Financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl

Najvyšší kontrolný úrad SR uskutočnil kontrolu zameranú na financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl, zároveň zhodnocoval stav a nakladanie s nehnuteľným majetkom, s osobitným zreteľom na ubytovacie zariadenia v období rokov 2012 až 2016.

Image30954

Kontrolóri spomedzi dvadsiatky VVŠ, ktoré sú financované najmä z prostriedkov štátneho rozpočtu, vybrali 11 z nich. Tento počet predstavuje 55 % zo všetkých VVŠ, ktoré v roku 2016 poskytovali vysokoškolské vzdelávanie. Vybraná vzorka patrí medzi najvýznamnejšie verejné školy na Slovensku (počtom študentov, zamestnancov a hodnotou majetku).

Tento počet predstavuje 55 % zo všetkých VVŠ, ktoré v roku 2016 poskytovali vysokoškolské vzdelávanie. Vybraná vzorka patrí medzi najvýznamnejšie verejné školy na Slovensku (počtom študentov, zamestnancov a hodnotou majetku).

Študentov vysokých škôl ubúda, financovanie obnovy internátov je výrazne poddimenzované

Záverečná správa Financovania a hospodárenia verejných vysokých škôl

Vysoké školy sú v zmysle zákona o vysokých školách vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne. V roku 2016 poskytovalo vysokoškolské vzdelávanie
celkom 20 verejných vysokých škôl, ktoré sú financované najmä z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly MŠVVŠ SR.

V roku 2017 preveril NKÚ SR, v rámci kontrolnej akcie „Financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl“, spolu 11 vybraných verejných vysokých škôl, čo predstavuje 55 % podiel z počtu všetkých verejných vysokých škôl. Účelom kontroly bolo preveriť zdroje financovania, hospodárenie s finančnými prostriedkami, stav a nakladanie s nehnuteľným majetkom vybraných verejných vysokých škôl za roky 2012 až 2016. Z uvedeného počtu bolo 10 vysokých škôl univerzitného typu a jedna verejná vysoká škola, ktorá bola zaradená do kontrolnej akcie na základe prijatého podnetu. Vybrané univerzity patria (počtom študentov, počtom zamestnancov a hodnotou majetku) medzi najvýznamnejšie verejné vysoké školy na Slovensku.

Vychádzajúc z údajov „Výročnej správy o stave vysokého školstva za rok 2016“ bol počet študentov v roku 2016 celkom 147 680 a počet zamestnancov celkom 20 882. Na základe údajov z podkladov vysokých škôl, predložených ku kontrole, boli preverené verejné vysoké školy, ktoré predstavujú takmer 81 % potenciálu, čo do počtu študentov a zamestnancov všetkých vysokých škôl v štáte.

V roku 2016 poklesol počet študentov študujúcich na kontrolovaných vysokých školách v porovnaní s rokom 2012 o takmer 21 % (v absolútnych číslach je to 24 633
študentov). Tento pokles však nesúvisí len s demografickým poklesom, ale do veľkej miery aj s masívnym odchodom do zahraničia, osobitne do Českej republiky. V roku 2015/2016 študovalo v Česku 22 251 študentov – slovenských občanov, čo je takmer 14 % z celkového počtu študentov študujúcich na slovenských vysokých školách. Negatívnym dôsledkom tohto trendu však je, že absolventi zahraničných vysokých škôl sa podľa prieskumov späť na Slovensko už nevracajú. Tým tento problém nadobúda rozmery, ktoré sa bez adekvátnych opatrení budú prehlbovať a budú mať dosah nielen na vysoké školy, ale aj na hospodársky a sociálny vývoj Slovenska. NKÚ SR preto odporúča tvorcom politík, aby aktívnym využitím zákonných možností a realizáciou adekvátnych opatrení tento trend, spojený s rastúcim počtom odchádzajúcich študentov zastavili.

Najvýznamnejším zdrojom príjmov VVŠ v kontrolovanom období, ktoré predstavovali asi polovicu všetkých zdrojov, boli príjmy zo štátneho rozpočtu, poskytnuté formou dotácie, na základe zmlúv o poskytnutí dotácie, uzatvorených v zmysle zákona o vysokých školách, prostredníctvom MŠVVŠ SR.

Viac informácií nájdete tu.

Autor: Najvyšší kontrolný úrad SR

AUTOR

Najvyšší kontrolný úrad SR

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je štátny orgán, ktorý je vo svojej kontrolnej činnosti nezávislý. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonáva svoju kontrolnú činnosť na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky a podľa vlastného Plánu kontrolnej činnosti.

Dátum publikácie

12.02.2018