Konsolidovaná účtovná závierka 2013

Podľa opatrenia MF SR č. MF/20414/2007-31 sa konsolidovaná súvaha a konsolidovaný výkaz ziskov a strát predkladajú do 31. mája nasledujúceho rozpočtového roka. Kapitoly štátneho rozpočtu, obce a vyššie územné celky, ktoré spracovávajú konsolidované výkazy v Centrálnom konsolidačnom systéme, si túto povinnosť spĺňajú prostredníctvom tohto systému. Ostatné obce predkladajú konsolidované výkazy DataCentru prostredníctvom metodikov obcí na daňových úradoch.

Človek lezúci na papiere

Obsah príspevku:

 

Hlavný článok: Konsolidovaná účtovná závierka 2013

 

Subjekty verejnej správy majú úspešne za sebou ďalší rok konsolidácie a na svete sú ďalšie, v poradí už tretie konsolidované účtovné závierky (,,KÚZ“) subjektov verejnej správy. Za rok 2011 zostavilo svoju KÚZ 21 kapitol štátneho rozpočtu, 8 vyšších územných celkov a 1 134 obcí. Všetky tieto subjekty splnili definíciu materskej účtovnej jednotky podľa zákona o účtovníctve a aj povinnosť zostaviť KÚZ za svoj konsolidovaný celok. Ministerstvo financií SR zostavilo aj KÚZ ústrednej správy, súhrnnú účtovnú závierku a za rok 2011 aj Súhrnnú výročnú správu. Tento dokument predstavuje z pohľadu národného výkazníctva ucelený pohľad na účtovné údaje celého súhrnného celku (nielen subjektov štatisticky zaradených do verejného sektora).

 

KÚZ kapitol štátneho rozpočtu a KÚZ ústrednej správy za roky 2010 a 2011 boli predmetom nezávislého auditu. Kvalitu KÚZ podmieňuje správnosť vedenia účtovníctva počas celého účtovného obdobia, zostavenie individuálnych účtovných závierok a samozrejme dôslednosť subjektov pri odstraňovaní zistených chýb, či už z posledného auditu alebo z bežnej kontroly počas roka. Z hľadiska spracovania údajov do konsolidácie je možné povedať, že k tejto kvalite prispieva aj štruktúra požadovaných údajov, pretože je pripravená vždy tak, aby údaje v nej boli kontrolovateľné, konzistentné a vychádzajúce zo správneho účtovania o daných transakciách. Kontrolné väzby na vstupe údajov do konsolidácie je možné do určitej miery aplikovať aj do samotných postupov účtovania a interných kontrolných mechanizmov. Touto štruktúrou je stále konsolidačný balík Ministerstva financií SR. Predstavuje predpísanú štruktúru údajov, ktorá sa zbiera za účelom zostavenia KÚZ kapitol štátneho rozpočtu, KÚZ ústrednej správy, KÚZ vyšších územných celkov a vybraných obcí, ako aj pre zostavenie súhrnnej účtovnej závierky.

Tento príspevok sa preto venuje opäť konsolidačnému balíku. V texte pri vysvetlení obsahovej náplne jednotlivých hárkov sú označené zmeny oproti verzii z roku 2011. Keďže Ministerstvo financií SR počkalo s úpravami do roku 2012, premietli sa do balíka aj všetky opravy nastavení, ktoré sa mohli zobrazovať ešte v roku 2011 nesprávne.

