Cestovný ruch musí ísť ruka v ruke s rozvojom dopravnej infraštruktúry

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky uskutočnil kontrolu zameranú na podporu cestovného ruchu v rámci Slovenskej republiky. Kontrolóri v 37 subjektoch preverovali účinnosť a efektívnosť využitej podpory z verejných a európskych zdrojov na úrovni takmer 55 miliónov eur.

Najvyšší kontrolný úrad SR

Cestovný ruch musí ísť ruka v ruke s rozvojom dopravnej infraštruktúry

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) uskutočnil kontrolu zameranú na podporu cestovného ruchu (CR) v rámci Slovenskej republiky. Kontrolóri v 37 subjektoch preverovali účinnosť a efektívnosť využitej podpory z verejných a európskych zdrojov na úrovni takmer 55 miliónov eur. Zároveň zisťovali, či boli vybudované zariadenia cestovného ruchu v kvalite stanovenej v žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Kontrolu úrad realizoval v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.

NKÚ SR konštatuje, že Slovensko má predpoklady na rozvoj všetkých ťažiskových foriem CR, ktorými sú letná, zimná turistika, pobyty pri vode, kúpeľný, mestský či vidiecky a kultúrno-poznávací cestovný ruch a agroturistika. Rast cestovného ruchu na Slovensku potvrdzuje aj jeho vývoj v ostatných rokoch. Príjmy z aktívneho zahraničného cestovného ruchu za sledované dvanásťročné obdobie (2005 až 2016) sa takmer zdvojnásobili, takmer o 1,24 mld. eur (o 99,3 %). Okrem rokov 2009 a 2014 príjmy z CR medziročné rástli. V roku 2016 dosiahol CR na Slovensku najvyššie príjmy za ostatných 12 rokov.

V rámci kontrolnej akcie bol vyhodnotený dotazníkový prieskum, ktorý najvyššia kontrolná inštitúcia uskutočnila spolu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zistilo sa, že až 42 % subjektov z celkového počtu oslovených podnikateľov v oblasti CR má nízku mieru inovatívnosti, a zároveň nerozvíja žiadne formy vzájomnej spolupráce, ktorá by prinášala synergiu z hľadiska celkového rozvoja regiónu. Ukázalo sa pritom, že až 2/3 subjektov pôsobiacich v oblasti CR tvoria poskytovatelia ubytovacích a stravovacích služieb, ktorí majú na rozvoj spolupráce najlepšie predpoklady. Ide napríklad o spoluprácu s rezbármi, tesármi, remeselníkmi, kultúrnymi, umeleckými združeniami. Ľudia pôsobiaci v CR vnímajú výrazné rezervy v oblasti užšej spolupráce na miestnej, a hlavne regionálnej úrovni.

A práve v tejto oblasti NKÚ SR odporúča, aby samosprávne kraje začali zohrávať oveľa významnejšiu úlohu pri definovaní strategických dokumentov podporujúcich rozvoj CR a pri realizácii projektov smerujúcich k aktívnej spolupráci medzi podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi v tejto oblasti.

Kontrolóri pri hodnotení strategického plánovania brali do úvahy dva nosné dokumenty, a to Stratégiu rozvoja CR SR do roku 2013 a Regionalizáciu cestovného ruchu v Slovenskej republike. Druhý dokument je síce len podporný, legislatívne nezáväzný, avšak jeho význam spočíva v tom, že navrhuje regióny Slovenska, vychádzajúc z ich prirodzených predpokladov pre rozvoj cestovného ruchu. Zohľadňuje komplexný predpoklad rozvoja, čo bol aj jeden z cieľov kontrolovaných operačných programov. Kontrola ukázala, že dané projekty prispeli k zvýšeniu zamestnanosti v prirodzenom segmente trhu práce v danom regióne.

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Najvyšší kontrolný úrad SR

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je štátny orgán, ktorý je vo svojej kontrolnej činnosti nezávislý. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonáva svoju kontrolnú činnosť na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky a podľa vlastného Plánu kontrolnej činnosti.

Dátum publikácie

09.10.2017