Nové pravidlá pre dokumentáciu o transferovom oceňovaní

Významnou zmenou transferového oceňovania je zavedenie tlačiva pre spracovanie skrátenej dokumentácie, ako aj vymedzenie pravidiel pre také transakcie, pri ktorých sa nebude vyžadovať žiadne vedenie dokumentácie a bude postačovať riadne vyplnené daňové priznanie.

Image31252

Koncom roka 2018 vydalo Ministerstvo financií SR nové pravidlá pre dokumentáciu transferového oceňovania, a to v podobe nového usmernenia o určení obsahu dokumentácie. Významnou zmenou je zavedenie tlačiva pre spracovanie skrátenej dokumentácie, ako aj vymedzenie pravidiel pre také transakcie, pri ktorých sa nebude vyžadovať žiadne vedenie dokumentácie a bude postačovať riadne vyplnené daňové priznanie. Zjednodušenie dokumentačných povinností však nemá žiaden vplyv na povinnosť dodržiavať princíp nezávislého vzťahu a správne podľa neho vyčísliť základ dane.

Transferové oceňovanie už bolo na stránkach tohto časopisu rozoberané z viacerých rôznych pohľadov, a to so zameraním na definície závislosti alebo na jednotlivé druhy kontrolovaných transakcií medzi závislými osobami. V tomto príspevku sa venujeme najnovším pravidlám pre vedenie dokumentácie o transferovom oceňovaní, so zameraním na vysvetlenie základných pravidiel pre vedenie dokumentácie, na vysvetlenie kritérií pre určenie rozsahu dokumentácie a tiež na popísanie obsahových náležitostí dokumentácie. Aby bolo možné správne porozumieť pravidlám pre vedenie dokumentácie, dávame hneď v úvode príspevku do pozornosti, že pravidlá transferového oceňovania sú založené na uplatňovaní princípu nezávislého vzťahu v kontrolovaných transakciách medzi závislými osobami. V tejto súvislosti môžeme hovoriť o dvoch základných povinnostiach, ktoré pre daňové subjekty vyplývajú z pravidiel transferového oceňovania, a to 1. povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní a 2. povinnosť vyčísliť základ dane v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Aktuálnosť problematiky transferového oceňovania je daná úzkym vzťahom transferových cien medzi závislými osobami a základom dane týchto daňových subjektov, s čím súvisí záujem štátu na zabezpečení dostatočného výnosu dane z príjmov, ako aj záujem daňových subjektov na minimalizácii ich daňových povinností. Tieto prirodzene protichodné záujmy sú adresované právnou úpravou transferového oceňovania, ktorá má zabezpečiť rámec pravidiel umožňujúcich stanovenie transferových cien v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Kým zakotvenie tohto princípu bolo v slovenskom daňovom práve zakotvené už od vzniku Slovenskej republiky, zvýšený záujem zákonodarcu, ako aj finančnej správy o túto problematiku je možné pozorovať predovšetkým od roku 2009. Upravené ustanovenie § 18 zákona o dani z príjmov (so zakotvením povinnosti viesť dokumentáciu), ako aj usmernenie ministerstva z roku 2009 o obsahu dokumentácie o metóde ocenenia používanej daňovníkom sa prvýkrát použilo za zdaňovacie obdobia začínajúce 1. januárom 2009. Týmto sa stanovil základný právny rámec slovenského režimu transferového oceňovania a vytvorili sa predpoklady pre praktické uplatňovanie medzinárodne uznávaného princípu nezávislého vzťahu.

Koncom roka 2018 vydalo Ministerstvo financií SR nové pravidlá pre dokumentáciu transferového oceňovania, a to v podobe nového usmernenia MF SR č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Nové usmernenie“ alebo „Usmernenie 2019“).

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Kocis.jpg

Pôsobí ako advokát a špecializuje sa na medzinárodné daňové právo a právo transferového oceňovania. Absolvoval postgraduálne štúdium v odbore medzinárodné daňové právo na University of Florida, Levin College of Law v USA, kde zároveň spolupracoval na výskume v oblasti medzinárodného zdaňovania. Vyučoval daňové právo na právnickej fakulte a pôsobil vo viacerých medzinárodných poradenských spoločnostiach so zameraním na nadnárodné spoločnosti pôsobiace v Slovenskej republike. V súčasnosti ako advokát poskytuje právne služby klientom so zameraním na daňové, obchodné a farmaceutické právo. Venuje sa tiež spracovaniu dokumentácie o transferovom oceňovaní, vypracovaniu stanovísk a odporúčaní v oblasti transferového oceňovania a zastupuje klientov v daňových konaniach. Zároveň sa venuje lektorskej činnosti, pravidelne publikuje v domácich a zahraničných periodikách a je spoluautorom monografie „Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej správy a súdnej moci“. V roku 2015 publikoval monografiu Úvod do práva transferového oceňovania, ktorá sa ako prvá publikácia na Slovensku venuje právnym aspektom transferového oceňovania.

Dátum publikácie

11.04.2019