Novelizácia ekonomickej klasifikácie od 1. 1. 2019

Účelom príspevku je poukázať na dodatok č. 18 Metodického usmernenia MF SR k Opatreniu MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivkám k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie. Jeho účinnosť je stanovená od 1. januára 2019.

Image35259

Na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky bol zverejnený Dodatok č. 18 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k Opatreniu MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivkám k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (zverejnené vo Finančnom spravodajcovi pod č. MF/017160/2018-421). Jeho účinnosť je stanovená od 1. januára 2019. Nižšie uvedené položky a podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie sú od nového roka doplnené, respektíve v komentári v texte záväzného Opatrenia MF SR bližšie špecifikované. Čitateľovi, pre bližšiu orientáciu, je znázornený prehľad zmien podľa jednotlivých oblastí (príjmov, výdavkov či transferov), a to nasledovne:

Oblasť príjmov

139004 Daň z poistenia

Na uvedenej podpoložke sa klasifikuje daň z poistenia v odvetviach neživotného poistenia, ktorú uhrádza platiteľ dane správcovi dane podľa zákona o dani z poistenia.

195 Príspevok na financovanie riešenia krízových situácií

Na tejto položke sa triedia ročné a mimoriadne príspevky vybraných inštitúcií na riešenie krízových situácií v zmysle zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

229006 Za obchodovanie s emisnými kvótami

Na uvedenej podpoložke sa triedia príjmy z obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

AUTOR

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí v mestskej časti Bratislava-Petržalka ako kontrolór. Venuje sa najmä právu verejnej správy, finančnej kontrole a účtovaniu. Autor sa už viac rokov venuje publikačnej činnosti. Taktiež aktívne prednáša  o problematike finančnej kontroly v praxi na seminároch po Slovensku.

Dátum publikácie

08.01.2019