Finančné výkazníctvo RO, PO, štátnych fondov, obcí a VÚC v roku 2018

Finančné výkazníctvo verejnej správy prechádza po dvoch rokoch zmenami. Pre rok 2018 bolo vydané nové Opatrenie, ktoré upravuje štruktúru FIN výkazov, ich obsahovú náplň, termín a miesto predkladania údajov z účtovníctva a údajov potrebných na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy.

Image36446

Pre rok 2018 bolo vydané nové Opatrenie Ministerstva financií SR, ktoré upravuje štruktúru FIN výkazov, ich obsahovú náplň, termín a miesto predkladania údajov z účtovníctva a údajov potrebných na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy. Z pohľadu spracovania výkazov sa môžu zdať tieto zmeny ako technické, teda zaoberajúce sa len podobou resp. štruktúrou FIN výkazov. Dôvodov pre vydanie nového Opatrenia bolo však hneď niekoľko, a to hlavne z oblasti legislatívnych zmien v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydané usmernenia zo strany Eurostatu poskytovať nové štatistické údaje ako aj poznatky z procesu spracovania výkazov samotným Ministerstvom financií SR.

Bližší popis týchto zmien je uvedený ďalej v článku. V prípade individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky nedošlo k novele opatrení, preto sa aplikujú v tom istom rozsahu aj pre zostavenie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017.

Cieľom tohto príspevku je poskytnúť aktuálne a komplexné informácie o finančnom výkazníctve rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov. Tieto organizácie sa riadia rovnakými právnymi predpismi, sú pre nich zadefinované rovnaké účtovné a štatistické výkazy (s ohľadom na príslušnú právnu formu), ako aj rovnaké postupy účtovania. Navzájom sa od seba líšia termínmi na predkladanie niektorých výkazov a obsahovou náplňou, ale spája ich rovnaká legislatíva. Je to aj z toho dôvodu, že tieto organizácie tvoria najpočetnejšiu skupinu subjektov verejného sektora a tvoria väčšinu štatistiky verejných financií.

Napriek určitým odlišnostiam z pohľadu ich činnosti a z nej vyplývajúcich ekonomických transakcií je finančné výkazníctvo medzi týmito subjektmi porovnateľné a sumarizovateľné za celú skupinu subjektov. Príspevok poskytuje aktuálne informácie o legislatíve platnej pre:

  • individuálnu účtovnú závierku
  • konsolidovanú účtovnú závierku
  • rozpočtové a štatistické výkazy
VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu. 

Autor: Ing. Peter Ivánek

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ing. Peter Ivánek

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

10.01.2018