Daňové priznanie rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2018

Ak rozpočtové a príspevkové organizácie pri výkone svojej činnosti v roku 2018 dosiahli len príjmy oslobodené od dane a príjmy vyberané zrážkou, nevzniká im povinnosť podať daňové priznanie.

Image32033

Zákon o dani z príjmov podmieňuje povinnosť podať daňové priznanie v rozpočtových a príspevkových organizáciách špecifikáciou jednotlivých druhov príjmov a vymedzuje príjmy, pri dosiahnutí ktorých nevzniká povinnosť podať daňové priznanie. Ak rozpočtové a príspevkové organizácie pri výkone svojej činnosti v roku 2018 dosiahli len príjmy oslobodené od dane a príjmy vyberané zrážkou, nevzniká im povinnosť podať daňové priznanie. V kombinácii s akýmikoľvek inými druhmi príjmu vzniká povinnosť podať daňové priznanie v nadväznosti na príslušné ustanovenia zákona o dani z príjmov a daňového poriadku.

Rozpočtové organizácie majú od roku 2004 – s výnimkou roku 2011 – oslobodené príjmy z nájomného a predaja majetku od dane, pokiaľ boli zahrnuté v rozpočte od zriaďovateľa. V príspevkových organizáciách bez ohľadu na osobu zriaďovateľa sú uvedené príjmy predmetom zdanenia už od roku 2004, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP).

Platný ZDP v § 41 ods. 1 podmieňuje povinnosť podať daňové priznanie (ďalej len „DP“) u týchto typov daňovníkov špecifikáciou jednotlivých druhov príjmov, a to takým spôsobom, že vymedzuje príjmy, pri dosiahnutí ktorých im nevzniká povinnosť podať DP.Pre rok 2018 stále platí, že rozpočtové a príspevkové organizácie ako daňovníci nezriadení alebo nezaložení na podnikanie [zaradené od 1. 1. 2018 – § 12 ods. 3 písm. b) ZDP] nemusia podať DP v prípade, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dosiahli iba tieto dva druhy príjmov:

  • príjmy oslobodené od dane,
  • príjmy vyberané zrážkou podľa § 43 ZDP.

Príjmy vyplývajúce zo základného poslania – tento príjem je zadefinovaný v spoločnom ustanovení pre všetkých daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie (teda aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie) v § 13 ods. 1 písm. a) ZDP.Podľa tohto ustanovenia sú príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom, okrem príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, z reklám, z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené od dane podľa § 13 ods. 1 písm. b) až g) alebo ods. 2 ZDP, príjmov plynúcich na základe zmluvy o sponzorstve v športe uzatvorenej podľa § 50 a § 51 zákona o športe, príjmov z činností, ktoré sú podnikaním, a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP, oslobodené od dane.

To znamená, že všetky vyššie uvedené príjmy uvedené vo výnimkách podliehajú zdaneniu aj v prípade, ak sú v stanovách, zriaďovacej alebo zakladateľskej listine uvedené ako základná činnosť daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie.

V rozpočtových organizáciách, v obciach a VÚC sú oslobodené aj príjmy z prenájmu a predaja ich majetku zahrnuté v rozpočte zriaďovateľa podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZDP.

V príspevkových organizáciách však tieto príjmy podliehajú zdaneniu, aj ak sú uvedené v hlavnej činnosti týchto daňovníkov.

V § 12 odsek 2 ZDP sa medzi príjmy, ktoré sú predmetom dane u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (teda aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách), doplnili aj príjmy zo sponzorského dosiahnuté na základe zmluvy o sponzorstve v športe uzatvorenej podľa § 50 a § 51 zákona o športe. Podľa § 52zh ods. 1 ZDP sa ustanovenie použilo po prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1. 1. 2016. Prijaté sponzorské od sponzora je teda zdaniteľným príjmom u daňovníkov nezriadených na podnikanie aj v prípade, ak plynú tieto príjmy v súvislosti s činnosťou, na ktorej účel vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou.

Obsah článku:

  1. Príjmy oslobodené od dane – § 13 a § 52 ZDP
  2. Príjmy vyberané zrážkou – § 43 ZDP
  3. Príjmy rozpočtovej organizácie, ktorej zriaďovateľom je mesto, a povinnosť podať daňové priznanie
  4. Príklad vyplnenia daňového priznania príspevkovej organizácie za rok 2018, ktorej zriaďovateľom je mesto

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie smernice nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ing. Ľubica Sekerková

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

19.02.2019