Novela zákona o podpore cestovného ruchu prešla do druhého čítania

Zamestnávatelia by mali od budúceho roka povinne poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancov.

Image29637

SITA | 13. 09. 2018

Zamestnávatelia by mali od budúceho roka povinne poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancov na Slovensku. Mal by to umožniť návrh novely zákona o podpore cestovného ruchu, ktorý predložili poslanci za SNS a parlament ho dnes posunul do druhého čítania. Príspevok by mal predstavovať 55 % oprávnených nákladov na rekreáciu, maximálne 275 eur. Takú sumu zamestnávatelia uhradia, ak zamestnanci vynaložia na rekreáciu 500 eur a viac. Platiť to má pre zamestnancov, ktorí nepretržite pracujú u zamestnávateľov aspoň dvanásť mesiacov a majú dohodnutý pracovný pomer na ustanovený pracovný čas, ak o príspevok zamestnanci požiadajú.

Ak zamestnanec na rekreáciu vynaloží menej ako 500 eur ročne, zamestnávateľ mu prispeje nižšou sumou, ktorú bude predstavovať príslušný príspevok vo výške 55 % oprávnených výdavkov zamestnanca vynaložených na rekreáciu. O pomernú časť sumy príspevku na rekreáciu bude môcť zamestnávateľa požiadať aj taký zamestnanec, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, ak u zamestnávateľa pracuje dlhšie ako dvanásť mesiacov.

Príspevok na rekreáciu sa má vzťahovať aj na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ako aj na štátnych zamestnancov, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a profesionálnych vojakov.

Príspevok zo sociálneho fondu bude možné použiť aj na rekreácie zamestnancov nad rozsah Zákonníka práce. Zvýšiť atraktivitu príspevku na rekreáciu zamestnancov má podľa predkladateľov jeho zaradenie do kategórie príjmov, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti, a taktiež do daňových výdavkov. To by malo umožniť využitie príspevku aj samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť najmenej dvanásť mesiacov.

Zavedením tohto nového inštitútu do Zákonníka práce sa očakáva pozitívny vplyv najmä na ekonomicky aktívnych obyvateľov s nižším príjmom, ktorí si doteraz nemohli dovoliť ani jednu rekreáciu ročne. "Títo obyvatelia vrátane ich najbližších rodinných príslušníkov by si tak mohli dovoliť aspoň jednu rekreáciu ročne potrebnú na regeneráciu fyzických a psychických síl a zvýšenie kvality ich života," vyplýva z dôvodovej správy.

Návrh novely podľa predkladateľov tiež reaguje na to, že ubytovacie zariadenia hotelového typu na Slovensku majú spomedzi európskych krajín jednu z najnižších mier vyťaženosti. Podľa štatistík je v najslabších sezónach vyťaženosť len okolo 20 %, pričom málokedy presahuje hranicu 40 %. To pri zachovaní súčasného stavu spôsobuje hrozbu prepúšťania zamestnancov v ubytovacích a nadväzných službách. Od navrhovaných opatrení sa očakáva pozitívny vplyv na podnikateľské subjekty v cestovnom ruchu, zvýšený dopyt po ubytovacích a súvisiacich službách, rozvoj menej rozvinutých regiónov a vznik nových pracovných miest v turizme a príbuzných odvetviach, nárast návštevnosti a zvýšenie povedomia o domácom cestovnom ruchu.

Predpokladá sa tiež zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu a rozpočtov samospráv z väčšieho využívania služieb domáceho cestovného ruchu, mierne zníženie príjmov na dani z príjmov z dôvodu, že príjem zamestnanca z príspevku na rekreáciu bude oslobodený od dane z príjmov, a tiež s týmto príspevkom spojené výdavky si zamestnávatelia môžu zahrnúť do daňových nákladov. Očakáva sa tiež nárast výdavkov zo štátneho rozpočtu z dôvodu, že aj mnohí zamestnanci štátu budú môcť požiadať o príspevok na rekreáciu.

© 2018, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Autor: SITA a.s.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

SITA a.s.

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry. www.sita.sk

Dátum publikácie

13.09.2018