Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 26. septembra 2018

Úrad pre verejné obstarávanie upozorňuje na novelu zákona o verejnom obstarávaní účinnú od 26. septembra 2018 a v tejto súvislosti vydal všeobecné metodické usmernenie č. 7-2018 týkajúce sa postupu osoby podľa § 8.

Image24709

Úrad pre verejné obstarávanie upozorňuje na novelu zákona o verejnom obstarávaní zavedenú zák. č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnú od 26. 9. 2018, ktorou došlo k vypusteniu ods. 2 a 4 z ustanovenia § 8.

V dôsledku novej právnej úpravy osoba podľa § 8 ods. 2 podľa predpisov účinných predo dňom účinnosti tohto zákona, t. j. osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom a verejný obstarávateľ jej poskytne časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, už nie je povinná postupovať pri ich zabezpečení v intenciách zákona o verejnom obstarávaní.

Zároveň je osoba podľa § 8 ods. 2 podľa predpisov účinných predo dňom účinnosti tohto zákona oprávnená zrušiť postup zadávania zákazky, pri ktorom bola výzva na predkladanie ponúk odoslaná na uverejnenie predo dňom účinnosti tohto zákona alebo postup zadávania zákazky, ktorý preukázateľne začal predo dňom účinnosti tohto zákona. Uvedené však neplatí, ak bolo úspešnému uchádzačovi alebo úspešným uchádzačom odoslané oznámenie, že jeho ponuka alebo jeho ponuky sa prijímajú. Ustanovenia § 57 nie sú týmto dotknuté (§ 187d zákona o verejnom obstarávaní).

V súvislosti s uvedenými zmenami úrad vydal nové všeobecné metodické usmernenie č. 7-2018, celé znenie nájdete tu.

Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

AUTOR

Úrad pre verejné obstarávanie

Je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie a rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. 

Dátum publikácie

08.10.2018