Zhrnutie legislatívy pre účtovnú konsolidáciu vo verejnej správe

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 22a (posledná novela č. 440/2012 Z. z. z 5. decembra 2012),
 • Opatrenie Ministerstva financií SR zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení opatrenia MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/22110/2009-31 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2009),
  • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov (posledná novela z 10. januára 2012 uverejnená vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2012) – toto opatrenie platí pre rok 2012, pre rok 2013 je vydané nové opatrenie MF SR č. MF/21513/2012-31 z 22. novembra 2012,
 • Metodický pokyn k štruktúre údajov z účtovníctva účtovnej jednotky zahrnutej do konsolidovanej účtovnej závierky kapitoly štátneho rozpočtu a konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy podľa § 22a zákona o účtovníctve (pre štátne rozpočtové a príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zahrnuté do konsolidácie),
  • Štruktúra údajov z účtovníctva účtovnej jednotky zahrnutej do konsolidovanej účtovnej závierky obce a konsolidovanej účtovnej závierky vyššieho územného celku podľa § 22a zákona o účtovníctve (pre rozpočtové a príspevkové organizácie územnej samosprávy, obce, vyššie územné celky a obchodné spoločnosti zahrnuté do konsolidácie).
  • Metodický pokyn MF SR pre obce pre účely zostavenia súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy zo dňa 30. januára 2012 č. MF/8924/2012-312,
  • Metodické usmernenie na vyplnenie formulára vzájomných vzťahov pre obce a ich rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zaradené do konsolidácie.

Termín pre spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky

Nakoľko opatrenie MF SR č. MF/20414/2007-31, podľa ktorého sa konsolidovaná súvaha a konsolidovaný výkaz ziskov a strát predkladali za predchádzajúci rok do 31. mája nasledujúceho rozpočtového roka bolo zrušené opatrením MF SR č. MF/21513/2012-31, sa konsolidované výkazy a takisto konsolidovaná účtovná závierka zostavuje do 30. 6. 2013. Kapitoly štátneho rozpočtu, obce a vyššie územné celky, ktoré spracovávajú konsolidované výkazy v Centrálnom konsolidačnom systéme (ďalej len ,,CKS“, predtým označovaný ako IS JÚŠ), si túto povinnosť spĺňajú prostredníctvom tohto systému. Ostatné obce predkladajú konsolidované výkazy DataCentru prostredníctvom metodikov obcí na daňových úradoch.     

Rýchla orientácia v procese účtovnej konsolidácie vo verejnej správe

Kto má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a kto má povinnosť predložiť konsolidačný balík, definuje § 22a zákona o účtovníctve. Ako sa v tom teda zorientovať? Je potrebné zostavovať viac konsolidačných balíkov, ak sa zostavuje aj súhrnná účtovná závierka? Kto zostavuje konsolidačný balík a kto formulár vzájomných vzťahov? I keď tento text je venovaný konsolidovanej účtovnej závierke, je potrebné si zodpovedať tieto otázky v kontexte súhrnnej účtovnej závierky. Podstatné je správne pochopiť § 22a zákona, kde:

 • odsek 1 znamená, že konsolidovanú účtovnú závierku subjektu verejnej správy na 1. úrovni zostavuje kapitola štátneho rozpočtu, obec alebo vyšší územný celok za nimi zriadené rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie alebo dcérske účtovné jednotky podľa § 22 ods. 4;
 • odsek 2 znamená, že konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy na 2. úrovni zostavuje Ministerstvo financií SR za všetky kapitoly na základe konsolidovaných účtovných závierok podľa odseku 1 zostavených správcami kapitol. Ak správca kapitoly nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku podľa odseku 1, použije sa ako základ na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy individuálna účtovná závierka správcu kapitoly;
 • odsek 3 znamená, že súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy na 3. úrovni zostavuje ministerstvo na základe konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy podľa odseku 2, konsolidovaných účtovných závierok obcí, konsolidovaných účtovných závierok vyšších územných celkov, individuálnych účtovných závierok subjektov verejnej správy, ktoré nezostavujú konsolidovanú účtovnú závierku podľa odseku 1, a účtovných závierok právnických osôb s majetkovou účasťou štátu založených podľa osobitných predpisov. Tieto subjekty sú vymenované nižšie.

Ďalej je potrebné organizácie rozdeliť do skupiny štátna správa a územná samospráva:

Štátna správa

 • štátne rozpočtové organizácie,
 • štátne príspevkové organizácie,
 • obchodné spoločnosti štátu podľa § 22 zákona.

