Najvýznamnejšie typy úkonov s majetkom obce

Článok rozoberá konkrétne a najčastejšie sa vyskytujúce typy právnych úkonov s majetkom obce (napr. predaj, prenájom, darovanie obecného majetku). Predstavíme tiež zákonné podmienky, ktoré musia byť splnené pre ten-ktorý konkrétny druh nakladania s obecným majetkom aj so vzormi uznesení obecného zastupiteľstva.

Image17414

1.1 Predaj na základe obchodnej verejnej súťaže

Obchodná verejná súťaž (ďalej aj len „súťaž“) predstavuje veľmi flexibilný a efektívny nástroj na odpredaj majetku. Jej rámcové podmienky sú upravené v ustanoveniach § 281 až § 288 Obchodného zákonníka, pričom väčšina týchto ustanovení je dispozitívnej povahy, teda obec ako vyhlasovateľ súťaže si ich môže formulovať inak.

Pre predaj majetku súťažou je potrebné:

  1. oznámiť zámer predaja majetku obce formou súťaže na úradnej tabuli obce, jej internetovej stránke, ak ju má zriadenú, taktiež v regionálnej tlači, pričom oznámenie v regionálnej tlači má obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky súťaže (napr. odkaz na internetovú stránku obce),
  2. spolu so zámerom podľa predošlého bodu je potrebné zverejniť aj podmienky súťaže, a to minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov,
  3. podmienky súťaže musia obsahovať aspoň dostatočný opis predávaného majetku, spôsob podávania návrhov (ako a kde) spolu s lehotou na podávanie návrhov a uvedenie lehoty na oznámenie vybraného návrhu; odporúča sa tiež uviesť znalcom zistenú cenu predávanej veci, kritériá, ktoré budú rozhodovať pri výbere najvhodnejšieho návrhu (napr. najnižšia cena alebo aj iné kritériá) a spôsob posudzovania návrhov, kontakty na prípadné vysvetľovanie, prípadne doklady, ktoré je potrebné doložiť spolu s návrhom.

Je vhodné do podmienok súťaže zakomponovať klauzulu, že vyhlasovateľ (teda obec) je oprávnený podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť.

Zo zákona platí (§ 286 Obchodného zákonníka), že vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a oznámi jeho prijatie spôsobom a v lehote, ktoré určujú podmienky súťaže. Ak v podmienkach súťaže nie je určený spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu, je vyhlasovateľ oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje. Z praktických dôvodov však len odporúčame, aby už vopred boli určené konkrétne pravidlá, podľa ktorých sa bude víťazný návrh vyberať. Je možné sa tak vyhnúť neskorším námietkam a pochybnostiam o transparentnosti výberu a jasnosti pravidiel.

K obchodnej verejnej súťaži je veľmi vhodnou nadstavbou použitie tzv. elektronickej aukcie, kde takéto aukčné systémy (aj pod tlakom legislatívy) už mnohé samosprávy pravidelne využívajú. V podmienkach súťaže ide v podstate o verejné obstarávanie naopak, teda záujemcovia zvyšujú svojimi podaniami pôvodnú cenu, ktorá sa tak môže aj podstatne zvýšiť oproti pôvodnej „obálkovej“ cene. Týmto sa súťaž približuje dražbe, ktorá má však oveľa formalizovanejší a na prípravu i priebeh náročnejší postup.

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé jeho znenie alebo jednotlivé časti sú zverejnené v Súvisiacich odborných článkoch. 

 VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

28.11.2017