Zmeny vo financovaní regionálneho školstva od 1. 9. 2017

V príspevku sa venujeme zmenám vo financovaní regionálneho školstva od 1. septembra 2017 – novela zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení zákonom č. 182/2017 Z. z.

Čítať celé

Školský zákon čakajú od 1. septembra 2017 ďalšie zmeny

Príspevok je venovaný zmenám, ktoré sa dotknú školských zákonov, konkrétne zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ako aj zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. V príspevku sa týmto zmenám, ktoré nadobudnú účinnosť 1. septembra 2017, venujeme v širšom kontexte.

Čítať celé

Neplatené voľno z pohľadu Zákonníka práce, odvodov a dane

Neplatené voľno môžeme charakterizovať ako stav, keď zamestnanec je v pracovnoprávnom vzťahu, ale prácu pre zamestnávateľa nevykonáva, ne­zdržiava sa na pracovisku a ani inak nie je zamestnávateľovi k dispozí­cii, pričom zamestnávateľ túto situáciu akceptuje, ale za toto obdobie zamestnancovi mzdu ani náhradu mzdy neposkytuje.

Čítať celé

Je tu nové Daňové centrum!

Predstavujeme vám nové Daňové centrum, ktoré je ešte prehľadnejšie a rýchlejšie. Okrem kvalitného obsahu teraz prináša množstvo nových funkcií, služieb a výhod, vďaka ktorým získate všetky potrebné informácie veľmi efektívne a jednoducho.

Čítať celé

Smernica upravujúca výkon vnútornej kontrolnej činnosti

Prinášame smernicu upravujúcu výkon vnútornej kontrolnej činnosti v organizácii. Cieľom tohto vzoru internej smernice je dať návod na vytvorenie si jednotných pravidiel, ktorými by sa mali riadiť zamestnanci v rámci štruktúry systému vnútornej kontroly organizácie. Ide o kontrolu, ktorá je súčasťou účinného a efektívneho systému riadenia a vykonáva sa na jednotlivých stupňoch riadenia a v organizačných útvaroch organizácie.

Čítať celé

Mimovládky, ponúkame vám opäť možnosť uchádzať sa o právnu pomoc!

15.8.2017  /  Nadácia Pontis

Nadácia pontis prináša príležitosť uchádzať sa o bezplatné právne služby pre mimovládne organizácie a v špecifických prípadoch aj ich klientov.

Čítať celé

Možnosť predkladania žiadostí o pôžičku v akademickom roku 2017/2018

14.8.2017  /  Fond na podporu vzdelávania

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku stanovuje základný rámec pre pôžičky poskytované podľa § 10 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania, t. j. pôžičky poskytované študentom vysokých škôl.

Čítať celé

Odstúpenie od služobnej zmluvy (§ 173 zákona o štátnej službe)

11.8.2017  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Dňa 1. júna 2017 vstúpil do účinnosti nový zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, ktorý zavádza pre služobný úrad možnosť odstúpenia od už uzatvorenej služobnej zmluvy, a to aj z iných dôvodov, resp. v iných prípadoch, ako ustanovuje § 19 Zákonníka práce, ktorý možno v rámci delegovanej pôsobnosti primerane použiť aj na štátnozamestnanecké vzťahy.

Čítať celé

Pripravovaná novela zákona o obecnom zriadení

16.8.2017  /  Redakcia

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zmeny zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s predpokladanou účinnosťou k januáru 2018.


Navrhované zmeny Obchodného zákonníka k 1. októbru 2017

29.6.2017  /  S-EPI, s.r.o.

Novela má vykonať transpozíciu smernice EÚ 2016/943 o ochrane obchodného tajomstva, zamedziť nepoctivým fúziám obchodných spoločností a posilniť zodpovednosť štatutárnych orgánov, ako aj spoločníkov v prípadoch, v ktorých uskutočňujú úkony poškodzujúce spoločnosť.


Zmeny v zákone o sudcoch a prísediacich

31.5.2017  /  Redakcia

Národná rada Slovenskej republiky schválila zmeny v zákone č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich. Súčasťou zmien je aj nová vyhláška o odmeňovaní členov disciplinárneho senátu, ktorí nie sú sudcami. 

tst-partner-logo.png

Daňové zákony dostali od vlády zelenú

17.8.2017  /  SITA a.s.

Vláda schválila sériu zákonov z dielne ministerstva financií, väčšina z nich sa dotýka daňových tém. Dôležité zmeny prináša zákon o správe daní, ktorý zásadným spôsobom reformuje a uvoľňuje daňové tajomstvo.

Čítať celé

Celkové daňové bremeno na Slovensku rastie

16.8.2017  /  SITA a.s.

Celkové daňové bremeno na Slovensku v minulom roku vzrástlo až na 61,86 % z priemernej odmeny patriacej zamestnancovi.

Čítať celé

Sociálni partneri sa na výške minimálnej mzdy nedohodli

15.8.2017  /  SITA a.s.

Konfederácia odborových zväzov SR trvala na svojom návrhu 492 eur, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR nesúhlasila s navrhovanou výškou, ktorú predkladalo ministerstvo.

Čítať celé