Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2019

Ministerstvo kultúry SR zverejňuje v rámci účelu kultúrna aktivita osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Účel poskytnutia dotácie:

Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu kultúrnej aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených
skupín obyvateľstva.

Dotácie v rámci dotačného systému ministerstva sa na účel, ktoré pomenúvajú účel podľa prvej vety, poskytujú v programe Kultúra znevýhodnených skupín.

V rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín ide o tieto podprogramy:

podprogram 2.1 Živá kultúra,
podprogram 2.2 Periodická tlač,
podprogram 2.3 Neperiodická tlač,
podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry osôb so zdravotným postihnutím.

Termín uzávierky predkladania žiadostí: 30. november 2018 (vrátane)

Oprávnené subjekty:

Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť subjekt podľa § 3 ods. 1 zákona

Predpokladané termíny postupu vyhodnocovania žiadostí:

9.1 posúdenie správnosti a úplnosti žiadostí podľa § 4 ods. 2 zákona – do 25. januára 2019,

9.2 posúdenie správnosti a úplnosti žiadosti podľa opatrenia, realizovanie zasadnutia komisií príslušných podprogramov a vyhodnotenie žiadostí – do 15. marca 2019,

9.3 rozhodnutie o poskytnutí resp. neposkytnutí dotácie – priebežne,

9.4 vypracovanie návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie a jej zaslanie žiadateľovi – najneskôr do 6 týždňov odo dňa prijatia rozhodnutia ministra o poskytnutí alebo neposkytnutí
dotácie (akceptovaného protokolu) na odbore dotácií ministerstva,

9.5 vystavenie platobného poukazu – po akceptovaní predloženého vyúčtovania za rok 2018, ak bola žiadateľovi poskytnutá dotácia v roku 2018 a/alebo do 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky.

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy pre: a) štátny jazyk, b) ochranu pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo, c) umenie, d) autorské právo a práva súvisiace s autorským právom, e) osvetovú činnosť a ľudovú umeleckú výrobu, f) prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí, g) vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami, h) médiá a audiovíziu, i) kultúrne aktivity zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.