Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Príspevok upozorňuje na každoročnú povinnosť účtovných jednotiek verejnej správy vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k termínu zostavenia riadnej účtovnej závierky so širším pohľadom na problematiku spolu so vzormi a príkladmi účtovania.

Image35376

Vychádzať z definície majetku je dôležité, pretože predmetom inventarizácie je práve majetok. Definícia majetku z pohľadu vlastníka, t. j. toho, kto vlastní majetok (štát, vyšší územný celok, obec alebo verejnoprávna inštitúcia), sa veľmi nelíši a možno konštatovať, že podstata definície je rovnaká.

Podľa zákona č. 278/1990 Zb. o správe majetku štátu (§ 2 ods. 1) majetkom štátu sú veci vo vlastníctve Slovenskej republiky vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva Slovenskej republiky.

Podľa zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyššieho územného celku (§ 2 ods. 1) majetok vyššieho územného celku tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve vyššieho územného celku alebo ktoré nadobudne vyšší územný celok do vlastníctva prechodom z majetku štátu na základe tohto zákona alebo osobitného zákona, alebo vlastnou činnosťou.

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (§ 8 ods. 1) majetok obce tvoria veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce a podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (§ 1 ods. 2) majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa zákona o majetku obcí alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe tohto zákona alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou.

Podľa zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií (§ 2 ods. 1) majetkom verejnoprávnej inštitúcie sú:

  1. hnuteľné veci,
  2. nehnuteľné veci,
  3. pohľadávky a iné majetkové práva.

Každý z vlastníkov majetku je zároveň účtovnou jednotkou. Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (§ 2) majetkom sú tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť. Sú to aktíva účtovnej jednotky, ktoré sa vykazujú v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch. Pasíva sú zdroje majetku, ktoré predstavujú celkovú sumu záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Záväzkom je existujúca povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dá sa spoľahlivo oceniť. Rovnako ako majetok sa vykazuje v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie článku nájdete tu.

 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Verejná správa SR

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je členkou predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR (ZHK) a predsedníčkou Pohronskej regionálnej sekcie ZHK. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

10.10.2017