Najčastejšie otázky k finančnej kontrole pri jej vykonávaní v praxi v roku 2016 II.

Témou predmetného príspevku (nadväzujúceho na predošlý príspevok) je praktická aplikácia zákona o finančnej kontrole a audite do prostredia verejnej správy. Príspevok sa venuje otázkam z praxe s ohľadom na zákonný spôsob overovania finančných operácií a ich častí základnou finančnou kontrolou. Cieľom príspevku je objasniť výkon základnej finančnej kontroly na špecifických finančných operáciách pri dodržaní efektívneho overovania.

Čítať celé

Aké sú najčastejšie chyby pri doručovaní v pracovnom práve

Doručovanie úkonov v pracovnom práve je inštitút, ktorý si zaslúži neustálu pozornosť. Pri jeho realizácii totiž nastávajú pochybenia, na ktoré poukážeme a v prípade, že sa ich vyvaruje každý z účastníkov týchto právnych vzťahov, urobí dôležitý krok k platnosti svojich úkonov.

Čítať celé

Navrhované zásadné zmeny v Exekučnom poriadku a ich vplyv na samosprávu

Ministerstvo spravodlivosti SR dalo do pripomienkového konania návrh obsiahlej a v niektorých bodoch pomerne zásadnej novely Exekučného poriadku. Pretože služby exekútorov využíva väčšina samospráv na realizáciu núteného výkonu svojich pohľadávok voči dlžníkom, predstavíme stručne najpodstatnejšie body, ktoré sa môžu dotknúť aj samospráv ako oprávnených.

Čítať celé

Hlavný kontrolór a kontrola osôb s majetkovou účasťou obce

Hlavný kontrolór obce síce nie je jedným z orgánov obce, ale nepochybne je dôležitou organizačnou súčasťou obce alebo mesta. Ide o nezávislú a povinnú kontrolnú zložku obecnej samosprávy. V článku sa zameriame na dve otázky týkajúce sa činnosti hlavného kontrolóra obce. Môže hlavný kontrolór obce vykonať kontrolu v právnickej osobe s majetkovou účasťou obce, ktorá netvorí 100 %? Aký je rozsah jeho kontrolnej činnosti? 

Čítať celé

Školstvo čakajú od 1. septembra zmeny

V príspevku sa budeme v širšom kontexte venovať zmenám, ktoré čakajú školy a školské zariadenia od 1. septembra 2016. Tieto zmeny vyplývajú z novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ako aj novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Ide najmä o zmenu v odmeňovaní zamestnancov a v počte žiakov v triede základnej školy.

Čítať celé

Minimálna mzda a výkon verejnej funkcie

28.7.2016  /  Ing. Anna Mackovičová

V súlade s ustanovením § 2 ods. 4 zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ak poslanec NR SR vykonáva okrem funkcie uvedenej v § 3 aj inú funkciu, za výkon ktorej mu vzniká nárok na príjem z verejných prostriedkov, patrí mu počas poberania platu poslanca za výkon každej inej funkcie príjem najviac v sume minimálnej mzdy. Je potrebné pri výške minimálnej mzdy rozlišovať stupne náročnosti práce?

Čítať celé

Zastupovanie vedúceho zamestnanca

25.7.2016  /  Ing. Jarmila Szabová

Zamestnanec verejnej vysokej školy, kvestor, je práceneschopný. Zamestnávateľ rozhodol o zastupovaní a príplatku za zastupovanie vo výške príplatku za riadenie kvestora. Má počas zastupovania tento zamestnanec aj nárok na zaradenie do vyššej platovej triedy? Môže zastupovanie, resp. poverenie na zastupovanie trvať len po dobu šesť mesiacov?

Čítať celé

VÝZVA - Nominácie na Sociálny čin roka 2016

22.7.2016  /  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok pokračuje v oceňovaní Sociálneho činu roka, ktorého tradícia siaha do roku 2003. Pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Čítať celé

Rýchlejšie a efektívnejšie vydávanie platobných rozkazov

15.7.2016  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Nový zákon o upomínacom konaní má za cieľ zrýchliť a zefektívniť proces vymoženia pohľadávok, a teda v konečnom dôsledku aj výrazne skrátiť lehotu, v ktorej sa podnikateľ dostane po svoje peniaze.


Návrh novely zákona o hazardných hrách

15.7.2016  /  Redakcia

Ministerstvo financií Slovenskej republiky navrhuje sprísniť prevádzkovanie hazardných hier a zvýšiť ochranu spotrebiteľov. Poberatelia príspevkov v hmotnej núdzi by nemali mať prístup k hazardným hrám.


EP schválil pravidlá na zvýšenie odolnosti dôležitých služieb voči online hrozbám

13.7.2016

Nová smernica stanovuje povinnosti v oblasti bezpečnosti a podávania správ pre prevádzkovateľov takzvaných základných služieb v sektoroch, akými sú energetika, doprava, zdravotníctvo, bankovníctvo či dodávky a distribúcia pitnej vody.

tst-partner-logo.png

Slovenským bankám sa zavedú prísnejšie kapitálové požiadavky

28.7.2016  /  SITA a.s.

Národná banka Slovenska (NBS) rozhodla o určení miery proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0,5 %, a to od 1. augusta 2017.

Čítať celé

Štát má podľa šéfa McROY prijať opatrenia na pracovnom trhu

27.7.2016  /  SITA a.s.

Podľa šéfa personálno-poradenskej spoločnosti McROY Group Ľuboša Sirotu by pomohlo napríklad zrušenie možnosti privyrábať si na dohodu popri poberaní dávok v nezamestnanosti, obmedzenie možnosti odmietať prácu bez hrozby vyradenia z evidencie nezamestnaných, či zlepšenie kontroly čiernej práce.

Čítať celé

Schäuble hovoril o dani z finančných transakcií aj na G20

26.7.2016  /  SITA a.s.

Hoci v Európskej únii sa dohodu na dani z finančných transakcií dosiahnuť zatiaľ nedarí, nemecký minister financií tému nastolil na globálnom fóre G20.

Čítať celé