Prihlásiť
titulná strana Eurofondy, granty, dotácie Vzdelávanie Naše noviny Objednávka

Čo čaká nezvolených starostov a poslancov pri skončení funkcie po voľbách

Jesenné komunálne voľby sa blížia (uskutočnia sa 15. 11. 2014) a treba počítať s tým, že nie všetci doterajší starostovia, primátori a poslanci budú znova zvolení. Ich neúspech vo voľbách však neznamená okamžitý zánik všetkých ich práv a povinností; naopak, niektoré záležitosti budú musieť ešte v súvislosti s výsledkom volieb uzavrieť, pričom najviac úloh čaká pochopiteľne doterajších starostov a primátorov.

Čítať celé

Zrážky zo mzdy (2014)

Zrážky zo mzdy sú legislatívny nástroj, ktorý umožňuje zamestnávateľovi vykonať zo mzdy zamestnanca zrážky v prospech štátu, oprávnených právnických alebo fyzických osôb, ktoré je zamestnanec povinný platiť uvedeným subjektom. Za výpočet výšky a realizáciu zrážok zo mzdy je zodpovedný zamestnávateľ.

Čítať celé

Preradenie na inú prácu podľa Zákonníka práce

Pracovné podmienky dojednané v pracovnej zmluve sú záväzné tak pre zamestnanca, ako aj pre zamestnávateľa, a to po celý čas trvania pracovného pomeru. Potvrdzuje sa tým dôležitosť pracovnej zmluvy a rešpektovanie vôle zamestnanca i zamestnávateľa. Žiadna zo strán nemôže druhej strane vnútiť pracovné podmienky, s ktorými táto strana nebude súhlasiť.

Čítať celé

Podnikanie miest a obcí v našich legislatívnych podmienkach

Obce a mestá majú viacero spôsobov, ako sa zapojiť aktívne do podnikateľského života a zhodnocovať tak svoj majetok. Akú konkrétnu formu podnikania však vybrať, to je vždy individuálne rozhodnutie danej samosprávy a toto rozhodnutie bude determinované aj spôsobom ovládania a kontrolovania podnikateľskej činnosti.

Čítať celé

Štrukturálne fondy v období 2014 - 2020

Dňa 20. 6. 2014 prijala Európska komisia Partnerskú dohodu so Slovenskom na roky 2014 – 2020, v ktorej je stanovená stratégia pre optimálne využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov v regiónoch a mestách krajiny. Schválila aj 7 operačných programov, ktorými sa bude Partnerská dohoda napĺňať.

Čítať celé

Ošetrujúci lekári na podnet Sociálnej poisťovne v júli ukončili takmer 3 tisíc PN

19.9.2014  /  Sociálna poisťovňa

Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne v júli 2014 pokračovali u ošetrujúcich lekárov v kontrolách posudzovania spôsobilosti na prácu.

Čítať celé

Účtovanie obce pri osobitnom príjme prídavku na dieťa

18.9.2014  /  Lucián Jakubík

Obec je osobitným príjemcom prídavku na dieťa u detí, ktoré zanedbávajú povinnú školskú dochádzku. Na aký účet a položku zaúčtovať výdavok (nákup potravín atď.)?

Čítať celé

Zaradenie zamestnankyne obecného úradu do platovej triedy

16.9.2014  /  Ing. Jarmila Szabová

Do akej najvyššej platovej triedy možno zaradiť pracovníčku obecného úradu, ktorá má dosiahnuté stredné ekonomické vzdelanie (obchodná akadémia), vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, avšak odbor neekonomický a má 1 rok a 11 mesiacov praxe ako pracovníčka úradu?

Čítať celé

Návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií

12.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predloženého návrhu zákona je predchádzať vzniku závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a obmedziť následky takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok mimo podnikov. Návrh zákona ustanovuje povinnosti pre prevádzkovateľov podnikov, v ktorých sa nachádzajú určité množstvá nebezpečných látok, tak, aby sa zabezpečila prevencia a minimalizovali následky závažnej havárie v prípade jej vzniku. 


Návrh novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti...

12.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predloženého návrhu je precizovanie ustanovení v súvislosti s vyberaním poplatkov a doplatkov zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od občana. Navrhuje sa jednoznačne určiť súčasti zdravotného výkonu. Oproti doterajšej právnej úprave sa ustanovuje, že zdravotné výkony poskytované pri liečbe choroby uvedenej v zozname chorôb a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorých môže poskytovateľ požadovať úhradu, bude schvaľovať príslušný VÚC.


Návrh novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva...

12.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Návrh zákona bol vypracovaný s cieľom vytvoriť priaznivejšie podmienky pre podnikanie v poľnohospodárstve pre mladých poľnohospodárov. Súčasne tým chce prispieť k riešeniu generačnej výmeny v poľnohospodárstve a podporiť zamestnanosť na slovenskom vidieku, kde jedným z rozhodujúcich odvetví tvorby pracovných príležitostí je poľnohospodárstvo.

tst-partner-logo.png

Zdravotnú poisťovňu možno zmeniť do konca septembra

19.9.2014  /  SITA a.s.

Termín na zmenu zdravotnej poisťovne vyprší 30. septembra. Poistenec si prihlášku môže podať len v jednej zdravotnej poisťovni. Ak poistenec svoje rozhodnutie zmenil, je oprávnený vziať späť podanú prihlášku, a to do konca prepoisťovacieho obdobia, bez uvedenia dôvodu.

Čítať celé

Slovenská ekonomika tento rok vzrastie podľa MF o 2,4 %

19.9.2014  /  SITA a.s.

O novej predikcii rastu hrubého domáceho produktu informoval minister financií Peter Kažimír. Ekonomika SR podľa neho začala po dlhšom čase rásť zo svojich vnútorných zdrojov. Reálne mzdy rástli podľa neho najrýchlejšie za posledných sedem rokov a takisto nastalo oživenie v oblasti domácej spotreby.

Čítať celé

V ČR sa črtá tretia sadzba DPH, týkať by sa mohla aj potravín

18.9.2014  /  SITA a.s.

Zlacnenie liekov, kníh a detskej výživy v Česku je už prakticky isté. Nižšiu sadzbu dane z pridanej hodnoty na tieto výrobky chce totiž okrem koaličných poslancov podporiť aj opozičná strana Úsvit. Sadzba DPH by bola vo výške 10 %.

Čítať celé