Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní – účinná od 1. 1. 2018

V novele sa mení definícia nelegálneho zamestnávania a definuje sa pojem „dodávka práce“ použitý v znení zákona pred 1. 1. 2018.

Image33069

Národná rada SR dňa 19. 10. 2017 schválila novelu zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorá nadobudne účinnosť 1. 1. 2018. V novele sa mení definícia nelegálneho zamestnávania a definuje sa pojem „dodávka práce“ použitý v znení zákona pred 1. 1. 2018.

I. Zmena definície nelegálneho zamestnávania

Stará definícia nelegálneho zamestnávania

§ 2 ods. 2 zákona

Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom,1) [napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník] ak využíva závislú prácu

a) fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu,2) (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe)

b) fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu2) (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe) a nesplnila povinnosť podľa osobitného predpisu6) [§ 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 82/2005 Z. z.] alebo

c) štátneho príslušníka tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu.4) (§ 21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti)

§ 2 ods. 3 zákona

Nelegálne zamestnávanie je aj zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom8) (zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle) a ktorý vykonáva závislú prácu.

Doterajšie znenie zákona upravovalo v § 2 ods. 2 tri skutkové podstaty nelegálneho zamestnávania. V druhom prípade zákon upravoval situáciu, že zamestnávateľ založil pracovnoprávny vzťah so zamestnancom (napr. pracovnou zmluvou), ale zamestnanca neskoro prihlásil na sociálne poistenie (do registra poistencov a sporiteľov).

Aj keď zamestnávateľ dodatočne prihlásil zamestnanca na sociálne poistenie a doplatil sociálne poistenie, ak bola vykonaná inšpekcia práce, ak sa zistilo, že v minulosti nastala takáto situácia, zamestnávateľ bol postihovaný za nelegálne zamestnávanie (tzv. „spätné nelegálne zamestnávanie“).

Nová definícia nelegálneho zamestnávania

§ 2 ods. 2 zákona

Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom,1) [napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), Obchodný zákonník] ak využíva závislú prácu

a) fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu,2) (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe)

b) fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu2) (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe) a neprihlásila ju do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu6) na prihlásenie do tohto registra, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu6) [§ 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení“] na prihlásenie do tohto registra alebo

c) štátneho príslušníka tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu.4) (§ 21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti).

§ 2 ods. 3 zákona

Nelegálne zamestnávanie je aj zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom8) (zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle) a ktorý vykonáva závislú prácu.

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Je autorom viacerých kníh o pracovnom práve (napr. Zákonník práce s komentárom – Poradca podnikateľa 2016, Konto pracovného času), prednáša o pracovnom práve, publikuje akademické aj praktické články v oblasti pracovného práva. Od roku 2010 pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a od roku 2011 je riaditeľom odboru zodpovedným za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov – napr. za Zákonník práce, zákon o minimálnej mzde, zákon o kolektívnom vyjednávaní a podieľal sa na všetkých novelách Zákonníka práce v tomto čase.

Dátum publikácie

26.12.2017