Aj rok 2018 bude rokom významných opatrení z dielne MPSVR SR

Rok 2018 bude nielen o ďalšej pomoci nezamestnaným, o zabezpečení dostatočnej kvalifikovanej pracovnej sily a o podpore menej rozvinutým regiónom, ale aj o intenzívnejšej ochrane práv detí, o pomoci ťažko zdravotne postihnutým a o ďalších dôležitých aktivitách v prospech ľudí.

Image4090

Prioritou MPSVR SR je prirodzene naďalej politika zamestnanosti, od ktorej sa potom odvíja aj sociálno-ekonomické postavenie rodín a jednotlivcov. „Veľmi ma teší, že najmä vďaka pozitívnemu vývoju ekonomiky sa každý mesiac dostávame mierou nezamestnanosti na nižšie a nižšie historické čísla. V novembri nám dokonca evidovaná miera klesla pod šesť percent a celkový počet nezamestnaných je už pod hranicou 200-tisíc, čo sme v novodobej histórii Slovenska ešte nemali. Problémom tak už nie je vysoká miera nezamestnanosti, ale riešenie podpory menej rozvinutým regiónom a zabezpečiť na desaťtisíce voľných pracovných miest kvalifikovaných zamestnancov. Toto je teraz naša najväčšia výzva, keďže o Slovensko majú investori stále významný záujem,“ zdôrazňuje Ján Richter.

Preto sme pripravili zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorého účinnosť predpokladáme od 1. 5. 2018. Sociálna ekonomika totiž uprednostňuje pomoc nezamestnaným ľuďom pred dosahovaním zisku a dáva tak priestor zamestnávať tých, ktorí sú pre zamestnávateľov rizikovými uchádzačmi. Prostredníctvom sociálnych podnikov vytvoríme tzv. medzitrh práce, t.j. že zamestnanci v nich budú rok alebo dva získavať pracovné návyky a potom si budú hľadať trvalé zamestnanie. Novým zákonom tak chceme na Slovensku vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie pre sociálne podnikanie, vniesť do neho poriadok v pojmoch a v regulácii, odstrániť prekážky, ktoré bránia rozvoju sociálnej ekonomiky a taktiež vytvoriť systém podpory pre sociálne podniky a nastaviť pravidlá, aby nedochádzalo k zneužívania týchto podnikov a taktiež štátnych dotácií. Na podporu tohto sektoru máme vyčlenených 120 miliónov € z Európskeho sociálneho fondu. Taktiež pripravujeme rekvalifikačné programy na základe potrieb zamestnávateľov. Budeme tiež pokračovať v príprave projektov na podporu zamestnanosti z ESF, kde sa zameriavame na znevýhodnené skupiny – mladých do 29 rokov, dlhodobo nezamestnaných a kategóriu 50+. Na mladých nám Európska komisia vyčlenila dokonca ďalších 12,4 mil. €, ktoré budeme smerovať najmä do menej rozvinutých okresov, aby mladí nemuseli odchádzať na prácou na druhý koniec krajiny a mohli ostať pri svojich rodinách.

„Našou prioritou je aj tlak na zvyšovanie miezd a zlepšovanie pracovných podmienok. Ako už avizoval aj premiér, chceme, aby v roku 2019 prekročila minimálna mzda hranicu 500 eur, na čo je v podmienkach Slovenska stále priestor, keďže v porovnaní s inými krajinami máme v oblasti miezd čo doháňať. V parlamente sa teraz prerokúva sociálny balíček, vďaka ktorému si po schválení prilepšia ľudia, ktorí pracujú v noci, cez sviatky či cez víkendy. Rovnako podporíme viac tých, ktorí sú ochotní cestovať alebo sa presťahovať za prácou. V neposlednom rade sú tam opatrenia, ktorými chceme zabrániť, aby sem chodila lacná pracovná sila z tzv. tretích krajín a brzdila rast miezd a zlepšovanie pracovných podmienok,“ upresňuje minister.

Rok 2018 sa bude niesť aj v znamení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately detí. V spolupráci s odborníkmi sme pripravili prelomovú novelu, ktorá rieši zásadným spôsobom ochranu práv detí, náhradnú rodinnú starostlivosť, zariadenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately vrátane resocializácie a financovania výkonu v týchto zariadeniach. Budeme robiť všetko pre to, aby sa deti do detských domovoch vôbec nedostávali, aby boli čo najmenej vynímané z rodinného prostredia. Vznikne nový druh zariadení „Centrum pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby“ s multifunkčným zameraním.

