Prihlásiť
titulná strana Eurofondy, granty, dotácie Vzdelávanie Naše noviny Objednávka

Nadbytočnosť zamestnanca a zákaz utvorenia zrušeného miesta

Aby neurobil zamestnávateľ zbytočné chyby pri realizácii výpovede z dôvodu nadbytočnosti a pri časovo obmedzenom zákaze utvorenia zrušeného pracovného miesta (podľa ustanovenia § 61 ods. 3 ZP), je potrebné vykonať viaceré kroky v určitej postupnosti. Zámena postupnosti jednotlivých krokov alebo nenaplnenie požadovaných právnych podmienok pri výpovedi boli a sú pre prepusteného zamestnanca oprávneným dôvodom pre napadnutie platnosti výpovede na súde a domáhania sa určenia neplatnosti výpovede.

Čítať celé

Uzatvorenie pracovného pomeru

Pracovný pomer je jedna z foriem pracovnoprávneho vzťahu, ktorý vzniká najskôr od uzavretia pracovnej zmluvy, ak ZP neustanovuje inak. Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v ZP aj v inom pracovnom vzťahu. 

Čítať celé

Verejné zbierky po novom

S účinnosťou od 1. júla 2014 Národná rada SR schválila zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach, ktorý upravuje podmienky vykonávania verejnej zbierky, pôsobnosť orgánov štátnej správy, register zbierok, spôsoby vykonávania zbierky, správne delikty a sankcie za nesplnenie povinností ustanovených zákonom.

Čítať celé

Doménové mená miest a obcí

Doménové mená majú v prostredí siete internet veľký význam, ktorý neustále rastie. Pôvodne doménové mená mali za cieľ uľahčiť zapamätanie si sieťovej adresy počítača, no s rozvojom internetu uvedené nadobudlo nový rozmer. V poslednom čase dokonca aj mestá či obce pochopili silu internetu a toho, aké dôležité je mať vlastné webové sídlo umiestnené pod doménou, ktorá je vlastne názvom mesta či obce.

Čítať celé

Zmeny v účtovníctve neziskových organizácií od 1. januára 2014

Cieľom novely zákona o účtovníctve č. 352/2013 Z. z., ktorá novelizovala aj ďalších 44 zákonov, bolo zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľské subjekty, ale aj pre účtovné jednotky, ktoré nie sú zriadené na účel podnikania (ďalej len „nezisková účtovná jednotka“).

Čítať celé

Menovanie do funkcie riaditeľky školy a opätovné uzatvorenie pracovnej zmluvy

24.7.2014  /  Ing. Jarmila Szabová

Po výberovom konaní na návrh Rady školy bola zamestnankyňa 17. 6. 2013 zriaďovateľom menovaná do funkcie riaditeľky školy. Zamestnávateľ (zriaďovateľ) jej dal podpísať novú pracovnú zmluvu, hoci zamestnankyňa má na tejto škole riadny platný pracovnoprávny vzťah na základe platnej pracovnej zmluvy. Postupoval zamestnávateľ správne?

Čítať celé

V prvom polroku 2014 menej práceneschopných

23.7.2014  /  Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa evidovala v prvom polroku 2014 uznaných 334 809 dočasne práceneschopných poistencov, čo je o 54 066 menej ako v prvom polroku 2013. Denne vymeškalo z práce 86 714 práceneschopných, čo je o 10 205 menej, ako s porovnávaným obdobím minulého roka.

Čítať celé

Aktualizované zoznamy

21.7.2014  /  Finančná správa SR

Viac ako 5 000 subjektov dlhuje na daniach a cle miliardy eur. Finančná správa ich každoročne zverejňuje na svojej stránke.

Čítať celé

Návrh novely zákona o službách zamestnanosti

15.7.2014  /  Bc. Ivana Gumanová

Hlavným cieľom návrhu zákona je vytvorenie legislatívneho rámca špecificky určeného na podporu zamestnávania tých mladých ľudí, ktorí po ukončení školy, resp. po jej predčasnom opustení alebo po ukončení povinnej školskej dochádzky nikdy nezískali pravidelne platené zamestnanie, čo znamená, že nikdy nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.


Návrh zákona o dani z motorových vozidiel

15.7.2014  /  Bc. Ivana Gumanová

Cieľom návrhu zákona je odstránenie disproporcií, ktoré vznikajú pri aplikácii ustanovení citovaného zákona o miestnych daniach vo vzťahu k zdaňovaniu motorových vozidiel. Najmä zo strany podnikateľov podliehali kritike postupy jednotlivých vyšších územných celkov pri určovaní sadzieb dane a úľav na dani.


Návrh novely zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny...

4.7.2014  /  Bc. Ivana Gumanová

Hlavnou zmenou, ktorú prináša návrh zákona, je zrušenie právnej subjektivity úradov ako rozpočtových organizácií. Cieľom je najmä zmodernizovať výkon štátnej správy tak, aby bola vykonávaná a organizovaná flexibilne, diferencovane podľa potrieb obyvateľov a regiónov, v ktorých žijú, a aby boli zabezpečené rovnaké podmienky pre všetkých občanov pri výkone štátnej správy v predmetnej oblasti.

tst-partner-logo.png

Praktiky šmejdov by obmedzilo elektronické prideľovanie spisov

24.7.2014  /  SITA a.s.

Slovenská komora exekútorov dlhodobo presadzuje zavedenie náhodného elektronického prideľovania spisov na krajovom princípe ako výrazný protikorupčný nástroj, ktorý by zrovnoprávnil veľkého veriteľa s bežným občanom, zlacnil exekučné konanie a zvýšil vymáhateľnosť práva.

Čítať celé

V prvom polroku bolo uznaných PN 334 809 poistencov

23.7.2014  /  SITA a.s.

Za prvý polrok tohto roka eviduje Sociálna poisťovňa menej práceneschopných osôb, ako tomu bolo v rovnakom období vlaňajška. Na podnet posudkových lekárov Sociálnej poisťovne ukončili 23,9 tisíc dočasných pracovných neschopností.

Čítať celé

Nebankovky už bez licencie nepožičajú

22.7.2014  /  SITA a.s.

Podľa predloženej novely zákona o spotrebiteľských úveroch nebankové spoločnosti už nebudú môcť poskytovať pôžičky bez licencie. Udeľovať im ju bude Národná banka Slovenska. Vznikne tiež elektronický register údajov o spotrebiteľských úveroch.

Čítať celé