Ozdravný režim a nútená správa obce a VÚC

Ozdravný režim a nútená správa sú dva samostatné a v podstate na seba nadväzujúce inštitúty, ktoré majú za cieľ riešiť neúnosnú platobnú neschopnosť a zadlženosť obce a VÚC.

Image34334Ozdravný režim a nútená správa sú legislatívne upravené v § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K uplatneniu týchto inštitútov vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky Metodickú príručku o ozdravnom režime a nútenej správe obce, ktorej cieľom je jednotne usmerniť obce pri uplatňovaní ustanovení § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. a pri zabezpečovaní povinností obce počas hospodárenia v ozdravnom režime a nútenej správe.

Ozdravný režim a nútená správa sú dva samostatné a v podstate na seba nadväzujúce inštitúty, ktoré majú za cieľ riešiť neúnosnú platobnú neschopnosť a zadlženosť obce a vyššieho územného celku.

V prípade ozdravného režimu je riešenie ešte v rukách obce a vyššieho územného celku, konkrétne starostu obce alebo predsedu vyššieho územného celku, zastupiteľstva a najmä hlavného kontrolóra, ktorý počas trvania ozdravného režimu obce a vyššieho územného celku schvaľuje každý výdavok obce a vyššieho územného celku.

Ak ozdravný režim nesplnil svoj cieľ, štát „zasahuje“ a rieši situáciu v obci a vyššom územnom celku (VÚC) zavedením nútenej správy. Ministerstvo financií SR vymenuje núteného správcu, ktorý prevezme úlohu hlavného kontrolóra v tom, že okrem iného počas nútenej správy obce a VÚC schvaľuje každý ich výdavok. Nútená správa v obci a vo VÚC nie je bankrot obce a VÚC a ani oddlženie obce a VÚC zo strany štátu. Záväzky na obci a VÚC ostávajú, štát ich na seba nepreberá, ale prostredníctvom núteného správcu zabezpečuje riadené znižovanie dlhu obce a VÚC.

Ozdravný režim v obci a VÚC

Ozdravný režim obvykle predchádza zavedeniu nútenej správy. Výnimku tvoria dva prípady, v ktorých je Ministerstvo financií SR oprávnené rozhodnúť o zavedení nútenej správy bez predchádzajúceho uplatnenia ozdravného režimu, a to, ak:

  1. nastali skutočnosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. a obec a VÚC nezaviedla ozdravný režim,
  2. po skončení hospodárenia v ozdravnom režime trvajú skutočnosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z., a to podľa zistení Ministerstva financií SR alebo na základe oznámenia starostu, hlavného kontrolóra, audítora, veriteľa obce a VÚC alebo štátneho orgánu.

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé jeho znenie nájdete tu. 

 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Verejná správa SR

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je členkou predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR (ZHK) a predsedníčkou Pohronskej regionálnej sekcie ZHK. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

11.07.2017