Zaoberať sa budeme novelou zákona o kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia, aby sme ešte viac uľahčili život zdravotne ťažko postihnutým osobám. Napríklad ak zdravotne ťažko postihnutá osoba teraz požiada o príspevok na prestavbu kúpeľne alebo príspevok na zakúpenie auta, a bohužiaľ ťažko zdravotne postihnutý človek zomrie, tak rodina musí vracať alikvotnú časť prostriedkov naspäť. Po prijatí tohto zákona už štát nebude žiadať prostriedky naspäť. „Som presvedčený, že rodinám táto zmena výrazne pomôže. Novela by mala priniesť aj ďalšie avizované a skokové zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie tak. Moja predstava je do konca tohto volebného obdobia dosiahnuť stav, aby príjem opatrovateľov, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych, bol na úrovni čistého príjmu minimálnej mzdy. Je to fyzicky aj psychicky mimoriadne náročné poslanie, pri ktorom zväčša nie je šanca na privyrobenie si,“ hovorí Ján Richter.

V dôchodkovej oblasti budeme pokračovať v diskusiách o našom návrhu zavedenia tzv. preddôchodku, ktorý sme koncom tohto roka predložili do legislatívneho procesu. Našou filozofiou je umožniť účastníkom III. piliera použiť svoje nasporené prostriedky na financovanie skoršieho odchodu do dôchodku v prípade, že si nevedia nájsť prácu a sú v preddôchodkovom veku.


Významné zmeny v sociálnoprávnej ochrane detí

Zmeny, ktoré umožnia zvýšiť kvalitu výkonu a zlepšiť podmienky v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ale najmä vytvoria podmienky na zvýšenie dostupnosti rôznych foriem odbornej pomoci ohrozeným rizikovým rodinám prináša novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Jej schválenie v parlamente minister Richter mimoriadne ocenil.
 

Novela zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele rieši tri základné okruhy zmien, a to oblasť ochrany práv detí, náhradnej rodinnej starostlivosti a oblasť výkonu opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vrátane resocializácie a s tým spojenú zmenu financovania výkonu.

Zámerom zákona z dielne rezortu práce bolo najmä to, aby deti viac zotrvávali v rodinnom prostredí, ako aj to, aby sa do neho vrátili v prípade ich vyňatia. „Zákon dáva nové možnosti ako viac riešiť problematické situácie priamo v teréne a pracovať s rodičmi v oblasti rodičovských zručností. Je dôležité, aby sa každé jedno dieťa vrátilo do rodiny. Toto je najlepšia cesta, ktorou sme sa vydali,“ zdôrazňuje minister. Prijatou právnou úpravou sa tak vytvárajú najmä podmienky pre rozvoj ambulantných a terénnych foriem odbornej práce s dieťaťom a jeho rodinou. Taktiež sa zlepšujú podmienky pre výkon opatrení pre deti pobytovou formou na základe dohody so zákonným zástupcom. Zmeny okrem iného riešia aj samotnú kvalitu odbornej pomoci. „Teší ma, že sa premietnu aj v kvalitatívnom zlepšení poskytovanej pomoci deťom. Ich súčasťou je aj stanovenie a precizovanie personálnych, profesijných a priestorových podmienok výkonu opatrení v zariadeniach," dopĺňa minister.

Vytvorením nového druhu zariadenia z dnešných detských domovov, krízových stredísk a resocializačných stredísk - Centra pre deti a rodiny - sa umožní lepšie reagovať na potreby praxe. Centrá budú plniť taký účel, aký si z ponuky zamerania vyberú, samozrejme v kontexte miestnych a regionálnych potrieb. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny bude zodpovedné za tzv. minimálnu sieť štátnej pomoci a zabezpečenie dostupnosti aj prostredníctvom akreditovaných subjektov a bude dbať na vytvorenie ucelenej funkčnej siete. Nie všetky centra budú robiť všetko. „Zámerom bolo vytvoriť podmienky na rozvoj takýchto multifunkčných zariadení pre deti a ich rodiny, ktoré budú poskytovať odbornú pomoc na komunitnej úrovni," podčiarkuje minister Richter.

V novele zákona sa taktiež upravujú podmienky pre odbornú pomoc deťom, resp. deťom a ich rodičom pobytovou formou na základe dohody s rodičom namiesto súdneho rozhodnutia. Mimoriadne dôležitá je možnosť špecializácie centier na prácu s týranými deťmi a na resocializáciu závislostí. V rámci resocializácie je okrem iného upravené, že na resocializačný program môže byť prijaté dieťa len s odporúčaním pedopsychiatra s potvrdením o absolvovaní najmenej 4-týždňovej ústavnej liečby, a to aj v prípade súdnych rozhodnutí.

