Depozitný účet v otázkach a odpovediach

Čitateľovi je ozrejmený spôsob zákonného nakladania s depozitným účtom, obmedzenia a časové limity upravené zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Image35713

Príspevok je venovaný oblasti rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, miest, vyšších územných celkov, ako aj štátu a orgánov miestnej štátnej správy. Príspevok reaguje na aplikačnú prax a na časté problémy a nedostatky pri disponovaní s depozitným účtom najmä v období prechodu medzi účtovnými obdobiami.

V praxi najčastejšie nazývaný ako depozitný účet, ktorý predstavuje doplnkový samostatný účet, ktorý je upravený v normatívnom právnom akte – v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v príspevku len zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy).

V súlade s ustanovením § 26 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy prostriedky určené na výplatu miezd zamestnancov za mesiac december, ktoré sa uskutočnia v januári nasledujúceho rozpočtového roka, môže rozpočtová organizácia previesť na účet cudzích prostriedkov (depozitný účet). Príspevok sa zaoberá najčastejšími otázkami a podnetmi k evidencii, obmedzeniami a oprávneniami vo vzťahu k účtu cudzích prostriedkov.

Otázka č. 1:

Musí byť depozitný účet vedený v peňažnom ústave (banke) s kreditnými úrokmi?

Odpoveď:

Nie, táto povinnosť nie je zákonom ani iným normatívnym právnym aktom či opatrením určená. Je plne na rozhodnutí štatutára rozpočtovej organizácie, aký účet pre zriadenie depozitného účtu si vyberie. Zároveň spomínam, že výber prostriedkov v hotovosti pre účely úhrady mzdy je v takomto prípade povolený. Príjem prostriedkov na účet cudzích prostriedkov (depozitný účet) sa neklasifikuje.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie článku v otázkach a odpovediach nájdete tu.

 VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí v mestskej časti Bratislava-Petržalka ako kontrolór. Venuje sa najmä právu verejnej správy, finančnej kontrole a účtovaniu. Autor sa už viac rokov venuje publikačnej činnosti. Taktiež aktívne prednáša  o problematike finančnej kontroly v praxi na seminároch po Slovensku.

Dátum publikácie

07.11.2017