Plán kontrolnej činnosti subjektu

Interný riadiaci akt v podmienkach subjektu verejnej správy upravuje základné zásady, ciele a spôsob kontroly vykonávanej podľa pravidiel ustanovených v osobitnom predpise a kontrolu dodržiavania zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami v podmienkach subjektu verejnej správy.

Image33926

Interný riadiaci akt subjektu verejnej správy

Plán kontrolnej činnosti subjektu...

Čl. 1

Základné ustanovenia

(1) Interný riadiaci akt v podmienkach subjektu verejnej správy ... (ďalej len „pravidlá“) upravuje základné zásady, ciele a spôsob kontroly vykonávanej podľa pravidiel ustanovených v osobitnom predpise (zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a kontrolu dodržiavania zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami v podmienkach subjektu verejnej správy.

(2) Tento interný riadiaci akt sa nevzťahuje na vykonávanie základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste (v zmysle ustanovení § 7 – § 9 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Čl. 2

Obsah a zameranie kontrolnej činnosti

(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom (napr. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov...) overuje dodržiavanie:

  1. všeobecne záväzných právnych predpisov,
  2. hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri nakladaní s verejnými financiami,
  3. dostupnosti, správnosti a úplnosti informácií o vykonávaných finančných operáciách a iných povinností zo strany subjektu verejnej správy (pozn. autora: napríklad zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov) a
  4. splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.

Smernica je skrátená, celé znenie nájdete tu. 

 VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí v mestskej časti Bratislava-Petržalka ako kontrolór. Venuje sa najmä právu verejnej správy, finančnej kontrole a účtovaniu. Autor sa už viac rokov venuje publikačnej činnosti. Taktiež aktívne prednáša  o problematike finančnej kontroly v praxi na seminároch po Slovensku.

Dátum publikácie

05.12.2017