Novela zákona o odpadoch účinná od januára 2018

Dôležité zmeny novely sústredené vo štvrtej časti zákona o odpadoch – Rozšírená zodpovednosť výrobcov – s výnimkou zmien vykonaných v šiestom oddiele – Pneumatiky a odpadové pneumatiky.

Image37288

V januári 2018 sme uverejni prvú časť príspevku k novele zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch účinnú od 1. januára 2018:

Zákon o odpadoch a jeho aplikačná novela – zákon č. 292/2017 Z. z. – druhá časť

Výrobca vyhradeného výrobku a OZV

Zákon č. 292/2017 Z. z. vstúpil aj do povinností výrobcu vyhradeného výrobku. V § 27 ods. 4 písm. k) zákona o odpadoch bola povinnosť odobratia celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu doplnená o povinnosť zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým vyhradeným prúdom odpadu. Uvedená úprava bola vykonaná na základe vznesených pripomienok v medzirezortnom pripomienkovom konaní, kde sa argumentovalo tým, že triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov prebieha každodenne a OZV by mala náklady za služby hradiť priebežne podľa zmluvy. V opačnom prípade môže prísť k prerušeniu triedeného zberu alebo vynútenému financovaniu zo strany obce. Uvedená úprava bola vykonaná aj v § 28 ods. 4 písm. e) zákona o odpadoch. Cieľom úpravy je predísť, resp. eliminovať prípady, aby k úhradám nákladov vzniknutých zberovej spoločnosti zo strany príslušných výrobcov, resp. OZV nedochádzalo so značným oneskorením. Aký interval slovo „priebežne“ bude predstavovať v praxi, závisí od dohody dotknutých subjektov. Úprava v § 27 ods. 5 zákona o odpadoch nahradením slova „náklady“ slovom „výdavky“ je zosúladením s terminológiou z oblasti účtovníctva a úprava v odseku 6 písm. b) je doplnením, že v prípade batérií a akumulátorov je tu aj ďalšia možnosť pre výrobcu, a to zabezpečenie plnenia povinností prostredníctvom tretej osoby. Uvedené neznamená pre výrobcu niečo nové, vzhľadom na to, že sa nezavádza nový spôsob zabezpečenia plnenia povinností, len sa ustanovenie precizovalo vzhľadom na už existujúce znenie § 44 zákona o odpadoch.

OZV

Z úprav, ktoré boli zákonom č. 292/2017 Z. z. vykonané v § 28 zákona o odpadoch, sú asi najdôležitejšie tie, ktoré sa týkajú vymedzenia povinností OZV a kreovania kontrolného orgánu. Zákonom č. 292/2017 Z. z. boli v § 28 ods. 4 niektoré staré povinnosti formulačne upravené alebo doplnené, ale zároveň boli zavedené aj nové povinnosti pre OZV. Zmena nastala v nasledovných povinnostiach:

  • písm. b) – požiadavka nediskriminačného uzatvárania zmluvy o plnení vyhradených povinností bola rozšírená s cieľom nerobiť rozdiely medzi zakladateľmi, vlastníkmi, prevádzkovateľmi OZV alebo inými výrobcami;

So zmluvou o plnení vyhradených povinností súvisí nový odsek 13, ktorý vyžaduje, aby táto zmluva obsahovala aj spôsob a postup vrátenia financií, ktoré výrobca vyhradeného výrobku zaplatil OZV. Ustanovenie odseku 13 vyžaduje, aby uvedené skutočnosti boli v zmluve upravené vo vzťahu k prípadu, ak dôjde k zrušeniu OZV.

  • písm. e) – doplnená požiadavka priebežného financovania nakladania s vyhradeným prúdom odpadu vyzbieraným v rámci komunálneho odpadu rovnako ako v prípade § 27 ods. 4 písm. k) zákona o odpadoch;
  • písm. f) – konkretizácia vo vzťahu k času, v rámci ktorého musí OZV uzavrieť zmluvu s KC (koordinačné centrum);

Individuálne plnenie

Zákonom č. 292/2017 Z. z. boli vykonané aj úpravy v § 29 zákona o odpadoch, pričom časť týchto úprav kopíruje úpravy v § 27 či § 28 zákona o odpadoch. Doplnenie § 29 ods. 1 písm. c) ohľadne uzatvorenia zmluvy s KC sa zhoduje s doplnením v § 28 ods. 4 písm. f) zákona o odpadoch. Doplnenie v § 29 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch prináša úľavu od vykonávania propagačných a vzdelávacích aktivít v prípade odpadov z obalov. Keďže v prípade obalov je individuálne plnenie možné len pre obaly, odpad z ktorých nebude súčasťou komunálneho odpadu, tak požiadavka na vykonávanie takýchto aktivít bola bezpredmetná. Vypustenie povinnosti zverejňovať údaje zo správy, pôvodný § 29 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch, sa dotýka všetkých výrobcov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne. Upravená bola aj povinnosť týkajúca sa oznamovania presahujúcich množstiev KC, a to jednak konkretizáciou, k čomu sa presahujúce množstvá EEO a použitých batérií a akumulátorov vzťahujú (princíp ako pri OZV), ustanovením lehoty na plnenie tejto povinnosti a zároveň bola vypustená ponuková možnosť týchto presahujúcich množstiev. Oznamovacia povinnosť sa musí splniť do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Zákonom č. 292/2017 Z. z. boli do § 29 ods. 1 zákona o odpadoch zavedené dve nové povinnosti, a to v písm. l) a m) obdobné ako v prípade OZV v § 28 ods. 4 písm. v) a w) zákona o odpadoch.

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: JUDr. Ivana Jušková

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace tlačivá a formuláre

AUTOR

JUDr. Ivana Jušková

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

01.03.2018