Každé zariadenie bude musieť mať podrobný program, vrátane účelu, kapacity, metód práce, personálu, systému sankcií, spôsobu komunikácie s rodičmi a podobne. Pre výkon opatrení pobytovou formou sa bude vyžadovať okrem iného plnenie predpokladu duševnej spôsobilosti, pričom kritéria bude takisto určovať vyhláška.

Zmení sa aj systém financovania, napr. v prípade dobrovoľných pobytov a ambulantných či terénnych opatrení. Zmena financovania v zariadeniach zároveň umožní určiť personálne a profesijné štandardy a ďalšie podmienky výkonu, ktoré budú stanovené vo vyhláške.

Pri ochrane práv detí sa bude, pochopiteľne tak ako doteraz, uplatňovať tzv. zákazové ustanovenie. To konkrétne znamená nulovú toleranciu na telesné tresty a iné neľudské zaobchádzanie pri vykonávaní sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Novela však jednoznačne dopĺňa a spresňuje aktuálne ustanovenie, napríklad bude uvedené, čo je vyslovene vylúčené používať pri vykonávaní opatrení (napr. využívať ako výchovný prostriedok zákaz kontaktu s rodičmi a ďalšími blízkymi osobami, sociálne vylúčenie, vyžadovanie neprimeraných fyzických výkonov, zásah do vonkajšieho vzhľadu a nosenie znevažujúceho oblečenia, neodôvodnené zasahovanie do stravovania a iné výchovné prostriedky a postupy práce, ktoré dieťaťu môžu spôsobiť poníženie a môžu neprimerane zasiahnuť do jeho ľudskej dôstojnosti).

Zmeny sa dotkli aj akreditácií. Akreditované subjekty budú mať okrem iného povinnosť podávať vysvetlenia k okolnostiam o vykonávaní opatrení akreditačnej komisii. Musia taktiež „strpieť“ výkon oprávnení orgánom sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, napríklad rozhovor s dieťaťom osamote.

V rámci sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti sa spresňujú procesy vnútroštátneho sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti, ako aj sprostredkovania medzištátneho osvojenia, upravujú sa aj dôvody vyradenia zo zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť, či podmienky zapísania do zoznamu žiadateľov o osvojenie dieťaťa, ktoré má žiadateľ napríklad v náhradnej osobnej starostlivosti, samozrejme pri splnení všetkých podmienok tak, ako ich upravuje zákon o rodine.

Prijatou novelou zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele sa v neposlednom rade zlepšuje aj dostupnosť odbornej pomoci náhradným rodinám. Na podporu zmien je zároveň posilnená finančná podpora príbuzných a blízkych, ktorí sa starajú o deti. „Naším cieľom bolo zvýšiť záujem o náhradnú osobnú starostlivosť ako aj zlepšiť finančnú podporu náhradnej starostlivosti opakovaným príspevkom dieťaťu,“ hovorí minister. Sumy opakovaného príspevku dieťaťu sa diferencovane upravili podľa veku dieťaťa na úroveň úhrady výdavkov na dieťa v profesionálnej rodine. Výška opakovaného príspevku vo veku do 10 rokov je 182,20 eur, na dieťa vo veku od 10 do 15 rokov veku 209,50 eur a na dieťa nad 15 rokov veku 227,70 eur, pričom doposiaľ bola jednotná na každé dieťa v náhradnej rodinnej starostlivosti 138,13 eur. Rozširuje sa aj okruhu oprávnených osôb na opakovaný príspevok o náhradných rodičov, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, a nie sú príbuzným v priamom rade. Bude sa im vyplácať opakovaný príspevok vo výške 1,95-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Doteraz naň nárok nemali.

Na príprave novely a vyhlášky spolupracovali zástupcovia rezortu práce so zástupcami štátnych zariadení, ale aj neštátnych akreditovaných subjektov. Hľadanie riešenia, ako aj príprava novely trvala niekoľko rokov a znamená významný, pozitívny posun v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. To vysoko vyzdvihujú aj odborníci z praxe. Ako hovoria, týmito opatreniami sa „otvorí“ systém detských domovov smerom k verejnosti, k pôvodným rodinám, prípadne náhradným. „Vytvára sa viac možností riešiť prípady priamo v teréne. Deti budú mať väčšiu šancu vrátiť sa do pôvodného prostredia,“ dodáva minister.

Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

AUTOR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zodpovedá za podporu zamestnanosti, sociálnu starostlivosť a fungovanie dôchodkového systému. Je orgánom štátnej správy v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a koordinácie rodinnej politiky.

Dátum publikácie

13.02.2018