Depozitný účet v otázkach a odpovediach

Príspevok je venovaný oblasti rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, miest, vyšších územných celkov, ako aj štátu a orgánov miestnej štátnej správy.

Image4039

Príspevok je venovaný oblasti rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, miest, vyšších územných celkov, ako aj štátu a orgánov miestnej štátnej správy. Príspevok reaguje na aplikačnú prax a na časté problémy a nedostatky pri disponovaní s depozitným účtom najmä v období prechodu medzi účtovnými obdobiami.

Čitateľovi je ozrejmený spôsob zákonného nakladania s depozitným účtom, obmedzenia a časové limity upravené zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V praxi najčastejšie nazývaný ako depozitný účet, ktorý predstavuje doplnkový samostatný účet, ktorý je upravený v normatívnom právnom akte – v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v príspevku len zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy).

V súlade s ustanovením § 26 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy prostriedky určené na výplatu miezd zamestnancov za mesiac december, ktoré sa uskutočnia v januári nasledujúceho rozpočtového roka, môže rozpočtová organizácia previesť na účet cudzích prostriedkov (depozitný účet). Príspevok sa zaoberá najčastejšími otázkami a podnetmi k evidencii, obmedzeniami a oprávneniami vo vzťahu k účtu cudzích prostriedkov.

Otázka č. 1:

Musí byť depozitný účet vedený v peňažnom ústave (banke) s kreditnými úrokmi?

Odpoveď:

Nie, táto povinnosť nie je zákonom ani iným normatívnym právnym aktom či opatrením určená. Je plne na rozhodnutí štatutára rozpočtovej organizácie, aký účet pre zriadenie depozitného účtu si vyberie. Zároveň spomínam, že výber prostriedkov v hotovosti pre účely úhrady mzdy je v takomto prípade povolený. Príjem prostriedkov na účet cudzích prostriedkov (depozitný účet) sa neklasifikuje.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie:

Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Image41451.jpg

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.

Dátum publikácie

11.03.2019