Nezlučiteľnosť funkcií a konflikt záujmov

Článok explikuje nezlučiteľnosť funkcií starostov a poslancov zastupiteľstva s inými funkciami. Zároveň objasňuje nezlučiteľnosť fukncií podľa zákona o ochrane verejného záujmu.

tt_dvaja-muzi1.1 Nezlučiteľnosť funkcie starostu s inými funkciami

Moc bola oddávna veľkým pokušením pre tých, ktorí ju mali v rukách. Predstavuje riziko zneužitia, ak sa jej v rukách jednej osoby nahromadí priveľa. Preto existuje právna úprava, ktorá upravuje vzájomnú nezlučiteľnosť niektorých funkcií a snaží sa zamedzovať konfliktu záujmov. Konflikt záujmov môžeme vnímať v rovine zákonnej a rovine etickej. V našom príspevku sa budeme zaoberať len konfliktom záujmov z pohľadu právnej úpravy. Zameriame sa pritom na oblasť obecnej samosprávy, konkrétne na dva typy verejných funkcionárov – starostov obcí/primátorov miest a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev.

Napriek tomu, že viackrát boli v parlamente predložené návrhy väčšinou zo strany opozície, ale niekedy aj vládnej väčšiny na sprísnenie pravidiel nezlučiteľnosti funkcií (napr. „spodrobnenie“ tzv. majetkových priznaní), za ostatné roky žiadna takáto úprava nakoniec schválená nebola.

Nezlučiteľnosť funkcií v rámci obecnej samosprávy je upravená:

  1. zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len ako „zákon o obecnom zriadení“),
  2. ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len ako „zákon o ochrane verejného záujmu“).

1. Nezlučiteľnosť funkcií podľa zákona o obecnom zriadení

Podľa ustanovenia § 10 ods. 1 zákona o obecnom zriadení sú orgánmi obce obecné zastupiteľstvo a starosta obce (resp. v mestách podľa ustanovenia § 24 zákona o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo a primátor mesta).

1.1 Nezlučiteľnosť funkcie starostu s inými funkciami

Podľa ustanovenia § 13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení je funkcia starostu obce nezlučiteľná s funkciou:

  • poslanca obecného zastupiteľstva – to vyplýva z elementárnej logiky veci, kedy v systéme existencie dvoch rovnocenných orgánov obce – obecného zastupiteľstva a starostu – nemôže dôjsť ku kumulácii moci súčasne v oboch orgánoch jednou fyzickou osobou,
  • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený – zamestnancom sa pritom rozumie nielen zamestnanec vykonávajúci pre zamestnávateľa závislú prácu v pracovnom pomere, ale aj zamestnanec vykonávajúci pre zamestnávateľa závislú prácu na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti); to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie starostu podľa ustanovenia § 136 ods. 2 Zákonníka práce (dlhodobé uvoľnenie na výkon verejnej funkcie),
  • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený – rozpočtovými organizáciami sú napr. školy; príspevkovými organizáciami bývajú napr. rôzne podniky komunálnych služieb, turistické informačné kancelárie a pod.,
  • predsedu samosprávneho kraja,
  • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy – tým môže byť napr. vedúci odboru okresného úradu, prednosta okresného úradu a pod., jednoducho každý vedúci zamestnanec, ktorý spĺňa definíciu podľa ustanovenia § 20 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe,
  • podľa osobitného zákona – napr. s funkciou prokurátora podľa ustanovenia § 11 ods. 1 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry; s funkciou sudcu podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

12.11.2018