Odborné vzdelávanie a príprava žiakov stredných odborných škôl po 1. septembri 2018

Veľká pozornosť sa za posledné roky v školstve venuje odbornému vzdelávaniu a príprave žiakov stredných odborných škôl, ako aj vstupu zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania na stredných odborných školách. Od 1. septembra 2018 nadobúda účinnosť novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.

Image39132

Veľká pozornosť sa za posledné roky v školstve venuje odbornému vzdelávaniu a príprave žiakov stredných odborných škôl, ako aj vstupu zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania na stredných odborných školách; výsledkom legislatívneho procesu je prijatie zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V aktuálnom príspevku upozorníme na novelu tohto zákona (zákonom č. 209/2018 Z. z.), ktorá nadobudne účinnosť 1. septembra 2018.

Podľa zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“) odborné vzdelávanie a príprava žiaka strednej odbornej školy je výchovno-vzdelávací proces, v ktorom sa získavajú vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností.

Odborné vzdelávanie a príprava sa realizuje v stredných odborných školách, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj. Samosprávny kraj vydáva a na svojom webovom sídle zverejňuje regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti. Podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce ju v spolupráci s inštitúciami, najmä s okresným úradom v sídle kraja, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v sídle kraja, regionálnymi komorami stavovských organizácií, profesijnými organizáciami a zamestnávateľmi, ktorí prispievajú k rozvoju regionálnej zamestnanosti, každoročne aktualizuje.

Pôsobnosť samosprávneho kraja

Po novele zákona od 1. septembra 2018 sa zmenila kompetencia samosprávneho kraja vo svojej územnej pôsobnosti určovať v rámci preneseného výkonu štátnej správy počet žiakov stredných škôl pre jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory v dennej forme štúdia pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku.

Samosprávny kraj už nebude po prerokovaní v krajskej rade určovať všeobecne záväzným nariadením do 31. októbra pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory, a to financovaných podľa osobitného predpisu pre prijímacie konanie pre nasledujúci školský rok.

Samosprávny kraj na základe prerokovania so zriaďovateľmi stredných škôl, odporúčania krajskej rady a v súlade so záväznými kritériami na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl do 15. novembra určí pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, a to financovaných podľa osobitného predpisu pre prijímacie konanie pre príslušný školský rok

Samosprávny kraj zverejní určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl do 30. novembra na svojom webom sídle.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

 newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

20.08.2018