Plat riaditeľa školy 2018

Článok rozoberá plat riaditeľa školy z pohľadu kompetencie jeho určenia, jeho jednotlivé zložky, ich nárokovateľnosť a nenárokovateľnosť, výšku a podmienky na ich priznanie so zameraním na riaditeľov škôl, ktoré pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

Čítať celé

Veľká novela zákona o obecnom zriadení

Novela zákona o obecnom zriadení vychádzajúca z poznatkov a potrieb aplikačnej praxe účinná od 1. apríla 2018.

Čítať celé

Novela zákona o odpadoch účinná od januára 2018

Dôležité zmeny novely sústredené vo štvrtej časti zákona o odpadoch – Rozšírená zodpovednosť výrobcov – s výnimkou zmien vykonaných v šiestom oddiele – Pneumatiky a odpadové pneumatiky.

Čítať celé

Vzory výročných správ obce za rok 2017

Povinnosť zostaviť výročnú správu je daná v zákone o účtovníctve. Výročnú správu zostavujú účtovné jednotky, ktoré musia mať overenú účtovnú závierku audítorom. V podmienkach samosprávy musí byť audítorom overená individuálna a konsolidovaná účtovná závierka obce a VÚC. 

Čítať celé

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2017

Obciam a VÚC vzniká povinnosť podať daňové priznanie v zmysle daňového poriadku, podľa ktorého je daňové priznanie povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve.

Čítať celé

Transparentnosť procesov a časová tieseň sú najvážnejšie problémy pri čerpaní eurofondov

19.3.2018  /  Najvyšší kontrolný úrad SR

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky nadviazal na kontrolu procesov rozhodovania o európskej finančnej pomoci z roku 2016, pri ktorej identifikoval závažné porušenia v Pôdohospodárskej platobnej agentúre.

Čítať celé

Dotácia z UPSVaR poskytnutá neziskovej organizácii

15.3.2018  /  Ing. Marta Rešetková, PhD.

UPSVaR na základe dohody o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miezd (projekt z ESF) refunduje neziskovej organizácii spätne 95 % z celkovej ceny práce (mzda + odvody). Ako bude účtovať o mzdách na prelome roka, keď úhrada za december 2017 bude najskôr refundovaná v januári 2018?

Čítať celé

Poznáte zásady vyraďovania IT zariadení? | Inzercia

14.3.2018

Plánujete výmenu počítačov alebo iných IT zariadení? Zaberajú vám miesto v sklade vyradené monitory, kopírky či staré elektrospotrebiče? Odpísať vyradené položky z majetku firmy nestačí, kontrola môže od vás vyžadovať aj potvrdenie o ich ekologickej recyklácii.

Čítať celé

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov

26.2.2018  /  Redakcia

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie predseda vlády Slovenskej republiky.


Novela Trestného zákona na rokovaní vlády

16.2.2018  /  Redakcia

Návrh komplexne upravuje problematiku boja proti terorizmu, vrátane financovania terorizmu a zohľadňuje všetky medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v tejto oblasti.


Novela Zákonníka práce na rokovaní vlády

30.1.2018  /  Redakcia

Účelom poslaneckého návrhu novely Zákonníka práce je úprava súm niektorých mzdových zvýhodnení za prácu a zavedenie nových mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a v nedeľu.

tst-partner-logo.png

Cena práce na Slovensku medziročne rastie rýchlejšie, ako je priemer EÚ

19.3.2018  /  SITA a.s.

Na Slovensku cena práce v záverečnom kvartáli minulého roka medziročne vzrástla o 5,7 %. Hodinové mzdy na Slovensku stúpli o 4,9 % a ostatné zložky ceny práce sa zvýšili o 8,2 %.

Čítať celé

Europoslanci schválili návrh zmien v zdaňovaní firiem v Európskej únii

16.3.2018  /  SITA a.s.

Navrhované opatrenia majú okrem iného zabrániť firmám presúvaniu ziskov do krajín s nízkou daňovou sadzbou. Zároveň však vytvárajú aj základ pre harmonizovaný systém zdaňovania príjmov právnických osôb, čo sa slovenským europoslancom príliš nepozdáva.

Čítať celé

Parlament schválil zákon o sociálnych podnikoch

14.3.2018  /  SITA a.s.

Sociálne podniky sa podľa schváleného zákona nebudú vytvárať primárne pre dosahovanie zisku, ale pre naplnenie konkrétneho verejného alebo komunitného záujmu.

Čítať celé