Prihlásiť
titulná strana Eurofondy, granty, dotácie Vzdelávanie Naše noviny Objednávka

Štrukturálne fondy v období 2014 - 2020

Dňa 20. 6. 2014 prijala Európska komisia Partnerskú dohodu so Slovenskom na roky 2014 – 2020, v ktorej je stanovená stratégia pre optimálne využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov v regiónoch a mestách krajiny. Schválila aj 7 operačných programov, ktorými sa bude Partnerská dohoda napĺňať.

Čítať celé

Nové pravidlá pre predaj na trhových miestach

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach po novele č. 101/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. 7. 2014 sa zaoberá úpravou podmienok týkajúcich sa predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, povinnosťami fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, tiež aj oprávneniami orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania uvedeného zákona.

Čítať celé

Najvýznamnejšie typy úkonov s majetkom obce

V tomto článku si predstavíme konkrétne a najčastejšie sa vyskytujúce  typy právnych úkonov s majetkom obce (napr. predaj, prenájom, darovanie obecného majetku). Predstavíme tiež zákonné podmienky, ktoré musia byť splnené pre ten-ktorý konkrétny druh nakladania s obecným majetkom aj so vzormi uznesení obecného zastupiteľstva.

Čítať celé

Nakladanie s majetkom obce

Po obnovení územnej samosprávy po roku 1989 dostali obce a mestá do vienka aj pomerne rozsiahly majetok. Hoci obce sú subjekty samostatne spravujúce si svoje záležitosti, podobne ako napr. finančné hospodárenie obcí je aj nakladanie s ich majetkom upravené a regulované zákonom. 

Čítať celé

Nadbytočnosť zamestnanca a zákaz utvorenia zrušeného miesta

Aby neurobil zamestnávateľ zbytočné chyby pri realizácii výpovede z dôvodu nadbytočnosti a pri časovo obmedzenom zákaze utvorenia zrušeného pracovného miesta (podľa ustanovenia § 61 ods. 3 ZP), je potrebné vykonať viaceré kroky v určitej postupnosti. Zámena postupnosti jednotlivých krokov alebo nenaplnenie požadovaných právnych podmienok pri výpovedi boli a sú pre prepusteného zamestnanca oprávneným dôvodom pre napadnutie platnosti výpovede na súde a domáhania sa určenia neplatnosti výpovede.

Čítať celé

Poverenie na výkon funkcie rektora vysokej školy

19.8.2014  /  Ing. Jarmila Szabová

Akademický senát verejnej vysokej školy poveril výkonom funkcie nového rektora vysokej školy s tým, že toto poverenie podpísal predseda akademického senátu. Od 1. 6. 2014 je poverený výkonom funkcie, ale nedostal zatiaľ pracovnú zmluvu. Vykonáva len funkciu povereného rektora. Kto by mu mal vystaviť pracovnú zmluvu – MŠVVaŠ SR?

Čítať celé

Návrh organizačno-technického zabezpečenia komunálnych volieb prerokuje vláda

18.8.2014  /  Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra SR vypracovalo návrh na organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu 15. novembra 2014.  Materiál po ukončení pripomienkového konania prerokuje vláda. Na zabezpečenie volieb je v štátnom rozpočte vyčlenených spolu 9 885 569 eur.

Čítať celé

Zníženie platu starostu

15.8.2014  /  JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)

V prípade, že na zastupiteľstve dňa 24. 6. 2014 neodsúhlasia poslanci návrh na zvýšenie platu starostu, naopak, navrhujú zníženie platu, ktoré neprejde hlasovaním, má byť určený plat teraz podľa § 3 ods.1 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest?

Čítať celé

Návrh novely zákona o strelných zbraniach

19.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Dôvodom na predloženie navrhovaného zákona je opätovné zavedenie tzv. zbraňovej amnestie, v dôsledku ktorej zaniká trestnosť nedovoleného ozbrojovania osobám, ktoré bez povolenia držia vymedzené strelné zbrane alebo strelivo do týchto zbraní a v zákonom ustanovenej lehote odovzdajú tieto zbrane alebo strelivo do úschovy Policajnému zboru.


Návrh novely banského zákona

19.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Zámerom predloženia návrhu zákona je plnenie pozitívneho záväzku SR na úseku sociálnych práv a práv na priaznivé životné prostredie ustanovením zákazu umiestňovania skládok, úložísk alebo odkladísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania, keďže uvedenými činnosťami môže dôjsť k ohrozeniu a poškodeniu životného prostredia, ako aj zdravia populácie.


Návrh zákona o audiovízii

19.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predloženého návrhu zákona je komplexná úprava práv a povinností osôb pôsobiacich v oblasti audiovízie, úprava jednotlivých evidencií v oblasti audiovízie, jednotného systému označovania, postavenia a pôsobnosti Slovenského filmového ústavu a úprava podmienok na odborné uchovávanie originálnych nosičov audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových záznamov tvoriacich audiovizuálne dedičstvo Slovenskej republiky.

tst-partner-logo.png

Slovensko vyčerpalo zo zdrojov EÚ ku koncu júla 56,7 %

19.8.2014  /  SITA a.s.

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 ku koncu júla tohto roka vo všetkých štrnástich operačných programoch po znížení o nezrovnalosti vyše 6,587 mld. eur. Miera čerpania tak predstavuje 56,7 % z celkového záväzku necelých 11,619 mld. eur

Čítať celé

Odpočet na zdravotné odvody má byť do zárobku 494 eur

19.8.2014  /  SITA a.s.

Odpočítateľná položka na zdravotné odvody by sa podľa ministra financií Petra Kažimíra mohla od budúceho roka týkať približne 500-tisíc až 580-tisíc zamestnancov, ktorí zarábajú od 380 eur do 494 eur, pričom táto hranica sa môže ešte zmeniť. Zavedenie odpočítateľnej položky na zdravotné odvody má umožniť výraznejšie zvýšenie minimálnej mzdy bez nárastu nákladov práce pre zamestnávateľov.

Čítať celé

Úrady u nás vybavujú vratky DPH viac-menej efektívne

18.8.2014  /  SITA a.s.

Aj keď vybavovanie vratiek DPH na Slovensku nie je ideálne, stále sme sa v prieskume KPMG umiestnili v prvej polovici rebríčka spomedzi 65 hodnotených krajín. Naše daňové úrady vybavujú žiadosti viac-menej efektívne, čo znamená dobu vrátenia dane dlhšiu ako 56 dní od podania žiadosti alebo časté daňové kontroly pred vrátením dane.

Čítať celé