Klub darcov 2019

Grantový program je otvorená súťaž s presnými pravidlami. 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV

Klub darcov Trenčianskej nadácie otvára šestnásty ročník grantovej výzvy na podporu verejnoprospešných aktivít obyvateľov miest a obcí okresov Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou.

Grantové kolo 2019 je zamerané na podporu projektov zo všetkých oblastí života (kultúrne, športové podujatia, životné prostredie, sídliskové aktivity, vzdelávanie, pomoc zdravotne postihnutým a ďalšie nepomenované).

Členovia klubu kladú dôraz na prospešnosť aktivít pre komunitu, participáciu verejnosti a dobrovoľníkov, dlhodobý efekt výsledkov projektu a dobre nastavený rozpočet.

KTO SA MÔŽE UCHÁDZAŤ O GRANT

Mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby), ktorých predkladané projekty a aktivity sú určené na rozvoj definovaného regiónu a priamo alebo nepriamo sa dotýkajú života v mestách a obciach regiónu, organizácie s inou právnou formou (okrem podnikateľských subjektov), napríklad kultúrne a voľnočasové inštitúcie (knižnice, múzeá, galérie, centrá voľného času a pod.), ktorých projekty bezprostredne súvisia s cieľom grantovej výzvy a definovaným územím; tieto organizácie sú povinné konzultovať svoju právnu formu a cieľ projektu pred podaním žiadosti, neformálne skupiny obyvateľov a obyvatelia miest a obcí definovaného regiónu (minimálne tri spolupracujúce osoby).

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PROJEKTU

Prínos pre miestnu komunitu a rozvoj komunitného života (čo konkrétne chcete projektom dosiahnuť, jeho prínos a výsledky)

Miera zapojenia dobrovoľníkov a participácie verejnosti (koľko dobrovoľníkov bude do aktivít zapojených, akou mierou, do ktorých aktivít)

Udržateľnosť/potenciál projektu (ako plánujete projekt rozvíjať aj v budúcnosti, kto a ako sa bude starať o udržanie výsledkov projektu)

Miera zviditeľnenia regiónu/potenciál pre propagáciu projektu (ako bude projekt, jeho priebeh a výsledky komunikované cieľovej skupine a verejnosti)

Efektivita vynaložených prostriedkov (reálnosť projektu a jeho rozpočtu, schopnosť žiadateľa realizovať projekt, zdôvodnenie rozpočtu, využitie ďalších zdrojov)

ČASOVÝ HARMONOGRAM

04. 03. 2019 Vyhlásenie grantového kola
03. 04. 2019 Uzávierka predkladania projektov
23. 05. 2019 Prezentácia a hodnotenie projektov na stretnutí členov Klubu darcov
24. 05. 2019 Schválenie projektov správnou radou Trenčianskej nadácie
27. 05. 2019 Zverejnenie výsledkov do 31. 05. 2019 Príprava a podpísanie zmlúv o poskytnutí grantu od dátumu podpisu Realizácia podporených projektov zmluvy do 28. 02. 2020
do 31.03.2020 Záverečné správy podporených projektov

ZÁKLADNÉ PODMIENKY GRANTOVÉHO KOLA

Celková hodnota projektu nie je obmedzená, schválené projekty však budú podporené maximálne do výšky 500 eur. V prípade, ak projekt dosiahne maximálny počet bodov vo všetkých kritériách hodnotenia, môže správna rada Trenčianskej nadácie rozhodnúť o navýšení sumy na podporu projektu. 

Uzávierka predkladania projektov je v stredu 3. apríla 2019 o 15:00, projekty musia byť do termínu uzávierky doručené do kancelárie Trenčianskej nadácie a súčasne zaslané mailom.

Je potrebné predložiť nasledovné dokumenty:

  1. vytlačený originál žiadosti osobne do poštovej schránky Trenčianskej nadácie na budove kina Hviezda v Trenčíne, alebo poštou na adresu Kniežaťa Pribinu 3, 911 01 Trenčín,
  2. žiadosť v elektronickej forme vo formáte WORD mailom na adresu tnn@trencianskanadacia.sk,
  3. povinné prílohy poštou spolu s originálom žiadosti alebo mailom oskenované vo formáte PDF.

Predkladateľ bude povinný prezentovať svoj projekt na stretnutí členov Klubu darcov v máji 2019, požadovaný formát prezentácie je PowerPoint, ďalšie podmienky prezentácie budú včas zverejnené.

Pred podaním žiadosti je nevyhnutné, aby predkladateľ mal ukončené a zúčtované všetky finančné príspevky, ktoré získal v rámci iných grantových programov Trenčianskej nadácie.

K dispozícii sú dva typy formulárov: Žiadosť o poskytnutie grantu - formulár pre právnickú osobu a Žiadosť o poskytnutie grantu - formulár pre fyzickú osobu dostupné na www.trencianskanadacia.sk.

V prípade žiadateľa neformálnej skupiny alebo individuálneho žiadateľa je nevyhnutné doložiť aj údaje a podpisy ďalších dvoch spolupracujúcich zodpovedných osôb (viď povinné prílohy vo formulári žiadosti).

Aktivity projektu môžu byť realizované až po podpísaní zmluvy o poskytnutí grantu.

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Trenčianska nadácia

Poslaním Trenčianskej nadácie je podpora ľudských a občianskych aktivít v prospech zvýšenia kvality života v trenčianskom regióne, v prospech rozvoja lokálnej demokracie, komunitnej filantropie a komunity.