Všetky tieto typy organizácií predkladajú povinne údaje do konsolidácie v štruktúre a rozsahu konsolidačného balíka. Pri jeho spracovaní vykazujú vzájomné vzťahy voči celému súhrnnému celku (samozrejme, ak voči nim vzájomné vzťahy za daný rok majú), a tak zabezpečia v jednom čase údaje potrebné pre 1., 2. aj 3. úroveň konsolidácie.

Územná samospráva

z toho

 1. Územná samospráva technicky zapojená do Centrálneho konsolidačného systému určeného pre zber konsolidačných balíkov a spracovanie konsolidácie.
 • Vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie a vlastnené obchodné spoločnosti.

Tieto subjekty takisto spracovávajú konsolidačné balíky s údajmi pre 1. úroveň a 3. úroveň konsolidácie.

 • Mesto Holíč, Nitra, Ružomberok, Senica, Šaľa, Mestská časť Petržalka a ich rozpočtové a príspevkové organizácie a vlastnené obchodné spoločnosti.

Tieto subjekty spracovávajú konsolidačné balíky s údajmi pre 1. úroveň a 3. úroveň konsolidácie.

 1. Územná samospráva technicky nezapojená do Centrálneho konsolidačného systému.
 • Ostatné obce SR a ich rozpočtové a príspevkové organizácie a vlastnené obchodné spoločnosti.

Tieto subjekty spracovávajú tzv. formulár vzájomných vzťahov, kde vykazujú vzájomné vzťahy pre 3. úroveň konsolidácie.

Ostatné subjekty

 • Verejné vysoké školy
 • Štátne podniky (š. p.)
 • Štátne fondy
 • Ostatné subjekty verejnej správy
 • Exportno-importná banka Slovenska

Všetky tieto typy organizácií predkladajú povinne údaje do konsolidácie v štruktúre a rozsahu konsolidačného balíka. Pri jeho spracovaní vykazujú vzájomné vzťahy voči celému súhrnnému celku (samozrejme, ak voči nim vzájomné vzťahy za daný rok majú), a tak zabezpečia v jednom čase údaje potrebné pre 3. úroveň konsolidácie.

 

Pozor

Existujú aj výnimky z predkladania konsolidačných balíkov a formulárov vzájomných vzťahov. Sú to pridružené účtovné jednotky, ktorými môžu byť len obchodné spoločnosti napr. štátu, obcí alebo vyšších územných celkov. Tieto ani na 1. úrovni nepredkladajú konsolidačný balík alebo formulár vzájomných vzťahov (ak ide o obchodnú spoločnosť v konsolidovanom celku). Pridružené účtovné jednotky sú tie, v ktorých iný subjekt verejnej správy má majetkový podiel od 20 % – 50%, konsolidujú sa metódou vlastného imania, a preto sú potrebné ku konsolidácii údaje o ich vlastnom imaní z účtovnej závierky. Nie vzájomné vzťahy ani podrobný rozpis údajov aktív, pasív a výkazu ziskov a strát, ako je tomu v konsolidačnom balíku.

 

Zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2012

Čo je zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku? Je to zoznam organizácií, ktorý pravidelne aktualizuje a zverejňuje Ministerstvo financií SR za účelom informovania ostatných organizácií, voči ktorým subjektom majú sledovať a vykazovať vzájomné vzťahy. Inak povedané, je to množina organizácií, na ktorých sa vzťahuje uvedená povinnosť poskytnúť údaje do konsolidácie (či už na 1., 2. alebo 3. úrovni) a voči ktorým sa uvedené vzájomné vzťahy stávajú predmetom konsolidácie.

Zoznam pre rok 2012 obsahuje viac ako 8 000 organizácií. Pre jeho aktuálnosť boli doplnené aj vysvetlivky pre správne určenie, ktoré organizácie predkladajú konsolidačný balík a ktoré formulár vzájomných vzťahov.

