Dopytové výzvy pre dáta, služby a cloud

Tri dopytové výzvy, ktoré zverejnil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, sa týkajú zdieľania údajov medzi úradmi, zlepšovania služieb e-governmentu a migrácie informačných systémov do vládneho cloudu.

Image37837

Dopytovo orientované projekty prinášajú do informatizácie verejnej správy menšie a rýchlo dostupné zlepšenia. Tri dopytové výzvy, ktoré dnes zverejní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), sa týkajú zdieľania údajov medzi úradmi, zlepšovania služieb e-governmentu a migrácie informačných systémov do vládneho cloudu.

„Počas ich verejného pripomienkovania a prerokovania sme evidovali veľký záujem o všetky tri témy od potenciálnych žiadateľov. Vyzývame aj touto cestou kolegov v rezortoch a organizáciách, aby sa do výziev aktívne zapojili prípravou kvalitných projektov,“ uviedol vicepremiér Richard Raši. Zároveň dodal, že úrad ponúka konzultácie a poradenstvo žiadateľom pri príprave štúdií uskutočniteľnosti. Tie budú totiž žiadatelia vypracúvať sami v zjednodušenej forme a ÚPVII ich bude posudzovať.

Výzvou Manažment údajov inštitúcií verejnej správy môžu byť realizované nasledovné štyri typy dopytovo – orientovaných projektov:

  1. Komplexný projekt pre manažment údajov – reforma vo využívaní dát pre organizáciu, ktorá má heterogénne informačné prostredie s viacerými samostatnými subjektami (napríklad doprava a výstavba) a potrebuje internú integráciu a konsolidáciu údajov,
  2. Jednoduchý projekt pre manažment údajov – reforma vo využívaní dát pre organizáciu s homogénnym informačným prostredím (napríklad obec),
  3. Publikovanie otvorených dát,
  4. Projekt pre konzumentov údajov – rýchle zavedenie princípu „jeden-krát a dosť“ vo vnútri inštitúcie.

Jednotlivé projekty môžu získať nenávratný finančný príspevok vo výške od 80-tisíc do 3 miliónov eur, pričom na výzvu je celkovo vyčlenených 30 miliónov eur.

Výzva Malé zlepšenia eGov služieb (t.j. elektronických služieb verejnej správy) sa zameriava na elektronické služby pre občanov a podnikateľov. To znamená napríklad jednoduchšie formuláre, notifikácie o stave služby či možnosť vybaviť službu cez mobilný telefón alebo celú online bez nutnosti dokladať ďalšie papierové dokumenty alebo navštevovať úrady. Cieľom je zvýšiť dobrovoľnú používanosť e-služieb s tým, že prvoradé musia byť potreby používateľov. Kandidátmi do týchto dopytovo-orientovaných projektov sú také služby, ktoré už dnes preukazujú minimálne 5-tisíc podaní ročne.

Tieto projekty môžu získať nenávratný finančný príspevok vo výške od 80-tisíc do 800-tisíc eur z celkovej alokácie 20 miliónov eur.

Výzva Migrácia informačného systému verejnej správy do cloudovej Infraštruktúry ako služby uľahčí potenciálnym žiadateľom premiestniť svoje informačné systémy do vládneho cloudu.

Nenávratné finančné príspevky z tejto výzvy budú poskytnuté vo výške od 75-tisíc až 750-tisíc eur z 10-miliónového balíka.

Výzvy sú vyhlásené ako otvorené a schvaľovanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola bude 15. novembra 2018. Projekty budú financované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7.

AUTOR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plní úlohy v oblasti dráh, dopravy na dráhach, cestnej dopravy, pozemných komunikácií, vnútrozemskej plavby a prístavov, námornej plavby, civilného letectva, poštových služieb, elektronických komunikácií, verejných prác, stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov, stavebnej výroby a stavebných výrobkov...

Dátum publikácie

03.07.2018