zúčtovania, na možné porušenie finančnej disciplíny pri poskytovaní a používaní dotácií a z toho vyplývajúce sankcie. Upozorňuje aj na povinnosť vykonávania administratívnej finančnej kontroly pri poskytovaní dotácií. Zároveň vám prináša nový vzor smernice o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

Čítať celé

Vždy dostanete správne informácie v správny čas

Podnikateľské prostredie je veľmi dynamické a neustále prináša legislatívne zmeny a novinky, ktoré ovplyvňujú činnosť podnikateľských subjektov. Podnikatelia musia byť na všetky zmeny včas pripravení, aby predišli zbytočným problémom a sankciám.

Čítať celé

Najčastejšie otázky k finančnej kontrole pri jej vykonávaní v praxi v roku 2016

Zmyslom predmetného príspevku je objasnenie praktických podnetov z prostredia verejnej správy, najmä z lektorskej činnosti a kontrolnej činnosti. Základná finančná kontrola a jej praktický výkon je v účinnosti už štyri mesiace a za túto dobu sa vyskytujú zaujímavé podnety, ktoré sú spomenuté aj v príspevku. Na vybraných príkladoch sa prezentuje čitateľovi zákonný rámec, ako aj spôsob praktickej aplikácie zákona č. 357/2015 Z. z.

Čítať celé

Zvýšenie platov učiteľov i zachovanie malotriedok boli témami rokovania vlády

26.5.2016  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Novelu zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predloženú v skrátenom legislatívnom konaní dnes vláda schválila, čím umožní zvýšenie platov pedagogickým a odborným zamestnancom v regionálnom školstve i vysokoškolským učiteľom.

Čítať celé

Detské domovy sú plné, upozorňuje Úsmev ako dar

25.5.2016  /  SITA a.s.

Iba dve percentá detí z detských domovov sú siroty a z dlhodobých výskumov vyplýva, že polovica detí by sa mohla do svojich vlastných rodín vrátiť, ak by s týmito rodinami niekto pracoval.

Čítať celé

Príspevok na kolektívne vyjednávanie ako zrážka zo mzdy

23.5.2016  /  Ing. Alena Bajčíková

Môže predseda odborového zväzu trvať na tom, že by nečlenovia odborovej organizácie platili tzv. „príspevok na kolektívne vyjednávanie“? Môže mzdový účtovník zo zúčtovanej odmeny stiahnuť túto čiastku i napriek tomu, že s tým zamestnanec nesúhlasí?

Čítať celé

Advokátski koncipienti nebudú mať skrátenú dĺžku praxe

24.5.2016  /  S-EPI, s.r.o.

Advokátskym koncipientom sa nebude skracovať dĺžka praxe z piatich rokov na tri roky.


Európsky parlament si posvieti na dane

10.5.2016

Pozrite si prehľad toho, čo všetko ohľadne väčšej daňovej transparentnosti a spravodlivosti majú poslanci momentálne na stole.


Návrh novely zákona o zdravotnom poistení

25.4.2016

Dňa 25. apríla 2016 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení zákon o zdravotnom poistení. Jeho cieľom je posun termínu vydávania preukazu poistenca s elektronickým čipom, ako aj posun termínu povinnosti vytvárania a zasielania elektronických zdravotných záznamov do elektronickej zdravotnej knižky.

tst-partner-logo.png

Odborári navrhujú zvýšiť minimálnu mzdu na 442 eur

27.5.2016  /  SITA a.s.

Konfederácia odborových zväzov SR navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku od začiatku budúceho roka o 37 eur na 442 eur. Takýto návrh odborári minulý týždeň zaslali zástupcom zamestnávateľov.

Čítať celé

Poslanci nepodporili opozičný návrh novely zákona o DPH

26.5.2016  /  SITA a.s.

Parlament neposunul do ďalšieho legislatívneho procesu opozičný návrh novely zákona o DPH. Legislatívny návrh mal skrátiť lehotu na vrátenie nadmerného odpočtu na štyri mesiace od začatia daňovej kontroly.

Čítať celé

Liberáli neuspeli s návrhom na zmenu pri verejnom obstarávaní

25.5.2016  /  SITA a.s.

Parlament neschválil v prvom čítaní návrh poslancov za SaS na zmenu zákona o verejnom obstarávaní. Liberáli navrhovali upraviť jednu z podmienok osobného postavenia pri verejnom obstarávaní.

Čítať celé