Opatrenie, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

Opatrenie č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Image3913

Minitestvo Financií SR vydalo informáciu o vydaní opatrenia z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (ďalej len „opatrenie“) nadobúda účinnosť 1. januára 2018. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 352/2017 Z. z.

Opatrenie je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom č. 21/2017, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk.

V nadväznosti najmä na zmeny vyplývajúce zo zmeny zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmeny vo vykazovaní dlhových nástrojov a zmeny týkajúce sa zrušenia finančného výkazu FIN 7-04 bolo vydané nové opatrenie, ktorým sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2015 č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení opatrenia z 13. apríla 2016 č. MF/010711/2016-31.

Opatrenie stanovuje v:

 • § 1 – obsah, spôsob, termín a miesto podávania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy. Údaje sa predkladajú vo finančných výkazoch, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 až 6 opatrenia;
 • § 2 – miesto, spôsob, termín a subjekty, ktoré predkladajú finančné výkazy. Finančné výkazy predkladajú subjekty verejnej správy uvedené v odseku 3 tohto ustanovenia Ministerstvu financií Slovenskej republiky v elektronickej podobe a v termínoch ustanovených v § 3 až 7 opatrenia. Ak posledný deň predloženia finančného výkazu pripadne na sobotu alebo nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, termín na predloženie finančných výkazov je nasledujúci pracovný deň;
 • § 3 až 7 – termíny predkladania finančných výkazov za jednotlivé subjekty verejnej správy. Ide o nasledovné finančné výkazy:
  • Finančný výkaz o príjmoch a výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12,
  • Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív FIN 2-04,
  • Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov FIN 3-04,
  • Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov FIN 4-04,
  • Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch FIN 5-04,
  • Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií FIN 6-04.

Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri predkladaní informácií a údajov uvedených vo finančných výkazoch predkladaných:

 • mesačne k 31. januáru 2018,
 • štvrťročne k 31. marcu 2018.

Pri subjektoch verejnej správy uvedených v § 4 ods. 4 a v § 6 ods. 3 opatrenia (subjekty verejnej správy, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, mikro účtovné jednotky a Exportno-importná banka Slovenskej republiky) sa postupuje po prvýkrát pri predkladaní finančných výkazov FIN 2-04 a FIN 5-04 podľa stavu k 31. decembru do 31. júla 2018.

Poznámka redakcie – odporúčame článok: 

Finančné výkazníctvo rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov v roku 2018

Autor: Ministerstvo financií SR

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky je aj ústredným orgánom štátnej správy pre informatizáciu spoločnosti, koordináciu štátnej pomoci a pre oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi.

Dátum publikácie

11.01.2018