13 vládnych opatrení v oblasti služieb verejnej správy

Podnikateľské prostredie na Slovensku čelí výzvam, na ktoré podnikatelia a podnikateľské združenia neustále upozorňujú. Cieľom vlády je primárne znižovať administratívne a regulačné zaťaženie systematicky a koncepčne. Podnikateľské prostredie je prierezovou agendou a zmeny v jednotlivých politikách či smerovaniach agend štátnej správy sa ho priamo dotýkajú a ovplyvňujú ho.  

Image4090

Zdrojmi pre činnosť medzirezortnej skupiny sú napr. listy adresované na Ministerstvo hospodárstva SR zo strany podnikateľskej obce, anketa Byrokratický nezmysel roka, programové vyhlásenie vlády na roky 2016-2020, medzinárodné komparácie indikátorov Doing Business a rebríčka Konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra, analýza kritických oblastí regulácie upravujúcich životný cyklus podnikania, výsledky merania administratívnych nákladov podnikania, ako aj webový portál Businessfriendly.skBusinessfriendly.sk je komunikačná platforma Ministerstva hospodárstva SR, ktorá umožňuje podnikateľom zapojiť sa do verejnej diskusie o právnych predpisoch, ktoré ich obmedzujú a taktiež predkladať návrhy na zmenu legislatívy. Za necelé 4 roky fungovania webová stránka zaznamenala 146 podaných podnetov. Zozbierané podnety boli následne vyselektované a sumarizované do príbuzných celkov podľa aktuálnosti a vplyvu na podnikateľské prostredie. Na základe týchto kritérií boli identifikované problematické miesta podnikania, ktoré sa týkajú:

– zníženia počtu krokov, ktoré musí podnikateľ spraviť pre založenie podnikania,

– stabilizácie právneho prostredia,

– rozšírenia služieb e-Governmentu,

– možností zjednodušenia zamestnávania predovšetkým pri prvých zamestnancoch,

– propagácie služieb štátnej správy pre podnikateľa a

– zvýšenia informovanosti podnikateľov o ich možnostiach a povinnostiach.

Podnety boli ďalej rozdelené z vecného hľadiska do 5 kritických oblastí:

1. Zamestnávanie

2. Služby verejnej správy

3. Konkurencieschopnosť

4. Dane

5. Podpora podnikania

Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia bol schválený na rokovaní vlády SR 28. júna 2017 uznesením vlády SR č. 327 s termínmi plnenia pre jednotlivé ústredné orgány štátnej správy najneskôr do 31. decembra 2019.Pozri bližšie na: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26663.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

JUDr. Lenka Hmírová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

06.09.2017