Plat starostu od 1. decembra 2018

Od 1. decembra 2018 dochádza k zmene výšky platu starostu v násobkoch podľa počtu obyvateľov obce. Aj vzhľadom na uvedené zvýšenie platu, na ktoré nemá obecné zastupiteľstvo dosah, sa znižuje maximálny strop, ktorým mohlo obecné zastupiteľstvo starostovi plat zvýšiť, a to z maximálne 70 % na 60 %. Výška odstupného sa diferencuje podľa toho, ako dlho bol starosta v úrade.

Image40266

OBSAH ČLÁNKU:

 1. Výkon funkcie starostu
 2. Plat starostu a jeho určenie
 3. Odstupné
 4. Iné náležitosti a požitky spojené s výkonom funkcie starostu
 5. Zástupca starostu

Starosta obce (ďalej aj len ako „starosta“) je popri obecnom zastupiteľstve druhým z orgánov obce (§ 10 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ďalej aj len ako „zákon o obecnom zriadení“) voleným v priamych voľbách a je predstaviteľom obce, jej najvyšším výkonným orgánom a štatutárnym orgánom (§ 13 ods. 1 a § 13 ods. 5 zákona o obecnom zriadení). Zároveň funkcia starostu je platená, kedy starosta za výkon svojej funkcie dostáva plat hradený z verejných prostriedkov. Platové pomery starostov obcí sú pomerne stručne upravené zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, pričom na niektoré inštitúty (dovolenka, cestovné náhrady, zabezpečenie stravovania a pod.) sa primerane použijú aj ustanovenia iných zákonov.

1. Výkon funkcie starostu

Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu vzniká dňom zloženia sľubu a zaniká dňom zloženia sľubu novozvoleného starostu (§ 13 ods. 1 zákona o obecnom zriadení). Zákon o obecnom zriadení (§ 13 ods. 3) priamo ustanovuje, s ktorými ďalšími funkciami je nezlučiteľná funkcia starostu:

 • poslanca obecného zastupiteľstva,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, s výnimkou, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie starostu,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 • podľa osobitného zákona (napr. zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry).

Ďalšie obmedzenia súbehu niektorých funkcií, zamestnaní a činností upravuje ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Starosta sa počas výkonu funkcie na účely tvorby a použitia sociálneho fondu a na účely zabezpečovania stravovania a prispievania na stravovanie posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere. Obec na uvedené účely voči starostovi vystupuje ako zamestnávateľ

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

27.11.2018