Odvody poistného od 1. januára 2018

Výška odvodov poistného je závislá od statusu poistenca, sadzby poistného a vymeriavacieho základu, z ktorého sa poistné platí. 

Image37256

Kategórie poistencov, sadzby poistného a spôsob výpočtu vymeriavacieho základu sa pre rok 2018 nemenia, s výnimkou vymeriavacieho základu zamestnávateľa na zdravotné poistenie jeho zamestnancov, ktorí si uplatňujú odpočítateľnú položku, pretože od 1. januára 2018 sa odpočítateľná položka zamestnávateľa zrušila. Minimálny mesačný vymeriavací základ je naďalej stanovený len pre platenie poistného na sociálne poistenie samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne poistených osôb a na zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činných osôb a samoplatiteľov, a to vo výške 456 €. Maximálny vymeriavací základ je naďalej stanovený len pre platenie poistného na sociálne poistenie, a to vo výške 6 384 € mesačne, a pre výpočet poistného z dividend, a to vo výške 54 720 €. Uvedené vymeriavacie základy sú odvodené od priemernej mesačnej mzdy za rok 2016, ktorá je vo výške 912 €.

Pri odvodoch poistného od 1. januára 2018 musí zamestnávateľ zohľadniť:

 • minimálny mesačný vymeriavací základ – nie je stanovený,
 • maximálny mesačný vymeriavací základ – len pre sociálne poistenie – 6 384 €,
 • odvodová úľava predtým dlhodobo nezamestnaného občana a občana s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese – pri pracovnoprávnom vzťahu uzatvorenom od 1. 1. 2018 – pri príjme maximálne 611,04 €,
 • zvýhodnená dohoda o brigádnickej práci študentov – mesačne 200 €,
 • zvýhodnená dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru dôchodcu – len od 1. 7. 2018 – mesačne 200 €,
 • odpočítateľná položka zamestnanca na zdravotné poistenie – 380 € mesačne,
 • odpočítateľná položka zamestnávateľa na zdravotné poistenie – zrušená, t. j. 0 €,
 • cudzinec je zdravotne poistený, len ak má dohodnutý mesačný príjem minimálne vo výške mesačnej minimálnej mzdy.

Pri odvodoch poistného od 1. januára 2018 musí samostatne zárobkovo činná osoba zohľadniť:

 • minimálny mesačný vymeriavací základ – 456 €,
 • maximálny mesačný vymeriavací základ – len na sociálne poistenie – 6 384 €,
 • minimálne mesačné poistné na sociálne poistenie – 151,16 €,
 • maximálne mesačné poistné na sociálne poistenie – 2 116,29 €,
 • minimálne mesačné poistné na zdravotné poistenie – 63,84 €, resp. 31,92 €,
 • hranica príjmu v roku 2017 pre vznik/zánik povinného sociálneho poistenia od 1. 7. 2018 – 5 472 €.

OBSAH článku:

 1. Poistné na povinné sociálne poistenie zamestnanca a zamestnávateľa od 1. januára 2018
 2. Poistné na povinné sociálne poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby – odvody poistného od 1. 1. 2018
 3. Poistné pri súbehu príjmov - Odvody poistného od 1. januára 2018
 4. Poistné na sociálne poistenie, ktoré platí štát a Sociálna poisťovňa - Odvody poistného od 1. januára 2018
 5. Odvody poistného na zdravotné poistenie od 1. januára 2018
 6. Poistné na dobrovoľné sociálne poistenie od 1. januára 2018

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: Ing. Eva Gášpárová

AUTOR

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie

27.02.2018