Novela zákona o finančnej kontrole od roku 2019

Príspevok je venovaný zmenám zákona o finančnej kontrole a audite, a to od schválenia najnovšej novely zákona s účinnosťou od 1. januára 2019. V článku je uvedený – Vzor výkonu základnej finančnej kontroly pre rok 2019.

Image40561

Príspevok je venovaný zmenám zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte príspevku len novela zákona) od 1. januára 2019. Je potrebné uviesť, že výkon administratívnej finančnej kontroly sa nemení a základná finančná kontrola sa iba bližšie špecifikuje po formálnej stránke jej výkonu. Akej oblasti sa novela zákona dotýka? Čo sa mení a upravuje?

V prvej časti príspevku sa venujeme základným zmenám, ktoré novela prináša, a to:

Definovanie hodnotenia kvality

Novela zákona charakterizuje, že hodnotením kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu je overovanie dodržiavania ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov súvisiacich s vykonávaním finančnej kontroly a auditu.

Doplnenie kompetencií Úradu vládneho auditu

Úrad vládneho auditu podľa novely zákona rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami zo zahraničia poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia týchto finančných prostriedkov, v konaní o porušení finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo o porušení finančnej disciplíny inou osobou pri nakladaní s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu a s finančnými prostriedkami Európskej únie; to neplatí, ak ide o rozhodovanie v konaní o porušení finančnej disciplíny prijímateľom pri nakladaní s finančnými prostriedkami Európskej únie podľa osobitného predpisu a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie poskytnutými Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis.

Rovnako tak novela zákona spomína s účinnosťou od roku 2019, že Úrad vládneho auditu ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami zo zahraničia poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia týchto finančných prostriedkov, za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou osobou pri nakladaní s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu a s finančnými prostriedkami Európskej únie; to neplatí, ak ide o ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny prijímateľom pri nakladaní s finančnými prostriedkami Európskej únie podľa osobitného predpisu a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie poskytnutými Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu:

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

AUTOR

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí v mestskej časti Bratislava-Petržalka ako kontrolór. Venuje sa najmä právu verejnej správy, finančnej kontrole a účtovaniu. Autor sa už viac rokov venuje publikačnej činnosti. Taktiež aktívne prednáša  o problematike finančnej kontroly v praxi na seminároch po Slovensku.

Dátum publikácie

20.12.2018