Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2017 v obciach a VÚC

Povinnosť zostaviť účtovnú závierku vyplýva účtovným jednotkám z ustanovenia § 6 ods. 4 zákona o účtovníctve. Príspevok rozoberá účtovnú závierku a súčasti účtovnej závierky.

Image36501

Podľa § 17 zákona o účtovníctve „Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú“.

Účtovná závierka

 • je definovaná v § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.,
 • je výsledným produktom účtovnej uzávierky,
 • môže sa zostaviť až po uzatvorení účtovných kníh, na podklade údajov bežného účtovníctva.

Účtovná uzávierka

 • nie je definovaná v žiadnom právnom predpise,
 • v praxi predstavuje celý súhrn prác spojených s účtovnou závierkou, ktorá je jej súčasťou,
 • je činnosť spojená s uzavieraním účtovných kníh ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Účtovná uzávierka pozostáva z týchto etáp:

 1. Práce vykonané pred uzatvorením účtovných kníh – z prác uskutočňovaných pred uzatvorením účtovných kníh vyplynie potreba účtovania závierkových a upravujúcich závierkových účtovných prípadov.
 2. Uzavretie účtovných kníh – účty hlavnej knihy sa uzatvárajú účtovnými zápismi, pričom súvzťažné zápisy k účtom nákladov a výnosov sú na účte 710 – Účet výsledku hospodárenia a súvzťažné zápisy k účtom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sú na účte 702 – Konečný účet súvahový.
 3. Zostavenie účtovnej závierky. K zostaveniu účtovnej závierky môže účtovná jednotka pristúpiť po vykonaní všetkých prác pred uzavretím účtovných kníh a po uzavretí účtovných kníh (denníka a hlavnej knihy) podľa § 16 zákona o účtovníctve. Zostavenie účtovnej závierky je poslednou časťou účtovnej uzávierky. Účtovná závierka tvorí jeden celok.

Účtovná závierka obsahuje tieto všeobecné náležitosti:

 1. obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, sídlo,
 2. identifikačné číslo (ak ho má účtovná jednotka pridelené),
 3. deň, ku ktorému sa zostavuje (k 31. 12., resp. k poslednému dňu účtovného obdobia),
 4. deň jej zostavenia (napr. 25. 3. alebo iný dátum v nasledujúcom účtovnom období),
 5. obdobie, za ktoré sa zostavuje,
 6. iné údaje uvedené na úvodnej strane účtovnej závierky ustanovenej opatrením MF SR,
 7. podpisový záznam:
 • štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu ÚJ.

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitostí obsahuje tieto súčasti:

 • výkaz „Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01“,
 • výkaz „Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01“,
 • poznámky.

Výkaz ziskov a strát priamo nadväzuje na súvahu, a to v položke výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia, ktorý je súčasťou vlastných zdrojov krytia majetku vykázaných v súvahe a vo výkaze ziskov a strát sa vyčísli ako rozdiel výnosov a nákladov za účtovné obdobie:

Súvaha r. 125 stĺ. 5 = Výkaz ziskov a strát r. 138 stĺ. 3

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu. 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Terézia Urbanová

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Ing. Terézia Urbanová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

16.01.2018