Obecné podniky

Zákon o obecnom zriadení ukladá obciam a mestám zabezpečovať rozsah služieb a výkonov, ktorých väčšinu možno zahrnúť pod používané spojenie „komunálne služby“. Tento príspevok sa venuje zabezpečovaniu uvedených činností obecnými podnikmi prehľadovou formou.

Image42293

1. Úvod

Platná právna úprava (najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ďalej aj len ako „zákon o obecnom zriadení“) ukladá obciam a mestám zabezpečovať pomerne široký rozsah služieb a výkonov, ktorých väčšinu možno zahrnúť pod používané spojenie „komunálne služby“. Tieto si obec môže zabezpečiť vo vlastnej réžii, svojou dcérskou spoločnosťou alebo si ich obstará prostredníctvom verejného obstarávania u externého poskytovateľa.

Tento príspevok sa venuje zabezpečovaniu uvedených činností obecnými podnikmi prehľadovou formou. Pojem obecný podnik nie je používaný právom, avšak môžeme tak súhrnne nazvať rôzne spoločnosti s podielom obce (spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, príspevkové organizácie), ktoré zabezpečujú najmä výkon komunálnych služieb. Obecný podnik je preto len zovšeobecňujúci pojem a nejde o osobitnú formu právnickej osoby.

2. Zriaďovanie a typy obecných podnikov

Obec podľa § 4 ods. 3 písm. l) zákona o obecnom zriadení zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia. Právomoc zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe patrí obecnému zastupiteľstvu [§ 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení] ako jednému z dvoch orgánov obce.

2.1 Typy obecných podnikov

Do úvahy v praxi prichádzajú dva typy právnických osôb:

  1. právnické osoby podľa rozpočtových pravidiel (rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie),
  2. obchodné spoločnosti,

pričom zvláštnou podkategóriou, ktorá prichádza do úvahy, sú tzv. sociálne podniky.

2.1.1 Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Ich definíciu a pravidlá fungovania podáva zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (ďalej aj len ako „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“).

Podľa § 21 ods. 1 prvej a druhej vety zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

 

Pozrite si tiež komentár § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého má obec právomoc zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie.

Komentár § 11 zákona č. 369/1990 Z. z.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celý článok aj so vzormi uznesení obecného zastupiteľstva nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

09.05.2019