Novela zákona o sociálnych službách účinná od 1. novembra 2018

Cieľom novely zákona o sociálnych službách je reagovať na vzniknuté aplikačné a interpretačné problémy, a to na úseku poskytovania starostlivosti deťom, ako aj úprava podmienok poskytovania finančnej podpory na spolufinancovanie vybraných druhov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu.

Image40203

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili dňa 18. septembra 2018 predložený návrh novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

Cieľom novely bolo reagovať na vzniknuté aplikačné a interpretačné problémy spojené s uplatňovaním zákona o sociálnych službách, a to na úseku poskytovania starostlivosti deťom, ako aj úprava podmienok poskytovania finančnej podpory na spolufinancovanie vybraných druhov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

Novela zákona, zverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 289/2018 Z. z., nadobudla účinnosť dňa 1. novembra 2018.

OBSAH ČLÁNKU:

  • Zmeny v sociálnej službe podpory zosúlaďovania rodinného a pracovného života a v sociálnej službe v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
  • Zmeny podmienok poskytovania finančnej podpory na spolufinancovanie vybraných druhov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu

Zmeny v sociálnej službe podpory zosúlaďovania rodinného a pracovného života a v sociálnej službe v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Zákonodarca novelou reaguje na vybrané aplikačné a interpretačné problémy pri uplatňovaní zákona o sociálnych službách v oblasti právnych vzťahov pri poskytovaní služby starostlivosti o deti v zariadeniach do troch rokov veku dieťaťa (bývalé „detské jasle“), a to odstránením bariér udržateľnosti tejto sociálnej služby. Konkrétne ide o vylúčenie zákonom ustanovenej povinnosti poskytovateľa sociálnej služby vrátiť rodičovi zaplatenú úhradu za poskytovanú sociálnu službu podpory zosúlaďovania rodinného a pracovného života vrátane sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa za čas neprítomnosti dieťaťa v zariadení, s výnimkou úhrady za stravovanie v čase neprítomnosti dieťaťa v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Dôvodom tejto úpravy je povaha a charakter uvedenej sociálnej služby a spôsob spolufinancovania z účelových prostriedkov štátneho rozpočtu podporujúcich príjem rodiča na platenie úhrady za formalizovanú starostlivosť o dieťa, resp. ak túto formalizovanú starostlivosť nemôže z objektívnych dôvodov dočasne poberať, nahrádza čiastočnú stratu príjmu rodiča z dôvodu potreby zabezpečenia osobnej starostlivosti o dieťa za čas, v ktorom dieťa nemôže byť v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, resp. sa mu neposkytuje iná formalizovaná starostlivosť. Nová právna úprava odmieta obmedzovanie zmluvnej voľnosti pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života vrátane sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, pokiaľ ide o podmienky platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu počas neprítomnosti dieťaťa. Výnimkou je viazanosť účastníkov zmluvy neplatením úhrady za stravovanie za dni neprítomnosti dieťaťa v zariadení starostlivosti o deti, keďže reálne prevádzkovateľovi nevznikajú náklady na stravovanie dieťaťa.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Renáta Považanová

AUTOR

JUDr. Renáta Považanová

autor_Renata-Meckova_120x181.jpg

V súčasnosti pôsobí v územnej samospráve ako vedúca právneho oddelenia. Doterajšie pracovné skúsenosti zahŕňajú aj prácu vyššej súdnej úradníčky na okresnom súde. Vo svojej doterajšej praxi sa venovala predovšetkým obchodnému, občianskemu, pracovnému právu vrátane práva nehnuteľností, správnemu právu ako aj ďalším disciplínam práva v samospráve.

Dátum publikácie

20.11.2018