GP Hodina deťom, 20. ročník

Nadácia pre deti Slovenska otvára 20. ročník grantového progamu Hodina deťom.

Ciele

 • Rozvíjať osobnosť každého dieťaťa, najmä vedomie vlastnej hodnoty a dôstojnosti
 • Dosiahnuť, aby všetky deti boli prijaté a rešpektované so svojimi špecifickými potrebami
 • Rozvíjať zručnosť detí kriticky myslieť a komunikovať svoje potreby
 • Rozvíjať efektívne spôsoby spolupráce detí, rodičov, učiteľov a komunity
 • Podporovať poskytovanie okamžitej pomoci deťom v krízových situáciách, resp. predchádzať ich vzniku

Cieľové skupiny

 • deti a mladí ľudia do 30 rokov
 • deti a mladí ľudia so špecifickými potrebami (zdravotne, sociálne, etnicky znevýhodnené, nadané deti)
 • deti a mladí ľudia v krízovej situácii (týrané, zanedbávané, bez rodičov, deti utečencov, migrantov)
 • dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia)

Programové oblasti

 1. Dieťa a jeho radosti
 2. Dieťa a jeho starosti
 3. Dieťa a jeho škola
 4. Dieťa a jeho komunita

Formálne kritériá

Organizácia:

 • O podporu z verejnej zbierky Hodina deťom môžu žiadať mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy), samosprávy, cirkevné inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a s pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré nepodporujú žiadnu z politických strán a nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva.
 • Za organizáciu bez právnej subjektivity (napr. škola, pobočka mimovládnej organizácie) žiadosť o finančný príspevok predkladá zriaďovateľ (napr. obec, ústredie organizácie).
 • Jedna organizácia môže v aktuálnom ročníku grantového programu Hodina deťom predložiť iba jednu žiadosť o finančný príspevok, len v jednej programovej oblasti a probléme. Pokiaľ má organizácia zriadených viac subjektov (pobočiek) bez právnej subjektivity, môže predložiť žiadosť za každý z týchto subjektov (oficiálnych pobočiek).
 • Organizácia musí v téme, v ktorej žiada o finančný príspevok, reálne pracovať a musí byť zaregistrovaná / oficiálne vzniknúť najmenej 1 rok pred termínom ukončenia výzvy
  (minimálne od 18.3.2018). Podmienka ročnej činnosti platí aj pre pobočky organizácie, ktoré podávajú projekt samostatne.
 • O podporu z verejnej zbierky Hodina deťom môžu žiadať len organizácie, ktoré nemajú voči Nadácii pre deti Slovenska žiadne nesplnené záväzky - v dohodnutom termíne dodali záverečnú programovú alebo finančnú správu, priebežné programové správy z práve prebiehajúceho projektu, riadne prebehlo vyúčtovanie predchádzajúceho grantu a nemajú dlh voči NDS vo forme nevráteného príspevku (alebo jeho časti).
 • Nadácia pre deti Slovenska má právo nezaradiť do hodnotiaceho procesu organizáciu, ktorá v minulosti závažným spôsobom porušila zmluvné podmienky spolupráce. Zodpovednosť sa vzťahuje aj na štatutárnych zástupcov, ktorí boli v čase vzniku záväzkov zodpovední za ich dodržanie, preto ak v súčasnosti títo pôsobia ako štatutári v inej organizácií, obmedzenia platia aj pre túto organizáciu.

Projekt:

 • projekt a rozpočet projektu musí byť spracovaný len elektronicky v NOVEJ ONLINE aplikácii - bližšie informácie nájdete na stránke www.nds.sk ( http://nds.nds.sk/nds/ )
 • formuláre musia mať vyplnené všetky časti/kolónky
 • začiatok projektu - prvá aktivita - môže byť naplánovaná najskôr na júl 2019, najneskôr na september 2019
 • koniec projektu – posledná aktivita môže byť naplánovaná najneskôr na marec 2020
 • projekt musí trvať minimálne 7, maximálne 9 mesiacov

GRANTOVÉ PODMIENKY GP Hodina deťom, 20. ročník

 • z grantového programu Hodina deťom možno požadovať hradenie plánovaných nákladov maximálne do výšky 90% celkových nákladov na projekt (organizácia, ktorá projekt podáva, musí byť schopná zabezpečiť 10% celkových nákladov na projekt z vlastných finančných zdrojov organizácie)
 • maximálna výška podpory z grantového programu Hodina deťom je 6 000 eur
 • žiadosť o finančný príspevok - vypracovaný ONLINE formulár - musí byť online odoslaný do 18. marca 2019. Žiadosti doručené iným spôsobom nebudú akceptované!

Povinné prílohy v elektronickej podobe:

 • stanovy alebo štatút organizácie (sken)
 • rozhodnutie o štatutárovi organizácie (sken)
 • potvrdenie o pridelení IČO (sken)
 • potvrdenie o vedení bankového účtu alebo zmluva o založení bank.účtu (sken)
 • výročná správa alebo správa o činnosti organizácie za posledný kalendárny alebo školský rok
 • logo organizácie, fotografie z činnosti organizácie, prípadne krátke upravené mp3 video o činnosti organizácie (elektronicky)

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách.