Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

S účinnosťou od 1. januára 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu (obedy zadarmo).

Čítať celé

Finančné výkazníctvo RO, PO, štátnych fondov, obcí a VÚC v roku 2019

Finančné výkazníctvo verejnej správy v uplynulom roku žilo najmä zmenami v oblasti rozpočtovníctva, ktoré zaviedla novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ktoré sa museli premietnuť aj do rozpočtového výkazu FIN 1-12.

Čítať celé

Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2018

Pozrite si príklad zostavenia účtovnej závierky. V príklade sú uvedené účtovné prípady v priebehu účtovného obdobia a zostavenie účtovnej závierky v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2018, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Čítať celé

Nedostatky pri vykonávaní základnej finančnej kontroly v školách a školských zariadeniach

Cieľom príspevku je upozorniť širokú školskú verejnosť, ktorá sa zaoberá problematikou výkonu základnej finančnej kontroly, na nedostatky, ktoré kontrolné orgány zisťujú pri kontrole vykonávania základnej finančnej kontroly v školách a školských zariadeniach po účinnosti zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Čítať celé

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a novela školského zákona

Od 1. januára 2019 nadobúdajú účinnosť zmeny zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Čítať celé

Zmeny v sociálnom poistení od roku 2019

17. 1. 2019  /  Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa informuje o zmenách v sociálnom poistení – zvýšenie dôchodkov, dôchodkový vek poistencov, referenčná suma na rok 2019, minimálny a maximálny vymeriavací základ na platenie poistného, vyššie nemocenské dávky, úrazové dávky a ďalších zmenách.

Čítať celé

Usmernenie k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane z príjmov a k súvisiacim úpravám základu dane

16. 1. 2019  /  Finančná správa SR

Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri oslobodzovaní príjmov z reklám určených na charitatívne účely plynúcich vybraným typom daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie od dane a k úprave základu dane súvisiacej s úhradou týchto príjmov.

Čítať celé

Novela opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre RO, PO, štátne fondy, obce a VÚC

15. 1. 2019  /  Finančné riaditeľstvo SR

Zmeny a doplnenia v opatrení, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre RO, PO, štátne fondy, obce a VÚC, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2019.

Čítať celé

Pripravované zmeny Obchodného zákonníka

10. 1. 2019  /  Redakcia

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zmeny Obchodného zákonníka.


Plán legislatívnych úloh 2019

8. 1. 2019  /  Redakcia

Vláda na svojom rokovaní v decembri 2018 schválila plán legislatívnych úloh na rok 2019 - spolu 59 návrhov.


Návrhy na zmenu zákona o advokácii

5. 12. 2018  /  Redakcia

Skupina poslancov NR SR predložila do medzirezortného pripomienkového konania návrhy na zmenu dĺžky a započítavania praxe advokátskeho koncipienta.

tst-partner-logo.png

EK otvorila diskusiu o zefektívnení daňovej politiky

16. 1. 2019  /  SITA a.s.

V niektorých oblastiach spoločnej daňovej politiky navrhuje pracovný plán postupného a cieleného prechodu na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou. V súčasnosti si daňové otázky vyžadujú jednomyseľnú dohodu všetkých členských štátov.

Čítať celé

Niektorí živnostníci a SZČO dostávajú zo Sociálnej poisťovne oznámenia o novom poistnom

15. 1. 2019  /  SITA a.s.

Zmena platby poistného súvisí so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre tento rok. Táto zmena sa týka viac ako 162 301 SZČO, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ a ďalších 325 SZČO si platby musí upraviť pre zmenu maximálneho vymeriavacieho základu.

Čítať celé

Kabinet zvažuje možnosti zjednodušenia procesov pri dani z príjmov pre malé firmy

10. 1. 2019  /  SITA a.s.

Pre malé podniky by sa mohli zrušiť niektoré povinnosti a niektoré postupy by sa mohli zjednodušiť.

Čítať celé