Rovnako pre systémové spracovanie zoznamu je v ňom možné filtrovať zmeny, sú v ňom uvedené aj organizácie, ktoré boli doplnené do zoznamu (novovzniknuté organizácie, založené, kúpené a pod.) a vyradené zo zoznamu pre príslušný rok (zaniknuté organizácie, odpredané, preradené mimo verejnej správy a pod.).

Pozor

Pri sledovaní zoznamu účtovných jednotiek súhrnného celku je dôležité nezabudnúť, že od roku 2011 sú jeho súčasťou aj nasledovné organizácie:

 

Verejné vysoké školy

Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prešovská univerzita v Prešove
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Trnavská univerzita v Trnave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Ekonomická univerzita v Bratislave
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická univerzita vo Zvolene
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzita J. Seyleho v Komárne

Štátne podniky s právnou formou ,,š. p.“

Vodohospodárska výstavba, š. p.
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
Rudné Bane, š. p.
Lesy SR, š. p.
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
Národný žrebčín Topoľčianky, š. p.
Závodisko, š. p.
Hydromeliorácie, š. p.
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š. p.
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
Agroinštitút Nitra, š. p.
Letové prevádzkové služby SR, š. p.
Železnice Slovenskej republiky, š. p.
Vojenské lesy a majetky, š. p.
Mincovňa Kremnica, š. p.
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p.
Slovthermae, š. p.
Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.

Štátne fondy

Environmentálny fond
Štátny fond rozvoja bývania
Národný jadrový fond

Ostatné subjekty

Audiovizuálny fond
Sociálna poisťovňa
Slovenský pozemkový fond
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Ústav pamäti národa
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Exportno-importná banka Slovenska
Fond národného majetku SR
RTVS, s.r.o.
Rozhlas a televízia Slovenska
Tlačová agentúra SR
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

Do zoznamu súhrnného celku nie sú zahrnuté nasledovné subjekty:

Fyzické osoby – obyvateľstvo, zamestnanci, živnostníci
Súkromné spoločnosti a podnikateľské subjekty ako napríklad:
Banky a poisťovne
Obchodníci s cennými papiermi
Stavebné sporiteľne
Dôchodkové správcovské spoločnosti
Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Mobilní operátori
Slovak Telekom, a.s.
Väčšina vodárenských spoločností, ktoré nie sú dcérskymi účtovnými jednotkami subjektov verejnej správy
Neziskové organizácie a združenia
Politické strany
Družstvá
Zahraničné inštitúcie

Informácie zverejnené na webovom sídle Ministerstva financií SR

 • Konsolidačný balík MF SR – verzia v3 pre rok 2012,
 • Manuál ku konsolidačnému balíku verzie v3 pre rok 2012,
 • Zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2012,
 • Popisná štruktúra ku konsolidačnému balíku verzie v3,
 • Formulár vzájomných vzťahov pre obce mimo CKS pre rok 2012,
 • Prevodové mostíky pre organizácie účtujúce podľa iných postupov účtovania ako pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky,
 • Alternatívny konsolidačný balík pre obce mimo CKS pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky za svoj celok,
 • Vzorové poznámku ku konsolidovanej účtovnej závierke subjektu verejnej správy,
 • Školiace materiály pre používateľov systému CKS,
 • Príslušná legislatíva – opatrenia, pokyny, usmernenia.

Všetky uvedené dokumenty sú dostupné na novej webovej stránke MF SR www.finance.gov.sk v časti Financie / Štátne výkazníctvo / Účtovná konsolidácia vo verejnej správe a Predpisy.

 

Špecializované prílohy nájdete:

 • príklad z praxe, tlačivá a formuláre, vzory zmlúv a komentáre v pravom boxe „Súvisiace články“,
 • legislatívu v dolnej časti – pod Top témou „Súvisí s právnym predpisom“.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

AUTOR

Ing. Peter Ivánek

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

22.04.2013