Dodržiavanie § 20 a vyhlášky

Úrad pre verejné obstarávanie informuje, že od 1. marca 2019 je účinná vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.

Image28603

Úrad pre verejné obstarávanie informuje, že od 1. marca 2019 je účinná Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z. z 11. februára 2019, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní (ďalej len „vyhláška“).

Úrad pre verejné obstarávanie zároveň upozorňuje, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia dbali na využívanie takých nástrojov a zariadení elektronickej komunikácie, ktorých poskytovatelia zaručujú, že tieto nástroje dodržiavajú všetky povinnosti a náležitosti určené v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní a vyhlášky.

Úrad pre verejné obstarávanie oznamuje všetkým verejným obstarávateľom /obstarávateľom, že za účelom dodržiavania zákonom stanovených povinností elektronickej komunikácie poskytuje nástroj, a to systém elektronického verejného obstarávania (IS EVO), ktorý je dostupný bezplatne na nasledovnej adrese https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Predmetný systém elektronického verejného obstarávania (IS EVO) s účinnosťou od 19. 10. 2018 spĺňa všetky požiadavky stanovené v § 20 zákona o verejnom obstarávaní a vyhláškou.

Úrad pre verejné obstarávaní na záver upozorňuje, že pri konaniach o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1, 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní bude v súvislosti s dodržiavaním uvedených ustanovení týkajúcich sa elektronickej komunikácie skúmať, či nástroje, ktoré budú verejní obstarávatelia /obstarávatelia na tento účel využívať, spĺňajú vyššie uvedené zákonné (technické a funkčné) požiadavky.

Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

Úrad pre verejné obstarávanie

Je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie a rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. 

Dátum publikácie

06.03.2019