Dotácia z ÚPSVaR na zamestnanca v neziskovej organizácii

Ako zaúčtovať prijatú dotáciu z ÚPSVaR na zamestnanca v neziskovej organizácii, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, predpis dotácie a rozpustenie dotácie?

Image24252
Otázka:

Ako zaúčtovať prijatú dotáciu z ÚPSVaR na zamestnanca v neziskovej organizácii, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, predpis dotácie a rozpustenie dotácie?

Odpoveď:

Samotné účtovanie dotácie upravuje § 41 ods. 8 a 9 a § 45 ods. 8 opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74 o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

Podľa § 69 ods. 2 postupov účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie v prospech účtu 691 – Dotácie sa účtuje aj poskytnutie príspevku podľa osobitných predpisov so súvzťažným zápisom na účte 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom.

Spôsob účtovania prijatého príspevku v podvojnom účtovníctve závisí od skutočnosti, či príspevok bol využitý na prevádzkové alebo investičné účely, pri dodržaní časovej a vecnej súvislosti s vyúčtovaním nákladov na príslušný účel, na ktorý bol príspevok poskytnutý. Ak je teda príspevok poskytnutý v jednom účtovnom období na úhradu nákladov, ktoré vznikli v inom účtovnom období, je potrebné časovú a vecnú súvislosť dodržať cez účty časového rozlíšenia. Na druhej strane, ak sú najskôr vynaložené náklady a až v inom zdaňovacom období je prijatý príspevok, je potrebné postupovať podľa § 41 ods. 9 opatrenia a účtovať o priznaní príspevku (prevádzkového aj investičného) v časovej a vecnej súvislosti s účtovným obdobím, na ktoré sa priznanie dotácie poskytuje, ak je už uzavretá zmluva alebo dohoda o poskytnutí príspevku.

Celú odpoveď na otázku nájdete tu.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace odborné články

AUTOR

Ing. Zuzana Uríková

DSC_3020___120x180.jpg

Poradca v oblasti daní a účtovníctva. Trinásťročné skúsenosti v ekonomickej a účtovnej oblasti. Osemročná prax poradenstva, konzultácií v oblasti účtovníctva a práca s ekonomickým softvérom, písanie odborných článkov, lektorská prax. Denne poskytuje odborné poradenstvo desiatkam našich klientov.

Dátum publikácie

03.08.2017