Kompetencie orgánov školskej samosprávy

Prečítajte si o prenose kompetencií z orgánov štátnej správy na územnú samosprávu v oblasti školstva, ale aj o zriadení orgánov školskej samosprávy, ktorými sú rada školy/rada školského zariadenia, obecná školská rada, územná školská rada.

Image38398

Legislatívnou úpravou – zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov – došlo nielen k prenosu kompetencií z orgánov štátnej správy na územnú samosprávu v oblasti školstva, ale aj k zriadeniu nových orgánov školskej samosprávy, ktorými sú:

  • rada školy/rada školského zariadenia,
  • obecná školská rada,
  • územná školská rada.

Podľa § 24 cit. právneho predpisu ide o iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a parciálne záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Tieto orgány plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.

Zodpovednosť za ustanovenie orgánov školskej samosprávy je na zriaďovateľovi školy, zriaďovateľovi školského zariadenia, obci a samosprávnom kraji.

Funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy je štyri roky. Zriaďovateľ školy, zriaďovateľ školského zariadenia, obec alebo samosprávny kraj pred skončením funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy má povinnosť ustanoviť orgány školskej samosprávy na ďalšie funkčné obdobie najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy.

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje pôsobnosť orgánov školskej samosprávy len všeobecne.

Podrobnosti o zložení orgánov školskej samosprávy, o spôsobe ich ustanovenia, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorým je vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z.

V súlade s cit. vyhláškou činnosť orgánu školskej samosprávy by mala byť spravovaná štatútom, ktorý by mal byť schválený orgánom školskej samosprávy na najbližšom zasadnutí po jeho ustanovení.

Článok má tieto časti:

  1. Rada školy/rada školského zariadenia
  2. Obecná školská rada
  3. Územná školská rada

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

05.06.2018