Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2018

Obce, mestá a VÚC majú povinnosť podať daňové priznanie vždy, pretože dosahujú v rámci svojej základnej činnosti aj príjmy, ktoré sú predmetom dane (napr. miestne dane a poplatky, príjmy zo štátneho rozpočtu vo forme podielových daní, príjmy z európskych prostriedkova pod.).

Image41273

V zákone o dani z príjmov sú pre daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie osobitne vymedzené podmienky, pri ktorých splnení nevzniká povinnosť podať daňové priznanie, a to ak obec alebo vyšší územný celok dosiahne v zdaňovacom období roku 2018 iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Obciam a vyšším územným celkom ako právnickým osobám zaradeným pre účely zákona o dani z príjmov medzi daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie vzniká povinnosť podať daňové priznanie v zmysle daňového poriadku, podľa ktorého je daňové priznanie povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve.

V zákone o dani z príjmov sú pre daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie osobitne vymedzené podmienky, pri ktorých splnení nevzniká povinnosť podať daňové priznanie, a to ak obec alebo vyšší územný celok dosiahne v zdaňovacom období roku 2018 iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Obce, mestá a vyššie územné celky (ďalej len „VÚC“) majú povinnosť podať daňové priznanie (ďalej aj „DP“) vždy, pretože dosahujú v rámci svojej základnej činnosti aj príjmy, ktoré sú predmetom dane (napríklad miestne dane a poplatky, príjmy zo štátneho rozpočtu vo forme podielových daní, príjmy z európskych prostriedkov a z iných inštitúcií a pod.). Tieto príjmy sú predmetom dane a hoci sú následne zaradené medzi príjmy oslobodené od dane, ak súvisia so základnou činnosťou, na ktorú bola obec zriadená, vždy vzniká týmto daňovníkom povinnosť podať DP.

Všetky výnimky, úľavy, zvýhodnenia a oslobodenia si každá právnická osoba musí uplatniť sama v podanom DP v nadväznosti na § 49 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

Povinnosť podať DP subjektom verejnej správy a územnej samosprávy vyplýva z dvoch právnych predpisov, ktorými sú ZDP a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“).

Podľa § 15 daňového poriadku je DP povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Osobitným predpisom na podanie DP v oblasti priamych daní je § 41 ods. 1 ZDP.

1. Lehoty na podanie daňového priznania

Právnické osoby majú povinnosť podať daňové priznanie vo všeobecnej lehote podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov, ak tento zákon neurčuje inú lehotu. Všeobecná lehota na podanie daňového priznania je stanovená do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia a týmto dátumom za kalendárny rok 2018 je 31. marec 2019 (nedeľa).

Z § 27 ods. 4 daňového poriadku vyplýva, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň. Z uvedeného vyplýva, že posledný deň lehoty na podanie DP za rok 2018 uplynie dátumom 1. 4. 2019 (pondelok).

Z § 49 ods. 3 ZDP vyplýva možnosť predĺžiť lehotu na podanie DP na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie DP najviac o tri celé kalendárne mesiace. Subjekty verejnej správy a územnej samosprávy majú vždy zdaňovacie obdobie kalendárny rok (nemôžu využiť zdaňovacie obdobie „hospodársky rok“, neumožňuje im to zákon o účtovníctve). Za rok 2018 teda majú povinnosť podať DP najneskôr do 1. 4. 2019.

Ak však oznámia správcovi dane predĺženie lehoty na podanie DP o tri kalendárne mesiace, môžu podať DP až v lehote do 30. 6. 2019 (nedeľa), lehota sa predžuje na najbližší pracovný deň, ktorým je pondelok 1. 7. 2019. Ak by dosiahli aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí, môžu oznámiť predĺženie lehoty na podanie DP o ďalšie tri mesiace, lehota na podanie DP potom pripadne na dátum 30. 9. 2019 (pondelok).

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2018

  1. Lehoty na podanie daňového priznania
  2. Spôsoby doručenia daňového priznania
  3. Splatnosť dane
  4. Spôsob platenia dane
  5. Miesto podania daňového priznania
  6. Druhy daňových priznaní
  7. Povinnosť podať daňové priznanie u subjektov územnej samosprávy (obce a VÚC)
  8. Tlačivo daňového priznania a zmeny v tlačive DP pre rok 2018
  9. Zmeny v ZDP účinné v roku 2018, vzťahujúce sa na subjekty verejnej správy a územnej samosprávy
  10. Výklad k jednotlivým riadkom DP s konkrétnym príkladom na vyplnenie daňového priznania obce za rok 2018
VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

 

Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ing. Ľubica Sekerková

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

26.02.2019