Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2017

Obciam a VÚC vzniká povinnosť podať daňové priznanie v zmysle daňového poriadku, podľa ktorého je daňové priznanie povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve.

Image37109

V zákone o dani z príjmov sú pre daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie osobitne vymedzené podmienky, pri ktorých splnení nevzniká povinnosť podať daňové priznanie, a to ak obec alebo vyšší územný celok dosiahne v zdaňovacom období roku 2017 iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Obce, mestá a vyššie územné celky (ďalej len „VÚC“) majú povinnosť podať daňové priznanie (ďalej aj „DP“) vždy, pretože dosahujú v rámci svojej základnej činnosti aj príjmy, ktoré sú predmetom dane(napríklad miestne dane a poplatky, príjmy zo štátneho rozpočtu vo forme podielových daní, príjmy z európskych prostriedkov a z iných inštitúcií a pod.). Tieto príjmy sú predmetom dane a hoci sú následne zaradené medzi príjmy oslobodené od dane, ak súvisia so základnou činnosťou, na ktorú bola obec zriadená, vždy vzniká týmto daňovníkom povinnosť podať DP. Všetky výnimky, úľavy, zvýhodnenia a oslobodenia si každá právnická osoba musí uplatniť sama v podanom DP v nadväznosti na § 49 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

Povinnosť podať DP subjektom verejnej správy a územnej samosprávy vyplýva z dvoch právnych predpisov, ktorými sú ZDP a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“).

Podľa § 15 daňového poriadku je DP povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Osobitným predpisom na podanie DP v oblasti priamych daní je § 41 ods. 1 ZDP

Lehoty na podanie daňového priznania

Právnické osoby majú povinnosť podať DP vo všeobecnej lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP, ak tento zákon neurčuje inú lehotu. Všeobecná lehota na podanie DP je stanovená do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia a týmto dátumom za kalendárny rok 2017 je 31. marec 2018 (sobota). Z § 27 ods. 4 daňového poriadku vyplýva, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň. Z uvedeného vyplýva, že posledný deň lehoty na podanie DP za rok 2017 uplynie až dátumom 3. 4. 2018 (utorok).

Z § 49 ods. 3 ZDP vyplýva možnosť predĺžiť lehotu na podanie DP na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie DP najviac o tri celé kalendárne mesiace. Subjekty verejnej správy a územnej samosprávy majú vždy zdaňovacie obdobie kalendárny rok (nemôžu využiť zdaňovacie obdobie „hospodársky rok“, neumožňuje im to zákon o účtovníctve). Za rok 2017 teda majú povinnosť podať DP do 3. 4. 2018.

Ak však oznámia správcovi dane predĺženie lehoty na podanie DP o tri kalendárne mesiace, môžu podať DP až v lehote do 30. 6. 2018 (sobota), lehota sa predlžuje na najbližší pracovný deň, ktorým je pondelok 2. 7. 2018. Ak by dosiahli aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí, môžu oznámiť predĺženie lehoty na podanie DP o ďalšie tri mesiace, lehota na podanie DP potom pripadne na dátum 30. 9. 2018 (nedeľa), lehota sa predlžuje na najbližší pracovný deň, ktorým je pondelok 1. 10. 2018.

Obsah článku:

  1. Spôsoby doručenia daňového priznania 2017
  2. Splatnosť dane a spôsob platenia dane 2017
  3. Miesto podania daňového priznania a druhy daňových priznaní 2017
  4. Povinnosť podať daňové priznanie pri subjektoch územnej samosprávy (obce a VÚC) 2017
  5. Tlačivo daňového priznania a zmeny v tlačive DP pre rok 2017
  6. Zmeny v ZDP účinné v roku 2017, vzťahujúce sa na subjekty verejnej správy a územnej samosprávy
  7. Výklad k jednotlivým riadkom DP s konkrétnym príkladom na vyplnenie daňového priznania obce za rok 2017
  8. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov 2017
  9. Vyplnené tlačivo daňového priznania obce za rok 2017

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

 

Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ing. Ľubica Sekerková

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

21.02.2018