Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Odmena za výkon funkcie poslanca nie je povinnou náležitosťou, býva však obvyklá. Ak má byť odmena poslancom poskytovaná, musí mať obec schválené zásady odmeňovania poslancov, bez nich nemožno odmeny poslancom poskytovať.

Čítať celé

Povinnosti zamestnávateľa podľa iných právnych predpisov

Zamestnávateľ je, v súvislosti so vznikom pracovného pomeru, povinný plniť aj iné povinnosti v zmysle osobitných predpisov, ktorými sú: prihlásiť zamestnancov do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a na daňovom úrade a tiež povinnosti vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, k lekárskym preventívnym prehliadkam, k ochrane osobných údajov, k zamestnávaniu občanov so zdravotným postihnutím či k úhradám koncesionárskych poplatkov.

Čítať celé

Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti

Z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov je možné spracúvať osobné údaje vo viacerých kamerových systémoch. Ide hlavne o monitorovanie priestorov prístupných verejnosti, monitorovanie podľa osobitného zákona, monitorovanie priestorov neprístupných verejnosti, monitorovanie na marketingové účely, monitorovanie zamestnancov na pracovisku alebo autokamery. 

Čítať celé

Zatepľovanie rodinných domov so štátnym príspevkom a s licencovaným zhotoviteľom

V Zbierke zákonov 6. júna 2017 boli uverejnené pod č. 144 novela zákona o energetickej hospodárnosti budov a č. 145 novela vyhlášky o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z dielne ministerstva dopravy a výstavby.

Čítať celé

Financovanie škôl a školských zariadení (školské poplatky)

Príspevky od rodičov a zákonných zástupcov na základe zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Doplnkové zdroje financovania verejných, súkromných a cirkevných škôl, materských škôl a školských zariadení a účel ich použitia.

Čítať celé

Nadácia pre deti Slovenska rozdelí komunitám 14-tisíc eur

20.9.2017  /  SITA a.s.

V jesennom kole 5. ročníka grantového programu Dôvera sa môžu školy, mimovládne organizácie, samosprávy či sociálne a zdravotnícke zariadenia uchádzať o podporu svojich aktivít.

Čítať celé

Schválené zmeny by mali zjednodušiť verejné obstarávanie

18.9.2017  /  SITA a.s.

Parlament schválil návrh novely zákona o verejnom obstarávaní. Zámerom je zefektívnenie, zjednodušenie, zjednotenie a zrýchlenie postupov verejného obstarávania, ako aj zníženie administratívnej záťaže a odstránenie niektorých problémov.

Čítať celé

Kompetencie členov dozornej rady neziskovej organizácie

14.9.2017  /  JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)

1. V čom spočíva kontrolná právomoc členov dozornej rady v praxi v oblasti mzdovej a personálnej agendy? 2. V čom spočíva kontrolná právomoc členov dozornej rady v praxi v oblasti účtovníctva? Vyžaduje sa pri vykonávaní kontrolnej činnosti aj potrebná odborná spôsobilosť?

Čítať celé

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

14.9.2017  /  Redakcia

Zásadnou zmenou návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní má byť zjednodušenie postupu v prípade tzv. podlimitných zákaziek.


Chystané zmeny v pozemkových spoločenstvách

7.9.2017  /  Redakcia

Novela má za cieľ riešiť dlhodobé problematické otázky vyplývajúce z existencie špecifického typu nedeliteľného spoluvlastníctva (spoločná nehnuteľnosť) a jeho organizačného substrátu (pozemkové spoločenstvo).


Pripravovaná novela zákona o obecnom zriadení

16.8.2017  /  Redakcia

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zmeny zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s predpokladanou účinnosťou k januáru 2018.

tst-partner-logo.png

Zákon o dani z pridanej hodnoty by sa mal upravovať

20.9.2017  /  SITA a.s.

Zákon o dani z pridanej hodnoty má prejsť ďalšími zmenami, ktoré budú účinné od 1. januára 2018.

Čítať celé

Cena práce na Slovensku rastie rýchlejšie ako priemer EÚ

18.9.2017  /  SITA a.s.

Hodinová cena práce v eurozóne v druhom kvartáli tohto roka medziročne vzrástla o 1,8 % a v rámci celej Európskej únie sa zvýšila o 2,2 %.

Čítať celé

Finančná správa sa pripravuje na povinnú elektronickú komunikáciu s podnikateľmi

11.9.2017  /  SITA a.s.

So zavedením povinnej elektronickej komunikácie počíta novela zákona o správe daní, ktorá sa prerokúva v parlamente.

Čítať celé