Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu a z rozpočtu kapitoly na rok 2019 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 150 000 eur na kapitálové výdavky na financovanie rozvojových projektov zameraných na odstránenie stavebných bariér v základných školách a stredných školách.

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019“
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2019 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 150 000 eur na kapitálové výdavky na financovanie rozvojových projektov zameraných na odstránenie stavebných bariér v základných školách a stredných školách, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným postihnutím a v špeciálnych školách (okrem špeciálnych materských škôl a škôl pri zdravotníckych zariadeniach).
 
Základný cieľ

Oblasťou podpory je zlepšovanie podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím. Podpora je zameraná na zabezpečenie odstránenia stavebných bariér v základných a stredných školách a v špeciálnych školách okrem špeciálnych materských škôl a škôl pri zdravotníckych zariadeniach, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným postihnutím, s cieľom úspešného a efektívneho vzdelávania týchto žiakov.
 
Trvanie rozvojového projektu
 
Obdobie realizácie rozvojového projektu: od 1. júla 2019 do 15. decembra 2021.

Predkladanie žiadostí
 
Okruh oprávnených žiadateľov:
 
  • zriaďovatelia základných a stredných škôl, ktoré vzdelávajú žiakov so zdravotným postihnutím,
  • zriaďovatelia špeciálnych škôl (okrem špeciálnych materských škôl a škôl pri zdravotníckych zariadeniach).

O účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu na základe tejto výzvy je možné uchádzať sa formou žiadosti o poskytnutie účelových finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rozvojový projekt prostredníctvom odboru školstva príslušného Okresného úradu v sídle kraja. V príslušnom kalendárnom roku môže predložiť žiadateľ len jednu žiadosť o financovanie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019“ vo vzťahu k príslušnej škole.

Vyplnenú žiadosť s charakteristikou rozvojového projektu a s analýzou finančného zabezpečenia realizácie rozvojového projektu zašle oprávnený žiadateľ odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja do 31. mája 2019 s označením na obálke „RP - Odstránenie stavebných bariér 2019“. Pre podanie žiadosti je rozhodujúci dátum prijatia žiadosti na poštovej pečiatke. Písomnú žiadosť o účelové finančné prostriedky je potrebné zaslať v jednom vyhotovení a v elektronickej podobe na CD v jednom súbore programu MS WORD.

Písomná žiadosť obsahujúca cieľ rozvojového projektu, charakteristiku rozvojového projektu, časový harmonogram realizácie rozvojového projektu a analýzu finančného zabezpečenia realizácie rozvojového projektu neprekročí 4 strany textu (nepoužívajte hrebeňovú väzbu a prikladajte iba nutné obrazové prílohy). Formulár žiadosti je k dispozícii na www.minedu.sk v časti Rozvojové projekty v regionálnom školstve.

Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja preverí úplnosť predkladaných žiadostí a predloží úplné žiadosti za žiadateľov vo svojej územnej pôsobnosti a schválené žiadosti za školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Žiadosti, ktoré spĺňajú požadované kritériá, predloží aj so zoznamom žiadostí spĺňajúcich kritériá v elektronickej podobe sekcii regionálneho školstva MŠVVaŠ SR na jednom CD v lehote do 10. júna 2019.

 
Maximálna výška finančného príspevku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na jeden rozvojový projekt zameraný na odstránenie stavebných bariér je v roku 2019 stanovená na 10 000 eur.

Žiadosť s rozpisom rozpočtu predkladá oprávnený žiadateľ (uvedený vo výzve) príslušnému odboru školstva Okresnému úradu v sídle kraja v termíne do 31. mája 2019.

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.