Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a novela školského zákona

Od 1. januára 2019 nadobúdajú účinnosť zmeny zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Image40567

V krátkom príspevku upozorníme na novelu zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela zákona č. 596/2003 Z. z.“) a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorá nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov v jednom bode – v § 39hb ods. 2 a v ďalších bodoch 1. januára 2019.

Novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je veľmi stručná a podľa dôvodovej správy sa ňou len upravujú podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020 pre strednú umeleckú školu a školu úžitkového výtvarníctva v súvislosti s ich transformáciou na školu umeleckého priemyslu a v nadväznosti na vznik novej skupiny študijných odborov, v ktorých môže škola umeleckého priemyslu poskytovať výchovu a vzdelávanie.

Novela zákona č. 596/2003 Z. z. prináša tieto podstatné zmeny:

Odvolanie riaditeľa školy

Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. má zriaďovateľ povinnosť odvolať riaditeľa školy (§ 3 ods. 7) a možnosť odvolať riaditeľa školy (§ 3 ods. 8). Ani v jednom z týchto prípadov nie je stanovená lehota, dokedy je zriaďovateľ povinný alebo oprávnený riaditeľa školy odvolať. Práve novela zákona č. 596/2003 Z. z. dopĺňa tieto lehoty, avšak len v prípade povinnosti zriaďovateľa odvolať riaditeľa školy.

Po novele zákona č. 596/2003 Z. z., podľa § 3 ods. 7 v spojitosti s ods. 17 zriaďovateľ odvolá riaditeľa školy, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo na návrh hlavného školského inšpektora [§ 12 ods. 3 písm. f)] najneskôr do 30 dní odo dňa, v ktorom došlo k rozhodujúcej skutočnosti. Zriaďovateľ odvolá riaditeľa školy za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu (§ 9 a § 10 zákona č. 552/2003 Z. z.) alebo za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov najneskôr do 15 dní odo dňa, v ktorom sa príslušná rada školy vyjadrila, alebo najneskôr do 15 dní od uplynutia lehoty podľa § 3 ods. 9 zákona č. 596/2003 Z. z. [Ak zriaďovateľ odvoláva riaditeľa školy podľa odseku 7 písm. b) a c) a odseku 8 písm. b) a c), vyžaduje sa vyjadrenie príslušnej rady školy. Ak príslušná rada školy nepredloží vyjadrenie zriaďovateľovi do 15 dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie, zriaďovateľ môže riaditeľa školy odvolať aj bez vyjadrenia príslušnej rady školy.)

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie aj so vzorom štatútu obce nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je členkou predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR (ZHK) a predsedníčkou Pohronskej regionálnej sekcie ZHK. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

26.12.2018