Plat riaditeľa školy 2018

Článok rozoberá plat riaditeľa školy z pohľadu kompetencie jeho určenia, jeho jednotlivé zložky, ich nárokovateľnosť a nenárokovateľnosť, výšku a podmienky na ich priznanie so zameraním na riaditeľov škôl, ktoré pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

Image30343

Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane odmeňovania riaditeľov škôl je ustanovené zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“).

Pôsobnosť zákona č. 553/2003 Z. z.

Vecná pôsobnosť zákona je vymedzená v § 1 zákona č. 553/2003 Z. z. Uvedený zákon sa vzťahuje na všetky školy a školské zariadenia, ak v zákone nie je ustanovené inak.

Nevzťahuje sa na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, v zriaďovateľskej pôsobnosti inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, t. j. na súkromné základné školy a súkromné stredné školy, ak súkromná základná škola a súkromná stredná škola, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, pri odmeňovaní postupuje podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.

Taktiež sa zákon č. 553/2003 Z. z. nevzťahuje na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení, ak cirkevná alebo súkromná základná umelecká škola, materská škola, jazyková škola a školské zariadenie pri odmeňovaní postupuje podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.

Teda v prípade, ak uvedené súkromné školy a uvedené cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia postupujú pri odmeňovaní pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa podnikovej kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých majú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce, zákon č. 553/2003 Z. z. sa na odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov nevťahuje. V takomto prípade plat pedagogickým zamestnancom, vrátane platu riaditeľa školy, neurčujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z., ale určia im tzv. „zmluvný plat“. Podniková kolektívna zmluva alebo vnútorný predpis, v ktorých má škola upravené podmienky odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov, musí v tomto prípade obsahovať aj kritériá na odmeňovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov tak, že plat pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca určený podľa podnikovej kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisunesmie byť nižší ako platová tarifa podľa zákona č. 553/2003 Z. z. zodpovedajúca kariérovému stupňu, v ktorom je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: Ing. Jarmila Szabová

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

Ing. Jarmila Szabová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

12.03.2018