Majetkové priznania zamestnancov vo verejnej správe

Povinnosť deklarovať majetok je jedným z protikorupčných nástrojov premietnutých priamo do slovenského právneho poriadku, ktorého cieľom je chrániť verejný záujem a zabezpečiť možnosť kontroly vybraného okruhu zamestnancov pôsobiacich vo verejnej sfére zo strany občanov. Kontrola má smerovať k sledovaniu prírastkov na majetku zamestnanca a má umožniť zistiť, z akých zdrojov boli tieto prírastky nadobudnuté.

Image24015

Povinnosť priznávať majetkové pomery nachádzame v legislatíve SR vo viacerých právnych predpisoch. Jedným z nich je napríklad zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (§ 10), zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe (§ 114), zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch (§ 32), zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky (§ 120), zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície (§ 48a) alebo zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov (§ 44a), v neposlednom rade tiež ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (čl. 7).

1 Majetkové priznanie vedúcich zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme

Prvý zo spomínanej trojice predpisov zaťažuje povinnosťou podávať majetkové priznania len vedúcich zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme. Ide o zamestnancov, ktorých zamestnávateľmi sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky, ako aj nimi zriadené či založené právnické osoby, pokiaľ majetková účasť alebo súčet účasti týchto zakladateľov je vyšší ako 67 %, alebo pokiaľ väčšinu členov riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov takejto právnickej osoby navrhuje jej zakladateľ. Rovnako tak má povinnosť podávať majetkové priznanie aj vedúci zamestnanec pracujúci u zamestnávateľa, ktorým je verejná výskumná inštitúcia. Ďalším zamestnávateľom, ktorého vedúci zamestnanci majú povinnosť podávať daňové priznania, sú právnické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy. Zákon ustanovuje lehoty pre splnenie povinnosti, ako aj subjekt, ktorému sa majetkové pomery deklarujú, avšak neuvádza konkrétny zoznam údajov, ktoré by malo takéto oznámenie obsahovať. Rozsah deklarovaných údajov je upravený osobitným predpisom, ktorým je zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z ktorého úpravy (§ 114 ods. 2 a 3) je potrebné vychádzať pri určovaní majetku, ktorý je vedúci zamestnanec povinný priznať.

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: JUDr. Renáta Považanová

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

JUDr. Renáta Považanová

autor_Renata-Meckova_120x181.jpg

V súčasnosti pôsobí v územnej samospráve ako vedúca právneho oddelenia. Doterajšie pracovné skúsenosti zahŕňajú aj prácu vyššej súdnej úradníčky na okresnom súde. Vo svojej doterajšej praxi sa venovala predovšetkým obchodnému, občianskemu, pracovnému právu vrátane práva nehnuteľností, správnemu právu ako aj ďalším disciplínam práva v samospráve.

Dátum publikácie

13.02.2018