Financovanie škôl a školských zariadení (školské poplatky)

Príspevky od rodičov a zákonných zástupcov na základe zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Doplnkové zdroje financovania verejných, súkromných a cirkevných škôl, materských škôl a školských zariadení a účel ich použitia.

Image32951

Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“) k zdrojom financovania regionálneho školstva patria okrem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov územnej samosprávy aj

  • príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v materských školách, školských kluboch detí a centrách voľného času a
  • príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním v školských internátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského stravovania.

Ide o doplnkové zdroje financovania verejných, súkromných a cirkevných škôl, materských škôl a školských zariadení a účel ich použitia je určený zákonom č. 597/2003 Z. z.

Verejné školy používajú tieto príspevky na financovanie rozvoja a skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Verejné materské školy a verejné školské zariadenia používajú tieto príspevky na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky, vrátane riešenia havarijných situácií a tiež na financovanie rozvoja a skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Cirkevné školy a súkromné školy tieto príspevky používajú na financovanie nákladov na mzdy a platy vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, prevádzky, modernizácie učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok a na riešenie havarijných situácií.

Oprávnenie na stanovenie a vyberanie príspevkov od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v materských školách, školských kluboch detí, centrách voľného času a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním v školských internátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského stravovania je ustanovené v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“).

V školskom zákone toto oprávnenie nie je zakotvené v jednom ustanovení, ale je rozdelené do niekoľkých ustanovení, a to podľa jednotlivých typov škôl a školských zariadení.

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie článku nájdete tu. 

 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Verejná správa SR

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je členkou predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR (ZHK) a predsedníčkou Pohronskej regionálnej sekcie ZHK. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

24.08.2017