Vedátor (Sy&Tist)

Vedátor má za cieľ podporiť študentov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia pri realizácií svojich výskumov či projektov v oblasti STEM odborov a informatiky, ktoré majú potenciál významným spôsobom prispieť k rozvoju vedy.

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) odbory sú v súčasnosti čím ďalej žiadanejšími. Neoddeliteľnou súčasťou sú aj informačné technológie.

Vedátor má za cieľ podporiť študentov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia pri realizácií svojich výskumov či projektov v oblasti STEM odborov a informatiky, ktoré majú potenciál významným spôsobom prispieť k rozvoju vedy. Jednotlivé projekty študentov budú posudzované individuálne. Vybraným projektom študentov ponúkneme dlhodobejšie partnerstvo na podporu daného výskumu. Nadácia EPH a jej zriaďovateľ Energetický průmyslový holding budú v rámci programu špeciálne posudzovať projekty zamerané na výskumu a inovácie v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie, či v oblasti transportu a uskladňovaniu energetických zdrojov.

Do programu sa môžu zapojiť študenti:

  • druhého a tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania s trvalým pobytom na Slovensku.

Ciele programu:
Nadácia EPH v programe Vedátor má za cieľ podporiť študentov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia pri realizácií výskumov či projektov v oblasti STEM odborov a informatiky, ktoré majú potenciál významným spôsobom prispieť k rozvoju vedy. Do konca roka 2017 je na tento program vyčlenená suma 25 000 EUR, o podporu do výšky 3 000 EUR je možné žiadať priebežne.

Oprávnení žiadatelia:
O podporu môžu žiadať všetci študenti technických odborov, informačných technológií, prírodných vied, a matematiky, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku. Jednou z podmienok získania podpory je predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru, ktorému sa študent plánuje venovať. 

✓ študenti druhého a tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania s trvalým pobytom v SR v technických odboroch, informačných technológiách, prírodných vied a matematiky

Povinnými prílohami v grantovom programe sú:

  • Projektový formulár spolu s rozpočtom
  • Vyplnený životopis
  • Predstavenie výskumného projektu
  • Aspoň jednu referenciu k výskumu od odborníka v danej oblasti pracujúceho na univerzite, kde výskum realizujete

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Nadácia EPH

Nadácia EPH podporuje aktivity a prerozdeľuje finančné prostriedky prostredníctvom grantových programov, s jasne stanovenými podmienkami a procesom hodnotenia. O podpore projektov rozhoduje Správna rada na základe odporúčaní externých hodnotiteľov.