Nedostatky pri vykonávaní základnej finančnej kontroly v školách a školských zariadeniach

Cieľom príspevku je upozorniť širokú školskú verejnosť, ktorá sa zaoberá problematikou výkonu základnej finančnej kontroly, na nedostatky, ktoré kontrolné orgány zisťujú pri kontrole vykonávania základnej finančnej kontroly v školách a školských zariadeniach po účinnosti zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Image29436

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite“) sa v praxi škôl a školských zariadení uplatňuje zatiaľ len šesť mesiacov, avšak napriek tejto skutočnosti sú už zisťované prvé nedostatky pri výkone základnej finančnej kontroly zo strany zodpovedných zamestnancov.

Na tieto nedostatky by sme vás chceli upozorniť, lebo najlepšia je prevencia, t. j. predchádzanie nedostatkom a zisteniam kontrolných orgánov. V nasledujúcej časti príspevku vám prinášame charakteristiku najčastejších nedostatkov pri vykonávaní základnej finančnej kontroly.

1. Nesplnenie si povinnosti vytvoriť, zachovávať a rozvíjať finančné riadenie a určiť pri poskytovaní a použití verejných financií také podmienky, aby bolo zabezpečené hospodárne, efektívne, účinné a účelné hospodárenie s verejnými financiami

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite nadobudol účinnosť 1. januára 2016 a aj pre školy a školské zariadenia ustanovil povinnosť vytvoriť, zachovávať a rozvíjať finančné riadenie a v rámci neho finančnú kontrolu a určiť pri poskytovaní a použití verejných financií také podmienky, aby bolo zabezpečené hospodárne, efektívne, účinné a účelné hospodárenie s verejnými financiami. Školy a školské zariadenia musia mať vytvorený systém finančného riadenia a v rámci neho systém finančnej kontroly. V aplikačnej praxi ide o vydanie vnútorného predpisu/smernice upravujúcej systém finančného riadenia a finančnej kontroly na konkrétne podmienky školy a školského zariadenia.

Je potrebné upozorniť, že za nesplnenie si tejto povinnosti, ako aj povinností uvedených v § 5 cit. zákona môže byť škole/školskému zariadeniu uložená pokuta do 100 000 eur.

2. Nezabezpečenie hospodárnej, efektívnej, účinnej a účelnej realizácie finančnej operácie alebo jej časti

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite je orgán verejnej správy povinný zabezpečiť hospodárnu, efektívnu, účinnú a účelnú realizáciu finančnej operácie alebo jej časti. Aj v škole/školskom zariadení sa musí zabezpečiť hospodárne, efektívne, účinné a účelné hospodárenie s verejnými financiami, túto zodpovednosť má štatutárny orgán školy/školského zariadenia.

Každá finančná operácia musí byť overovaná s prihliadnutím na jej hospodárnosť. Hospodárnosťou sa rozumie vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu. Tieto kritériá musí pri obstarávaní tovarov, prác a služieb rešpektovať každá škola/školské zariadenie. Zodpovedný zamestnanec školy/školského zariadenia overujúci pri základnej finančnej kontrole hospodárnosť finančnej operácie musí posúdiť, či množstvo tovaru alebo rozsah služieb alebo prác vo vecnom vyjadrení a následne vo finančnom vyjadrení pri realizácii výdavkov z rozpočtu školy/školského zariadenia nie je vo vzťahu k účelu finančnej operácie v značnom nepomere, či tieto boli obstarané v takom čase, v ktorom bolo možné dosiahnuť účel finančnej operácie za najlepších ekonomických podmienok a či súčasne bola dosiahnutá za primeranú cenu zodpovedajúca kvalita.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je členkou predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR (ZHK) a predsedníčkou Pohronskej regionálnej sekcie ZHK. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

02.01.2019