Obec a susedské spory

Najmä v menších obciach sa na starostu často obracajú obyvatelia so svojimi problémami so susedmi. Často ide napr. o prípady, kedy druhého suseda obťažuje chov domácich zvierat, včiel, presahovanie stromov, kríkov alebo stavby suseda na jeho pozemok, hluk a pod., prípadne rôzne schválnosti a iné zlomyseľné konania. Môže ale ísť aj napr. o spory o vlastníctvo pozemku alebo priebeh jeho hranice.

Image35797

V prvom rade by sa všetci zúčastnení (rozhádaní susedia a starosta) mali snažiť vyriešiť tieto spory dohodou. Často postačí predvolanie znesvárených strán a spoločné prerokovanie celej záležitosti, kde môžu účastníci dospieť k vzájomne akceptovateľnému kompromisu. Tu práve môže byť starosta/obecný úrad určitým mediátorom, ktorý smeruje zúčastnených k dohode. Tým, že sa vzájomný spor vyrieši dohodou, sa môže tiež obnoviť vzájomné susedské spolužitie.

K riešeniu sporov dohodou nabáda aj ustanovenie § 3 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej aj len ako „OZ“), podľa ktorého fyzické a právnické osoby, štátne orgány a orgány miestnej samosprávy dbajú o to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu a porušovaniu práv z občianskoprávnych vzťahov a aby sa prípadné rozpory medzi účastníkmi odstránili predovšetkým ich dohodou.

Pokiaľ však nie je možné susedský spor vyriešiť dohodou, existujú právne cesty, ako spor vyriešiť, avšak väčšinou nejde o jednoduché a rýchle riešenia. V tomto príspevku si tieto riešenia, ktoré v prípade susedských sporov prichádzajú do úvahy, bližšie predstavíme.

1 Povinnosti suseda ako vlastníka a súdna cesta

1.1 Sused ako vlastník

Spory medzi susedmi najčastejšie vyplývajú z postavenia každého z nich ako vlastníka určitej nehnuteľnosti (pozemku, stavby), pričom každý vlastník má nielen práva, ale aj povinnosti.

Ústava Slovenskej republiky (zákon č. 460/1992 Zb.) hovorí, že vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom (článok 20 ods. 3). Vlastnícke právo je síce tzv. absolútnym právom, teda jeho ochrana smeruje proti všetkým ostatným; toto však ešte neznamená, že je možné ním rušiť iných vlastníkov (klasický právnický výrok hovorí, že moja sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého).

Občiansky zákonník určuje vlastníkom obmedzenia a zákazy činností voči iným. Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok (§ 127 ods. 1 OZ). Uvedený výpočet však nie je úplný, ale len vo forme príkladov, teda uvádza najčastejšie vyskytujúce sa zakázané konania, čo však nevylučuje, že sa môžu vyskytnúť aj iné nežiaduce konania obdobného charakteru.

Príspevok je skrátený, celé jeho znenie nájdete tu.

 VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

14.11.2017