Prihlásiť

Ako zistiť, čo na nás štát chystá

Negatívnym sprievodným javom dnešnej uponáhľanej doby je niekoľko stoviek právnych predpisov vydaných štátom každý rok. Ich sledovanie je pri takejto intenzite náročné. Je však možné sa o chystaných zmenách dozvedieť ešte v predstihu a mať dokonca možnosť ich ovplyvniť? Áno, je to možné, len to chce trocha záujmu a prekonať roztrieštenosť a pomerne malú užívateľskú prívetivosť jednotlivých zdrojov, ktorých je niekoľko.

Čítať celé

Opatrenia súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Dňa 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Prijatím novej právnej úpravy vznikajú zamestnávateľom nové povinnosti, ktoré spočívajú v zavedení vnútorného systému vybavovania podnetov, vedení evidencie podnetov a vo vytvorení interného predpisu, v opačnom prípade im hrozí pokuta až do výšky 20 000 eur, ktorú môže po 1. 7. 2015 ukladať inšpektorát práce.

Čítať celé

Stavba na cudzom pozemku

Pomerne intenzívnym problémom, ktorý trápi obce a mestá, avšak o ktorom sa prakticky nehovorí, je existencia mnohých stavieb vo vlastníctve obcí a miest na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve niekoho iného. Zapríčinené je to historicky katastrofálnym stavom usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike a najmä prístupom predchádzajúceho spoločenského zriadenia k (súkromnému) pozemkovému vlastníctvu.

Čítať celé

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2014

Obciam a vyšším územným celkom ako právnickým osobám zaradeným pre účely zákona o dani z príjmov medzi organizácie nezriadené alebo nezaložené na podnikanie vzniká povinnosť podať daňové priznanie v zmysle daňového poriadku, podľa ktorého je daňové priznanie povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve.

Čítať celé

Všeobecne záväzné nariadenia obce v kocke

Výrazom práva na samosprávu je aj oprávnenie vydávať všeobecne záväzné nariadenia, ktoré obci dáva priamo Ústava SR a následne aj zákon o obecnom zriadení. VZN je podzákonný právny predpis, preto nemôže byť vydávané na úpravu akýchkoľvek vzťahov, ale má svoje obmedzenia. Slúži väčšinou na spodrobnenie zákonných ustanovení upravujúcich život v obci práve na miestne podmienky.

Čítať celé

Novela opatrenia MF SR o informáciách z účtovníctva a údajoch potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

4.3.2015  /  Finančné riaditeľstvo SR

Informácie k usporiadaniu, obsahovému vymedzeniu, spôsobu, termínu a miestu predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy od 1. januára 2015.

Čítať celé

Učitelia, riaditelia škôl či inšpektori sa môžu opäť prihlásiť na vzdelávanie v zahraničí

3.3.2015  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Túto príležitosť im prináša projekt Pestalozzi, vďaka ktorému si môžu zlepšiť svoje profesijné zručnosti. Do programu sa môžu zapojiť pedagógovia zo signatárskych krajín Európskeho kultúrneho dohovoru, medzi ktoré patrí aj Slovensko.

Čítať celé

Justícia sa pripravuje na elektronizáciu

2.3.2015  /  SITA a.s.

Musí sa to urobiť poriadne, aby sa zo súdov, tak ako v Čechách, nestali tlačové kopírovacie centrá, varuje predseda českého Najvyššieho správneho súdu J. Baxa.

Čítať celé

Novela zákona o ochrane pred požiarmi

19.2.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Novela zákona nanovo ustanovuje podmienky a postup pri overovaní vedomostí a vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi.


Novela zákona o účtovníctve

19.2.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Podľa novely zákona o účtovníctve budú subjekty verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami povinné vo výročnej správe uvádzať aj ďalšie nefinančné informácie o sociálnom prostredí, o dodržiavaní ľudských práv a boji proti korupcii a úplatkárstvu.


Novela zákona o cenných papieroch

12.2.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Návrh ruší bariéry na vytváranie nových finančných produktov (investičné certifikáty) na trh, napr. obmedzenia pri vydávaní, kde doteraz platila právna úprava, že ich môžu vydávať len banky.

tst-partner-logo.png

Pokuty za mýtne priestupky a správne delikty sa opäť znížia

4.3.2015  /  SITA a.s.

Podľa navrhovanej novely by sa výška pokút za mýtne priestupky a správne delikty mala opäť znížiť. Cestní nákladní dopravcovia majú za nezaplatenie mýta uhradiť pokutu najviac 1 050 eur namiesto súčasných 2 250 eur a v blokovom konaní 700 eur namiesto 1 500 eur.

Čítať celé

Výdavky na nemocenské dávky vlani medziročne klesli

4.3.2015  /  SITA a.s.

Sociálna poisťovňa vynaložila v minulom roku na výplatu dávok nemocenského poistenia celkovo 380,8 mil. eur. Medziročne je to menej o 18,6 mil. eur. Najväčšia suma smerovala na vyplácanie nemocenských dávok, v porovnaní s rokom 2013 však výdavky na tieto dávky klesli.

Čítať celé

Nezamestnanosť v SR je vyššia ako priemer EÚ

3.3.2015  /  SITA a.s.

Sezónne upravená miera nezamestnanosti v eurozóne sa v januári znížila na 11,2 % z decembrovej úrovne 11,3 %. Medziročne takisto klesla, keďže v januári 2014 bola vo výške 11,8 %. V rámci celej 28-člennej Európskej únie nezamestnanosť v januári medzimesačne klesla na 9,8 % z decembrových 9,9 %.

Čítať celé