Finančné výkazníctvo RO, PO, štátnych fondov, obcí a VÚC v roku 2019

Finančné výkazníctvo verejnej správy v uplynulom roku žilo najmä zmenami v oblasti rozpočtovníctva, ktoré zaviedla novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ktoré sa museli premietnuť aj do rozpočtového výkazu FIN 1-12.

Image40681

Finančné výkazníctvo verejnej správy v uplynulom roku žilo najmä zmenami v oblasti rozpočtovníctva, ktoré zaviedla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNovela č. 310/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. a ktorý mení určité zásady a spôsoby rozpočtovania príjmov a výdavkov subjektu verejnej správy, upravuje rozpočtovanie podnikateľskej činnosti v rozpočtových a príspevkových organizáciách a definuje samostatné účty pre určité druhy príjmov a výdavkov. a ktoré sa museli premietnuť aj do rozpočtového výkazu FIN 1-12.

Niektoré ustanovenia (napríklad o rozpočtovaní podnikateľskej činnosti subjektov územnej samosprávy) vstúpili do účinnosti od 1. 1. 2019 a budú súčasťou vykazovania príjmov a výdavkov od nového roka. Ministerstvo financií SR vzhľadom na množstvo dopytov ohľadom zmien v rozpočtovníctve vydalo viacero metodických usmernení, prehľadov zmien a vysvetlení, ktoré sú dostupné na novej webovej stránke www.finance.gov.sk v časti Financie/Verejné financie/Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov z oblasti rozpočtového procesu. V samotnej štruktúre FIN výkazov nedošlo k zmene a sú platné v takej podobe, ako sa predkladali v roku 2018.

V prípade individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky nedošlo k novelizácii opatrení, preto sa aplikujú v tom istom rozsahu aj pre zostavenie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018.

Cieľom tohto príspevku je poskytnúť aktuálne a komplexné informácie o finančnom výkazníctve rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov pre príslušný rozpočtový rok. Tieto organizácie sa riadia rovnakými právnymi predpismi, sú pre nich zadefinované rovnaké účtovné a štatistické výkazy (s ohľadom na príslušnú právnu formu), ako aj rovnaké postupy účtovania. Navzájom sa od seba líšia termínmi na predkladanie niektorých výkazov a obsahovou náplňou, ale spája ich rovnaká legislatíva. Je to aj z toho dôvodu, že tieto organizácie tvoria najpočetnejšiu skupinu subjektov verejného sektora a tvoria väčšinu štatistiky verejných financií.

Napriek určitým odlišnostiam z pohľadu ich činnosti a z nej vyplývajúcich ekonomických transakcií je finančné výkazníctvo medzi týmito subjektmi porovnateľné a sumarizovateľné za celú skupinu subjektov. Príspevok poskytuje aktuálne informácie o legislatíve platnej pre individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku, rozpočtové a štatistické výkazy.

Pod pojmom finančné výkazníctvo sa na účely tohto príspevku chápe účtovná závierka, a to či už individuálna, alebo konsolidovaná, výročné správy k týmto závierkam a výkazy známe pod skratkou FIN (ďalej ako „FIN“ výkazy).

Rozsah finančného výkazníctva pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky:

a) účtovná závierka

 • individuálna účtovná závierka (IUZ),
 • konsolidovaná účtovná závierka (KUZ),

b) výročná správa

 • k individuálnej účtovnej závierke,
 • ku konsolidovanej účtovnej závierke,

c) FIN výkazy, v členení pre rok 2019 na:

 • rozpočtový výkaz FIN 1-12 o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách,
 • štatistický výkaz FIN 2-04 o vybraných údajoch z aktív a z pasív,
 • štatistický výkaz FIN 3-04 o finančných aktívach podľa sektorov,
 • štatistický výkaz FIN 4-04 o finančných pasívach podľa sektorov,
 • štatistický výkaz FIN 5-04 o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch,
 • štatistický výkaz FIN 6-04 o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií.

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Finančné výkazníctvo rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov v roku 2019

 1. Legislatíva upravujúca finančné výkazníctvo
 2. Individuálna účtovná závierka rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov
 3. Konsolidovaná účtovná závierka subjektu verejnej správy
 4. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa
 5. Rozpočtový výkaz FIN 1-12 a štatistické výkazy FIN 2-04 až 6-04
VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Peter Ivánek

AUTOR

Ing. Peter Ivánek

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

11.01.2019