Externé zdroje financovania činnosti organizácií nezriadených alebo nezaložených na podnikanie

V príspevok rozoberá spôsoby poskytovania nenávratných prostriedkov z rôznych zdrojov, systém ich účtovania, ako aj daňové hľadisko nenávratných prostriedkov poskytované organizáciám mimovládneho a neziskového sektora.

Image38679

Dotácie, podpory a príspevky poskytované zo štátneho rozpočtu, ako aj z prostriedkov Európskej únie, z rozpočtov obcí alebo vyšších územných celkov, z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj finančné príspevky a dary od iných subjektov predstavujú špecifickú formu nenávratného financovania činností organizácií nezriadených alebo nezaložených na podnikanie (ďalej len „neziskové organizácie“), ktorých zoznam je uvedený v § 12 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z.

V príspevku sa zameriavame hlavne na spôsoby poskytovania nenávratných prostriedkov z rôznych zdrojov, systém ich účtovania v podmienkach jednoduchého aj podvojného účtovníctva, ako aj daňové hľadisko nenávratných prostriedkov, ktoré sa poskytujú aj organizáciám mimovládneho a neziskového sektora.

Na konkrétnych príkladoch si teda rozoberieme spôsob poskytovania dotácií, darov a iných nenávratných príspevkov, ich účtovanie a zdaňovanie so zameraním na občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, politické strany a politické hnutia, cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, verejné vysoké školy a iné „neziskové účtovné jednotky“. Cieľom príspevku je venovať sa teda nenávratným finančným prostriedkom, ktoré plynú neziskovým organizáciám vyššie uvedeným v tomto základnom členení.

Vzhľadom na široké spektrum neziskových organizácií vymenovaných v § 12 ods. 2 ZDP sa v našom príspevku zameriame na tie neziskové organizácie, ktoré postupujú pri účtovaní podľa opatrenia MF SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74 alebo podľa opatrenia MF SR z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74.

V príspevku sa nezaoberáme neziskovými organizáciami, ktoré pôsobia v štátnej správe, resp. v územnej samospráve (obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré účtujú podľa opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky).

Obsah článku:

 1. Dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov obcí a VÚC

  1.1 Účtovanie dotácií zo ŠR, z rozpočtov obcí a VÚC v sústave JÚ
  1.2 Účtovanie dotácií, príspevkov...v neziskovej organizácii účtujúcej v sústave PÚ
  1.3 Dotácie z rozpočtov ŠR, obcí a VÚC a vplyv na základ dane u príjemcu

 2. Nenávratné finančné príspevky z európskych štrukturálnych a investičných fondov

  2.1 Účtovanie nenávratných príspevkov u príjemcu účtujúceho v JÚ
  2.2 Účtovanie nenávratných príspevkov u príjemcu účtujúceho v PÚ

 3. Príspevky z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

  3.1 Účtovanie príspevkov v sústave JÚ
  3.2 Účtovanie príspevkov v sústave PÚ
  3.3 Príspevky z ÚPSVR a vplyv na základ dane

 4. Dary

  4.1 Účtovanie darov v JÚ a ich čerpanie na prevádzkové účely
  4.2 Účtovanie darov v JÚ a ich čerpanie na investičné účely
  4.3 Účtovanie darov v PÚ a ich čerpanie na prevádzkové účely
  4.4 Účtovanie prijatých darov v PÚ a ich čerpanie na investičné účely
  4.5 Účtovanie darov v PÚ v prípade ich ďalšieho darovania
  4.6 Dary a dosah na základ dane u príjemcu

 5. Príjmy z podielu zaplatenej dane

  5.1 Účtovanie podielu zaplatenej dane u prijímateľa v JÚ
  5.2. Účtovanie prijatého podielu 2 % dane v PÚ v prípade jeho čerpania na prevádzkové účely
  5.3 Podiel zaplatenej dane a vplyv na základ dane u prijímateľa

 6. Granty z medzinárodných zmlúv

  6.1 Účtovanie prijatých grantov
  6.2 Granty a vplyv na základ dane u prijímateľa

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie článku s príkladmi účtovania nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Jana Vršková, Ing.

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

26.06.2018