Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Memorandum sa vzťahuje na všetkých štátnych zamestnancov a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (nevzťahuje sa na pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a učiteľov vysokých škôl).

Image35840

V rámci kolektívneho vyjednávania na rok 2017 sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov dohodli na uzatvorení Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „Memorandum“), ktoré je prílohou Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, a to Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a aj Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2017 a aj na rok 2018.

Na koho sa Memorandum vzťahuje?

Memorandum sa vzťahuje na všetkých štátnych zamestnancov a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Memorandum sa nevzťahuje na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a učiteľov vysokých škôl.

Čo je jeho obsahom?

V Memorande sa zástupcovia zamestnávateľov zaviazali zamestnancom v štátnej službe a zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme, s výnimkou pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl, zvýšiť ich platy na úrovni 2 % priznaných funkčných platov v termíne od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 a od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 formou odmeny vo výške 2 % priznaného funkčného platu zamestnanca k 1. 9. 2017 a priznaného funkčného platu zamestnanca k 1. 9. 2018 za každý plne odpracovaný mesiac, resp. alikvotne krátiť v závislosti od doby trvania pracovného, resp. štátnozamestnaneckého pomeru.

Taktiež sa v Memorande zástupcovia zamestnávateľov zaviazali valorizovať platové tarify a stupnice platových taríf uvedenej skupine zamestnancov o 4 % od 1. januára 2018. Zástupcovia zamestnávateľov sa v spolupráci so zástupcami zamestnancov dohodli zrealizovať uvedené mzdové zvýšenia podľa uvedeného Memoranda. A vláda sa v Memorande zaviazla ustanoviť nariadením vlády SR zvýšenie platových taríf a stupníc platových taríf od 1. 1. 2018 o 4 %.

Ako sa má Memorandum realizovať v praxi?

Toľko Memorandum. Na jeho realizáciu v praxi však existujú rôzne názory a stanoviská vyplývajúce z jeho znenia.

Príspevok je skrátený, celé jeho znenie nájdete tu.

 VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: Ing. Jarmila Belešová

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Ing. Jarmila Belešová

Celú svoju profesijnú kariéru pracuje v rezorte školstva; 21 rokov pôsobí na Ministerstve školstva SR, z toho cca 17 rokov ako riaditeľka personálneho odboru. Celý čas  sa venuje odmeňovaniu a pracovnoprávnym vzťahom zamestnancov rezortu školstva vrátane štátnych zamestnancov. Je spoluautorkou právnych predpisov z oblasti odmeňovania a iných pracovnoprávnych predpisov a je členkou pracovných skupín na prípravu zákonov platných pre oblasť verejnej a štátnej správy a rezort školstva. Dlhoročne pôsobí ako lektorka v uvedenej oblasti aj ako autorka odborných článkov.  

Dátum publikácie

21.11.2017